Ασφαλιστικά μέτρα

Έννοια ασφαλιστικών μέτρων

Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι αποφάσεις που έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ, και δεν επηρεάζουν την κύρια απόφαση άρ. 695 ΚΠολΔ. Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάζονται, μεταρρυθμίζονται, και ανακαλούνται Ο σκοπός του ασφαλιστικού μέτρου είναι Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατέθηκε από 01-01-2016 και μετά, το δικαίωμα μπορεί να αφορά και μέλλουσα απαίτηση άρ. 682 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πέμπτο παρ. 2 ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015. Ασφαλιστικά μέτρα κατά την έννοια του άρ. 682 ΚΠολΔ αποτελούν και τα προβλεπόμενα από τα άρ. 704 έως 738 ΚΠολΔ Ολομ. ΑΠ 38/2002 ΑΠ 1116/2015 άρ. 682 ΚΠολΔ άρ. 704 ΚΠολΔ άρ. 738 ΚΠολΔ.

Επικείμενος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση

Επικείμενος κίνδυνος είναι και αυτός που αν δεν αποτραπεί θα καταστεί ανέφικτη η πραγμάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του καθ' ου - οφειλέτη 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Από μόνη της η αφερεγγυότητα του οφειλέτη δεν αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ικανό για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Επείγουσα περίπτωση είναι η ύπαρξη επείγουσας ανάγκης να ενεργοποιηθεί προσωρινά η έννομη σχέση που αποτελεί την κύρια διαφορά 24/2005 Πολ.Πρ.Χανίων. Αν υπάρχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του δικαιώματος, υπάρχει επείγουσα περίπτωση 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Επείγουσα περίπτωση δεν αποτελεί Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων βασίζεται σε πιθανολόγηση ότι θα γίνει δεκτή αγωγή που έχει ασκήσει ο αιτών κατά του καθ' ου, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προβάλλει επικείμενο κίνδυνο στο απώτερο μέλλον 1624/2005 Ειρ.Αθηνών (ασφ. μέτρων). Επί ασφαλιστικών μέτρων νομής, αν οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στο αντικείμενο της νομής, υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση 24/2005 Πολ.Πρ.Χανίων, ή έστω υπάρχει επείγουσα ανάγκη χρήσης του 24/2005 Πολ.Πρ.Χανίων. Συντηρητική κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί και σε σήμα εταιρείας, αρκεί αυτό να μην περιλαμβάνει την ονομασία φυσικού προσώπου 31819/2004 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης.

Καθ' ύλην αρμοδιότητα

Αν η κύρια αγωγή ανήκει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Ειρηνοδικείο άρ. 683 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αν η υπόθεση αφορά σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Ειρηνοδικείο άρ. 733 ΚΠολΔ. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατέθηκε από 01-01-2022 και μετά, και αφορά σε εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης, το Ειρηνοδικείο είναι αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα άρ. 683 παρ. 3 ΚΠολΔ άρ. 43 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. α ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατέθηκε έως και 31-12-2021, και αφορά σε συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης, το Ειρηνοδικείο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα άρ. 683 παρ. 3 ΚΠολΔ άρ. 116 παρ. 4 περ. α ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν το Ειρηνοδικείο δεν είναι καθ' ύλην αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο άρ. 683 παρ. 1 ΚΠολΔ. Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση άρ. 682 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον Πολυμελούς Πρωτοδικείου, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι και το Πολυμελές Πρωτοδικείο άρ. 684 ΚΠολΔ άρ. 682 παρ. 2 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο αυτό δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης άρ. 686 παρ. 5 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 682 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αν, από 01-01-2022 και μετά, η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο άρ. 684 ΚΠολΔ άρ. 44 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αυτό δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης άρ. 686 παρ. 5 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 45 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021 άρ. 682 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αν η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται από 01-01-2022 και μετά, και το δικαστήριο δεν είναι καθ' ύλην αρμόδιο, το δικαστήριο αποφαίνεται γι' αυτό αυτεπαγγέλτως και απορρίπτει την αίτηση άρ. 683 παρ. 5 ΚΠολΔ άρ. 43 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ;

Κατά τόπον αρμοδιότητα

Αρμόδιο κατά τόπον είναι και το δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα ασφαλιστικά μέτρα άρ. 683 παρ. 4 ΚΠολΔ. Αν η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται από 01-01-2022 και μετά, και το δικαστήριο δεν είναι κατά τόπον αρμόδιο, το δικαστήριο αποφαίνεται γι' αυτό αυτεπαγγέλτως και απορρίπτει την αίτηση άρ. 683 παρ. 5 ΚΠολΔ άρ. 43 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021.

Προσωρινή διαταγή

Αν το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής γίνει δεκτό από 01-01-2022 και μετά, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε 30 ημέρες άρ. 691 Α παρ. 2 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 48 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής γίνει δεκτό από 01-01-2016 έως και 31-12-2021, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε 30 ημέρες άρ. 691 Α παρ. 2 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πέμπτο παρ. 3 ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής γίνει δεκτό έως και 31-12-2015, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε 30 ημέρες, διαφορετικά δεν χορηγείται προσωρινή διαταγή άρ. 691 παρ. 4 εδ. 3 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Η προσωρινή διαταγή είναι και αυτή δικαστική απόφαση ΑΠ 1736/2017. Και αυτό, γιατί περιέχει συγκεκριμένη δικαστική επιταγή, που εκδίδεται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, κατόπιν συνοπτικής διαδικασίας και διάγνωσης των λόγων που τη δικαιολογούν, και εκτελείται κατά την προβλεπόμενη ειδική διαδικασία, λόγω της φύσης της ΑΠ 1736/2017.

