Λεξικό νομικών όρων

άρ. Άρθρο παρ. Παράγραφος υποπαρ. Υποπαράγραφος περ. Περίπτωση αριθ. Αριθμός στοιχ. Στοιχείο σκέψ. Σκέψη εδ. Εδάφιο, συνώνυμο της γραμματικής περιόδου (Europa, Εγχειρίδιο εναρμόνισης Ευρωπαϊκού Δικαίου) υποεδ. υποεδάφιο παράρτ. παράρτημα ν. Νόμος νδ. Νομοθετικό Διάταγμα πδ. Προεδρικό Διάταγμα κδ. Κανονιστικό Διάταγμα (Κανονιστικό προεδρικό Διάταγμα άρ. 43 παρ. 2 εδ. 1 Συντάγματος άρ. 43 παρ. 4 Συντάγματος) βδ. Βασιλικό Διάταγμα ΥΑ. Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ. Κοινή Υπουργική Απόφαση ΠΝΠ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΟΛ. Πολυγραφημένη Εγκύκλιος Διαταγή γνωμ. Γνωμοδότηση Σχετική η ΔΟΑ/Φ.0.1./2922/2-2-2007 = Συνώνυμο ≈ Παρόμοιο ≠ Διάφορο
Αδυναμία παροχής
Ο οφειλέτης δεν μπορεί να εκπληρώσει την παροχή του κατά τρόπο οριστικό άρ. 335 ΑΚ ΑΠ 515/2010
Αιτιώδης συνάφεια
Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πράξης και αποτελέσματος υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη είναι, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή και μπορούσε, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, να επιφέρει το αποτέλεσμα ΑΠ 869/2013.
Αοριστία:
Νομική αοριστία αγωγής
Το δικόγραφο της αγωγής δεν περιλαμβάνει όλα τα πραγματικά περιστατικά που είναι απαραίτητα για την νομική θεμελίωση του αιτήματος ΑΠ 192/2016 ΑΠ 481/2012 ΑΠ 190/2001. Η έλλειψη αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις ή με προφορική δήλωση του ενάγοντος, ούτε με παραπομπή σε άλλο έγγραφο, εκτός αν πρόκειται για έγγραφο ενσωματωμένο στην αγωγή ΑΠ 811/2013, ούτε μπορεί στην αγωγή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συμπλήρωσης από την προσαγωγή ή εκτίμηση των αποδείξεων ΑΠ 577/2013 ΑΠ 556/2009.
Ποσοτική αοριστία αγωγής
Το δικόγραφο της αγωγής δεν αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που να στηρίζουν τα στοιχεία της νομικής θεμελίωσης με πληρότητα, επάρκεια και σαφήνεια τέτοια ώστε να εξατομικεύεται η επίδικη έννομη σχέση και να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της αξίωσης που απορρέει από αυτά ΑΠ 192/2016 ΑΠ 481/2012 ΑΠ 49/2011 ΑΠ 844/2011. Η αοριστία αυτή μπορεί να διευκρινιστεί ή να συμπληρωθεί με τις προτάσεις στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, καθώς και με προφορική δήλωση του διαδίκου που καταχωρίζεται στα πρακτικά ΑΠ 2048/2013 ΑΠ 556/2009 άρ. 224 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 236 ΚΠολΔ. Η αοριστία αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί με παραπομπή σε άλλο έγγραφο, εκτός αν πρόκειται για έγγραφο ενσωματωμένο στην αγωγή ΑΠ 811/2013, ούτε με την εκτίμηση των αποδείξεων ΑΠ 1864/2011, ούτε με την δικαστική ομολογία του εναγομένου ΑΠ 1864/2011, ούτε με αναφορά στην διάταξη του νόμου ή μνεία αυτής ΑΠ 1864/2011, ούτε μπορεί στην αγωγή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συμπλήρωσης από την προσαγωγή ή εκτίμηση των αποδείξεων ΑΠ 577/2013. Η συμπλήρωση νομικών εννοιών με τις αποδείξεις είναι επιτρεπτή, αν δεν μεταβάλλονται τα ουσιώδη στοιχεία της ιστορικής βάσης της αγωγής ΑΠ 1015/2010.
