Εκτελεστός τίτλος

Εκτελεστός τίτλος είναι Η καταφατική δήλωση τρίτου μετά από κατάσχεση στα χέρια του τρίτου ορίζεται ρητά από τον νόμο ως εκτελεστός τίτλος ΑΠ 1297/2011 άρ. 989 εδ. 1 υποεδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 988 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 904 παρ. 2 περ. ζ ΚΠολΔ.

Δικαστική απόφαση

Η δικαστική απόφαση με την οποία υποχρεώνεται ο καθ' ου να καταβάλει στον αιτούντα ορισμένο ποσό για κεφάλαιο και τους επ' αυτού τόκους υπερημερίας αποτελεί εκτελεστό τίτλο μόνο Η δικαστική απόφαση δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο για μη επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας ή δικαστικά έξοδα ΑΠ 305/2009.

Διαταγή πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής με την οποία υποχρεώνεται ο καθ' ου να καταβάλει στον αιτούντα ορισμένο ποσό για κεφάλαιο και τους επ' αυτού τόκους υπερημερίας αποτελεί εκτελεστό τίτλο μόνο Η διαταγή πληρωμής δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο για μη επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας ή δικαστικά έξοδα ΑΠ 305/2009. Η έκδοση διαταγής πληρωμής δεν εμποδίζει την έγερση αγωγής, καθώς δεν παράγει δεδικασμένο 1607/2006 Μον.Πρ.Αθηνών. Η έγερση αγωγής εμποδίζει την έκδοση διαταγής πληρωμής 1607/2006 Μον.Πρ.Αθηνών. Κατά του Δημοσίου επιτρέπεται η εκτέλεση βάσει διαταγής πληρωμής 255/2012 Εφ.Λάρισας. Αν η απαίτηση δεν αποδεικνύεται από νόμιμα συνταγμένο έγγραφο, και εκδοθεί διαταγή πληρωμής, η διαταγή πληρωμής υπόκειται σε ανακοπή 89/2004 Ειρ.Μαραθέας. Η απεριόριστη σε ολόκληρο ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου με το νομικό πρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρίας εξακολουθεί να υπάρχει για τα προ της αποχώρησής του εταιρικά χρέη και μετά την αποχώρηση του εταίρου από την εταιρία ΑΠ 893/2008 άρ. 22 ΕμπΝ. Αν ομόρρυθμη εταιρία συμβλήθηκε σε αλληλόχρεο λογαριασμό, και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λογαριασμού κάποιος ομόρρυθμος εταίρος αποχώρησε από την εταιρία, και κατά τον χρόνο της αποχώρησης του εταίρου ο λογαριασμός εμφάνιζε παθητικό σε βάρος της εταιρίας, και οποτεδήποτε μετά την αποχώρηση του ομόρρυθμου εταίρου ο αλληλόχρεος λογαριασμός κλείσει με κατάλοιπο κατά της εταιρίας, και εκδοθεί εκτελεστός τίτλος κατά της εταιρίας βάσει του κατάλοιπου του αλληλόχρεου λογαρασμού, δύναται να γίνει αναγκαστική εκτέλεση κατά του ομόρρυθμου εταίρου, με βάση τον εκτελεστό τίτλο κατά της ομόρρυθμης εταιρίας, μέχρι του ύψους του παθητικού του καταλοίπου του αλληλόχρεου λογαριασμού κατά τον χρόνο αποχώρησης του εταίρου ΑΠ 893/2008 άρ. 920 ΚΠολΔ άρ. 22 ΕμπΝ. Αν η διαταγή πληρωμής δεν επιδοθεί εντός 2 μηνών από την έκδοσή της σε εκείνον κατά του οποίου εκδόθηκε, αποβάλλει την ισχύ της ως εκτελεστός τίτλος, και δεν μπορεί να επισπευθεί αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του καθ' ου η διαταγή πληρωμής ΑΠ 893/2008 άρ. 630 Α εδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 631 ΚΠολΔ. Αν ο οφειλέτης είναι ομόρρυθμη εταιρία, και εκδοθεί διαταγή πληρωμής σε βάρος της, δεν απαιτείται η διαταγή πληρωμής να επιδοθεί και προς τους ομόρρυθμους εταίρους εντός 2 μηνών από την έκδοση της διαταγής πληρωμής ΑΠ 893/2008 άρ. 630 Α εδ. 1 ΚΠολΔ. Και αυτό, γιατί στην περίπτωση αυτή αρκεί η εντός της νόμιμης προθεσμίας επίδοση της διαταγής πληρωμής μόνο προς την εταιρία για να εκπληρωθεί η προϋπόθεση που τίθεται από τον νόμο προς διατήρηση της ιδιότητας της διαταγής πληρωμής ως εκτελεστού τίτλου