Εκτέλεση προσωρινής διαταγής

Η προσωρινή διαταγή εκτελείται αμέσως, δηλαδή χωρίς την τήρηση προδικασίας, χωρίς την έκδοση απογράφου, χωρίς κοινοποίηση αντιγράφου στον καθ' ου η εκτέλεση, χωρίς προηγούμενη επίδοση επιταγής, και χωρίς πάροδο προθεσμίας ΑΠ Ποιν. 2060/2010 άρ. 700 παρ. 3 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος έλαβε γνώση της προσωρινής διαταγής, και την παραβιάσει, υπόκειται στις ποινές της απείθειας Ολομ. ΑΠ Ποιν. 1154/1990 άρ. 169 ΠΚ. Αν η προσωρινή διαταγή ορίζει την αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, οι συνέπειες αναστολής της εκτέλεσης αρχίζουν από τη γνωστοποίηση στον καθ' ου απευθύνεται ή στα εκτελεστικά όργανα της εκδοθείσας προσωρινής διαταγής ΑΠ 1540/2000. Αν η αναστολή αφορά την εκτελεστότητα εκτελεστού τίτλου, δηλαδή αναφέρεται στη δυνατότητα του νομιμοποιούμενου διαδίκου να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση βάσει του τίτλου αυτού, και διενεργηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά παράβαση της απόφασης ή προσωρινής διαταγής του αρμόδιου δικαστή, η πράξη αυτή εκτέλεσης είναι άκυρη, χωρίς τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης, διότι θεωρείται ότι διενεργήθηκε χωρίς την αναγκαία προϋπόθεση της ύπαρξης εκτελεστού τίτλου 938/2004 Εφ.Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή, επί αναστολής εκτέλεσης στα χέρια του τρίτου, το ανασταλτικό της εκτέλεσης αποτέλεσμα υπάρχει από και δια της δημοσίευσης της απόφασης ή της προσωρινής διαταγής 938/2004 Εφ.Αθηνών.

Κατάθεση αίτησης

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από κατάθεση αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου άρ. 686 παρ. 1 εδ. 1 υποεδ. 1 ΚΠολΔ. Έως και 31-12-2015, επιτρεπόταν η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρηνοδικείο και προφορικά, οπότε συντασσόταν έκθεση άρ. 686 παρ. 1 εδ. 1 υποεδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση άρ. 682 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ασκηθεί, από 01-01-2022 και μετά, και με τις προτάσεις της συζήτησης της κύριας υπόθεσης άρ. 686 παρ. 5 εδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 45 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ασκηθεί, από 01-01-2016 έως και 31-12-2021, και με τις προτάσεις της συζήτησης της κύριας υπόθεσης άρ. 686 παρ. 5 εδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πέμπτο παρ. 2 ν. 4335/2015> άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 686 παρ. 5 εδ. 1 υποεδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, και η κύρια υπόθεση συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου από 01-01-2022 και μετά, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου και προφορικά άρ. 686 παρ. 5 εδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 45 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, και η κύρια υπόθεση συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου από 01-01-2016 έως και 31-12-2021, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου και προφορικά άρ. 686 παρ. 5 εδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πέμπτο παρ. 2 ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια υπόθεση, και η κύρια υπόθεση συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου έως και 31-12-2015, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου και προφορικά άρ. 686 παρ. 5 εδ. 1 υποεδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ.

Ανταίτηση

Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου από 01-01-2022 και μετά, η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να ασκηθεί προφορικά άρ. 686 παρ. 6 ΚΠολΔ άρ. 45 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου από 22-12-2017 έως και 31-12-2021, η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ασκηθεί και προφορικά άρ. 686 παρ. 6 ΚΠολΔ άρ. 23 ν. 4509/2017 άρ. 80 ν. 4059/2017 (ΦΕΚ Α 201/22-12-2017) άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου από 01-01-2016 έως και 21-12-2017, η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να ασκηθεί προφορικά άρ. 268 παρ. 4 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. δεύτερο παρ. 2 ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 80 ν. 4059/2017 (ΦΕΚ Α 201/22-12-2017) άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται έως και και 31-12-2015, η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ασκηθεί και προφορικά 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων) 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων) άρ. 686 ΚΠολΔ άρ. 268 παρ. 4 εδ. 3 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν η ανταίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά, η προφορική άσκηση της ανταίτησης ασφαλιστικών μέτρων γίνεται με προφορική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων) 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων) άρ. 686 ΚΠολΔ άρ. 268 παρ. 4 εδ. 3 ΚΠολΔ. Αν δεν τηρούνται πρακτικά, η δήλωση καταχωρείται με σημείωση του δικαστή στην αίτηση 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων) ή στα πρόχειρα πρακτικά που τηρούνται από τον δικαστή 480/1994 Μον.Πρ.Κω (ασφ. μέτρων). Αν η ανταίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά, και οι προτάσεις του καθ' ου η αίτηση κατατέθηκαν πριν την έναρξη της συζήτησης, ο καθ' ου η αίτηση μπορεί να ασκήσει ανταίτηση και δια των προτάσεών του 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων) άρ. 268 παρ. 4 εδ. 3 ΚΠολΔ άρ. 686 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αν η ανταίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά, και οι προτάσεις του καθ' ου η αίτηση κατατεθούν αργότερα, και η ανταίτηση θεμελιώνεται σε ισχυρισμό που προτάθηκε το πρώτον κατά την προφορική συζήτηση, ο καθ' ου η αίτηση μπορεί να ασκήσει ανταίτηση δια των προτάσεών του 500/2001 Μον.Πρ.Αγρινίου (ασφ. μέτρων) 480/1994 Μον.Πρ.Κω (ασφ. μέτρων) άρ. 268 παρ. 4 εδ. 3 ΚΠολΔ άρ. 686 παρ. 1 ΚΠολΔ.

