Αναγκαστική

εκτέλεση

δεν μπορεί να γίνει αν από τον εκτελεστό τίτλο δεν προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής άρ.916 ΚΠολΔ. Η δικαστική απόφαση ή η διαταγή πληρωμής με την οποία υποχρεώνεται ο καθ' ου να καταβάλει στον αιτούντα ορισμένο ποσό για κεφάλαιο και τους επ' αυτού τόκους υπερημερίας αποτελεί εκτελεστό τίτλο μόνο Η δικαστική απόφαση ή η διαταγή πληρωμής δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο για μη επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας ή δικαστικά έξοδα 305/2009 ΑΠ. Εκτέλεση γίνεται μόνο όταν υπάρχει Η καταφατική δήλωση τρίτου επί κατάσχεσης στα χέρια τρίτου αποτελεί πράξη που ορίζεται ρητά από τον νόμο ως εκτελεστός τίτλος 1297/2011 ΑΠ άρ.989 υποεδ.1 ΚΠολΔ άρ.988 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.904 παρ.2 περ.ζ ΚΠολΔ.

Εκτελεστήριος τύπος - Απόγραφο

Για να γίνει αναγκαστική εκτέλεση πρέπει να εκδοθεί απόγραφο. Το απόγραφο είναι αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου που φέρει τον εκτελεστήριο τύπο (δηλ. αναφέρει ότι ο τίτλος εκδίδεται στο όνομα του Ελληνικού λαού και διατάσσει όλα τα αρμόδια όργανα να εκτελέσουν τον τίτλο). Τον εκτελεστήριο τύπο δίνει
Είδος εγγράφουΠρόσωπο που δίνει τον εκτελεστήριο τύπο
ΑποφάσηΟ δικαστής που εξέδωσε την απόφαση
Διαταγή πληρωμήςΟ δικαστής που εξέδωσε την διαταγή
Άλλες διαταγές ελληνικών δικαστηρίωνΟ δικαστής που εξέδωσε την διαταγή
Πρακτικά ελληνικών δικαστηρίωνΟ δικαστής που δίκασε
Συμβολαιογραφικό έγγραφοΟ συμβολαιογράφος
Διαιτητική αποφάσηΟ δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην γραμματεία του οποίου έχει κατατεθεί.
Αλλοδαπός τίτλοςΟ δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου που την κήρυξε εκτελεστή
Αλλοδαπή εκτελεστή δικαστική απόφασηΟ δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου που την κήρυξε εκτελεστή
Καταφατική δήλωση επί κατάσχεσης στα χέρια τρίτουΟ ειρηνοδίκης στη γραμματεία του οποίου έγινε η δήλωση
Ένα μόνο απόγραφο δίνεται στον καθένα από εκείνους που έχουν έννομο συμφέρον. Άλλο απόγραφο μπορεί να δοθεί αν χαθεί εκείνο που δόθηκε ή για άλλο σοβαρό λόγο. Απόγραφο δεν δίνεται αν δεν μπορεί να γίνει εκτέλεση κατά τα άρ.915 έως 917 ΚΠολΔ (παροχή υπό αίρεση ή προθεσμία, αόριστη παροχή, μη έκδοση απόφασης ορισμού αξίας αντικαταστατών πραγμάτων που αφορά η εκτέλεση). Αν ο αρμόδιος για την έκδοση απογράφου αρνείται την έκδοσή του, η έκδοση μπορεί να ζητηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο αρμόδιος για την έκδοση του απογράφου με τη διαδικασία των 686 επ. (ασφαλιστικά μέτρα). Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει να χορηγεί στον επισπεύδοντα επίσημα αντίγραφα του δικαιογράφου που εκτελείται και των επιδοτηρίων της επιταγής, με τα οποία αυτός μπορεί να ενεργήσει νέα εκτέλεση κατά του οφειλέτη και κατά κάθε άλλου υπόχρεου, με κατάσχεση άλλης περιουσίας ή με προσωπική κράτηση αν έχει απαγγελθεί.

