Τα

ασφαλιστικά μέτρα

είναι αποφάσεις που έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ άρ.695 ΚΠολΔ. Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάζονται, μεταρρυθμίζονται και ανακαλούνται Ο σκοπός του ασφαλιστικού μέτρου είναι Για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατατίθενται από 01-01-2016, το δικαίωμα μπορεί να αφορά και μέλλουσα απαίτηση άρ.682 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.πέμπτο εδ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.ένατο εδ.4.

Παράσταση με δικηγόρο

Από 01-01-2016, η παράσταση ενώπιον δικαστηρίου ακόμη και επί ασφαλιστικών μετρων γίνεται υποχρεωτικά με δικηγόρο άρ.94 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.94 παρ.2 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.πρώτο παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.ένατο εδ.4. Μέχρι και 31-12-2015, η παράσταση ενώπιον δικαστηρίου επί ασφαλιστικών μέτρων γινόταν προαιρετικά με δικηγόρο άρ.94 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.94 παρ.2 ΚΠολΔ.

Αμοιβή σύνταξης αίτησης και παράστασης δικηγόρου

Η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και για την παράστασή του κατά την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων ορίζεται από τον Κώδικα Δικηγόρων ν.4194/2013 παράρτ.I. Θα συμβουλευτείτε τον ΚώδΔικ;

Καθ' ύλην αρμοδιότητα

Αν η κύρια αγωγή ανήκει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Ειρηνοδικείο άρ.683 παρ.2 ΚΠολΔ. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αφορά σε συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Ειρηνοδικείο άρ.683 παρ.3 ΚΠολΔ. Αν η υπόθεση αφορά σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Ειρηνοδικείο άρ.733 ΚΠολΔ. Αν η κύρια αγωγή δεν ανήκει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν αφορά σε συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης, και η υπόθεση δεν αφορά σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο άρ.683 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.683 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.683 παρ.3 ΚΠολΔ άρ.733 ΚΠολΔ. Αν έχει ήδη ασκηθεί η κύρια αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, και η υπόθεση δεν αφορά σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι και το Πολυμελές Πρωτοδικείο άρ.684 ΚΠολΔ άρ.733 ΚΠολΔ άρ.16 περ.13 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης άρ.686 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ. Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση άρ.682 παρ.2 ΚΠολΔ. Από 01-01-2016, αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, και η κύρια υπόθεση συζητείται, τότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και με τις προτάσεις κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης άρ.686 παρ.5 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.πέμπτο παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.ένατο εδ.4. Μέχρι και 31-12-2015, αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, και η κύρια υπόθεση συζητείται, τότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και με τις προτάσεις κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης άρ.686 παρ.5 εδ.1 υποεδ.1 ΚΠολΔ. Αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, και η κύρια υπόθεση συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου από 01-01-2016, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να υποβληθεί και προφορικά άρ.686 παρ.5 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.πέμπτο παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.ένατο εδ.4. Αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, και η κύρια υπόθεση συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου μέχρι και 31-12-2015, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να υποβληθεί και προφορικά άρ.686 παρ.5 εδ.1 υποεδ.2 ΚΠολΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ;

Κατά τόπον αρμοδιότητα

Κατά τόπον αρμόδιο είναι και το δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα ασφαλιστικά μέτρα άρ.683 παρ.4 ΚΠολΔ άρ.733 ΚΠολΔ.

Κατάθεση αίτησης και συζήτηση

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από κατάθεση αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου άρ.686 παρ.1 εδ.1 υποεδ.1 ΚΠολΔ. Μέχρι 31-12-2015, επιτρεπόταν η υποβολή προφορικής αίτησης στο Ειρηνοδικείο, οπότε συντάσσονταν έκθεση άρ.686 παρ.1 εδ.1 υποεδ.2 ΚΠολΔ. Η γραμματεία του δικαστηρίου υποβάλλει αμέσως την αίτηση στον Ειρηνοδίκη ή τον δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου άρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ. Ο δικαστής Συντηρητική κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί και σε σήμα εταιρείας, αρκεί αυτό να μην περιλαμβάνει την ονομασία φυσικού προσώπου 31819/2004 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης.