Παρέμβαση

Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου από 01-01-2022 και μετά, η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά άρ. 686 παρ. 6 ΚΠολΔ άρ. 45 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου από 22-12-2017 έως και 31-12-2021, η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά άρ. 686 παρ. 6 ΚΠολΔ άρ. 23 ν. 4509/2017 άρ. 80 ν. 4059/2017 (ΦΕΚ Α 201/22-12-2017) άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου από 01-01-2016 έως και 21-12-2017, η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά άρ. 686 παρ. 6 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πέμπτο παρ. 2 ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 80 ν. 4059/2017 (ΦΕΚ Α 201/22-12-2017) άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται έως και 31-12-2015, η κύρια παρέμβαση και η πρόσθετη παρέμβαση μπορούν να ασκηθούν και προφορικά άρ. 686 παρ. 6 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ.

Συζήτηση αίτησης

Στα ασφαλιστικά μέτρα εφαρμόζεται εν μέρει το ανακριτικό σύστημα, σε συνδυασμό με το συζητητικό σύστημα ΑΠ 1857/2011 άρ. 691 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 106 ΚΠολΔ. Στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων είναι απαράδεκτη η προβολή ισχυρισμού περί καταχρηστικής άσκησης του ασφαλιστικού μέτρου 131/2003 Ειρ.Ρόδου. Στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων είναι απαράδεκτη η προβολή δικαιώματος επίσχεσης 113/2007 Εφ.Λάρισας (ασφ. μέτρα). Κατά μια άποψη, η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων αποτελεί διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας 1165/2001 Εφ.Πειραιώς (ασφ. μέτρα).

Παράσταση με δικηγόρο

Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται από 01-01-2022 και μετά, και κατά τη συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος ή εμφανιστεί και δεν λαβει νόμιμα μέρος στη συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι άρ. 686 παρ. 7 ΚΠολΔ άρ. 45 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για την ανταίτηση άρ. 686 παρ. 7 ΚΠολΔ άρ. 45 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται από 01-01-2016 και μετά, η παράσταση του διαδίκου ενώπιον του δικαστηρίου γίνεται υποχρεωτικά με δικηγόρο άρ. 94 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 94 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πρώτο παρ. 2 ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητείται έως και 31-12-2015, η παράσταση του διαδίκου ενώπιον του δικαστηρίου γίνεται προαιρετικά με δικηγόρο άρ. 94 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 94 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ.

Αμοιβή για τη σύνταξη αίτησης και για παράσταση δικηγόρου

Η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και για την παράστασή του κατά τη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων ορίζεται από τον Κώδικα Δικηγόρων παράρτ. I ν. 4194/2013. Θα συμβουλευτείτε τον ΚώδΔικ;

Πιθανολόγηση των ισχυρισμών

Στις υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών των διαδίκων ΑΠ 317/2016 σκέψ. 3 άρ. 690 παρ. 1 ΚΠολΔ. Στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, η απόφαση εκδίδεται κατά πιθανολόγηση, δηλαδή χωρίς πλήρη δικανική πεποίθηση για τη συνδρομή των γεγονότων που στηρίζουν την επίδικη έννομη σχέση ΑΠ 512/2015 άρ. 690 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 347 ΚΠολΔ. Ως πιθανολόγηση των ισχυρισμών των διαδίκων, κατά τη διάταξη του άρ. 690 παρ. 1 ΚΠολΔ, νοείται μικρότερος βαθμός δικανικής πεποίθησης ως προς τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά ΑΠ 317/2016 σκέψ. 3 άρ. 690 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αντίθετα, κατά την τακτική διαδικασία, για την απόδειξη της έννομης σχέσης απαιτείται ο σχηματισμός τέλειας δικανικής πεποίθησης, δηλαδή προσκόμιση τόσων αποδεικτικών στοιχείων, ώστε κανένας λογικός και πεπειραμένος άνθρωπος να αμφιβάλλει σοβαρά για το αποδεικτέο θέμα, και όχι απλή πιθανολόγηση, η οποία υπάρχει αν το γεγονός είναι πολύ πιθανό ΑΠ 512/2015. Και στις υποθέσεις οριστικής δικαστικής προστασίας που, μολονότι δεν αφορούν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, για λόγους ταχύτητας δικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών των διαδίκων ΑΠ 317/2016 σκέψ. 3 άρ. 690 παρ. 1 ΚΠολΔ. Και αυτό, γιατί διαφορετικά θα φαλκιδεύονταν ο σκοπός της παραπομπής των υποθέσων αυτών στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ΑΠ 317/2016 σκέψ. 3. Ειδικά, όμως, στις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιού κατά την από 25-10-1980 Σύμβαση της Χάγης απαιτείται πλήρης δικανική πεποίθηση για την παραδοχή ή την απόρριψη της αίτησης επιστροφής του παιδιού ΑΠ 317/2016 σκέψ. 3. Και αυτό, όπως συνάγεται σαφώς ΑΠ 317/2016 σκέψ. 3