Διαταγή πληρωμής

Η έκδοση διαταγής πληρωμής δεν παράγει δεδικασμένο που να εμποδίζει την έγερση αγωγής. Η έγερση αγωγής όμως εμποδίζει την έκδοση διαταγής πληρωμής 1607/2006 Μον.Πρ.Αθηνών. Κατά του Δημοσίου επιτρέπεται η εκτέλεση βάσει διαταγής πληρωμής 255/2012 Εφ.Λάρισας. Για την έκδοση διαταγής πληρωμής, η απαίτηση πρέπει να αποδεικνύεται από νόμιμα συνταγμένο έγγραφο 89/2004 Ειρ.Μαραθέας. Αν εκδοθεί διαταγή πληρωμής παρότι δεν υπήρχε νόμιμα συνταγμένο έγγραφο, υπόκειται σε ανακοπή 89/2004 Ειρ.Μαραθέας.

Αναγκαστική εκτέλεση σε αντικαταστατά πράγματα

Ο προσδιορισμός της αξίας αντικαταστατών πραγμάτων στα οποία αφορά η εκτέλεση γίνεται με απόφαση του Ειρηνοδικείου όταν η παροχή των πραγμάτων επιδικάστηκε από αυτό και από το Μονομελές Πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Η απόφαση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρ.670 έως 676 ΚΠολΔ (εργατικές διαφορές).

Εκτέλεση βάσει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

Η εκτέλεση βάσει απόφασης εκτελεστικών μέτρων περί αποβολής ή διατάραξης της νομής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας ενός έτους από την αποβολή ή την διατάραξη 2678/2011 Πολ.Πρ.Αθήνας. Η άσκηση τακτικής αγωγής περί νομής διακόπτει την παραγραφή 2678/2011 Πολ.Πρ.Αθήνας.

Συντηρητική κατάσχεση

Συντηρητική κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί και με διαταγή πληρωμής 33296/2009 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης (ασφ. μέτρα). Συντηρητική κατάσχεση επιτρέπεται και κατά του Δημοσίου, και δεν απαιτείται η παρέλευση 60 ημερών 33296/2009 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης (ασφ. μέτρα).

Εκτέλεση κατά το άρ.945 ΚΠολΔ

Κατά το άρ.945 ΚΠολΔ εκτελούνται αποφάσεις που υποχρεώνουν τον οφειλέτη σε πράξη η οποία μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, αν ο οφειλέτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του, ο δανειστής μπορεί να προβεί ο ίδιος στην ενέργεια της πράξης, με δαπάνες του οφειλέτη 1525/2010 ΑΠ. Η ενέργεια αυτή εκ μέρους του δανειστή αποτελεί μορφή αναπληρωματικής εκτέλεσης 1525/2010 ΑΠ. Ο καθ' ου η εκτέλεση έχει δυνατότητα να προβάλλει αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης με ανακοπή κατά το άρ.933 ΚΠολΔ, αν προτείνει συμμόρφωση με την απόφαση 1525/2010 ΑΠ. Αν ο δανειστής εκτελέσει την απόφαση με δαπάνες του, μπορεί να στραφεί με ξεχωριστή αγωγή κατά του οφειλέτη και να αναζητήσει τις αναγκαίες δαπάνες που κατέβαλε 1525/2010 ΑΠ. Η επιδικαζόμενη με αυτόν τον τρόπο δαπάνη αποτελεί αποζημίωση του δανειστή, και όχι ποινή του οφειλέτη 1525/2010 ΑΠ.