Συζήτηση αίτησης

Στα ασφαλιστικά μέτρα εφαρμόζεται εν μέρει το ανακριτικό σύστημα, σε συνδυασμό με το συζητητικό σύστημα 1857/2011 ΑΠ άρ.691 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.106 ΚΠολΔ. Στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, η απόφαση εκδίδεται κατά πιθανολόγηση, χωρίς δηλαδή πλήρη δικανική πεποίθηση για τη συνδρομή των γεγονότων που στηρίζουν την επίδικη έννομη σχέση 512/2015 ΑΠ άρ.690 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.347 ΚΠολΔ. Αντίθετα, κατά την τακτική διαδικασία για την απόδειξη της έννομης σχέσης απαιτείται ο σχηματισμός τέλειας δικανικής πεποίθησης, δηλαδή προσκόμιση τόσων αποδεικτικών στοιχείων, ώστε κανένας λογικός και πεπειραμένος άνθρωπος να αμφιβάλλει σοβαρά για το αποδεικτέο θέμα και όχι απλή πιθανολόγηση, η οποία υπάρχει όταν το γεγονός είναι πολύ πιθανό 512/2015 ΑΠ. Στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων είναι απαράδεκτη η προβολή ισχυρισμού περί καταχρηστικής άσκησης του ασφαλιστικού μέτρου 131/2003 Ειρ.Ρόδου. Στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων είναι απαράδεκτη η προβολή δικαιώματος επίσχεσης 113/2007 Εφ.Λάρισας (ασφ. μέτρα).

Ανταίτηση

Από 22-12-2017, η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ασκηθεί και προφορικά στο μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο άρ.686 παρ.6 ΚΠολΔ ν.4509/2017 άρ.23 ν.4059/2017 άρ.80 (ΦΕΚ Α 201/22-12-2017). Από 01-01-2016 έως και 21-12-2017, η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να ασκηθεί προφορικά στο μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο άρ.268 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.δεύτερο παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.ένατο εδ.4. Μέχρι 31-12-2015, η ανταίτηση μπορούσε να κατατεθεί προφορικά, με προφορική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων) 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων) άρ.686 ΚΠολΔ άρ.268 ΚΠολΔ παρ.4 εδ.3. Αν δεν τηρούνται πρακτικά, η δήλωση καταχωρείται με σημείωση του δικαστή στην αίτηση 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων) ή στα πρόχειρα τηρούμενα από τον δικαστή πρακτικά 480/1994 Μον.Πρ.Κω (ασφ. μέτρων). Αν επιτρέπεται η προφορική ανταίτηση, η ανταίτηση μπορεί να κατατεθεί και δια των προτάσεων, εφόσον οι προτάσεις κατατέθηκαν πριν την έναρξη της συζήτησης 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων). Αν οι προτάσεις κατατεθούν αργότερα, η ανταίτηση δια των προτάσεων μπορεί να γίνει μόνο αν ο ισχυρισμός στον οποίο θεμελιώθηκε η ανταίτηση προτάθηκε κατά την προφορική συζήτηση 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων) 480/1994 Μον.Πρ.Κω (ασφ. μέτρων).

Παρέμβαση

Από 22-12-2017, στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά στο μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο άρ.686 παρ.6 ΚΠολΔ ν.4509/2017 άρ.23 ν.4059/2017 άρ.80 (ΦΕΚ Α 201/22-12-2017). Από 01-01-2016 έως και 21-12-2017, στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά στο μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο άρ.686 παρ.6 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.πέμπτο ν.4335/2015 άρ.1 άρ.ένατο εδ.4. Μέχρι και 31-12-2015, στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η παρέμβαση μπορούσε να ασκηθεί και προφορικά στο μονομελές πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο άρ.686 παρ.6 ΚΠολΔ.