Ρυθμιστικά κατάστασης μέτρα

Τα ρυθμιστικά κατάστασης μέτρα εξομοιώνονται με τα ασφαλιστικά μέτρα Ολομ. ΑΠ 38/2002 ΑΠ 1116/2015 ΑΠ 1389/2010 ΑΠ 1526/2007 άρ. 699 ΚΠολΔ. Ρυθμιστικά κατάστασης μέτρα αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα μέτρα Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων κατ' άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ αποτελεί ρυθμιστικό μέτρο διευκολύνον την εκτέλεση, με τη λύση της διαφωνίας μεταξύ του αιτούντος το απόγραφο και του αρνούμενου να το χορηγήσει ΑΠ 1559/2009 άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ. Η υπόθεση κατ' άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ αποτελεί, στην ουσία, υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά τη ρύθμιση του άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ ΑΠ 446/2016 άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ. Και αυτό, γιατί έτσι εξασφαλίζεται η ταχύτερη έκδοση του απογράφου, ενώ η απόφαση της εκούσιας δικαιοδοσίας επιτρέπεται να προσβληθεί με έφεση και αναίρεση ΑΠ 446/2016. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων κατ' άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ δεν παράγει δεδικασμένο ΑΠ 446/2016 άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ. Αν η διαφωνία μεταξύ του αιτούντος το απόγραφο και του αρνούμενου να το χορηγήσει αναφέρεται στο αν είχε πληρωθεί η αίρεση υπό την οποία τελούσε η απαίτηση του αιτούντος, και η οποία απαιτούνταν για την έκδοση του απογράφου, και το δικαστήριο έκρινε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατ' άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ ότι η αίρεση αυτή είχε πληρωθεί κατά τον χρόνο αίτησης του απογράφου, η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων δεν δεσμεύει το μετέπειτα δικαστήριο της ανακοπής κατά της εκτέλεσης ως προς το γεγονός της πλήρωσης της αίρεσης ΑΠ 1559/2009 άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ. Κατά μια άποψη, επί αίτησης για τη χορήγηση άδειας ανάληψης χρηματικού ποσού κατασχεθέντος στα χέρια τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, η διαφορά δεν κρίνεται οριστικά κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά μόνο προς ταχεία επίλυση της διαφοράς, με τη δε απόφαση λαμβάνεται ρυθμιστικό της εκτέλεσης μέτρο, και όχι ασφαλιστικό μέτρο 2286/2016 Μον.Εφ.Αθηνών άρ. 87 νδ. 17-07/13-08-1923 άρ. 88 νδ. 17-07/13-08-1923 άρ. 3 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ. Κατ' άλλη άποψη, επί αίτησης για τη χορήγηση άδειας ανάληψης χρηματικού ποσού κατασχεθέντος στα χέρια τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, η διαφορά κρίνεται οριστικά κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προς ταχεία επίλυση της διαφοράς 938/2004 Εφ.Αθηνών άρ. 87 νδ. 17-07/13-08-1923 άρ. 88 νδ. 17-07/13-08-1923 άρ. 3 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ.

Ρυθμιστικά μέτρα της εκούσιας δικαιοδοσίας εκδικαζόμενα με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων

Ρυθμιστικά μέτρα της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκδικαζόμενα, κατά νομοθετική παραπομπή, με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αποτελούν, μεταξύ άλλων, Το ρυθμιστικό αυτό μέτρο έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα, και απλώς εκδικάζεται, κατά νομοθετική παραπομπή, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ΑΠ 1200/2019 άρ. 39 παρ. 1 εδ. 3 ν. 2190/1920 άρ. 47 ν. 3604/2007. Η νομοθετική αυτή παραπομπή έγινε για λόγους ταχείας και αποτελεσματικής εφαρμογής της απονομής της δικαιοσύνης σε σχέση με το παραπάνω δικαίωμα της μειοψηφίας των μετόχων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κωλυσιεργία του διοικητικού συμβουλίου για την επίλυση του ανακύψαντος και χρήζοντος άμεσης αντιμετώπισης ζητήματος ΑΠ 1200/2019 άρ. 39 παρ. 1 εδ. 3 ν. 2190/1920 άρ. 47 ν. 3604/2007. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά την παροχή προσωρινής ή οριστικής δικαστικής προστασίας σχετικά με κάποιο εριζόμενο δικαίωμα ΑΠ 1200/2019 άρ. 39 παρ. 1 εδ. 3 ν. 2190/1920 άρ. 47 ν. 3604/2007.

Διαφορά που τέμνεται οριστικά με την απόφαση

Η διαφορά δύναται να εκδικάζεται βάσει διάταξης νόμου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, για λόγους συνδεόμενους με την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, αλλά να τέμνεται οριστικά με την απόφαση ΑΠ 1116/2015. Αν με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων επέρχεται οριστική επίλυση της διαφοράς, η απόφαση δεν αφορά σε λήψη, μεταρρύθμιση ή ανάκληση ασφαλιστικού μέτρου ΑΠ 1857/2011 ΑΠ 1526/2007 ΑΠ 402/2003. Υπόθεση, κατά την οποία τέμνεται οριστικά η διαφορά κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, είναι, μεταξύ άλλων, Η διαφορά μεταξύ του δικαιούχου της αποζημίωσης και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί απόδοσης του κατατεθέντος ποσού της αποζημίωσης στον δικαιούχο της δεν αφορά ασφαλιστικό ή άλλο μέτρο, εξομοιούμενο προς αυτό ΑΠ 1116/2015. Η απόφαση επί της παραπάνω διαφοράς δεν μπορεί να ανακληθεί ή να μεταρρυθμιστεί ΑΠ 1116/2015. Στις υποθέσεις αυτές, δεν παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης ΑΠ 490/2001 σκέψ. III άρ. 696 ΚΠολΔ. Κατά μια άποψη, επί αίτησης για τη χορήγηση άδειας ανάληψης χρηματικού ποσού κατασχεθέντος στα χέρια τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, η διαφορά δεν κρίνεται οριστικά κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά μόνο προς ταχεία επίλυση της διαφοράς, με τη δε απόφαση λαμβάνεται ρυθμιστικό της εκτέλεσης μέτρο, και όχι ασφαλιστικό μέτρο 2286/2016 Μον.Εφ.Αθηνών άρ. 87 νδ. 17-07/13-08-1923 άρ. 88 νδ. 17-07/13-08-1923 άρ. 3 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ. Κατ' άλλη άποψη, επί αίτησης για τη χορήγηση άδειας ανάληψης χρηματικού ποσού κατασχεθέντος στα χέρια τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, η διαφορά κρίνεται οριστικά κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προς ταχεία επίλυση της διαφοράς 938/2004 Εφ.Αθηνών άρ. 87 νδ. 17-07/13-08-1923 άρ. 88 νδ. 17-07/13-08-1923 άρ. 3 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ.

Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων

Διατακτικό απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Το δικαστήριο διατάσσει ό,τι κρίνει αναγκαίο στη συγκεκριμένη περίπτωση (πχ. παράλειψη ενέργειας των καθ' ων, και συντηρητική κατάσχεση, και δημοσίευση απόφασης εκ μέρους των καθ' ων ή επί παράλειψη των καθ' ων δημοσίευση με έξοδα του αιτούντος 9313/2015 Μον.Πρ.Αθηνών (ασφ. μέτρα)). Κατά μια άποψη, η επίδειξη, από τη ΔΟΥ, εγγράφου φορολογικής φύσης τρίτου, πέραν του αιτούντος, (φορολογικής δήλωσης, φορολογικών στοιχείων, εκθέσεων, πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων, φύλλων ελέγχου) προσκρούει στο φορολογικό απόρρητο του τρίτου, και η σχετική αίτηση είναι νόμω αβάσιμη και απορριπτέα 2048/2009 Μον.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρα).

Προθεσμία για την άσκηση κύριας αγωγής

Αν το ασφαλιστικό μέτρο διατάχθηκε από 01-01-2022 και μετά, και διατάσσεται πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που διατάσσει το ασφαλιστικό μέτρο δύναται να ορίσει προθεσμία για την άσκηση της κύριας αγωγής άρ. 693 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 49 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν ο δικαστής τάξει τέτοια προθεσμία, αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 60 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων άρ. 693 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 49 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν ταχθεί τέτοια προθεσμία με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, και παρέλθει άπρακτη, και ο αιτών δεν επιδώσει εντός της προθεσμίας αυτής διαταγή πληρωμής στον καθ' ου η αίτηση, το ασφαλιστικό μέτρο αίρεται αυτοδικαίως άρ. 693 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 49 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Και αυτό, ανεξαρτήτως του χρόνου συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων άρ. 693 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 49 ν. 4842/2021 άρ. 116 παρ. 4 περ. β ν. 4842/2021 άρ. 120 εδ. 2 ν. 4842/2021. Αν το ασφαλιστικό μέτρο διατάχθηκε από 01-01-2016 έως και 31-12-2021, και διατάσσεται ασφαλιστικό μέτρο πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που διατάσσει το ασφαλιστικό μέτρο δύναται να ορίσει προθεσμία για την άσκηση της κύριας αγωγής άρ. 693 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πέμπτο παρ. 2 ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν ο δικαστής τάξει τέτοια προθεσμία, αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες άρ. 693 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πέμπτο παρ. 2 ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Αν ταχθεί τέτοια προθεσμία με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, και παρέλθει άπρακτη, και ο αιτών δεν επιδώσει εντός της προθεσμίας αυτής διαταγή πληρωμής στον καθ' ου η αίτηση, το ασφαλιστικό μέτρο αίρεται αυτοδικαίως άρ. 693 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 693 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πέμπτο παρ. 2 ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015. Αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζητήθηκε έως και 31-12-2015, και μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων δεν είχε ασκηθεί η αγωγή για την κύρια υπόθεση, και η διαφορά για την οποία ασκήθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αφορά σε άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη άρ. 693 παρ. 1 εδ. 3 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015. Αν το ασφαλιστικό μέτρο διατάχθηκε έως και 31-12-2015, και διατάσσεται ασφαλιστικό μέτρο πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, και εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεν έχει ασκηθεί η αγωγή, και εντός της προθεσμίας αυτής ο ενάγων δεν πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής, και η προθεσμία αυτή προς άσκηση της αγωγής παρήλθε πριν την 01-01-2016, το ασφαλιστικό μέτρο αίρεται αυτοδικαίως άρ. 693 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 693 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015. Αν το ασφαλιστικό μέτρο διατάχθηκε έως και 31-12-2015, ο δικαστής δύναται, κατά την κρίση του, να παρεκτείνει την προθεσμία προς άσκηση της αγωγής μέχρι 20 επιπλέον ημέρες με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων άρ. 693 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 693 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015 άρ. 12 ΕισΝΚΠολΔ. Η αμέσως παραπάνω αυτοδίκαια άρση δεν επέρχεται, αν

Εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικό μέτρο εκτελείται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης άρ. 700 παρ. 1 ΚΠολΔ. Η εκτέλεση του μέτρου που έχει διαταχθεί γίνεται χωρίς να εκδοθεί απόγραφο άρ. 700 παρ. 2 εδ. 1 ΚΠολΔ. Για την εκτέλεση του ασφαλιστικού μέτρου που έχει διαταχθεί δεν απαιτείται, κατ' αρχήν, να έχει προηγηθεί επίδοση αντιγράφου της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων άρ. 700 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αν, ωστόσο, πριν την εκτέλεση της απόφασης απαιτείται επίδοση επιταγής, και παρέλευση 24 ωρών από την επίδοση άρ. 700 παρ. 2 εδ. 2 ΚΠολΔ ΑΠ Ποιν. 2060/2010 Αν πρόκειται να εκτελεστεί διάταξη της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που αφορά τα δικαστικά έξοδα, απαιτείται επίδοση αντιγράφου της απόφασης στον καθ' ου η αίτηση, και παρέλευση 24 ωρών από την επίδοση άρ. 700 παρ. 4 ΚΠολΔ άρ. 700 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 924 εδ. 1 ΚΠολΔ.

