Η

δικαστική συμπαράσταση

κηρύσσεται με δικαστική απόφαση.

Δικαίωμα να ζητήσουν δικαστική συμπαράσταση

Αν ο καθ' ου πάσχει από διανοητική ή ψυχική διαταραχή, δικαίωμα να κινήσουν τη διαδικασία για την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση έχουν Το δικαστήριο ενεργεί αυτεπαγγέλτως υποκινούμενο είτε από πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ.1688 ΑΚ (δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, εισαγγελείς, όργανα των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών και προϊσταμένους μονάδων ψυχικής υγείας, οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν πληροφορηθεί περίπτωση που μπορεί να συνεπάγεται την υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαραστάση), είτε από οποιοδήποτε άλλο προσωπο που δείχνει ενδιαφέρον για τον πάσχοντα 1103/2005 ΑΠ. Πέραν των ως άνω δικαιούμενων, κανείς άλλος δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τη θέση πάσχοντος από διανοητική ή ψυχική διαταραχή σε δικαστική συμπαράσταση 1103/2005 ΑΠ. Στην περίπτωση που την αίτηση ασκήσει άτομο που δεν νομιμοποιείται ενεργητικά και ακολουθήσουν οι απαιτούμενες επιδόσεις, το δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, είτε να επιληφθεί της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως 447/2006 Μον.Πρ.Χανίων, είτε να απορρίψει την αίτηση 49/2007 Μον.Πρ.Μεσολογγίου. Το διαβιβαστικό έγγραφο του εισαγγελέα στο οποίο αναφέρεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την δικαστική συμπαράσταση δεν αποτελεί αίτηση του Εισαγγελέα για θέση σε δικαστική συμπαράσταση, και αν θεωρηθεί ως τέτοια από την γραμματεία του Δικαστηρίου, το δικαστήριο οφείλει να απέχει της εκδίκασης της υπόθεσης 7405/2009 Μον.Πρ.Αθηνών. Η αίτηση προς την Εισαγγελεία ατόμου που δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για κίνηση της διαδικασίας περί υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση, ακόμη και αν μεταβιβαστεί από την Εισαγγελία στο αρμόδιο δικαστήριο, είναι ανυπόστατη ως αίτηση κατά τους όρους του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 7405/2009 Μον.Πρ.Αθηνών. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, αν ενεργεί για τον εαυτό του, καταθέτει αυτοτελή αίτηση στο δικαστήριο 227/2007 Εφ.Πατρών, διαφορετικά μεταβιβάζει, με πράξη του, την αίτηση του μη δικαιούμενου στο αρμόδιο δικαστήριο 227/2007 Εφ.Πατρών. Όταν το δικαστήριο ενεργεί αυτεπαγγέλτως, ο αρμόδιος δικαστής εκδίδει πράξη με την οποία διατάσσεται η εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου άρ.747 παρ.4 ΚΠολΔ 467/2013 Μον.Πρ.Ρόδου (εκουσίας). Περάν αυτής της πράξης, ο δικαστής εκδίδει και πράξη ορισμού δικασίμου για τη συζήτηση της υπόθεσης άρ.748 παρ.5 ΚΠολΔ 467/2013 Μον.Πρ.Ρόδου (εκουσίας).

Διάδικοι στη δίκη

Διάδικοι στη δίκη για δικαστική συμπαράσταση γίνονται Ο δικαστής που εισάγει αυτεπαγγέλτως την υπόθεση προς συζήτηση με πράξη του κοινοποιεί αντίγραφο της πράξης στον εισαγγελέα άρ.748 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ 1103/2005 ΑΠ. Αν ο δικαστής εισάγει αυτεπαγγέλτως την υπόθεση με πράξη του, και κλητεύσει στη συζήτηση τρίτον ως έχοντα έννομο συμφέρον κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστή, ο τρίτος καθίσταται αυτοδικαίως διάδικος στην ανοιγείσα δίκη με μόνη την κλήτευσή του 1103/2005 ΑΠ άρ.748 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται συνεκτίμηση της έκθεσης της κοινωνικής υπηρεσίας, αν η έκθεση δεν κατατεθεί από την υπηρεσία, το δικαστήριο δικάζει χωρίς την έκθεση ν.2521/1997 άρ.19 παρ.5.

Έφεση

Αν ο υπό κρίση προς δικαστική συμπαράσταση πάσχει αποκλειστικά από σωματική αναπηρία, και η απόφαση απορρίψει την αίτησή του για τη θέση του σε δικαστική συμπαράσταση, έφεση και ανακοπή ερημοδικίας δικαιούται να ασκήσει μόνο ο ίδιος άρ.803 παρ.1 εδ.2 άρ.803 παρ.1 εδ.3 ΚΠολΔ άρ.1667 εδ.3 ΑΚ. Αν ο υπό κρίση προς δικαστική συμπαράσταση πασχει μόνο από ψυχική αναπηρία ή πάσχει και από ψυχική και από σωματική αναπηρία, έφεση και ανακοπή ερημοδικίας μπορούν να ασκήσουν όλα τα άτομα που έλαβαν μέρος στην διαδικασία, σύμφωνα με τον νόμο άρ.803 παρ.1 άρ.1667 εδ.3 ΑΚ. Τα άτομα αυτά είναι Η έφεση πρέπει να επιδίδεται στον Αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών άρ.748 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.760 ΚΠολΔ 816/2009 Εφ.Αθηνών.

Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης

Όλες οι επιδόσεις που αφορούν τον υπό δικαστική συμπαράσταση ή τον προς δικαστική συμπαράσταση πρέπει να γίνονται και στον προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη του, αν έχει οριστεί τέτοιος άρ.805 παρ.4 ΚΠολΔ 5781/2009 Ειρ.Αθηνών (ΔΣΑΝΕΤ). Επί αίτησης που εισάγεται στο δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, τα έξοδα τυχόν διαταχθείσας πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν πάντα τον υπέρ ου η αίτηση 443/2006 ΓνΝΣΚ τμ.Δ.

Επιδόσεις

Οι επιδόσεις προς τον δικαστικά συμπαραστατούμενο πρέπει να γίνονται και προς τον προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη, αν έχει διοριστεί τέτοιος άρ.805 παρ.4 ΚΠολΔ.

Αίτηση παύσης ή αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την παύση ή αντικατάσταση του δικαστικού συμπαραστάτη έχουν μόνο Αν το άτομο έχει ήδη τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, και υποβληθεί εκ νέου αίτημα θέσης του υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, το αίτημα είναι απαράδεκτο 12269/2011 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας).

Αίτηση παύσης ή αντικατάστασης μέλους του εποπτικού συμβουλίου

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την παύση ή αντικατάσταση μέλους του εποπτικού συμβουλίου έχουν μόνο

Προσωρινή διαταγή

Το δικαστήριο δύναται να διορίσει με την οριστική του απόφαση ως προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη το άτομο που είχε διοριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης με προσωρινή διαταγή 28/2015 Μον.Πρ.Ρόδου (εκουσίας).