Προθεσμία άσκησης κύριας αγωγής

Από 01-01-2016, αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, και ο δικαστής ορίσει προθεσμία για την άσκηση αγωγής για την κύρια υπόθεση, και ο αιτών δεν επιδώσει εντός της προθεσμίας αυτής διαταγή πληρωμής, το ασφαλιστικό μέτρο αίρεται αυτοδικαίως άρ.693 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.693 παρ.2 ΚΠολΔ. Η προθεσμία που θα ορίσει ο δικαστής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες άρ.693 παρ.1 ΚΠολΔ. Μέχρι 31-12-2015, αν το ασφαλιστικό μέτρο είχε διαταχθεί πριν την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, και ο αιτών δεν ασκήσει την αγωγή μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης (με δυνατότητα κατά την κρίση του δικαστή παρέκτασης της προθεσμίας μέχρι 20 ημέρες), και ο αιτών δεν πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής, το ασφαλιστικό μέτρο αίρεται αυτοδικαίως άρ.693 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.693 παρ.2 ΚΠολΔ. Μέχρι 31-12-2015, η υποχρεώση αυτή δεν υπάρχει στα ασφαλιστικά μέτρα νομής και κατοχής άρ.693 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.693 παρ.2 ΚΠολΔ. Μέχρι 31-12-2015, η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει αν ως ασφαλιστικό μέτρο διατάχθηκε προσημείωση υποθήκης, μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον καθ' ου η αίτηση άρ.693 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ. Μέχρι 31-12-2015, αν η διαφορά αφορά σε άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και η αγωγή για την κύρια υπόθεση δεν ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη άρ.693 παρ.1 εδ.3 ΚΠολΔ.

Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Περιεχόμενο αίτησης ασφαλιστικών μετρων νομής

Για να είναι ορισμένη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής, πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή Τα ίδια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται και στην ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής, ακόμη και αν αυτή υποβάλλεται προφορικά 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Η αοριστία της αίτησης, ή της ανταίτησης, δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Φυσική εξουσίαση σε πράγμα υπάρχει όταν ασκούνται πάνω στο πράγμα πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση και στον προορισμό του, έτσι ώστε το πράγμα, κατά την αντίληψη των συναλλαγών, να θεωρείται ότι βρίσκεται κατά τρόπο σταθερό στη διάθεση του νομέα 1237/2013 ΑΠ. Αν κάποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγμα (κατοχή), και ασκεί την εξουσία αυτή με διάνοια κυρίου, είναι νομέας του πράγματος 1237/2013 ΑΠ άρ.974 ΑΚ. Η νομή, αφού αποκτηθεί, διατηρείται χωρίς να είναι ανάγκη να διατελεί ο νομέας συνεχώς σε σωματική επαφή με το πράγμα, ή να είναι σε συνεχή εγρήγορση και να έχει διαρκώς στραμμένη τη διάνοια κυρίου προς το πράγμα του, αλλά αρκεί να έχει την εποπτεία του πράγματος και τη δυνατότητα άσκησης της φυσικής εξουσίας πάνω σ' αυτό κάθε στιγμή 1237/2013 ΑΠ. Αν το πράγμα βρίσκεται στη νομή κάποιου, και αυτός παραδώσει τη νομή με τη βούλησή του σε άλλον, ο άλλος γίνεται νέος νομέας του πράγματος 1237/2013 ΑΠ άρ.976 εδ.1 ΑΚ.

Παραγραφή απαίτησης επί ασφαλιστικών μέτρων νομής

Οι απαιτήσεις από την αποβολή ή διατάραξη της νομής παραγράφονται ένα έτος μετά την αποβολή ή την διατάραξη άρ.992 ΑΚ 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Η παραγραφή διακόπτεται από τις αιτίες που αναφέρονται στα άρ.255 έως 270 ΑΚ 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Η παραγραφή δεν διακόπτεται από την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων, ούτε από την εκδίκασή τους σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων).