Κατάλυση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Κατάλυση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων υπάρχει, αν Η αυτοδίκαιη άρση του ασφαλιστικού μέτρου συνεπάγεται την παύση της ισχύoς της απόφασης, είτε έχει εκτελεστεί είτε όχι ΑΠ 75/2014. Η αυτοδίκαιη άρση του ασφαλιστικού μέτρου συνεπάγεται την αποδυνάμωση ως εκτελεστού τίτλου της απόφασης που το διέταξε, εκτός από τη διάταξη περί δικαστικής δαπάνης ΑΠ 75/2014. Η αποδυνάμωση της απόφασης επέρχεται αυτοδίκαια και δεν απαιτείται δικαστική βεβαίωση της αποδυνάμωσης ΑΠ 75/2014. Αν η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων αποδυναμωθεί, δεν υπάρχει έννομο συμφέρον για την ανάκληση ή μεταρρύθμισή της ΑΠ 75/2014. Η τελεσίδικη επιδίκαση ή αποδίκαση του ουσιαστικού δικαιώματος αποτελεί λόγο ανάκλησης μόνο, και όχι αυτοδίκαιης αποδυνάμωσης, της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ΑΠ 75/2014. Αν επιχειρηθεί η εκτέλεση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων μετά την τελεσίδικη αποδίκαση του ουσιαστικού δικαιώματος και πριν να ανακληθεί η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η εκτέλεση αποκρούεται ως καταχρηστική ΑΠ 75/2014. Η εκτέλεση της απόφασης για την κύρια υπόθεση δεν εμποδίζεται από την ύπαρξη απόφασης ασφαλιστικών μέτρων για την κύρια υπόθεση ΑΠ 75/2014. Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος, ή προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, εξακολουθεί να έχει ισχύ μέχρι την ανάκλησή της ΑΠ 75/2014 άρ. 692 παρ. 4 ΚΠολΔ άρ. 692 παρ. 5 ΚΠολΔ. Η κατάλυση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων έχει αναδρομικά αποτελέσματα μόνο κατ' εξαίρεση, δηλαδή Η κατάλυση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεν θίγει την αρχική νομιμότητα των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά τη νομιμότητα της διατήρησής τους ΑΠ 75/2014. Η κατάλυση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων καταλύει και το δεδικασμένο της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, αλλά μόνο για το μέλλον, όχι αναδρομικά ΑΠ 75/2014. Αν η υπερημερία σχετικά με απαίτηση είχε αποτραπεί βάσει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία απαγόρευε την εκπλήρωση της ληξιπρόθεσμης παροχής, η υπερημερία επανέρχεται από την τελεσίδικη αποδίκαση του ουσιαστικού δικαιώματος, ακόμη και αν δεν ανακληθεί η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ΑΠ 75/2014.

Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Περιεχόμενο αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής

Για να είναι ορισμένη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής, πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή Τα ίδια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται και στην ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής, ακόμη και αν αυτή ασκήθηκε προφορικά 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Για να είναι ακριβής η περιγραφή του επίδικου, κινητού ή ακινήτου, πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιο είναι το αντικείμενο της νομής, ώστε να μην προκύπτει αμφιβολία για την ταυτότητα του επίδικου 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Η ταυτοποίηση του επίδικου, αν αφορά ακίνητο, μπορεί να γίνει και με την αποτύπωσή του σε τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα, από το οποίο να προκύπτει, εκτός από το σχήμα των πλευρών του, η θέση του, ο προσανατολισμός του, και το εμβαδόν του, αν το σχεδιάγραμμα αυτό ενσωματώνεται στο δικόγραφο της αγωγής ή της αίτησης 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Αν το επίδικο αποτελεί μονάδα από σύνολο όμοιων αντικειμένων, πρέπει να ταυτοποιείται ποιο ακριβώς αντικείμενο είναι το αντικείμενο της νομής 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων) Αν οι μερικότερες διακατοχικές πράξεις του αιτούντα τη νομή αμφισβητούνται, πρέπει να αποδεικνύονται 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Η αοριστία της αίτησης, ή της ανταίτησης, δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων). Φυσική εξουσίαση σε πράγμα υπάρχει, αν ασκούνται πάνω στο πράγμα πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση και στον προορισμό του, έτσι ώστε το πράγμα, κατά την αντίληψη των συναλλαγών, να θεωρείται ότι βρίσκεται κατά τρόπο σταθερό στη διάθεση του νομέα ΑΠ 1237/2013. Αν κάποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγμα (κατοχή), και ασκεί την εξουσία αυτή με διάνοια κυρίου, είναι νομέας του πράγματος ΑΠ 1237/2013 άρ. 974 ΑΚ. Η νομή, αφού αποκτηθεί, διατηρείται χωρίς να είναι ανάγκη να διατελεί ο νομέας συνεχώς σε σωματική επαφή με το πράγμα, ή να είναι σε συνεχή εγρήγορση και να έχει διαρκώς στραμμένη τη διάνοια κυρίου προς το πράγμα του, αλλά αρκεί να έχει την εποπτεία του πράγματος και τη δυνατότητα άσκησης της φυσικής εξουσίας πάνω σ' αυτό κάθε στιγμή ΑΠ 1237/2013. Αν το πράγμα βρίσκεται στη νομή κάποιου, και αυτός παραδώσει τη νομή με τη βούλησή του σε άλλον, ο άλλος γίνεται νέος νομέας του πράγματος ΑΠ 1237/2013 άρ. 976 εδ. 1 ΑΚ.