και κατά των ομόρρυθμων εταίρων ΑΠ 893/2008 άρ. 630 Α εδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 22 ΕμπΝ άρ. 920 ΚΠολΔ. Αν ο δανειστής της απαίτησης πέτυχε να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του, η οποία αναγνωρίζει τη χρηματική απαίτηση και αποτελεί δεδικασμένο στις μεταξύ αυτού και του αντιδίκου του σχέσεις, ως προς την ύπαρξη της διαγνωσθείσας απαίτησης, δύναται να ζητήσει την έκδοση υπέρ του διαταγής πληρωμής, κατά τη διαδικασία των άρ. 623 επ. ΚΠολΔ ΑΠ 694/2022 άρ. 623 ΚΠολΔ άρ. 624 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή, με τη διαταγή πληρωμής αποκτά εκτελεστό τίτλο για την τελεσιδίκως αναγνωρισθείσα απαίτησή του ΑΠ 694/2022. Μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με τη συνδρομή των οποίων μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι η ύπαρξη χρηματικής απαίτησης του αιτούντος, καθώς και η απαίτηση αυτή και το ποσό της να αποδεικνύονται άμεσα από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή από συνδυασμό τέτοιων εγγράφων ΑΠ 694/2022 άρ. 623 ΚΠολΔ άρ. 624 ΚΠολΔ. Ως ιδιωτικά έγγραφα νοούνται τα κατά τις διατάξεις του άρ. 432 επ. ΚΠολΔ, από τα οποία προκύπτουν τα πρόσωπα του οφειλέτη και του δανειστή, δηλαδή τα έγγραφα, τα οποία πρέπει να περιέχουν δικαιοπρακτική βούληση του οφειλέτη ότι αναλαμβάνει υποχρέωση έναντι του δανειστή και να φέρουν την υπογραφή του ή να περιέχουν την εξώδικη ομολογία του ΑΠ 694/2022 άρ. 432 ΚΠολΔ. Στην έννοια του δημόσιου εγγράφου περιλαμβάνεται και η τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία αναγνωρίζει την απαίτηση ή το οφειλόμενο ποσό, και η οποία εκδόθηκε σε άλλη δίκη επί αγωγής του αιτούντος την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του καθ' ου πρόκειται να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής ΑΠ 694/2022. Αντικείμενο της αίτησης για τη διαταγή πληρωμής δεν είναι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης του αιτούντος, αλλά ο εξοπλισμός της με εκτελεστό τίτλο, ανεξάρτητα από την αυθεντική διάγνωση της σχετικής αξίωσης ΑΠ 694/2022 άρ. 623 ΚΠολΔ. Αν η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής ΑΠ 694/2022 άρ. 628 ΚΠολΔ. Αν η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, και εκδοθεί διαταγή πληρωμής, η διαταγή πληρωμής ακυρώνεται, ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη ΑΠ 694/2022 άρ. 628 ΚΠολΔ άρ. 623 ΚΠολΔ άρ. 633 ΚΠολΔ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής λόγω του ότι η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, απαγγέλλεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης της απαίτησης και της δυνατότητας απόδειξης της απαίτησης με άλλα μέσα ΑΠ 694/2022. Αν οι λόγοι της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής είναι μόνο τυπικοί, όπως η μη απόδειξη της απαίτησης και του ποσού αυτής εγγράφως, αντικείμενο της δίκης και, κατά συνέπεια, της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστηρίου που δικάζει την ανακοπή, δεν καθίσταται και το ζήτημα της ύπαρξης ή μη της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής ΑΠ 694/2022. Και αυτό, γιατί με μόνη τη διαπίστωση της βασιμότητας του τυπικού αυτού λόγου της ανακοπής, γίνεται δεκτό το αίτημά της ανακοπής και ακυρώνεται άνευ ετέρου η διαταγή πληρωμής ΑΠ 694/2022. Στην περίπτωση αυτή, για την παραδοχή της ανακοπής, δεν αποτελεί προκριματικό ζήτημα η ύπαρξη της απαίτησης, και ως εκ τούτου, το δικαστήριο της ανακοπής δεν ερευνά παρεμπιπτόντως την ύπαρξη της απαίτησης ΑΠ 694/2022.

