Κλητήριο θέσπισμα

Έννοια κλητηρίου θεσπίσματος

Ο κατηγορούμενος κλητεύεται στο ακροατήριο για να δικαστεί, με επίδοση σ' αυτόν εγγράφου (κλητηρίου θεσπίσματος) ΑΠ Ποιν. 216/2019 σκέψ. I άρ. 320 ΚΠοινΔ άρ. 321 ΚΠοινΔ.

Περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος

Το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρ. 321 ΚΠοινΔ Πλ.Ολομ. ΑΠ Ποιν. 1/2008 άρ. 321 παρ. 1 ΚΠοινΔ. Το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει Τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρ. 321 ΚΠοινΔ ορίζονται περιοριστικά Πλ.Ολομ. ΑΠ Ποιν. 1/2008. Αν το κλητήριο θέσπισμα δεν περιέχει αυτά τα στοιχεία, είναι άκυρο ΑΠ Ποιν. 216/2019 σκέψ. I άρ. 321 παρ. 4 ΚΠοινΔ.

Ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου

Αν υπάρχει ανάγκη, το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει, εκτός από το ονοματεπώνυμο, και άλλα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα του κατηγορουμένου άρ. 321 παρ. 1 περ. α ΚΠοινΔ.

Προσδιορισμός του δικαστηρίου

Το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει και προσδιορισμό του δικαστηρίου στο οποίο καλείται ο κατηγορούμενος άρ. 321 παρ. 1 περ. β ΚΠοινΔ.

Χρονολογία, ημέρα της εβδομάδας, και ώρα

Το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει και τη χρονολογία, την ημέρα της εβδομάδας, και την ώρα που πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος άρ. 321 παρ. 1 περ. γ ΚΠοινΔ.

Ακριβής καθορισμός της πράξης

Το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων στοιχείων, τον ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούμενος, δηλαδή θα πρέπει στο κλητήριο θέσπισμα να περιγράφεται με σαφήνεια και ακρίβεια η πράξη για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούμενος ΑΠ Ποιν. 1678/2008 άρ. 321 παρ. 1 στοιχ. δ ΚΠοινΔ. Δηλαδή, στο κλητήριο θέσπισμα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς τα πραγματικά περιστατικά τα οποία πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, όπως αυτό τυποποιείται στον νόμο ΑΠ Ποιν. 1678/2008 άρ. 321 παρ. 1 στοιχ. δ ΚΠοινΔ. Και αυτό για να είναι σε θέση ο κατηγορούμενος να λάβει γνώση της αποδιδόμενης σ' αυτόν κατηγορίας, και να προετοιμάσει ανάλογα την υπεράσπισή του ΑΠ Ποιν. 1678/2008 άρ. 321 παρ. 1 στοιχ. δ ΚΠοινΔ άρ. 6 παρ. 3 περ. α ΕΣΔΑ άρ. 6 παρ. 3 περ. β ΕΣΔΑ. Αν λείπουν τα στοιχεία που αφορούν στον καθορισμό της πράξης, το κλητήριο θέσπισμα είναι άκυρο ΑΠ Ποιν. 273/2015 σκέψ. Γ. Αν υπάρχει ουσιαστική ανακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στον καθορισμό της πράξης, το κλητήριο θέσπισμα δεν είναι άκυρο από μόνο τον λόγο αυτό ΑΠ Ποιν. 273/2015 σκέψ. Γ. Αν στο κλητήριο θέσπισμα δεν περιέχεται ο ακριβής καθορισμός της πράξης για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούμενος, το κλητήριο θέσπισμα είναι άκυρο ΑΠ Ποιν. 1678/2008 άρ. 321 παρ. 1 στοιχ. δ ΚΠοινΔ άρ. 321 παρ. 4 ΚΠοινΔ. Στην περίπτωση αυτή, είναι άκυρη και η κλήτευση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ΑΠ Ποιν. 1678/2008 άρ. 321 παρ. 1 στοιχ. δ ΚΠοινΔ άρ. 321 παρ. 4 ΚΠοινΔ. Η ακυρότητα αυτή του κλητηρίου θεσπίσματος και της κλήτευσης είναι σχετική ΑΠ Ποιν. 1678/2008 άρ. 321 παρ. 1 στοιχ. δ ΚΠοινΔ άρ. 321 παρ. 4 ΚΠοινΔ. Στο κλητήριο θέσπισμα δεν απαιτείται η αναφορά περιστατικών και στοιχείων που προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά μιας αιτιολογημένης δικαστικής απόφασης, με την οποία το κλητήριο θέσπισμα, ως εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση ΑΠ Ποιν. 273/2015. Αν το κλητήριο θέσπισμα αφορά σε πλημμέλημα το οποίο τιμωρείται μόνο αν τελέστηκε από δόλο, και το κλητήριο θέσπισμα δεν αναφέρει τη φράση περί τέλεσης του εγκλήματος "με πρόθεση", το κλητήριο θέσπισμα δεν είναι άκυρο από μόνο τον λόγο αυτό ΑΠ Ποιν. 273/2015. Αν το κλητήριο θέσπισμα φέρει από προφανή παραδρομή εσφαλμένο αριθμό παραπομπής από ένα τμήμα του κλητηρίου θεσπίσματος σε άλλο, το κλητήριο θέσπισμα δεν είναι άκυρο από μόνο τον λόγο αυτό ΑΠ Ποιν. 273/2015. Αν το κλητήριο θέσπισμα δεν προσδιορίζει ακριβώς το ποσό της ζημίας που προκάλεσε η πράξη του κατηγορουμένου επί υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, και το κλητήριο θέσπισμα αναφέρει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος, το κλητήριο θέσπισμα δεν είναι άκυρο από μόνο τον λόγο αυτό ΑΠ Ποιν. 273/2015. Αν το κλητήριο θέσπισμα για παράβαση του αν. 690/1945 περί οφειλών εργατικών αποδοχών αναφέρει το ποσό που οφείλεται στον εργαζόμενο, το κλητήριο θέσπισμα καθορίζει ακριβώς την πράξη της κατηγορίας, και το κλητήριο θέσπισμα δεν είναι άκυρο από μόνο τον λόγο αυτό ΑΠ Ποιν. 1187/2010.

