Δικαστική δαπάνη

Στη δικαστική δαπάνη που ορίζει το δικαστήριο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Η δικαστική δαπάνη αποτελεί απαίτηση του διαδίκου κατά του αντιδίκου του ΑΠ 2073/2007. Η δικαστική δαπάνη αποδίδεται στον διάδικο, και όχι στον δικηγόρο του 712/2008 Εφ.Πατρών. Η δικηγορική αμοιβή παράστασης στο δικαστήριο και σύνταξης προτάσεων, που αποτελεί απαίτηση του δικηγόρου κατά του εντολέα του, αρμόζει να περιλαμβάνεται στην επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ΑΠ 2073/2007. Τα δικαστικά έξοδα μπορούν να προτείνονται στο δικαστήριο με κατάλογο εξόδων 2722/2014 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης άρ.84 ΚώδΔικ άρ.190 ΚΠολΔ άρ.191 ΚΠολΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΚώδΔικ; Αν έχει υποβληθεί κατάλογος εξόδων, και το δικαστήριο αποφασίζει οριστικά για ολόκληρη την κύρια ή την παρεμπίπτουσα δίκη ή για ένα μέρος της, το δικαστήριο πρέπει να περιλάβει διάταξη στην απόφαση για την υποχρέωση της πληρωμής των εξόδων καθορίζοντας και το ποσό τους ΑΠ 1465/2013 άρ.191 παρ.1 ΚΠολΔ. Αν δεν υποβληθεί ο κατάλογος εξόδων, και έχει υποβληθεί αίτημα για την επιδίκασή τους, το δικαστήριο προχωρά στην επιδίκασή τους ΑΠ 1465/2013 άρ.191 παρ.2 ΚΠολΔ. Η αναγκαιότητα των δαπανών και ο καθορισμός των αποδοτέων δικαστικών εξόδων βάσει αυτών, με βάση και την αξία του αντικειμένου της δίκης, εναπόκειται στην αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ΑΠ 1465/2013. Η κατανομή της δικαστικής δαπάνης ανάλογα με το μέγεθος της νίκης και ήττας κάθε διαδίκου άρ.178 παρ.1 ΚΠολΔ, ή ο συμψηφισμός της δικαστικής δαπάνης (ολικά ή εν μέρει) άρ.179 ΚΠολΔ, αφορά στην εκτίμηση πραγματικών γεγονότων και απόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ΑΠ 75/2014. Οι διατάξεις του άρ.176 ΚΠολΔ και άρ.183 ΚΠολΔ περί δικαστικών εξόδων είναι ουσιαστικού δικαίου ΑΠ 1567/2010. Αν το Δημόσιο είναι διάδικος, και υπαίτιοι είναι και οι δύο διάδικοι, τα δικαστικά έξοδα συμψηφίζονται ΑΠ 576/2018 άρ.22 παρ.2 ν.3693/1957. Αν το Δημόσιο είναι διάδικος, και κάθε διάδικος εν μέρει νικήσει και εν μέρει ηττηθεί, τα δικαστικά έξοδα συμψηφίζονται ΑΠ 576/2018 άρ.22 παρ.2 ν.3693/1957. Αν η αγωγή γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσία κατά ένα μόνο μέρος, και απορριφθεί κατά τα λοιπά, κάθε ένας διάδικος νικά και ηττάται εν μέρει ΑΠ 576/2018. Αν το Δημόσιο είναι διάδικος, και νικήσει ολικά, κατ' αρχήν η δικαστική δαπάνη επιδικάζεται υπέρ του Δημοσίου σε βάρος του ηττηθέντος διαδίκου ΑΠ 576/2018 άρ.176 εδ.1 ΚΠολΔ. Αν το Δημόσιο είναι διάδικος, και ηττηθεί ολικά, κατ' αρχήν η δικαστική δαπάνη επιδικάζεται υπέρ του νικήσαντος διαδίκου σε βάρος του Δημοσίου άρ.176 εδ.1 ΚΠολΔ. Αν το Δημόσιο είναι διάδικος, και το δικαστήριο επιδικάζει τη δικαστική δαπάνη σε βάρος ή υπέρ του Δημοσίου, η δικαστική δαπάνη περιλαμβάνει την αμοιβή του δικηγόρου του νικήσαντα διαδίκου, η οποία αμοιβή μειώνεται μέχρι το μισό του ελάχιστου ορίου διατίμησης κάθε ενέργειας, χωρίς να μπορεί να υπερβεί για όλες τις πράξεις για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας το ποσό των 293 € (κατά αναπροσαρμογή σε ευρώ του ποσού των 100.000 δραχμών) ΑΠ 576/2018 άρ.22 παρ.1 ν.3693/1957 άρ.22 παρ.3 ν.3693/1957 άρ.52 περ.18 ΕισΝΚΠολΔ άρ.5 παρ.12 ν.1738/1987 ΥΑ.134423/08-12-1992 Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 11/20-01-1993). Κατ' άλλη άποψη, το ποσό των 100.000 δραχμών αναπροσαρμόζεται σε 290 €, καθώς μετά την μετατροπή των 100.000 δραχμών σε 293,47 €, το ποσό σε ευρώ αναπροσαρμόζεται αρχικά στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, και τελικά στην πλησιέστερη δεκάδα ευρώ άρ.4 Κανονισμός (ΕΚ) 1103/1997 του Συμβουλίου άρ.5 Κανονισμός (ΕΚ) 1103/1997 του Συμβουλίου άρ.1 Κανονισμός (ΕΚ) 2866/1998 του Συμβουλίου άρ.1 Κανονισμός (ΕΚ) 1478/2000 του Συμβουλίου άρ.3 παρ.1 ν.2943/2001 άρ.4 περ.