Σημείωση στο φωτοαντίγραφο του προς επικύρωση μετάφραση εγγράφου:

Ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου που μου επέδειξε , Ο επικυρών δικηγόρος

Σημείωση στο μεταφρασμένο κείμενο:

Πιστό αντίγραφο της μετάφρασής μου του συνημμένου εγγράφου, συνταγμένου στην Αγγλική, της οποίας έχω επαρκή γνώση , Ο μεταφράσας και επικυρών δικηγόρος

Κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφουμετάφρασης

Αν το έγγραφο η μετάφραση κατατίθεται
Ως Δημόσια Αρχή νοούνται τα δικαστήρια κάθε βαθµού, το Δημόσιο, οι ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οι οργανισµοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρ.1 του ν.3429/2005, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ. άρ.11 παρ.2α ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2
και το πρωτότυπο έγγραφο είναι
Δημόσιο έγγραφο είναι το έγγραφο που εκδόθηκε από Δημόσια Αρχή Ως Δημόσια Αρχή νοούνται τα δικαστήρια κάθε βαθµού, το Δημόσιο, οι ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οι οργανισµοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρ.1 του ν.3429/2005, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ. άρ.11 παρ.2α ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2 Έγγραφο Διοικητικής Αρχής είναι το έγγραφο που εκδόθηκε από το Δημόσιο, από ΟΤΑ ή από άλλο ΝΠΔΔ. άρ.1 ν.2690/1999 Έγγραφο Αλλοδαπής Αρχής είναι το έγγραφο που εκδόθηκε από αλλοδαπή αρχή Ιδιωτικό έγγραφο είναι το έγγραφο που εκδόθηκε από ιδιώτη
ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει
  • το πρωτότυπο ιδιωτικό έγγραφοδημόσιο έγγραφοέγγραφο διοικητικής αρχήςέγγραφο αλλοδαπής αρχήςτης μετάφρασης, ή ευκρινές φωτοαντίγραφό του άρ.11 παρ.2β εδ.2 ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2 αν το πρωτότυπο φέρει θεώρηση από υπηρεσία ή φορέα της Δημόσιας Αρχής άρ.11 παρ.2β εδ.3 ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2 άρ.11 παρ.2β εδ.1 ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2
  • ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου άρ.11 παρ.2β εδ.2 ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2
  • επικυρωμένο, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφουτης μετάφρασης άρ.36 παρ.2 περ.β ν.4194/2013 άρ.52 παρ.1 ν.3026/1954 άρ.52 παρ.2 ν.3026/1954 κατά την παραπάνω προτεινόμενη διατύπωση, ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου αντιγράφου άρ.11 παρ.2β εδ.3 ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2 άρ.11 παρ.2β εδ.4 ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2
  • επικυρωμένο, από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή, αντίγραφο εκ του πρωτότυπου εγγράφου Διοικητικής Αρχής ή εξ ακριβούς αντιγράφου της Διοικητικής Αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο έγγραφο άρ.11 παρ.2γ εδ.1 ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2
  • επικυρωμένο, από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή, αντίγραφο εξ επικυρωμένου, από δικηγόρο, αντιγράφου του πρωτότυπου ιδιωτικού εγγράφου του πρωτότυπου εγγράφου αλλοδαπής αρχής της μετάφρασης άρ.11 παρ.2γ εδ.2 ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2
Τα ΚΕΠ και οι διοικητικές αρχές δεν μπορούν να επικυρώσουν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, δημοσίων εγγράφων, εγγράφων διοικητικής αρχής ή εγγράφων αλλοδαπής αρχής όταν αυτά πρόκειται να προσκομίστούν σε φορείς ή υπηρεσίες της Δημόσιας Αρχής ν.2690/1999 άρ.11 παρ.2γ εδ.1 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4250/2014 άρ.1 παρ.2. Αν το έγγραφο εκδόθηκε από Αλλοδαπή Αρχή, και ανήκει στα δημόσια έγγραφα όπως ορίζονται στη σύμβαση της Χάγης, και η Αλλοπαδή Αρχή έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης, και η Ελλάδα δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις στην προσχώρηση, και το έγγραφο φέρει Apostille, το πρωτότυπο ξενόγλωσσo έγγραφο με το Apostille θεωρείται επικυρωμένο και στην Ελλάδα.
Η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille), επί του πρωτότυπου εγγράφου, μεταφράζεται μαζί με το ξενόγλωσσο έγγραφο.