Ποιοτική αοριστία αγωγής
Το δικόγραφο της αγωγής δεν αναφέρει πραγματικά περιστατικά που να στηρίζουν τα στοιχεία της νομικής θεμελίωσης ΑΠ 192/2016 ΑΠ 49/2011 ΑΠ 481/2012 ΑΠ 844/2011, αλλά γίνεται μόνο επίκληση των όρων του νόμου χωρίς αναφορά σε περιστατικά που θεμελιώνουν την εφαρμογή του συγκεκριμένου κανόνα δικαίου ΑΠ 1620/2009. Η αοριστία αυτή μπορεί να διευκρινιστεί ή να συμπληρωθεί με τις προτάσεις στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, καθώς και με προφορική δήλωση του διαδίκου που καταχωρίζεται στα πρακτικά ΑΠ 2048/2013 ΑΠ 556/2009 άρ. 224 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 236 ΚΠολΔ. Η αοριστία αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί με παραπομπή σε άλλο έγγραφο, εκτός αν πρόκειται για έγγραφο ενσωματωμένο στην αγωγή ΑΠ 811/2013, ούτε με την εκτίμηση των αποδείξεων ΑΠ 1864/2011, ούτε με την δικαστική ομολογία του εναγομένου ΑΠ 1864/2011, ούτε με αναφορά στην διάταξη του νόμου ή μνεία αυτής ΑΠ 1864/2011, ούτε μπορεί στην αγωγή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συμπλήρωσης από την προσαγωγή ή εκτίμηση των αποδείξεων ΑΠ 577/2013.
Αβάσιμο
Νόμω αβάσιμο αγωγής
Η αγωγή είναι νόμω αβάσιμη αν τα πραγματικά περιστατικά που προβάλλονται, ακόμη και αληθή υποτιθέμενα, δεν μπορούν να στηρίξουν το αίτημα της αγωγής (πχ. αίτημα απόδοσης του τιμήματος σύμβασης πώλησης, η οποία βάσει των ορισμένα εκτιθεμένων είναι άκυρη ΑΠ 393/2009, αγωγή κυριότητας βάσει χρησικτησίας αν το διεκδικούμενο είναι εξηρημένο χρησικτησίας ΑΠ 221/2015). Αν η αγωγή απορριφθεί ως νόμω αβάσιμη ή αόριστη, το δικαστήριο δεν προχωρά στην κατ' ουσία εξέταση της υπόθεσης ΑΠ 45/2015.
Αμέλεια
Ασυνείδητη αμέλεια
Ο δράστης δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του από έλλειψη προσήκουσας προσοχής ΑΠ 1576/2004. Ο δράστης δεν προβλέπει το εγκληματικό αποτέλεσμα, ενώ θα μπορούσε να το προβλέψει και να το αποφύγει, αν επιδείκνυε την οριζόμενη από τον νόμο προσοχή ΑΠ Ποιν. 648/2017. ≈ ≠ ασυνείδητη αμέλεια, ≈ ≠ ενδεχόμενος δόλος, ≈ ≠ άμεσος δόλος
Ενσυνείδητη αμέλεια
Ο δράστης προβλέπει ότι από τη συμπεριφορά του μπορεί να επέλθει αξιόποινο αποτέλεσμα, πιστεύει, ελπίζει ή εύχεται όμως ότι θα το αποφύγει ΑΠ 1576/2004 ΑΠ 1101/2006. Ο δράστης προβλέπει ότι από τη συμπεριφορά του δύναται να προέλθει το εγκληματικό αποτέλεσμα, αλλά το αποκρούει και ενεργεί όπως ενεργεί, γιατί πιστεύει ότι δεν θα επέλθει ΑΠ Ποιν. 648/2017. ≈ ≠ ασυνείδητη αμέλεια, ≈ ≠ ενδεχόμενος δόλος, ≈ ≠ άμεσος δόλος
Αμετάκλητο
Απόφασης αστικού δικαστηρίου
Νομική ιδιότητα που χαρακτηρίζει απόφαση που δεν μπορεί να προσβληθεί με αναίρεση ή αναψηλάφηφηση.
