Μικροδιαφορές

Αντικείμενο αγωγής μικροδιαφοράς

Η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει μικροδιαφορά Αν ο ενάγων δηλώσει ότι δέχεται προς ικανοποίησή του, αντί για το αντικείμενο που ζητά με την αγωγή, χρηματικό ποσό όχι μεγαλύτερο από 5.000 €, η αξία του αντικειμένου της διαφοράς μπορεί να υπερβαίνει και τις 5.000 € άρ. 466 παρ. 2 εδ. 1 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή διατάσσεται διαζευκτικά είτε η καταβολή του αντικειμένου που ζητείται με την αγωγή είτε η καταβολή της αποτίμησής του κατά την απόφαση του ειρηνοδίκη άρ. 466 παρ. 2 εδ. 2 ΚΠολΔ. Στις εργατικές διαφορές άρ. 663 ΚΠολΔ άρ. 666 παρ. 3 ΚΠολΔ και στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους άρ. 635 ΚΠολΔ άρ. 642 ΚΠολΔ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των μικροδιαφορών. Ωστόσο, ο δικαστής μπορεί να εκδικάσει αγωγή που εισάχθηκε με την διαδικασία των μικροδιαφορών, παρότι η υπόθεση είναι κατ' ουσία εργατική, και είτε να παραπέμψει την εκδίκασή της σε άλλη δικάσιμο με την διαδικασία των εργατικών διαφορών είτε να κρίνει την αγωγή επί της ουσίας, εφαρμόζοντας ο ίδιος τις διατάξεις των εργατικών διαφορών.

Άσκηση αγωγής και σώρευση αιτημάτων

Η αγωγή μικροδιαφοράς ασκείται μόνο εγγράφως άρ. 468 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠολΔ. Οι αγωγές μικροδιαφοράς, μέχρι 31-12-2015, μπορούσαν να ασκηθούν και προφορικά ενώπιον του ειρηνοδίκη, με σύνταξη έκθεσης άρ. 468 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠολΔ. Στην αγωγή αναφέρονται και τα μέσα για την απόδειξη των στοιχείων του δικογράφου άρ. 468 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αν ο ενάγων έχει περισσότερες απαιτήσεις κατά του εναγομένου, και οι απαιτήσεις του δεν εξαρτώνται από αίρεση ή προθεσμία, και το σύνολο των απαιτήσεων δεν υπερβαίνει τα 5.000 €, και ο ενάγων δεν σωρεύσει στην ίδια αγωγή τις απαιτήσεις του αυτές κατά του εναγομένου, οι δαπάνες έκδοσης απόφασης, εκτός της πρώτης, βαρύνουν τον ενάγοντα άρ. 467 ΚΠολΔ.

Επίδοση απόφασης μικροδιαφορών και κλήτευση μαρτύρων

Ο ειρηνοδίκης γράφει πάνω στην αγωγή την ημέρα και ώρα της συζήτησης και διατάζει να επιδοθεί αντίγραφο στον εναγόμενο άρ. 468 παρ. 2 ΚΠολΔ. Η επίδοση πρέπει να γίνει τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη δικάσιμο ή, αν ο εναγόμενος ή κάποιος ομόδικός του είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής, 30 μέρες πριν τη δικάσιμο άρ. 468 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αν ο ενάγων δηλώσει ότι δεν αναλαμβάνει να προσαγάγει τους μάρτυρές του και ζητά να κλητευθούν, ο ειρηνοδίκης καλεί τους μάρτυρες του ενάγοντος τρεις τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο άρ. 468 παρ. 3 εδ. 2 υποεδ. 1 ΚΠολΔ. Το ίδιο μπορεί να κάνει και για τον εναγόμενο μετά από προφορική αίτηση του εναγομένου άρ. 468 παρ. 3 εδ. 2 υποεδ. 2 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή, εκείνος που ζητά την επίδοση προκαταβάλλει στη γραμματεία του ειρηνοδικείου τα έξοδα των επιδόσεων άρ. 468 παρ. 4 ΚΠολΔ. Τα έξοδα αποδίδονται στο όργανο που κάνει την επίδοση άρ. 468 παρ. 4 ΚΠολΔ.

