Αίτημα αναβολής

Αίτημα αναβολής της συζήτησης κατά την εκφώνηση

Το αίτημα αναβολής της συζήτησης μπορεί να υποβληθεί από τον διάδικο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, και να χορηγηθεί η αναβολή με απλή σημείωση στο πινάκιο άρ. 241 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αίτημα αναβολής της συζήτησης δύναται να υποβληθεί και ενώπιον του Αρείου Πάγου ΑΠ 1730/2022. Αν η αγωγή κατατέθηκε από 01-01-2016 και μετά, και για τη συζήτηση της αγωγής τυγχάνουν εφαρμογής τα άρ. 237 ΚΠολΔ και άρ. 238 ΚΠολΔ, αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται άρ. 237 παρ. 4 εδ. 8 ΚΠολΔ άρ. 2o παρ. 2 ν. 4335/2015 άρ. 9o παρ. 1 ν. 4335/2015.

Αίτημα αναβολής λόγω εκκρεμούς ποινικής αγωγής

Αν είναι εκκρεμής ποινική αγωγή που επηρεάζει τη διάγνωση της διαφοράς, το δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση διαδίκου, να διατάξει την αναστολή έκδοσης απόφασης μέχρι να περατωθεί αμετάκλητα η ποινική διαδικασία άρ. 250 ΚΠολΔ. Η κατά το άρ. 250 ΚΠολΔ αναστολή της προόδου της δίκης είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική 6141/2007 Εφ.Αθηνών. Η ποινική αγωγή θεωρείται εκκρεμής αν ασκήθηκε ποινική δίωξη και διατάχθηκε προανάκριση ή κύρια ανάκριση, ανεξάρτητα από την εισαγωγή ή όχι της υπόθεσης στο ακροατήριο κατά τον χρόνο της έκδοσης της αναβλητικής απόφασης ΑΠ 1479/1984 401/2016 Μον.Εφ.Πειραιώς 40/2015 Εφ.Πειραιώς 244/2015 Πολ.Πρ.Πατρών 391/2014 Εφ.Πειραιώς (Ναυτ.Τμ.) 3697/2014 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης 51/2013 Μον.Εφ.Δωδεκανήσου 25788/2013 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης 4765/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών 1870/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών 1596/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών 1127/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών 24/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών 1504/2010 Εφ.Αθηνών 5146/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών 2100/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών 52/2009 Εφ.Θεσσαλονίκης 121/2008 Ειρ.Νίκαιας 13751/2007 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης 3221/2006 Εφ.Αθηνών 3177/2006 Εφ.Αθηνών 38743/2005 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης 219/2004 Εφ.Δωδεκανήσου 838/1996 Εφ.Πατρών. Η ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί και με την εισαγωγή της υπόθεσης με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται 244/2015 Πολ.Πρ.Πατρών άρ. 27 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠοινΔ άρ. 43 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠοινΔ. Για να είναι εκκρεμής η ποινική αγωγή δεν αρκεί η υποβολή έγκλησης 244/2015 Πολ.Πρ.Πατρών 3697/2014 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης 25788/2013 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης 4765/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών 24/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών 1073/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών 121/2008 Ειρ.Νίκαιας 29/2007 Εφ.Πειραιώς 52/2009 Εφ.Θεσσαλονίκης 6141/2007 Εφ.Αθηνών 838/1996 Εφ.Πατρών ή μήνυσης 244/2015 Πολ.Πρ.Πατρών. Για να είναι εκκρεμής η ποινική αγωγή δεν αρκεί η διενέργεια, κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, προκαταρκτικής εξέτασης ως προς τη διάπραξη του αδικήματος 244/2015 Πολ.Πρ.Πατρών. Αν ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι ο ενάγων υπέβαλε έγκληση σε βάρος του, και δεν επικαλείται ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του βάσει της έγκλησης, και υποβάλλει βάσει των ισχυρισμών αυτών αίτημα αναβολής της δίκης κατ' άρ. 250 ΚΠολΔ, το αίτημα είναι νόμω αβάσιμο 4765/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών 29/2007 Εφ.Πειραιώς 372/2004 Εφ.Αθηνών. Αν ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι ο ενάγων υπέβαλε μήνυση - έγκληση σε βάρος του για τις πράξεις που θεμελιώνουν την αγωγή, και δεν επικαλείται ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του βάσει αυτών, και υποβάλλει βάσει των ισχυρισμών αυτών αίτημα αναβολής της δίκης κατ' άρ. 250 ΚΠολΔ μέχρι την αμετάκλητη απόφαση επί της τυχόν ασκηθείσας σε βάρος του ποινικής δίωξης λόγω της μήνυσης - έγκλησης, το αίτημα είναι νόμω αβάσιμο 1073/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών. Αν ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι εκκρεμής ποινική υπόθεση σε βάρος του επηρεάζει τη διάγνωση της επίδικης διαφοράς, και ότι για αυτή την ποινική υπόθεση έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση, και δεν εκτίθεται στο δικόγραφο των προτάσεων