Ανάγκη
Ως ανάγκη θεωρείται και η οικονομική, αρκεί να είναι άμεση και επιτακτική ΑΠ 1186/2011 άρ. 179 ΑΚ.
Ανταγωγή
Η αγωγή που καταθέτει ως μέσο άμυνας ο αντίδικος και αφορά την ίδια σχέση ουσιαστικού δικαίου ΑΠ 1426/2005.
Αξιόγραφο
Ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο ενσωματώνεται ιδιωτικό περιουσιακό δικαίωμα (ενοχικό, εμπράγματο ή συμμετοχικό) 887/2002 Εφ.Αθηνών.
Απειρία
Η έλλειψη της απαιτούμενης συνήθως πείρας ως προς τις συναλλαγές και τη ζωή γενικά, έστω και σε σχέση με ένα συγκεκριμένο τομέα ΑΠ 1522/2000 άρ. 180 ΑΚ.
Η έλλειψη της συνήθους πείρας ως προς τα οικονομικά δεδομένα και μεγέθη, ως προς τις τιμές και ως προς τις συναλλαγές ΑΠ 1186/2011 άρ. 179 ΑΚ.
Άρνηση
Ιστορική άρνηση αγωγής
Ο εναγόμενος αρνείται τα πραγματικά περιστατικά που προτείνει ο ενάγων. Στην αιτιολογημένη άρνηση ο εναγόμενος προβάλλει άλλα πραγματικά περιστατικά που αποκλείουν τα προτεινόμενα από τον ενάγοντα. Στην αναιτιολόγητη άρνηση ο εναγόμενος αρνείται τα προβαλλόμενα πραγματικά περιστατικά χωρίς να προβάλλει άλλα περιστατικά.
Νομική άρνηση αγωγής
Ο εναγόμενος αρνείται τον νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών γεγονότων που προτείνει ο ενάγων. Στην αιτιολογημένη άρνηση ο εναγόμενος προβάλλει άλλο νομικό χαρακτηρισμό για τα πραγματικά περιστατικά. Στην αναιτιολόγητη άρνηση ο εναγόμενος αρνείται τον νομικό χαρακτηρισμό των προβαλλόμενων περιστατικών χωρίς να προβάλλει άλλο χαρακτηρισμό.
Αυτοτελής ισχυρισμός
Στην ποινική δίκη
Οποιοσδήποτε ισχυρισμός που, αν αληθεύει, συνεπάγεται την άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως, τον αποκλεισμό ή την μείωση της ικανότητας προς καταλογισμό, την εξάλειψη ή την απόσβεση του αξιοποίνου ή την μείωση της ποινής ή την επιτρεπτή μεταβολή κατηγορίας. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί είναι απαραίτητο να αναπτύσσονται προφορικά, ακόμη και αν συνυποβάλλεται σχετικό έγγραφο ΑΠ 130/2008. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί προτείνονται από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορο υπεράσπισής του μετά τη νομιμοποίηση των διαδίκων και πριν την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.
Αφερεγγυότητα
Η ιδιότητα οφειλέτη, του οποίου η περιουσία δεν επαρκεί για να καλύψει τις απαιτήσεις των δανειστών του ΑΠ 626/1996
Βάση
Ιστορική βάση αγωγής
Ιστορική βάση της αγωγής είναι το σύνολο των γεγονότων που θεμελιώνουν την αγωγή, χωρίς την επίκληση των οποίων δεν είναι εφικτή η διάγνωση της επίδικης σχέσης ΑΠ 1015/2010. Η απαγόρευση μεταβολής της βάσης της αγωγής αναφέρεται στην ιστορική βάση της αγωγής, και όχι στην νομική της βάση ΑΠ 1015/2010.