Κύρια αγωγή νομής

Κύρια αγωγή όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα νομής αποτελεί η αγωγή με αντικείμενο τη δεσμευτική διάγνωση της αξιούμενης νομής, και όχι της κυριότητας 7217/2007 Εφ.Αθηνών. H αγωγή νομής και η διεκδικητική έχουν διαφορετικό αντικείμενο 7217/2007 Εφ.Αθηνών.

Επικείμενος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση

Επικείμενος κίνδυνος είναι αυτός που αν δεν αποτραπεί θα καταστεί ανέφικτη η πραγμάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του καθ' ου - οφειλέτη 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Από μόνη της η αφερεγγυότητα του οφειλέτη δεν αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ικανό για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Επείγουσα περίπτωση υπάρχει όταν υπάρχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του δικαιώματος 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Επείγουσα περίπτωση είναι η ύπαρξη επείγουσας ανάγκης να ενεργοποιηθεί προσωρινά η έννομη σχέση, που αποτελεί την κύρια διαφορά 24/2005 Πολ.Πρ.Χανίων. Επείγουσα περίπτωση δεν αποτελεί Η αιτηση ασφαλιστικών μέτρων προβάλλει επικείμενο κίνδυνο στο απώτερο μέλλον αν βασίζεται πχ. σε πιθανολόγηση ότι θα γίνει δεκτή ήδη ασκηθείσα αγωγή του αιτούντος κατά του καθ' ου 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων) Ανάγκη να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση, επί ασφαλιστικών νομής, υπάρχει όταν οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στο αντικείμενο της νομής 24/2005 Πολ.Πρ.Χανίων, ή έστω υπάρχει επείγουσα ανάγκη χρήσης του 24/2005 Πολ.Πρ.Χανίων.

Διατακτικό απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Το δικαστήριο διατάσσει ό,τι κρίνει αναγκαίο στη συγκεκριμένη περίπτωση (πχ. παράλειψη ενέργειας των καθ' ων & συντηρητική κατάσχεση & δημοσίευση απόφασης εκ μέρους των καθ'ων ή επί παράλειψη των καθ'ων δημοσίευση με έξοδα αιτούντος 9313/2015 Μον.Πρ.Αθηνών (ασφ. μέτρα)). Η επίδειξη, από τη ΔΟΥ, εγγράφου φορολογικής φύσης τρίτου, πέραν του αιτούντος, (φορολογικής δήλωσης, φορολογικών στοιχείων, εκθέσεων, πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων, φύλλων ελέγχου) προσκρούει στο φορολογικό απόρρητο του τρίτου, και η σχετική αίτηση είναι νόμω αβάσιμη και απορριπτέα 2048/2009 Μον.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρα).

Εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων εκτελείται χωρίς να εκδοθεί απόγραφο άρ.700 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ. Πριν την εκτέλεση της απόφασης απαιτείται επίδοση επιταγής, και παρέλευση 24 ωρών από την επίδοση άρ.700 παρ.2 εδ.2 ΚΠολΔ 2060/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ., Διαφορετικά η απόφαση εκτελείται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση του αντιγράφου της άρ.700 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ. Η διάταξη της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που αφορά στα δικαστικά έξοδα εκτελείται μετά από επίδοση αντιγράφου της απόφασης στον αντίδικο, και παρέλευση 24 ωρών από την επίδοση, χωρίς την έκδοση απογράφου, μόνο με το αντίγραφο της απόφασης άρ.700 παρ.4 ΚΠολΔ.