Άρθρο του ποινικού νόμου που προβλέπει την πράξη

Ως άρθρο του ποινικού νόμου, που πρέπει να αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα, νοείται μόνο η διάταξη που προβλέπει την αξιόποινη πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο ΑΠ Ποιν. 216/2019 σκέψ. I. Δηλαδή, πρέπει να αναφέρεται η ειδική ποινική διάταξη, η οποία τυποποιεί το συγκεκριμένο έγκλημα, και καθορίζει αφηρημένα, ως άμεση και κύρια έννομη συνέπεια της συνδρομής των όρων του πραγματικού της, την ποινή που επισύρει η τέλεση της πράξης, σε απλή ή διακεκριμένη μορφή, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια και βεβαιότητα η ταυτότητα και η νομική φύση και διαβάθμισή της ως πλημμεληματικής ή κακουργηματικής με τυχόν επιβαρυντικές περιστάσεις τέλεσής της ΑΠ Ποιν. 216/2019 σκέψ. I. Ως άρθρο του Ποινικού Κώδικα, το οποίο πρέπει να αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα, θεωρείται κάθε ισχύουσα κατά τον χρόνο τέλεσης ουσιαστική ποινική διάταξη του ΠΚ ή άλλου ειδικού ποινικού νόμου, η οποία τυποποιεί το έγκλημα και καθορίζει τις προϋποθέσεις της αξιόποινης πράξης και την επαπειλούμενη ποινή ΑΠ Ποιν. 273/2015 σκέψ. Β άρ. 321 παρ. 1 περ. δ ΚΠοινΔ. Αρκεί η αναφορά του νόμου και του άρθρου που προβλέπει και τιμωρεί την πράξη, χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφέρεται και ο τροποποιητικός νόμος του βασικού νόμου ΑΠ Ποιν. 273/2015 σκέψ. Β. Δεν επιβάλλεται, με ποινή ακυρότητας, να αναφέρονται στο κλητήριο θέσπισμα άλλες ποινικές διατάξεις που περιέχουν απλώς γενικούς ορισμούς ή προβλέπουν παρεπόμενες ποινές, επιβλητέες υποχρεωτικά ή δυνητικά, καθώς δεν πρόκειται για διατάξεις που προβλέπουν την αξιόποινη πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, και δεν εμπίπτουν ούτε στη σχετική (ρητή και περιοριστική) φραστική διατύπωση της διάταξης του άρ. 321 παρ. 1 ΚΠοινΔ, ούτε στον σκοπό θέσπισής της ΑΠ Ποιν. 1132/2016 άρ. 321 παρ. 1 ΚΠοινΔ άρ. 6 παρ. 3 περ. α ΕΣΔΑ άρ. 6 παρ. 3 περ. β ΕΣΔΑ άρ. 14 παρ. 3 περ. α ΔΣΑΠΔ άρ. 14 παρ. 3 περ. β ΔΣΑΠΔ.