Διαφυγόν κέρδος
Το κέρδος που προσδοκά κάποιος με πιθανότητα, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί και το οποίο αποστερείται λόγω ενεργειών ή παραλείψεων τρίτου που συνδέονται με αιτιώδη συνάφεια με το ως άνω κέρδος ΣτΕ 1025/2008. Το δικαστήριο αρκείται σε πιθανολόγηση του διαφυγόντος κέρδους, αν συντρέχουν ικανοί λόγοι που συνηγορούν περί της αληθείας, και δεν προκύπτει κάτι το αντίθετο ΣτΕ 1025/2008. Το διαφυγόν κέρδος επί πώλησης μπορεί να αποδοθεί σε ποσοστό επί της τιμής πώλησης ΣτΕ 1025/2008.
Δικογραφία
Το αντίγραφο της αγωγής που οφείλει να προσκομίσει ο ενάγων, οι προτάσεις και τα αποδεικτικά και διαδικαστικά έγγραφα άρ. 237 παρ. 4 ΚΠολΔ
Δόλος
Ενδεχόμενος δόλος
Ο δράστης προβλέπει ότι από τη συμπεριφορά του μπορεί να επέλθει αξιόποινο αποτέλεσμα και το αποδέχεται ΑΠ 1926/2004. ≈ ≠ ασυνείδητη αμέλεια, ≈ ≠ ενδεχόμενος δόλος, ≈ ≠ άμεσος δόλος
Άμεσος δόλος
Ο δράστης θέλει την παραγωγή του αξιόποινου αποτελέσματος, ή δεν το θέλει αλλά προβλέπει ότι αυτό αποτελεί αναγκαία συνέπεια της πράξης ή της παράλειψής του ΑΠ 1926/2004. ≈ ≠ ασυνείδητη αμέλεια, ≈ ≠ ενδεχόμενος δόλος, ≈ ≠ άμεσος δόλος
Έγγραφο
Ιδιωτικό έγγραφο
Έγγραφο που φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη. Αντί υπογραφής επιτρέπεται η θέση σημαδιού, αν αυτό επικυρώνεται από συμβολαιογράφο ή δημόσια αρχή που βεβαιώνει ότι ο εκδότης δεν μπορεί να υπογράψει, και ότι αυτό τέθηκε αντί υπογραφής άρ. 443 ΚΠολΔ. Επίσης,
  • τα βιβλία που τηρούν κατά τον εμπορικό νόμο ή άλλες διατάξεις έμποροι και επαγγελματίες,
  • τα βιβλία που τηρούν κατά τις αντίστοιχες διατάξεις δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, γιατροί, φαρμοκοποιοί, και μαίες,
  • φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση άρ. 444 ΚΠολΔ.
Δημόσιο έγγραφο
Έγγραφο που συντάχθηκε κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία άρ. 438 ΚΠολΔ.
Ποινικό
Κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη συνέπεια όπως και κάθε σημείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Επίσης κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφ' όσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία 13 ΠΚ
Εκκαθαρισμένη απαίτηση
Απαίτηση για την οποία η ποσότητα και η ποιότητα παροχής προκύπτουν από τον εκτελεστό τίτλο, χωρίς την ανάγκη συνεκτίμησης και άλλων εγγράφων με δεσμευτική αποδεικτική δύναμη 4901/2000 Εφ.Αθηνών. Η απαίτηση είναι εκκαθαρισμένη και όταν μπορεί να καθορισθεί κατά ποσό με αριθμητικό υπολογισμό ή σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στον τίτλο στοιχεία ΑΠ 1336/2006 ΑΠ 1124/2010. Η συμπλήρωση του εκκαθαρισμένου της απαίτησης δεν μπορεί να γίνει με έγγραφα πέραν του αρχικού τίτλου 5949/2006 Μον.Πρ.Πειραιώς
Ελευθεριότητα
Η δυνατότητα του ατόμου να προβεί, χωρίς υφιστάμενη νομική αιτία, σε πράξη ΑΠ 2136/2009.