Παραγραφή απαίτησης επί ασφαλιστικών μέτρων νομής

Οι απαιτήσεις από την αποβολή ή διατάραξη της νομής παραγράφονται ένα έτος μετά την αποβολή ή τη διατάραξη 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων) άρ. 992 ΑΚ. Η παραγραφή διακόπτεται από τις αιτίες που αναφέρονται στα άρ. 255 έως 270 ΑΚ 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων) άρ. 255 ΑΚ άρ. 270 ΑΚ. Η παραγραφή δεν διακόπτεται από την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων, ούτε από την εκδίκασή τους σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό 156/2005 Πολ.Πρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων).

Κύρια αγωγή νομής

Κύρια αγωγή όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα νομής αποτελεί η αγωγή με αντικείμενο τη δεσμευτική διάγνωση της αξιούμενης νομής, και όχι της κυριότητας 7217/2007 Εφ.Αθηνών. H αγωγή νομής έχει διαφορετικό αντικείμενο από τη διεκδικητική αγωγή 7217/2007 Εφ.Αθηνών.

Έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Απαράδεκτο έφεσης κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Απαράδεκτη έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων επί γνήσιου ασφαλιστικού μέτρου

η απόφαση δεν προσβάλλεται με έφεση ΑΠ 1389/2010 άρ. 699 ΚΠολΔ άρ. 495 παρ. 1 ΚΠολΔ. Στις γνήσιες υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 699 ΚΠολΔ ΑΠ 490/2001 σκέψ. III άρ. 699 ΚΠολΔ. Στις γνήσιες υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, η απόφαση έχει πράγματι χαρακτήρα προσωρινού, εξασφαλιστικού ή ρυθμιστικού μέτρου με προσωρινή ισχύ ΑΠ 1389/2010. Στις γνήσιες υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, η απόφαση δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 695 ΚΠολΔ ΑΠ 1389/2010 άρ. 695 ΚΠολΔ. Στις γνήσιες υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, η απόφαση μπορεί να ανακληθεί ή να μεταρρυθμιστεί, κατά τα άρ. 696 ΚΠολΔ και άρ. 697 ΚΠολΔ ΑΠ 1389/2010 άρ. 696 ΚΠολΔ άρ. 697 ΚΠολΔ. Ασφαλιστικά μέτρα κατά την έννοια του άρ. 682 ΚΠολΔ αποτελούν και τα προβλεπόμενα από τα άρ. 704 έως 738 ΚΠολΔ ΑΠ 1116/2015 άρ. 682 ΚΠολΔ. Αν η απόφαση διατάξει ασφαλιστικά μέτρα, και βάσει της απόφασης επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση, και ασκηθεί ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, η ανακοπή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ΑΠ 298/2003. Κατά της σχετικής απόφασης επί της ανακοπής δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση ΑΠ 298/2003. Κατά μια άποψη, η απόφαση που ανακαλεί ασφαλιστικά μέτρα, είτε πρόκειται για ασφαλιστικά μέτρα που διατάχθηκαν κατ' άρ. 686 επ. ΚΠολΔ είτε για ασφαλιστικά μέτρα στο πλαίσιο του άρ. 781 ΚΠολΔ, δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα 1165/2001 Εφ.Πειραιώς (ασφ. μέτρα) άρ. 686 ΚΠολΔ άρ. 781 ΚΠολΔ.

Απαράδεκτη έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων επί ρυθμιστικού κατάστασης μέτρου

Τα ρυθμιστικά κατάστασης μέτρα εξομοιώνονται με τα ασφαλιστικά μέτρα Ολομ. ΑΠ 38/2002 ΑΠ 1116/2015 ΑΠ 1389/2010 ΑΠ 1526/2007 άρ. 699 ΚΠολΔ.

Επιτρεπτή έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Επιτρεπτή έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής

Αν η απόφαση εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και πρόκειται για ασφαλιστικά μέτρα περί νομής ή κατοχής, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων άρ. 734 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 734 παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολΔ. Στις αποφάσεις για ασφαλιστικά μέτρα νομής ή κατοχής επιτρέπεται έφεση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση της απόφασης άρ. 734 παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολΔ. Στα ασφαλιστικά μέτρα νομής ή κατοχής, η προθεσμία έφεσης και η άσκηση της έφεσης δεν έχουν αυτοδίκαια ανασταλτικό αποτέλεσμα για την εκτελεστότητα της απόφασης άρ. 734 παρ. 4 ΚΠολΔ. Η αναστολή δύναται να διαταχθεί, αν το ζητήσει με αίτηση κατ' άρ. 912 ΚΠολΔ ο διάδικος που νικήθηκε άρ. 734 παρ. 4 ΚΠολΔ άρ. 912 ΚΠολΔ. Η έφεση επί ασφαλιστικών μέτρων επί διατάραξης ή αποβολής από την νομή πρέπει να συζητηθεί και να εκδοθεί η απόφαση εντός της προθεσμίας ενός έτους από την διατάραξη ή την αποβολή 2678/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών. Η άσκηση της τακτικής αγωγής περί νομής διακόπτει την παραγραφή 2678/2011 Πολ.Πρ.Αθηνών. Αν ο εκκαλών ερημοδικεί στην κατ' έφεση δίκη επί ασφαλιστικών μέτρων, η έφεσή του απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη 127/2012 Εφ.Λάρισας 222/2006 Πολ.Πρ.Λάρισας 2151/1997 Πολ.Πρ.Πειραιώς. Αν η απόφαση εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και πρόκειται για αίτηση προς επιβολή αναγκαστικής διαχείρισης επί ακινήτου ή επί επιχείρησης του οφειλέτη, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων άρ. 1034 παρ. 2 εδ. 3 ΚΠολΔ.