Αριθμός του κλητηρίου θεσπίσματος

Το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει και τον αριθμό του κλητηρίου θεσπίσματος άρ. 321 παρ. 1 περ. ε ΚΠοινΔ.

Επίσημη σφραγίδα

Ως επίσημη σφραγίδα νοείται η επίσημη σφραγίδα της οικείας εισαγγελίας ΑΠ Ποιν. 216/2019 σκέψ. I.

Υπογραφή του εισαγγελέα

Η υπογραφή του εισαγγελέα στο αντίτυπο του κλητηρίου θεσπίσματος που επιδίδεται στον κατηγορούμενο αρκεί να έχει τεθεί με μηχανικό μέσο και να καλύπτει ολόκληρο το κείμενο του κλητηρίου θεσπίσματος και τις τυχόν ουσιώδεις παραπομπές ΑΠ Ποιν. 216/2019 σκέψ. I. Στο κλητήριο θέσπισμα απαιτείται απλώς η υπογραφή του εισαγγελέα, και δεν απαιτείται η υπογραφή του να είναι ιδιόγραφη ΑΠ Ποιν. 216/2019 σκέψ. I.

Ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος

Απόδειξη της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος

Οι ελλείψεις του περιεχομένου του κλητηρίου θεσπίσματος αποδεικνύονται Αν υπάρχει αντίθεση μεταξύ του αντιτύπου που επιδόθηκε ή αυτού που επισυνάφθηκε στη δικογραφία, και του αποδεικτικού επίδοσης, υπερισχύουν τα πρώτα ΑΠ Ποιν. 216/2019 σκέψ. I.

Προβολή της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος

Η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, ως αναγόμενη σε προπαρασκευαστικές πράξεις της κύριας διαδικασίας, είναι σχετική ακυρότητα ΑΠ Ποιν. 273/2015. Η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος δεν καλύπτεται από Και αυτό ασχέτως του αν η συζήτηση αναβλήθηκε Αν η υπόθεση αναβλήθηκε πριν αρχίσει η πρωτοβάθμια δίκη, και ο κατηγορούμενος εμφανιστεί στη μετ' αναβολή δικάσιμο στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος μπορεί να προβάλει την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος στη μετ' αναβολή δικάσιμο μέχρι την απαγγελία της κατηγορίας ΑΠ Ποιν. 1304/2014. Αν ο κατηγορούμενος εμφανιστεί στην πρωτοβάθμια δίκη, και προτείνει την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος μετά την εκφώνηση των ονομάτων και την απαγγελία της κατηγορίας, άρα από το χρονικό αυτό σημείο μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας ή και αργότερα, η ακυρότητα έχει καλυφθεί, και δεν προτείνεται παραδεκτά ΑΠ Ποιν. 1304/2014. Αν ο κατηγορούμενος εμφανιστεί στην πρωτοβάθμια δίκη, και δεν προτείνει την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος μέχρι την έναρξη της πρωτοβάθμιας δίκης, η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος καλύπτεται ΑΠ Ποιν. 1304/2014 άρ. 174 παρ. 2 ΚΠοινΔ. Η έναρξη της πρωτοβάθμιας δίκης, δηλαδή η έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης, συμπίπτει με την απαγγελία της κατηγορίας από τον εισαγγελέα, και όχι οπωσδήποτε με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας ΑΠ Ποιν. 1304/2014. Η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας γίνεται με την έναρξη της εξέτασης στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου ή την όρκιση του πρώτου μάρτυρα ΑΠ Ποιν. 1304/2014. Αν ο κατηγορούμενος εμφανιστεί στην πρωτοβάθμια δίκη, και προτείνει την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος έγκαιρα, και απορριφθεί η ένστασή του, και η απόφαση υπόκειται σε έφεση, ο κατηγορούμενος μπορεί να επαναφέρει στην εφετειακή δίκη την πρόταση ακυρότητας και την αντίρρησή του στην πρόοδο της διαδικασίας με σχετικό λόγο έφεσης ΑΠ Ποιν. 216/2019 σκέψ. I. Στην περίπτωση αυτή, ο ισχυρισμός ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος πρέπει να προβληθεί πριν ο εισαγγελέας αναπτύξει την έφεση, και πριν αρχίσει η εξέταση των αποδεικτικών μέσων ΑΠ Ποιν. 216/2019 σκέψ. I. Αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανιστεί στην πρωτοβάθμια δίκη, και δικασθεί ερήμην, και η απόφαση υπόκειται σε έφεση, ο κατηγορούμενος μπορεί να προβάλει την ακυρότητα με ειδικό λόγο έφεσης στην έκθεση έφεσης ΑΠ Ποιν. 562/2010. Στην περίπτωση αυτή, αν η ακυρότητα δεν προβληθεί με ειδικό λόγο έφεσης, η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος καλύπτεται ΑΠ Ποιν. 562/2010. Αν ο ισχυρισμός ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος προβάλλεται για πρώτη φορά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο από κατηγορούμενο που είχε παραστεί στην πρωτοβάθμια δίκη, ή προβλήθηκε και απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και δεν επαναφέρθηκε με ειδικό λόγο έφεσης, ή επαναφέρθηκε με αόριστο λόγο έφεσης, ο ισχυρισμός είναι απαράδεκτος ΑΠ Ποιν. 1132/2016. Αν ο ισχυρισμός είναι απαράδεκτος, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να τον εξετάσει, ούτε θεμελιώνεται αναιρετικός λόγος για έλλειψη ακρόασης ΑΠ Ποιν. 1132/2016. Αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανιστεί στην πρωτοβάθμια δίκη, και δικασθεί ερήμην, και η απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση, ο κατηγορούμενος μπορεί να προβάλει την ακυρότητα με ειδικό λόγο αναίρεσης ΑΠ Ποιν. 562/2010. Στην περίπτωση αυτή, αν η ακυρότητα δεν προβληθεί με ειδικό λόγο αναίρεσης, η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος καλύπτεται ΑΠ Ποιν. 562/2010.