Συμβολαιογραφικό έγγραφο

Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, και η απαίτηση δεν είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, ο συμβολαιογράφος οφείλει να μην δώσει τον εκτελεστήριο τύπο στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ΑΠ 205/2014 άρ. 915 ΚΠολΔ άρ. 916 ΚΠολΔ. Η απαίτηση είναι βέβαιη, αν δεν τελεί υπό αναβλητική αίρεση, όρο ή προθεσμία ΑΠ 205/2014 άρ. 915 ΚΠολΔ. Η απαίτηση είναι εκκαθαρισμένη, αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο προκύπτουν η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής ΑΠ 205/2014 άρ. 916 ΚΠολΔ. Αν η απαίτηση δεν είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, η αξίωση του επισπεύδοντος που διαπιστώνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν είναι δεκτική εκτέλεσης ΑΠ 205/2014 άρ. 915 ΚΠολΔ άρ. 916 ΚΠολΔ. Αν με τον εκτελεστό τίτλο δεν προσδιορίζεται πλήρως η έκταση, το είδος, και το περιεχόμενο της αξίωσης που ενσωματώνεται στον εκτελεστό τίτλο, η αναγκαστική εκτέλεση είναι άκυρη ΑΠ 205/2014. Αν η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται βάσει εκτελεστού τίτλου από τον οποίο δεν προκύπτει απαίτηση εκκαθαρισμένη, η αναγκαστική εκτέλεση είναι άκυρη ΑΠ 205/2014 άρ. 916 ΚΠολΔ. Και αυτό, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί βλάβη ΑΠ 205/2014.

Εκτελεστήριος τύπος

Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση μονομελούς ελληνικού δικαστηρίου, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο δικαστής που εξέδωσε τον εκτελεστό τίτλο άρ. 918 παρ. 2 περ. α ΚΠολΔ. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση πολυμελούς ελληνικού δικαστηρίου, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο πρόεδρος του πολυμελούς δικαστηρίου που εξέδωσε τον εκτελεστό τίτλο άρ. 918 παρ. 2 περ. α ΚΠολΔ. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή πληρωμής ελληνικού δικαστηρίου, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο δικαστής που εξέδωσε τον εκτελεστό τίτλο άρ. 918 παρ. 2 περ. α ΚΠολΔ. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή ελληνικού δικαστηρίου, πέραν διαταγής πληρωμής, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο δικαστής που εξέδωσε τον εκτελεστό τίτλο άρ. 918 παρ. 2 περ. α ΚΠολΔ. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι καταφατική δήλωση τρίτου επί κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο ειρηνοδίκης στη γραμματεία του οποίου έγινε η δήλωση άρ. 989 εδ. 1 υποεδ. 2 ΚΠολΔ. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι πρακτικά μονομελούς ελληνικού δικαστηρίου, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο δικαστής που δίκασε άρ. 918 παρ. 2 περ. β ΚΠολΔ. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι πρακτικά πολυμελούς ελληνικού δικαστηρίου, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο πρόεδρος του δικαστηρίου που δίκασε άρ. 918 παρ. 2 περ. β ΚΠολΔ. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο συμβολαιογράφος άρ. 918 παρ. 2 περ. γ ΚΠολΔ. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι διαιτητική απόφαση, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου στη γραμματεία του οποίου έχει κατατεθεί ο εκτελεστός τίτλος άρ. 918 παρ. 2 περ. δ ΚΠολΔ. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι αλλοδαπός τίτλος, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου που κήρυξε τον τίτλο εκτελεστό άρ. 918 παρ. 2 περ. ε ΚΠολΔ. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι αλλοδαπή διαιτητική απόφαση, τον εκτελεστήριο τύπο δίνει ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου που κήρυξε τον τίτλο εκτελεστό άρ. 918 παρ. 2 περ. ε ΚΠολΔ.