Εκτέλεση κατά το άρ.946 ΚΠολΔ

Κατά το άρ.946 ΚΠολΔ εκτελούνται αποφάσεις που υποχρεώνουν τον οφειλέτη σε πράξη η οποία δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, και της οποίας η επιχείρηση εξαρτάται αποκλειστικά από την βούληση του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο οφείλει να ορίσει χρηματική ποινή υπέρ του δανειστή και προσωπική κράτηση του οφειλέτη για την περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ενεργήσει την πράξη. Αν το δικαστήριο δεν διατάξει χρηματική ποινή ή προσωπική κράτηση, η απόφαση γίνεται να διορθωθεί μετά από αίτηση διόρθωσής της άρ.315 ΚΠολΔ 3/2013 Πολ.Πρ.Ρόδου. Η συζήτηση περί της διόρθωσης διεξάγεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κύρια αγωγή. Η διάταξη του άρ.946 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζεται επί χρηματικής απαίτησης, όπου αντίθετα εφαρμόζεται το άρ.951 ΚΠολΔ 1914/2011 ΑΠ. Η εκτέλεση της απόφασης όσον αφορά την χρηματική ποινή ακολουθεί την διαδικασία των άρ.951 επ. ΚΠολΔ, γιατί δεν υπάρχει στάδιο βεβαίωσης της παράβασης με νέα απόφαση 188/2014 ΑΠ. Ειδική περίπτωση της εκτέλεσης κατ' άρ.946 ΚΠολΔ προβλέπεται για τον εργοδότη που υποχρεώνεται να απασχολεί πραγματικά τον εργαζόμενο, λόγω της ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 966/2009 ΑΠ άρ.23 παρ.2 ν.1264/1982.

Εκτέλεση κατά το άρ.947 ΚΠολΔ

Κατά το άρ.947 ΚΠολΔ εκτελούνται αποφάσεις που υποχρεώνουν τον οφειλέτη σε παράλειξη ή ανοχή πράξης. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο οφείλει να ορίσει χρηματική ποινή υπέρ του δανειστή και προσωπική κράτηση του οφειλέτη για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφαφης εκ μέρους του οφειλέτη άρ.947 παρ.1 ΚΠολΔ 527/2013 ΑΠ. Αν η απόφαση δεν περιέχει διάταξη περί χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, την σχετική υποχρέωση απαγγέλει με ξεχωριστή απόφαση το Μονομελές Πρωτοδικείο άρ.947 παρ.1 ΚΠολΔ 527/2013 ΑΠ. Το Μονομελές Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο και για την βεβαίωση της παράβασης και την καταδίκη του οφειλέτη στην χρηματική ποινή και την προσωπική κράτηση άρ.947 παρ.1 ΚΠολΔ. Η αγωγή περί βεβαίωσης της παράβασης και καταδίκης του οφειλέτη εκδικάζεται κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών άρ.947 παρ.1 ΚΠολΔ. Αν η παράλειψη διατάχθηκε με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η ανακοπή επί της επιταγής προς εκτέλεση συζητείται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 1552/2010 Εφ.Αθηνών. Η εκτέλεση ξεκινά με επίδοση αντιγράφου της απόφασης ή αποσπάσματος της απόφασης με συνημμένη επιταγή προς εκτέλεση 1552/2010 Εφ.Αθηνών. Αν η παράβαση έχει ενιαίο χρονικό χαρακτήρα, χωρίς διακοπές, το δικαστήριο μπορεί να επιβαλλει μία μόνο χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, ακόμη και αν απειλείται έμμεση εκτέλεση για κάθε μελλοντική παράβαση 1552/2010 Εφ.Αθηνών.

Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

Η καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως χωρεί μόνο αν η υποχρέωση του αντιδίκου για δήλωση βούλησης στηρίζεται ευθέως σε διάταξη νόμου ή σε δικαιοπραξία που είναι αγώγιμη και εκτελεστή 1447/2010 Πολ.Πρ.Αθήνας. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση, η σχετική αγωγή είναι νόμω αβάσιμη 1447/2010 Πολ.Πρ.Αθήνας.

Διαχρονικό δίκαιο

Κατά γενική αρχή του διαχρονικού δικαίου, το παραδεκτό των μέσων εκτέλεσης διέπεται, ως προς τη διαδικασία και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, από τον νόμο που ίσχυε κατά τον χρόνο ενέργειάς τους 1080/1979 ΑΠ.