Εισκομισθέντα
Το σύνολο των κινητών πραγμάτων που ανήκουν στον μισθωτή ή τον υπομισθωτή ακινήτου, την σύζυγο και τα τέκνα τους που συνοικούν μαζί τους, τα οποία έφεραν μαζί τους στο μίσθιο και δεν είναι από τα ακατάσχετα άρ. 604 παρ. 1 ΑΚ
Επιταγή
Επιταγή ευκολίας
Επιταγή που εκδίδεται μετά από συμφωνία εκδότη και λήπτη χωρίς να υπάρχει έννομη σχέση μεταξύ τους που να δικαιολογεί την έκδοσή της. Σκοπός της έκδοσης της επιταγής αυτής είναι η προβολή της σε τρίτο, ώστε να πειστεί για την φερεγγυότητα του λήπτη ή του κομιστή και να πιστώσει το ποσό της επιταγής 2623/2006 Εφ.Αθηνών.
Λευκή επιταγή
Επιταγή που φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του εκδότη και τέθηκε σε κυκλοφορία ηθελημένα χωρίς κάποιο από τα υπόλοιπα στοιχεία εγκυρότητας, με την συμφωνία να συμπληρωθεί αργότερα από τον λήπτη ΑΠ 96/2006.
Επιταγή εις διαταγή
Επιταγή που κατονομάζει τον λήπτη, με ή χωρίς την ρήτρα "εις διαταγή", χωρίς τις ρήτρες στον κομιστή και όχι εις διαταγή ν. 5960/1933 παρ. 2 εδ. 1 και εδ. 3, παρ. 3
Επιταγή στον κομιστή
Επιταγή που δεν κατονομάζει τον λήπτη, ή τον κατονομάζει με την ρήτρα στον κομιστή
Ανώνυμη επιταγή
Επιταγή που δεν κατονομάζει τον λήπτη, ή τον κατονομάζει με την ρήτρα στον κομιστή
Ονομαστική επιταγή
Επιταγή που κατονομάζει τον λήπτη με την ρήτρα όχι εις διαταγή άρ. 5 παρ. 2 εδ. 2 ν. 5960/1933
Λογιστική επιταγή
Επιταγή που φέρει την ρήτρα πληρωτέα σε λογαριασμό ή ισοδύναμη άρ. 39 ν. 5960/1933 ΑΠ 172/2009
Πρόσθεμα επιταγής
Φύλλο που προσαρτάται στην τραπεζική επιταγή. Μπορεί να φέρει τριτεγγύηση ή οπισθογράφηση (απλή ή εν λευκώ)
Οπισθογράφηση εν λευκώ
Οπισθογράφηση που δεν κατονομάζει τον υπέρ ου ή κατονομάζει τον ίδιο τον οπισθογράφο
Καταστροφή πράγματος στην πώληση
Η καταστροφή του πράγματος περιλαμβάνει την απώλεια. Η απώλεια περιλαμβάνει την δήμευση 198/1998 Εφ.Πειραιώς.
Καταχρηστικότητα
άσκησης δικαιώματος
Η ιδιότητα άσκησης δικαιώματος όταν η άσκησή του υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος άρ. 281 ΑΚ. Η αδράνεια του δικαιούχου επί μακρόν προς άσκηση του δικαιώματός του δεν συνεπιφέρει καταχρηστικότητα αν το ασκήσει αργότερα, εκτός αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, ώστε η αποτροπή της ενάσκηση του δικαιώματος να δικαιολογείται βάσει της καλής πίστη ή των χρηστών ηθών ΑΠ 337/2008. Τέτοια περίπτωση υπάρχει πχ. αν ο δικηγόρος αδρανήσει για την καταβολή της αμοιβής του επί τετραετία, είχε δε αναφέρει ότι δεν αναζητά άλλη αμοιβή ΑΠ 1020/2008.