Προσωρινή εκτελεστότητα

Η προσωρινή εκτελεστότητα οριστικής απόφασης κηρύσσεται από το δικαστήριο άρ. 908 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 910 ΚΠολΔ. Αν το δικαστήριο κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή άρ. 908 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αν το δικαστήριο κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή άρ. 910 ΚΠολΔ. Αν η κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας είναι ανεπίτρεπτη, το δικαστήριο δεν κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή άρ. 909 ΚΠολΔ.

Δυνητική κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας

Το δικαστήριο μπορεί να κηρύξει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή Ιδίως Τα επίσημα κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας, και ιδίως τα νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, καθώς και οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, οι ειδήσεις και τα απλά γεγονότα ή στοιχεία δεν προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας άρ. 2 παρ. 5 ν. 2121/1993.

Παροχή ανάλογης εγγύησης

Αν συντρέχει περίπτωση δυνητικής κήρυξης της προσωρινής εκτελεστότητας, και υποβάλει αίτημα ο διάδικος που ηττήθηκε, και το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, το δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει την προσωρινή εκτέλεση της απόφασης από την παροχή ανάλογης εγγύησης από τον διάδικο που νίκησε άρ. 911 εδ. 1 ΚΠολΔ άρ. 908 ΚΠολΔ. Σπουδαίοι λόγοι συντρέχουν ιδίως αν, η οικονομική κατάσταση του διαδίκου που νίκησε ή άλλοι λόγοι, δημιουργούν τον κίνδυνο να μην είναι δυνατή η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση σε περίπτωση που η απόφαση μεταρρυθμιστεί ή εξαφανιστεί άρ. 911 εδ. 1 ΚΠολΔ. Η ανάλογη εγγύηση ορίζεται με την ίδια απόφαση άρ. 911 εδ. 1 ΚΠολΔ. Το δικαστήριο μπορεί αντί για εγγύηση να διατάξει να κατατεθεί δημόσια το χρηματικό ποσό ή το πράγμα που θα ληφθεί με την εκτέλεση, αν καταδέχεται κατάθεση, ώσπου να εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση άρ. 911 εδ. 2 ΚΠολΔ.

Υποχρεωτική κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας

Το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να κηρύξει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή:

Ανεπίτρεπτη κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας

Δεν επιτρέπεται η κήρυξη απόφασης προσωρινά εκτελεστής Η απόφαση, ακόμη και αν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, δεν είναι προσωρινά εκτελεστή όσον αφορά το κονδύλιο της δικαστικής δαπάνης 5428/2010 Μον.Πρ.Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα) άρ. 909 περ. 2 ΚΠολΔ.

