Πληρεξουσιότητα

είναι η δικαιοπραξία με την οποία παρέχεται εξουσία αντιπροσώπευσης.

Σύσταση

Η πληρεξουσιότητα δίνεται με δήλωση προς τον εξουσιοδοτούμενο ή προς τρίτο, με τον οποίο επιχειρείται η δικαιοπραξία. Αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, η πληρεξουσιότητα υποβάλλεται στον τύπο της σκοπούμενης δικαιοπραξίας. Ο αντιπρόσωπος κρίνει για το αν υπάρχει ελάττωμα βούλησης, γνώση ή υπαίτια άγνοια περιστατικών και την επίδρασή τους στην δικαιοπραξία. Ο αντιπρόσωπευόμενος δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια του αντιπροσώπου του για περιστατικά που γνώριζε ο ίδιος, αν ο αντιπρόσωπος ενήργησε σύμφωνα με τις οδηγίες του 216 ΑΚ 217 ΑΚ 214 ΑΚ 215 ΑΚ.

Ανάκληση

Η πληρεξουσιότητα λύεται με ανάκληση που γίνεται με δήλωση προς τον πληρεξούσιο ή τον τρίτο. Όταν η πληρεξουσιότητα συμφέρει αποκλειστικά τον αντιπροσωπευόμενο, η παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησης είναι άκυρη. Η συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα ανακαλείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, και η πληρεξουσιότητα με δήλωση προς τρίτο ανακαλείται με δήλωση μόνο προς αυτόν 218 ΑΚ 219 ΑΚ 220 ΑΚ 221 ΑΚ.

Παύση

Αν δεν συνάγεται το αντίθετο, η πληρεξουσιότητα παύει Όταν η πληρεξουσιότητα παύσει, ο πληρεξούσιος και κάθε άλλος κάτοχος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει το πληρεξούσιο έγγραφο ή να το καταθέσει σε δημόσια αρχή, χωρίς δικαίωμα επίσχεσης. Αυτός που έδωσε έγγραφη πληρεξουσιότητα έχει δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο να βεβαιώσει την παύση της πληρεξουσιότητας και να κηρύξει ανίσχυρο το πληρεξούσιο έγγραφο. Η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα δημοσιευτεί στον τύπο περίληψη της απόφασης. Το πληρεξούσιο χάνει την ισχύ του ένα μήνα μετά τη δημοσίευση αυτή. αρ.222 ΑΚ αρ.223 ΑΚ αρ.227 ΑΚ αρ.228 ΑΚ

Εγκυρότητα δικαιοπραξίας χωρίς πληρεξουσιότητα

Σύμβαση χωρίς πληρεξουσιότητα καθίσταται έγκυρη με την έγκριση του αντιπροσωπευομένου. Μονομερής δικαιοπραξία χωρίς πληρεξουσιότητα καθίσταται έγκυρη με την έγκριση του αντιπροσωπευομένου, εφόσον το άλλο μέρος δεν την απέκρουσε λόγω της έλλειψης πληρεξουσιότητας. Μονομερής δικαιοπραξία είναι άκυρη αν επιχειρήθηκε χωρίς επίδειξη του πληρεξουσίου και ο άλλος την αποκρούσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση αρ.226 ΑΚ αρ.229 εδ.1 ΑΚ αρ.233 εδ.1 ΑΚ.

Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου και άλλου μέρους μονομερούς δικαιοπραξίας επί έλλειψης πληρεξουσιότητας

Το άλλο μέρος της δικαιοπραξίας δικαιούται να απαιτήσει από τον αντιπρόσωπο την εκτέλεση της σύμβασης ή την απόδοση αποζημίωσης, όταν Επί σύμβασης και κατά την διάρκεια της προθεσμίας, ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης αν κατά τη συνομολόγηση δεν γνώριζε την έλλειψη. Η υπαναχώρηση μπορεί να δηλωθεί και στον αντιπρόσωπο. Επί άγνοιας του αντιπροσώπου για την έλλειψη, η αποζημίωση που οφείλει ανέρχεται μέχρι το ύψος της διαφοράς έγκυρης και άκυρης σύμβασης. Ο αντιπρόσωπος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση αν το άλλο μέρος της δικαιοπραξίας γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν υπήρχε εξουσία πληρεξουσιότητας.