για ποιο αδίκημα ασκήθηκε ποινική δίωξη και εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του εναγομένου, και υποβάλει βάσει των ισχυρισμών αυτών αίτημα αναβολής της δίκης κατ' άρ. 250 ΚΠολΔ, το αίτημα είναι αόριστο και απαράδεκτο 24688/2011 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης. Αν ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι εκκρεμής ποινική αγωγή σε βάρος του επηρεάζει τη διάγνωση της επίδικης διαφοράς, και δεν εκτίθεται στο δικόγραφο των προτάσεων για ποιο αδίκημα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του, και υποβάλει βάσει των ισχυρισμών αυτών αίτημα αναβολής της δίκης κατ' άρ. 250 ΚΠολΔ, το αίτημα είναι αόριστο και απαράδεκτο 13232/2006 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Η αοριστία αυτή δεν μπορεί να θεραπευθεί με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, πχ. με παραπομπή σε σχετική ποινική δικογραφία 13232/2006 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Η εκκρεμής ποινική αγωγή πρέπει να επηρεάζει τη διάγνωση της αστικής δικαιολογητικής σχέσης, με την έννοια ότι τα πραγματικά περιστατικά, που πιθανόν να συνθέτουν την υπόσταση μιας πράξης που τελέστηκε, μπορεί να ασκούν επιρροή όσον αφορά τα θεμελιωτικά της αστικής δικαιολογητικής σχέσης περιστατικά 1870/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών 121/2008 Ειρ.Νίκαιας. Η εκκρεμής ποινική αγωγή πρέπει να επηρεάζει τη διάγνωση της αστικής δικαιολογητικής σχέσης, με την έννοια ότι τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συνθέτουν την υπόσταση της πράξης που τελέστηκε, ασκούν επιρροή όσον αφορά τα θεμελιωτικά της αστικής δικαιολογητικής σχέσης περιστατικά 1596/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών. Η επιρροή στην πολιτική δίκη εννοείται υπό την έννοια της ευχερέστερης διάγνωσης της διαφοράς 2680/2015 Ειρ.Αθηνών. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί αναβολής - αναστολής της δίκης, κατ' άρ. 250 ΚΠολΔ, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου ΑΠ 609/2014. Η απόφαση που διατάσσει την αναστολή κατ' άρ. 250 ΚΠολΔ είναι μη οριστική 3457/2015 Πολ.Πρ.Αθηνών άρ. 250 ΚΠολΔ. Η απόφαση που διατάσσει την αναστολή κατ' άρ. 250 ΚΠολΔ υπόκειται σε ανάκληση 3457/2015 Πολ.Πρ.Αθηνών άρ. 250 ΚΠολΔ. Η απόφαση που διατάσσει την αναστολή κατ' άρ. 250 ΚΠολΔ δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα 3457/2015 Πολ.Πρ.Αθηνών άρ. 250 ΚΠολΔ. Η συζήτηση που επαναλαμβάνεται μετά την αναστολή θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης, που μαζί συνιστούν τα δύο συνεχόμενα δικονομικά στάδια μιας ενιαίας συζήτησης 3457/2015 Πολ.Πρ.Αθηνών. Κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ποινική υπόθεση ήταν ή έπρεπε να ήταν αρχειοθετημένη κατά τον ν. 4411/2016, δεν είναι επιτρεπτή η εισαγωγή προς συζήτηση, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, της υπόθεσης ή ενδίκου μέσου κατά της απόφασης που εκδόθηκε στη σχετική υπόθεση ΑΠ Ποιν. 1684/2019 σκέψ. I άρ. όγδοο ν. 4411/2016 άρ. ένατο ν. 4411/2016. Και αυτό, γιατί υποδηλώνουν και ενέχουν ως αυτονόητη έννομη συνέπεια τον αποκλεισμό οποιασδήποτε δικαστικής ενασχόλησης για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νομική κατάσταση της υπό όρο παύσης της ποινικής δίωξης ή μη εκτέλεσης της ποινής ΑΠ Ποιν. 1684/2019 σκέψ. I άρ. όγδοο ν. 4411/2016 άρ. ένατο ν. 4411/2016. Η νομική κατάσταση της υπό όρο παύσης της ποινικής δίωξης ή μη εκτέλεσης της ποινής αίρεται μόνο με τη σύννομη επανενεργοποίηση της ποινικής δίωξης ή της εκτελεστότητας της ποινής μετά την πλήρωση του όρου ΑΠ Ποιν. 1684/2019 σκέψ. I άρ. όγδοο ν. 4411/2016 άρ. ένατο ν. 4411/2016. Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η ποινική υπόθεση ήταν ή έπρεπε να ήταν αρχειοθετημένη κατά τον ν. 4411/2016, είναι το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του ν. 4411/2016 μέχρι τη σύννομη επανενεργοποίηση της ποινικής δίωξης ή της εκτελεστότητας της ποινής που παραγράφηκε υπό όρο κατά τον ν. 4411/2016 ΑΠ Ποιν. 1684/2019 σκέψ. I άρ. όγδοο ν. 4411/2016 άρ. ένατο ν. 4411/2016. Αν κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ποινική υπόθεση ήταν ή έπρεπε να ήταν αρχειοθετημένη κατά τον ν. 4411/2016 επιδιωχθεί από διάδικο ή από τον εισαγγελέα η συζήτηση της υπόθεσης ή ενδίκου μέσου κατά της απόφασης που εκδόθηκε στη σχετική υπόθεση, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ΑΠ Ποιν. 1684/2019 σκέψ. I άρ. όγδοο ν. 4411/2016 άρ. ένατο ν. 4411/2016.

Αίτημα αναβολής λόγω εκκρεμούς πολιτικής ή διοικητικής δίκης

Η διάταξη του άρ. 249 ΚΠολΔ δύναται να εφαρμοστεί και στην αναιρετική δίκη ΑΠ 182/2015 σκέψ. Β4 άρ. 249 ΚΠολΔ.