Ηθική αυτουργία

Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση

Η αντικειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας σε άδικη πράξη, κατ' άρ. 46 παρ. 1 περ. α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν: Η υποκειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας σε άδικη πράξη, κατ' άρ. 46 παρ. 1 περ. α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν: Η υποκειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας σε άδικη πράξη, κατ' άρ. 46 παρ. 1 περ. α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν ο ηθικός αυτουργός ενήργησε με δόλο, δηλαδή προκάλεσε ηθελημένα την απόφαση για τη διάπραξη από τον άλλον της αντικειμενικής υπόστασης ορισμένου εγκλήματος, με γνώση, θέληση, ή αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξης ΑΠ Ποιν. 27/2015. Δηλαδή απαιτείται δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθελημένη πρόκληση της απόφασης για τη διάπραξη από τον άλλο της αντικειμενικής υπόστασης ορισμένου εγκλήματος με θέληση, γνώση και αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξης ΑΠ Ποιν.Συμβούλιο 755/2014. Η πρόκληση της απόφασης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς ο νόμος δεν ορίζει ΑΠ Ποιν.Συμβούλιο 755/2014, αρκεί να παρήγαγε στον αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη ΑΠ Ποιν. 318/2011. Ενδεικτικά, η απόφαση μπορεί να προκλήθηκε

Περιεχόμενο απόφασης για ηθική αυτουργία

Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής ποινικής απόφασης για ηθική αυτουργία, πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων,

Άμεση αυτουργία

Άμεση συνέργεια σε τελούμενη από άλλον άδικη πράξη, κατ' άρ. 46 παρ. 1 περ. β ΠΚ, υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος παρείχε άμεση συνδρομή στον φυσικό αυτουργό κατά τη διάρκεια της κύριας πράξης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον αυτουργό, έτσι ώστε, χωρίς τη συνδρομή του κατηγορουμένου, να μην ήταν δυνατή με βεβαιότητα η διάπραξη της άδικης πράξης κάτω από τις περιστάσεις που τελέστηκε ΑΠ Ποιν. 318/2011. "Άμεσος συνεργός" είναι εκείνος που, με πρόθεση, παρέχει άμεση συνδρομή στον αυτουργό κατά την εκτέλεση και τη διάρκεια της κύριας πράξης κατά τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς αυτή τη συνδρομή, δεν θα ήταν με βεβαιότητα δυνατή η τέλεση του εγκλήματος υπό τις περιστάσεις που διαπράχθηκε, ενώ ο δόλος του άμεσου συνεργού περιλαμβάνει τη θέληση για άμεση υποστήριξη του εκτελούντος την κύρια πράξη και τη γνώση της συγκεκριμένης πράξης, στην οποία παρέχει τη συνδρομή του, καθώς και ότι η τελευταία παρέχεται κατά την εκτέλεση της ίδιας πράξης ΑΠ Ποιν.Συμβούλιο 755/2014.