Κουφότητα
Η αδιαφορία του πράττοντος για τις συνέπειες και τη σημασία των πράξεών του ΑΠ 1186/2011 ΑΠ 1522/2000 άρ. 179 ΑΚ.
Νομικό ελάττωμα
Μισθίου
Περιλαμβάνεται η ολική ή μερική αφαίρεση από τον μισθωτή της συμφωνημένης χρήσης του μισθίου λόγω δικαιώματος τρίτου άρ. 583 ΑΚ
Οικογενειακή στέγη
Το ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια διαμονή των συζύγων άρ. 1393 ΑΚ
Πραγματικό ελάττωμα
Μισθίου
Ελάττωμα του μισθίου που εμποδίζει ολικά ή μερικά την συμφωνημένη χρήση άρ. 576 ΑΚ. Στον όρο πραγματικό ελάττωμα περιλαμβάνεται η απαγόρευση χρήσης του μισθίου από δημόσια αρχή και η αδυναμία χορήγησης της απαιτούμενης άδειας ΑΠ 1/2007.
Προσήκουσα παράδοση
Η παράδοση έργου είναι προσήκουσα όταν το παραδοθέν έργο δεν είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που συμφωνήθηκε ΑΠ 877/2013. Μερική εκτέλεση του έργου (πχ. πλύσιμο 3.250 αντί για 14.160 μονωτήρων) δεν οδηγεί σε μη προσήκουσα παράδοση ΑΠ 877/2013. Επί μη προσήκουσας παράδοσης ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί αμφοτεροβαρών διατάξεων, ενώ επί προσήκουσας παράδοσης οι ειδικές της σύμβασης έργου ΑΠ 877/2013.
Προσκόμιση εγγράφου
Η σαφής και ορισμένη επίκληση εγγράφου με τις προτάσεις του διαδίκου. Τέτοια είναι η επίκληση όταν είναι ειδική και από αυτή προκύπτει η ταυτότητα του εγγράφου ΑΠ 318/2008 άρ. 106 ΚΠολΔ άρ. 237 εδ. 1 στοιχ. β ΚΠολΔ άρ. 346 ΚΠολΔ άρ. 453 παρ. 1 ΚΠολΔ. Στις προτάσεις μετά την πρώτη συζήτηση, η επίκληση των εγγράφων μπορεί να γίνει είτε απευθείας μέσα στις προτάσεις αυτές, είτε με παραπομπή σε συγκεκριμένο σημείο των επανυποβαλλόμενων προτάσεων προηγούμενης συζήτησης όπου γίνεται προσήκουσα επίκληση ΑΠ 318/2008 άρ. 106 ΚΠολΔ άρ. 237 εδ. 1 στοιχ. β ΚΠολΔ άρ. 346 ΚΠολΔ άρ. 453 παρ. 1 ΚΠολΔ
Στοιχεία της αγωγής
Τα πραγματικά περιστατικά που απαρτίζουν την ιστορική βάση της αγωγής και προσδιορίζουν το αντικείμενο της δίκης ΑΠ 481/2012.
Τελεσιδικία
Απόφασης αστικού δικαστηρίου: Νομική ιδιότητα που χαρακτηρίζει οριστική απόφαση εναντίον της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί ανακοπή ερημοδικίας και έφεση άρ. 321 ΚΠολΔ Ολομ. ΑΠ 5/2001
Τυχαίο περιστατικό στην πώληση
Η καταστροφή, η απώλεια και η χειροτέρευση είναι τυχαία περιστατικά, αν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του πωλητή ή του αγοραστή ΑΠ 1191/2006.