Η

δικαστική συμπαράσταση

κηρύσσεται με δικαστική απόφαση.