Επικύρωση από δικηγόρο

Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που έχει στην κατοχή του, κατά τον Κώδικα Δικηγόρων ν.4194/2013 άρ.36 παρ.2 περ.β ν.3026/1954 άρ.52 παρ.1 ν.3026/1954 άρ.52 παρ.2, (ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα, ιδιωτικά ή δημόσια, ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής) εγκύκλιος ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/12713/27-12-2011. Το προς επικύρωση έγγραφο αρκεί να βρεθεί έστω και προσωρινά στα χέρια του δικηγόρου ΑΠ 1579/2005 ΑΠ Πολ.Τμ.Δ 54/1990. Θα συμβουλευτείτε τον ΚώδΔικ; Η επικύρωση από δικηγόρο δεν δημιουργεί έγκυρα αντίγραφα όταν αυτά προσκομίζονται ως δικαιολογητικά έγγραφα για την εξόφληση τίτλων πληρωμής σε βάρος του Δημοσίου ν.3342/1955 άρ.2 πδ.16/1989 άρ.134 Ολομ. ΕΣ 20-5-85/1985. Το ίδιο ίσχυε και για τα δικαιολογητικά για την απονομή συντάξεων βδ.12-12-1950 πδ.1041/1979 άρ.81 πδ.166/2000 άρ.81, όχι όμως από 07-10-1992 ν.2084/1992 άρ.20 παρ.9 (ισχύς: ν.2084/1992 άρ.93, ΦΕΚ Α 165/07-10-1992) συγκεντρωτική κωδικοποίηση στο ΠΔ.169/2007 άρ.22 παρ.23. Μερικά έγγραφα, φορολογικής φύσης, δεν μπορούν να επικυρωθούν από δικηγόρους ΦΕΚ Β 163/13-02-2006. Η βεβαίωση περί της ακρίβειας του αντιγράφου μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο με την προσβολή του αντιγράφου ως πλαστού άρ.438 εδ.2 ΚΠολΔ. Αν δημόσιος υπάλληλος (δικαστής, διοικητικός, στρατιωτικός, αστυνομικός, κλπ.), αρνείται τα σχετικά επικυρωμένα έγγραφα μπορεί να διωχθεί ποινικά για παράβαση καθήκοντος άρ.259 ΠΚ. Από 01-01-2017 και μετά, δεν είναι απαραίτητη η επικόλληση Επικυρωσήμου για να είναι ισχυρή η επικύρωση ν.4387/2016 άρ.39 παρ.10 εδ.4 ν.4445/2016 άρ.28 παρ.2. Μέχρι 31-12-2016, για να είναι ισχυρή η επικύρωση, ο δικηγόρος πρέπει να επικολλήσει σε κάθε αντίγραφο Επικυρώσημο των 2 ευρώ (50% x 4 ευρώ, δηλ. αξία που αντιστοιχεί στο ΚΕΑΔ από ένσημα παράστασης στο Πρωτοδικείο) νδ.4114/1960 άρ.30 παρ.2 περ.δ ν.1868/1989 άρ.22 παρ.8 περ.α ΥΑ.Φ10041/21224/931/14-08-2007 (ΦΕΚ 1663/22-08-2007 Β) ΕΤΑΑ ΤΑΝ εγκύκλιος 417/2009 ΕΤΑΑ ΤΑΝ εγκύκλιος 419/2009 Τα επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα εγγράφων που κατατίθενται στο δικαστήριο ως σχετικά δεν απαιτείται να φέρουν επικυρώσημο άρ.30 παρ.2 περ.δ νδ.4114/1960 άρ.22 παρ.8 περ.α ν.1868/1989 Αν το έγγραφο αποτελείται από πολλά φύλλα, δεν απαιτείται να τίθεται σφραγίδα του δικηγόρου μεταξύ των φύλλων ΑΠ 1957/2009.

Μετάφραση από δικηγόρο

Ο δικηγόρος δικαιούται να μεταφράζει έγγραφα από την ελληνική σε ξένη γλώσσα, και από ξένη γλώσσα στην ελληνική άρ.36 παρ.2 περ.γ ν.4194/2013. Θα συμβουλευτείτε τον ΚώδΔικ;

Εγκυρότητα μετάφρασης

Η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου περιλαμβάνει συνημμένα Η νόμιμη μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής ν.4194/2013 άρ.36 παρ.2 περ.γ εδ.2. Αν πρόκειται για μετάφραση πτυχίου, ο εντολέας μπορεί να διαφυλάξει το πρωτότυπο του πτυχίου, και στη μετάφραση να επισυναφθεί επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου, το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου ν.4194/2013 άρ.36 παρ.2 περ.β ν.3026/1954 άρ.52 παρ.1 ν.3026/1954 άρ.52 παρ.2.

Εσφαλμένες απόψεις περί εγκυρότητας

Η εγκυρότητα της μετάφρασης δεν εξαρτάται από

Ελάχιστη αμοιβή επικύρωσης - μετάφρασης

Για τη διενέργεια επικύρωσης ή μετάφρασης δεν υπάρχει κατώτατη ελάχιστη αμοιβή, ήδη από 27-09-2013 ν.4194/2013 άρ.36 παρ.2 περ.γ (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013).

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής από δικηγόρο

Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής στις περιπτώσεις των Αντίθετα, δεν είναι αρμόδιος διοικητικός υπάλληλος για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κατά το άρ.11 παρ.1 ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) ΑΠ Ποιν. 1176/2013. Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να βεβαιώσει και δικηγόρος ξένου κράτους, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για κράτος που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΠ Ποιν. 926/2014. Η περί πληρεξουσιότητας δικαιοπραξία έχει ως συστατικό τύπο το ιδιωτικό έγγραφο ΑΠ Ποιν. 926/2014. Η σφραγίδα της Χάγης τίθεται επί ιδιωτικών εγγράφων μόνο από την αρμόδια αρχή του Κράτους, όταν τα έγγραφα φέρουν βεβαίωση καταχώρησης, θεώρηση για βέβαιη χρονολογία ή επικύρωση υπογραφής που έχουν τεθεί από Δημόσια Διοικητική Αρχή ΑΠ Ποιν. 926/2014 άρ.1 εδ.α Σύμβασης της Χάγης ν.1497/1984. Αν το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από δικηγόρο ξένου κράτους το οποίο έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, δεν χρειάζεται σφραγίδα της Χάγης για τη βεβαίωση, γιατί ο δικηγόρος δεν είναι Δημόσια Διοικητική Αρχή, ούτε εξομοιώνεται με αυτή σε ειδικές περιπτώσεις ΑΠ Ποιν. 926/2014.