Απάντηση του δικαστηρίου στον ισχυρισμό ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος

Ο ισχυρισμός ότι το κλητήριο θέσπισμα πάσχει από ακυρότητα αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό ΑΠ Ποιν. 273/2015. Αν ο αυτοτελής ισχυρισμός προβληθεί σαφώς και ορισμένα, και το δικαστήριο δεν απαντήσει καθόλου στον ισχυρισμό, ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από το άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β ΚΠοινΔ για έλλειψη ακρόασης ΑΠ Ποιν. 1744/2009 άρ. 170 παρ. 2 ΚΠοινΔ άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β ΚΠοινΔ. Αν ο αυτοτελής ισχυρισμός προβληθεί σαφώς και ορισμένα, και το δικαστήριο απορρίψει τον ισχυρισμό αναιτιολόγητα, ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από το άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ για έλλειψη αιτιολογίας ΑΠ Ποιν. 1744/2009 άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠοινΔ. Αν ο αυτοτελής ισχυρισμός προβληθεί σαφώς και ορισμένα, και το δικαστήριο δεν κάνει δεκτό τον ισχυρισμό, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει με δικαιολογημένη διάταξη στην απόφασή του για τον λόγο για τον οποίο δεν τον έκανε δεκτό ΑΠ Ποιν. 1780/2009 σκέψ. V. Αν το κλητήριο θέσπισμα είναι άκυρο, και ο κατηγορούμενος εμφανιστεί στην πρωτοβάθμια δίκη, και προβάλει αντιρρήσεις στην πρόοδο της δίκης κατά την έναρξη της πρωτοβάθμιας δίκης, και η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος απορριφθεί, ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από το άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β ΚΠοινΔ ΑΠ Ποιν. 1304/2014 άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β ΚΠοινΔ.

Συνέπειες της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος

Αν το κλητήριο θέσπισμα είναι έγκυρο, ή άκυρο και καλυφθεί η ακυρότητά του, από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος Αν το κλητήριο θέσπισμα είναι άκυρο, και κηρυχθεί άκυρο, Αν δεν έχει αρχίσει η αναστολή της παραγραφής του εγκλήματος, και το έγκλημα παραγραφεί, η παραγραφή του εγκλήματος μπορεί να προβληθεί και στη μετ' αναβολή δίκη ΑΠ Ποιν. 1304/2014.