Επιτρεπτή έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που τέμνει οριστικά τη διαφορά

η απόφαση υπόκειται στα ένδικα μέσα της έφεσης ΑΠ 1857/2011 ΑΠ 1526/2007 ΑΠ 402/2003 ΑΠ 1116/2015 ΑΠ 1389/2010 άρ. 699 ΚΠολΔ και της αναίρεσης ΑΠ 1116/2015 ΑΠ 1389/2010 άρ. 699 ΚΠολΔ. Και αυτό, γιατί οι διαφορές αυτές εκδικάζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά νομοθετική παραπομπή τους στη διαδικασία αυτή, για την ταχύτερη εκδίκασή τους, και η παραπομπή στη διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνει και τις διατάξεις εκείνες που προσιδιάζουν αποκλειστικά στα γνήσια ασφαλιστικά μέτρα, και τα ρυθμιστικά κατάστασης μέτρα εξομοιούμενα με τα ασφαλιστικά μέτρα, όπως τέτοια διάταξη είναι και η διάταξη του άρ. 699 ΚΠολΔ, καθώς η διάταξη αυτή δεν αφορά τη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης, δηλαδή την πορεία της δίκης μέχρι την έκδοση της απόφασης, αλλά τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης Ολομ. ΑΠ 38/2002 ΑΠ 1200/2019 άρ. 699 ΚΠολΔ. Οι ως άνω αποφάσεις δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση άσκησης ένδικων μέσων της διάταξης του άρ. 699 ΚΠολΔ ΑΠ 1389/2010 άρ. 699 ΚΠολΔ. Με τη διάταξη του άρ. 699 ΚΠολΔ θεσπίζεται αποκλεισμός των ενδίκων μέσων μόνο για αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεις ανάκλησης ή μεταρρύθμισης αποφάσεων περί αυτών ΑΠ 1331/2008 σκέψ. II άρ. 699 ΚΠολΔ, δηλαδή τις περιπτώσεις που η απόφαση έχει πράγματι χαρακτήρα προσωρινού, εξασφαλιστικού ή ρυθμιστικού μέτρου με προσωρινή ισχύ, και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση, οπότε μπορεί να ανακληθεί ή να μεταρρυθμιστεί κατά τα άρ. 696 ΚΠολΔ και άρ. 697 ΚΠολΔ ΑΠ 245/2009 άρ. 695 ΚΠολΔ άρ. 696 ΚΠολΔ άρ. 697 ΚΠολΔ. Στις υποθέσεις αυτές, δεν παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης ΑΠ 490/2001 σκέψ. III άρ. 696 ΚΠολΔ. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για λόγους ταχύτερης και μόνον απονομής της δικαιοσύνης ΑΠ 317/2016 σκέψ. 2 ΑΠ 1116/2015 ΑΠ 490/2001 σκέψ. III. Ασφαλιστικά μέτρα κατά την έννοια του άρ. 682 ΚΠολΔ αποτελούν και τα προβλεπόμενα από τα άρ. 704 έως 738 ΚΠολΔ ΑΠ 1116/2015 άρ. 682 ΚΠολΔ.

Επιτρεπτή έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων επί ρυθμιστικού μέτρου της εκούσιας δικαιοδοσίας

Αν η υπόθεση εκδικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά πρόκειται περί ρυθμιστικού μέτρου της εκούσιας δικαιοδοσίας, και όχι περί υπόθεσης γνήσιου ασφαλιστικού μέτρου, η απόφαση που εκδίδεται επί της υπόθεσης υπόκειται σε ένδικα μέσα, κατά τη διάταξη του άρ. 761 ΚΠολΔ για την εκούσια δικαιοδοσία, μη εφαρμοζομένης της διάταξης του άρ. 699 ΚΠολΔ ΑΠ 1200/2019 άρ. 761 ΚΠολΔ άρ. 699 ΚΠολΔ. Και αυτό, γιατί οι διαφορές αυτές εκδικάζονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, κατά νομοθετική παραπομπή τους στη διαδικασία αυτή, για την ταχύτερη εκδίκασή τους, και η παραπομπή στη διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνει και τις διατάξεις εκείνες που προσιδιάζουν αποκλειστικά στα γνήσια ασφαλιστικά μέτρα, και τα ρυθμιστικά κατάστασης μέτρα εξομοιούμενα με τα ασφαλιστικά μέτρα, όπως τέτοια διάταξη είναι και η διάταξη του άρ. 699 ΚΠολΔ, καθώς η διάταξη αυτή δεν αφορά τη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης, δηλαδή την πορεία της δίκης μέχρι την έκδοση της απόφασης, αλλά τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης Ολομ. ΑΠ 38/2002 ΑΠ 1200/2019 άρ. 699 ΚΠολΔ. Η διάταξη του άρ. 699 ΚΠολΔ δεν αφορά τη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης, δηλαδή την πορεία της δίκης μέχρι την έκδοση της απόφασης, αλλά τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης Ολομ. ΑΠ 38/2002 ΑΠ 1200/2019 άρ. 699 ΚΠολΔ.