Εύρος προσωρινής εκτελεστότητας

Αν η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, και το ποσό για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή καταλαμβάνει το σύνολο του επιδικασθέντος ποσού, η απόφαση αποτελεί εκτελεστό τίτλο και για τους τόκους ΑΠ 630/2015 άρ. 904 παρ. 2 περ. α ΚΠολΔ άρ. 907 ΚΠολΔ άρ. 908 ΚΠολΔ. Αν η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, και το ποσό για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή δεν καταλαμβάνει το σύνολο του επιδικασθέντος ποσού, και η απόφαση περιέχει ειδική διάταξη για προσωρινή εκτελεστότητα και για τους τόκους, η απόφαση αποτελεί εκτελεστό τίτλο και για τους τόκους ΑΠ 630/2015 άρ. 904 παρ. 2 περ. α ΚΠολΔ άρ. 907 ΚΠολΔ άρ. 908 ΚΠολΔ. Αν η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή, και το ποσό για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή δεν καταλαμβάνει το σύνολο του επιδικασθέντος ποσού, και η απόφαση δεν περιέχει ειδική διάταξη για προσωρινή εκτελεστότητα και για τους τόκους, η απόφαση δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο για τους τόκους ΑΠ 630/2015 άρ. 904 παρ. 2 περ. α ΚΠολΔ άρ. 907 ΚΠολΔ άρ. 908 ΚΠολΔ. Η απόφαση που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο και για οποιαδήποτε παρεπόμενη απαίτηση, όπως είναι οι τόκοι, εκτός αν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ΑΠ 630/2015 άρ. 909 περ. 2 ΚΠολΔ. Τα δικαστικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο ποσό για το οποίο μπορεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η πρωτόδικη απόφαση ΑΠ 630/2015.

Προσωρινή εκτελεστότητα κατά Δημοσίου και ΟΤΑ

Κατά του Δημοσίου, των Δήμων, και των κοινοτήτων επιτρέπεται η προσωρινή εκτέλεση Ολομ. ΑΠ 21/2001 2447/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών 78/1999 Ειρ.Λευκάδας. Κατ' άλλη άποψη, κατά του Δημοσίου, των Δήμων και των κοινοτήτων δεν επιτρέπεται η προσωρινή εκτέλεση 11/2010 Ειρ.Κρεστενών άρ. 618 ΚΠολΔ άρ. 909 ΚΠολΔ.

Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας

Αν απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή κατά το άρ. 908 ΚΠολΔ ή άρ. 909 ΚΠολΔ, και ασκήθηκε εμπρόθεσμα ανακοπή ερημοδικίας ή έφεση κατά αυτής, και δεν έχει συζητηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο της ανακοπής ή της έφεσης, και υποβάλει αίτηση ο διάδικος που νικήθηκε, και πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής ερημοδικίας ή της έφεσης, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει ολικά ή μερικά την εκτέλεση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση άρ. 912 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αν υπάρχει όρος εγγύησης, αυτή ορίζεται από την απόφαση που διατάζει την αναστολή άρ. 912 παρ. 1 ΚΠολΔ. Η αναστολή διατάσσεται από το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση άρ. 912 παρ. 2 εδ. 1 ΚΠολΔ. Η αίτηση συζητείται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων άρ. 912 παρ. 2 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 686 ΚΠολΔ. Κατά τη συζήτηση καλείται υποχρεωτικά ο αντίδικος του αιτούντος: Για να διαταχθεί η αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας πρέπει να ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή ή έφεση κατά τη συζήτηση της απόφασης που εκδόθηκε. Για την ως άνω άσκηση της έφεσης απαιτείται η κατάθεση του δικογράφου στην γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, και η σύνταξη έκθεσης περί αυτού από τον αρμόδιο Γραμματέα, χωρίς να απαιτείται να έχει προσδιοριστεί και δικάσιμος για την συζήτηση ή να έχει επιδοθεί αντίγραφο της έφεσης στον αντίδικο 21230/2003 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης (ασφαλ). Μετά την αίτηση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή σε κάθε στάση της δίκης. Μπορεί ακόμη, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης να ανακαλεί τις σχετικές αποφάσεις που εξέδωσε, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση του διαδίκου που συνυποβάλλεται με τις προτάσεις (όχι αυτοτελώς). Προφορική αίτηση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, μπορεί να γίνει όπου δεν κατατίθενται προτάσεις άρ. 913 ΚΠολΔ.