Εκτέλεση προσωρινής διαταγής

Η προσωρινή διαταγή εκτελεται αμέσως, δηλαδή χωρίς την τήρηση προδικασίας, χωρίς την έκδοση απογράφου, χωρίς κοινοποίηση αντιγράφου στον καθ' ου η εκτέλεση, χωρίς προηγούμενη επίδοση επιταγής και χωρίς πάροδο προθεσμίας 2060/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν ο διάδικος έλαβε γνώση της προσωρινής διαταγής, και την παραβιάσει, υπόκειται στις ποινές της απείθειας 1154/1990 ΑΠ Ποιν.Ολομέλεια άρ.169 ΠΚ. Αν η προσωρινή διαταγή ορίζει την αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, οι συνέπειες αναστολής της εκτέλεσης αρχίζουν από τη γνωστοποίηση στον καθ' ου απευθύνεται ή στα εκτελεστικά όργανα της εκδοθείσας προσωρινής διαταγής 1540/2000 ΑΠ.

Κατάλυση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Κατάλυση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων υπάρχει Αν η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αποδυναμωθεί, δεν υπάρχει έννομο συμφέρον για την ανάκληση ή μεταρρύθμισή της 75/2014 ΑΠ. Η αυτοδίκαιη άρση του ασφαλιστικού μέτρου συνεπάγεται την παύση της ισχύoς της απόφασης, είτε έχει εκτελεστεί είτε όχι 75/2014 ΑΠ. Η αυτοδίκαιη άρση του ασφαλιστικού μέτρου συνεπάγεται την αποδυνάμωση ως εκτελεστού τίτλου της απόφασης που το διέταξε, εκτός από τη διάταξη περί δικαστικής δαπάνης 75/2014 ΑΠ. Η αποδυνάμωση της απόφασης επέρχεται αυτοδίκαια και δεν απαιτείται δικαστική βεβαίωση της αποδυνάμωσης 75/2014 ΑΠ. Η τελεσίδικη επιδίκαση ή αποδίκαση του ουσιαστικού δικαιώματος αποτελεί λόγο ανάκλησης μόνο, και όχι αυτοδίκαιης αποδυνάμωσης, της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων 75/2014 ΑΠ. Αν μετά την τελεσίδικη αποδίκαση του ουσιαστικού δικαιώματος και πριν να ανακληθεί η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων επιχειρηθεί η εκτέλεση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, η εκτέλεση αποκρούεται ως καταχρηστική 75/2014 ΑΠ. Η εκτέλεση της απόφασης για την κύρια υπόθεση δεν εμποδίζεται από την ύπαρξη απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για την κύρια υπόθεση 75/2014 ΑΠ. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος άρ.692 παρ.4 ΚΠολΔ, ή προσβάλλει δικαιώματα τρίτων άρ.692 παρ.5 ΚΠολΔ, εξακολουθεί να έχει ισχύ μέχρι την ανάκλησή της 75/2014 ΑΠ. Η κατάλυση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατ' εξαίρεση έχει αναδρομικά αποτελέσματα, δηλαδή αν η απόφαση αφορά προσημείωση υποθήκης, ή αν η απόφαση αφορά ασφαλιστικά μέτρα νομής ή κατοχής και εξαφανίστηκε μετά από έφεση 75/2014 ΑΠ. Η κατάλυση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεν θίγει την αρχική νομιμότητα των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά τη νομιμότητα της διατήρησής τους 75/2014 ΑΠ. Η κατάλυση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων καταλύει και το δεδικασμένο της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, αλλά μόνο για το μέλλον, όχι αναδρομικά 75/2014 ΑΠ. Αν η υπερημερία σχετικά με απαίτηση είχε αποτραπεί βάσει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων η οποία απαγόρευε την εκπλήρωση της ληξιπρόθεσμης παροχής, η υπερημερία επανέρχεται από την τελεσίδικη αποδίκαση του ουσιαστικού δικαιώματος, ακόμη και αν δεν ανακληθεί η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων 75/2014 ΑΠ.

Έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Περισσότερα για την έφεση επί απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.