Δικαιοπραξία μετά την παύση

Αν ο πληρεξούσιος αγνοούσε την παύση, η δικαιοπραξία είναι έγκυρη υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου και των καθολικών διαδόχων του, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την παύση της πληρεξουσιότητας. Αν ο πληρεξούσιος γνώριζε την παύση, ισχύουν οι διατάξεις περί δικαιοπραξίας χωρίς πληρεξουσιότητα, αλλά αν ο αντιπροσωπευόμενος επικαλεστεί την παύση, μπορεί να υποχρεωθεί σε εύλογη αποζημίωση του τρίτου, αν κατά τις περιστάσεις ήταν εύκολο να γνωστοποιήσει την παύση στον τρίτο.

Υποκατάσταση εταιρικού οργάνου αντί πληρεξουσιότητας ή εντολής

Ο υπάλληλος ανώνυμης εταιρείας λειτουργεί, κατά την σύναψη σύμβασης, ως άμεσος αντιπρόσωπος της εταιρείας, και όχι απλά σαν πληρεξούσιος ή εντολοδόχος, μόνο αν Το νομικό πρόσωπο δεσμεύεται από δικαιοπραξία που συνάπτει είτε Η ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής, το οποίο ενεργεί συλλογικώς και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της (εκτός από εκείνες τις πράξεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης) 1312/2015 ΑΠ άρ.18 παρ.1 κν.2190/1920 άρ.18 παρ.2 κν.2190/1920 άρ.22 παρ.1 κν.2190/1920 άρ.22 παρ.3 κν.2190/1920. Η ως άνω οργανική εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να ανατεθεί, εν όλω ή εν μέρει, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή στους διευθυντές της ή σε τρίτους με απόφαση του Δ.Σ., εφόσον, βέβαια, το επιτρέπει το καταστατικό 1312/2015 ΑΠ. Τα πρόσωπα αυτά είναι υποκατάστατα του Δ.Σ., και ενεργούν ως όργανα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου της εταιρείας, εκφράζοντα πρωτογενώς τη βούλησή του, και αντλούν την εξουσία τους από τον νόμο και το καταστατικό 1312/2015 ΑΠ. Η υποκατάσταση αυτή του Δ.Σ. από μέλος του ή από τρίτο πρόσωπο διαφέρει από τις σχέσεις της πληρεξουσιόηττας και της εντολής (άρ.216 επ. ΑΚ και άρ.713 επ. ΑΚ), καθόσον ο πληρεξούσιος και ο αντιπρόσωπος δεν αποτελούν όργανα εκφράζοντα τη βούληση του νομικού προσώπου, αλλά ενεργούν ως αντιπρόσωποί του πράξεις που αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. ή υποκατάστατα αυτού όργανα 1312/2015 ΑΠ. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή των ως άνω οργάνων δεν είναι απαραίτητο να διατυπώνεται πανηγυρικά, αλλά αρκεί να προκύπτει από αυτήν βούληση του Δ.Σ. ή των προαναφερόμενων οργάνων, ώστε να εκπροσωπηθεί γενικώς η εταιρεία και δη κατά την κατάρτιση δικαιοπραξίας από άλλο πρόσωπο.

Πληρεξουσιότητα δικηγόρου

Η πληρεξουσιότητα του Δήμου ΟΤΑ προς τον δικηγόρο ο οποίος δεν έχει διορισθεί με πάγια αντιμισθία δίνεται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής και δεν αρκεί η δήλωση του Δημάρχου περί διορισμού 812/2009 Εφ.Πατρών αρ.96 παρ.1 ΚΠολΔ αρ.96 παρ.2 ΚΠολΔ. Ο δικηγόρος μπορεί να καταθέτει και να παραλαμβάνει έγγραφα από διοικητικές αρχές ως πληρεξούσιος του πελάτη του, χωρίς επίδειξη πληρεξουσίου εγγράφου ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 11853/6.5.2009.