Αν ο ποινικός νόμος ή ο δικονομικός ποινικός νόμος τροποποιηθεί μετά την τέλεση της πράξης, τίθεται ζήτημα για το ποια μορφή της διάταξης θα εφαρμοστεί.

Τροποποίηση Ποινικού Δικαίου

Αν από την τέλεση της πράξης μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης ίσχυσαν για το ίδιο έγκλημα περισσότερες διατάξεις, και η μια διάταξη είναι ευνοϊκότερη της άλλης, εφαρμόζεται η πιο ευνοική για τον κατηγορούμενο διάταξη 5/2008 ΑΠ Πλήρη.Ποιν.Ολομέλεια άρ.2 ΠΚ. Αν μια διάταξη απαιτεί περισσότερα στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος από ότι προηγούμενη διάταξη, η νέα διάταξη είναι επιεικέστερη, ασχέτως του αν επισύρει βαρύτερη ποινή 5/2008 ΑΠ Πλήρη.Ποιν.Ολομέλεια. Για έγκλημα που τελέστηκε υπό την ισχύ προηγούμενης διάταξης, το δικαστήριο θα εφαρμόσει είτε την προηγούμενη είτε τη νεότερη διάταξη, και όχι συνδυασμό των διατάξεων 5/2008 ΑΠ Πληρ.Ποιν.Ολομέλεια. Αν το δικαστήριο διέσπαζε τις διατάξεις και εφάρμοζε κάθε διάταξη μόνο κατά το μέρος που ευνοεί τον κατηγορούμενο, το δικαστήριο θα κατήρτιζε ιδιαίτερο νόμο κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων περί διάκρισης των λειτουργιών 506/2015 ΑΠ άρ.26 Συντάγματος άρ.73 Συντάγματος.

Τροποποίηση Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Κατά μια άποψη, οι νεότερες διατάξεις του ποινικού δικονομικού δικαίου, ακόμη και αν θεσπίζουν δυσμενέστερες για τον υπαίτιο προϋποθέσεις για τη δίωξη του εγκλήματος, έχουν αναδρομική ισχύ και ρυθμίζουν τις εκκρεμείς δίκες κατά το ατέλεστο, κατά τον χρόνο έκδοσης αυτών, μέρος, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά 1/2014 ΑΠ Πλήρη.Ποιν.Ολομέλεια.Συμβούλιο. Αν νόμος τροποποιήσει δικονομικές διατάξεις, η ισχύς τους είναι αναδρομική και ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη, βάσει των νεότερων διατάξεων, για εγκλήματα που τελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού νόμου 1/2014 ΑΠ Πλήρη.Ποιν.Ολομέλεια.Συμβούλιο. Κατ' άλλη άποψη, οι τροποποιήσεις του ποινικού δικονομικού δικαίου δεν έχουν αναδρομική ισχύ, αν θίγονται ουσιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου 2/2013 γν.Εισ.ΑΠ. Αν με τροποποιήσεις του ποινικού δικονομικού δικαίου εισάγονται ευμενέστερες διατάξεις για τον κατηγορούμενο, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναδρομικά, ανεξάρτητα από τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος 2/2013 γν.Εισ.ΑΠ. Οι τροποποιήσεις του ποινικού δικονομικού δικαίου εφαρμόζονται αναδρομικά, εκτός αν ο δικονομικός νόμος περιέχει ρύθμιση διαφορετική, χωρίς να τίθεται ζήτημα παραβίασης της αρχής nullum crimen, nulla poena sine lege 7/2013 διατ.Εισ.Εφ.Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Οι τροποποιήσεις του ποινικού δικονομικού δικαίου, αν δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη 1/1982 αναφ.Εισ.Εφ.Θεσσαλονίκης, εφαρμόζονται από τη στιγμή της έναρξης της ισχύς τους στην εκκρεμή ποινική δίκη κατά το ατέλεστο μέρος της 7/2013 διατ.Εισ.Εφ.Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 1/1982 αναφ.Εισ.Εφ.Θεσσαλονίκης. Δικονομικό νόμο αποτελεί και ο νόμος που ορίζει την αρμοδιότητα των δικαστηρίων 7/2013 διατ.Εισ.Εφ.Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Η μετατροπή του δικονομικού αυτού νόμου έχει αναδρομική ισχύ, εκτός αν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό 7/2013 διατ.Εισ.Εφ.Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.