Ερημοδικία και εκπροσώπηση

Αν δεν εμφανιστεί κανένας διάδικος κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, η συζήτηση ματαιώνεται άρ. 469 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠολΔ. Αν απουσιάζει κάποιος μόνο από τους διαδίκους, η συζήτηση προχωρά χωρίς αυτόν άρ. 469 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ. Οι ισχυρισμοί του ενάγοντος δεν θεωρούνται ομολογημένοι από τον εναγόμενο από μόνη την ερημοδικία του εναγομένου άρ. 469 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 271 παρ. 3 ΚΠολΔ. Αν η συζήτηση γίνεται με επιμέλεια του ενάγοντος, και αυτός δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη, το δικαστήριο δεν απορρίπτει την αγωγή από μόνο τον λόγο αυτό άρ. 469 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 272 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αν η συζήτηση γίνεται με επιμέλεια του εναγομένου, ή εκείνου που άσκησε κύρια παρέμβαση ή πρόσθετη παρέμβαση, και ο ενάγων ερημοδικήσει, το δικαστήριο δεν απορρίπτει την αγωγή από μόνο τον λόγο αυτό άρ. 469 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 272 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αν κάποιος διάδικος δικαστεί ερήμην σε υπόθεση μικροδιαφοράς, η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή ερημοδικίας μόνο αν ο διάδικος δεν κλητεύθηκε, ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα, ή δεν κλητεύθηκε εμπρόθεσμα, ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας άρ. 469 παρ. 1 εδ. 3 ΚΠολΔ. Για παραστάσεις ενώπιον δικαστηρίων μέχρι 31-12-2015, ο διάδικος μπορεί να αντιπροσωπευθεί νόμιμα από τη σύζυγο, ανιόντες, κατιόντες, συγγενείς δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και έμμισθους υπαλλήλους του άρ. 472 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠολΔ. Για παραστάσεις ενώπιον δικαστηρίων μέχρι 31-12-2015, ο σύζυγος θεωρείται πάντα πληρεξούσιος και μπορεί να διορίσει και άλλους πληρεξούσιους άρ. 472 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ. Η εκτέλεση της εντολής δεν δημιουργεί δικαίωμα αμοιβής άρ. 472 παρ. 3 ΚΠολΔ άρ. 472 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αν ο εντολέας είναι αγράμματος, το έγγραφο της πληρεξουσιότητας υπογράφεται με εντολή του από τον ιερέα, τον δάσκαλο, τον αστυνόμο, τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας άρ. 472 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Αποδεικτική διαδικασία

Οι διάδικοι καταθέτουν κατά τη συζήτηση τα αποδεικτικά τους έγγραφα, τα οποία αναλαμβάνουν μετά την έκδοση της απόφασης άρ. 468 παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολΔ. Οτιδήποτε προταθεί ή αποδειχθεί ως το τέλος της συζήτησης της μικροδιαφοράς θεωρείται ότι έχει προταθεί και αποδειχθεί εμπρόθεσμα άρ. 470 εδ. 2 ΚΠολΔ. Ο ειρηνοδίκης μπορεί να αποκλίνει από τις δικονομικές διατάξεις άρ. 469 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ο ειρηνοδίκης μπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου άρ. 469 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ο ειρηνοδίκης ακολουθεί κατά την κρίση του τη μέθοδο που οδηγεί ασφαλέστερα, γρηγορότερα, προσφορότερα και με τις λιγότερες δαπάνες στη διάγνωση της αλήθειας άρ. 469 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Δημοσίευση απόφασης

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται προφορικά, κατά κανόνα αμέσως μετά τη συζήτηση, ενώ διαρκεί η συνεδρίαση, πριν ο ειρηνοδίκης ασχοληθεί με άλλη υπόθεση άρ. 471 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αν βεβαιώνεται από τα πρακτικά ότι η δημοσίευση έγινε ενώ ήταν παρόντες οι διάδικοι, ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους που διεξάγουν τη δίκη, ή οι δικαστικοί πληρεξούσιοί τους, η απόφαση δεν επιδίδεται άρ. 471 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Αίτημα προσωρινής εκτελεστότητας

Αν ο εναγόμενος παρίσταται στη συζήτηση της υπόθεσης μικροδιαφοράς, ο ενάγων δεν χρειάζεται να ζητήσει από το δικαστήριο να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Το σχετικό αίτημα είναι αλυσιτελές, καθότι η απόφαση είναι ήδη εκτελεστή ως τελεσίδικη (έφεση και ανακοπή ερημοδικίας δεν επιτρέπονται) άρ. 321 ΚΠολΔ. Κατά μια άποψη, αν ο εναγόμενος δεν παραστεί στη συζήτηση της υπόθεσης μικροδιαφοράς, ο ενάγων δεν οφείλει να αιτηθεί την κήρυξη της απόφασης ως προσωρινά εκτελεστής 4832/2001 Ειρ.Αθήνας γιατί η προθεσμία προς άσκηση ανακοπής ερημοδικίας δεν αναστέλλει την εκτελεστότητα της απόφασης, άρα αυτή είναι ήδη τελεσίδικη και εκτελεστή. Κατ' άλλη άποψη, αν ο εναγόμενος δεν παραστεί στη συζήτηση της υπόθεσης μικροδιαφοράς, ο ενάγων οφείλει να αιτηθεί την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής 14/2009 Ειρ.Καβάλας γιατί η προθεσμία προς άσκηση ανακοπής ερημοδικίας αναστέλλει την εκτελεστότητα της απόφασης. Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ;

Έφεση επί απόφασης μικροδιαφοράς

Αν η απόφαση εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών, η έφεση κατά της απόφασης είναι απαράδεκτη άρ. 512 ΚΠολΔ άρ. 466 ΚΠολΔ.