γ ν.2943/2001 άρ.5 παρ.4 εδ.2 ν.2943/2001 άρ.5 παρ.4 εδ.1 ν.2943/2001. Αν διάδικος είναι ισχύει για αυτούς η διάταξη του άρ.22 ν.3693/1957 για τον περιορισμό του μέρους της δικαστικής δαπάνης που αφορά στην αμοιβή του δικηγόρου του νικήσαντα διαδίκου, και για τον συμψηφισμό των δικαστικών εξόδων υπό προϋποθέσεις ΑΠ 179/2005 άρ.22 ν.3693/1957. Αν ΝΠΔΔ είναι διάδικος, ο περιορισμός του μέρους της δικαστικής δαπάνης που αφορά την αμοιβή του δικηγόρου του νικήσαντα διαδίκου ισχύει επί του ΝΠΔΔ μόνο αν η νομική υπηρεσία του ΝΠΔΔ ασκείται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ΑΠ 1228/2009. Το δικαστικό ένσημο, και κάθε άλλο δικαστικό έξοδο, δεν υπόκειται στον περιορισμό του ύψους του κατά την επιδίκασή του ως μέρος της δικαστικής δαπάνης από το δικαστήριο, στον οποίο περιορισμό υποκειται υπό προϋποθέσεις η αμοιβή του δικηγόρου του νικήσαντος διαδίκου ΑΠ 179/2005. Οι αμοιβές δικηγόρου και τα έξοδα που επιδικάζονται ως μέρος της δικαστικής δαπάνης υπέρ ή κατά του ΟΤΑ μπορεί να περιοριστούν έως και 50% από το δικαστήριο, ακόμη και αυτεπαγγέλτως ΑΠ 1684/2012. Οι αμοιβές δικηγόρου και τα έξοδα που επιδικάζονται ως κεφάλαιο υπέρ του δικηγόρου, αν ο δικηγόρος τα διεκδίκησε με αγωγή δικηγορικής αμοιβής, και εντολέας του δικηγόρου για τις ενέργειες και τα έξοδα ήταν ΟΤΑ, μπορούν να περιοριστούν έως και 50% από το δικαστήριο, μόνο όμως μετά από προβολή αίτησης του ΟΤΑ περί εκτίμησης από το δικαστήριο της οικονομικής κατάστασης του ΟΤΑ ΑΠ 1684/2012. Αν η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου εκδοθεί ερήμην, και ο ερήμην δικασθείς διάδικος προσβάλει την απόφαση με έφεση, και η έφεση γίνει τυπικά δεκτή, εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση και η διάταξη αυτής περί δικαστικής δαπάνης στα πλαίσια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης ΑΠ 1567/2010. Αν η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου εκδοθεί ερήμην, και ο ερήμην δικασθείς διάδικος προσβάλει την απόφαση με έφεση, και η έφεση γίνει τυπικά δεκτή, και νικήσει ο εφεσίβλητος, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα καταδικάσει τον εκκαλούντα στη δικαστική δαπάνη και των δύο βαθμών ΑΠ 1567/2010 άρ.176 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.183 ΚΠολΔ άρ.184 ΚΠολΔ. Αν η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου εκδοθεί ερήμην, και ο ερήμην δικασθείς διάδικος προσβάλει την απόφαση με έφεση, και η έφεση γίνει τυπικά δεκτή, και νικήσει ο εκκαλών, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα καταδικάσει τον εφεσίβλητο στη δικαστική δαπάνη μόνο του δευτέρου βαθμού ΑΠ 1567/2010 άρ.176 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.183 ΚΠολΔ άρ.184 ΚΠολΔ. Αν ο αντίδικος του απλώς προσθέτως παρεμβάντος δεν υποβλήθηκε σε πρόσθετη δαπάνη προς απόκρουση της πρόσθετης παρέμβασης, μπορεί να μην επιδικαστεί δικαστική δαπάνη Ολομ. ΑΠ 27/2008 άρ.182 παρ.1 ΚΠολΔ.