Παρέμβαση

Η πρόσθετη παρέμβαση (απλή ή αυτοτελής) και η κύρια παρέμβαση ασκούνται από τρίτον, σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων.

Πρόσθετη παρέμβαση

Αν σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος από τους διαδίκους, ο τρίτος έχει δικαίωμα μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να υποστηρίξει τον διάδικο αυτόν ΑΠ 727/2017 άρ. 80 ΚΠολΔ. Πρόσθετη παρέμβαση είναι η παρέμβαση που ασκείται μόνο προς υποστήριξη εκείνου από τους διαδίκους, για τη νίκη του οποίου ο παρεμβαίνων (τρίτος) έχει έννομο συμφέρον, γιατί η έκβαση της δίκης μπορεί είτε να βλάψει τα δικαιώματά του είτε να δημιουργήσει γι' αυτόν νομικές υποχρεώσεις ΑΠ 715/1998. Ο προσθέτως παρεμβαίνων δεν υποβάλλει αυτοτελή αίτηση παροχής ένδικης προστασίας, αλλά περιορίζεται μόνο στην απόκρουση της εκκρεμούς αίτησης ΑΠ 715/1998. Ως τρίτος δικαιούμενος να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση νοείται εκείνος, ο οποίος δεν έχει προσλάβει την ιδιότητα του διαδίκου στην αρχική δίκη, μη ταυτιζόμενος νομικώς με κάποιον από αυτούς, όπως συμβαίνει επί καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής ΑΠ 611/2013 άρ. 80 ΚΠολΔ. Θεωρούνται τρίτοι, δικαιούμενοι να ασκήσουν πρόσθετη παρέμβαση, οι ειδικοί διάδοχοι των αρχικών διαδίκων, ανεξάρτητα του χρόνου που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή, πριν ή κατά τη διάρκεια της δίκης ΑΠ 611/2013 άρ. 80 ΚΠολΔ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης είναι η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος ΑΠ 611/2013 άρ. 80 ΚΠολΔ άρ. 68 ΚΠολΔ. Το έννομο συμφέρον πρέπει να προσδιορίζεται στο δικόγραφο της παρέμβασης ΑΠ 611/2013 άρ. 81 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ. Έννομο συμφέρον προς παρέμβαση υφίσταται, όταν με αυτή μπορεί να προστατευθεί δικαίωμα του παρεμβαίνοντος ή να αποτραπεί η δημιουργία σε βάρος του νομικής υποχρέωσης, που είτε απειλούνται από τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα της απόφασης που θα εκδοθεί, είτε υπάρχει κίνδυνος προσβολής του από τις αντανακλαστικές συνέπειές της ΑΠ 611/2013. Κατ' αρχήν, ο προσθέτως παρεμβάς δεν είναι κύριος διάδικος ΑΠ 1033/2014. Αν ο προσθέτως παρεμβάς ανέλαβε τον δικαστικό αγώνα, κατέστη κύριος διάδικος ΑΠ 1033/2014. Στις εργατικές διαφορές, έως και 31-12-2015, η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά στο πρωτόδικο δικαστήριο, αλλά δεν μπορεί να ασκηθεί προφορικά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο 1065/2002 Εφ.Πειραιά ΑΠ 864/1976 άρ. 666 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 231 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. δεύτερο παρ. 1 ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015.

Απλή πρόσθετη παρέμβαση

Αν το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος στηρίζεται στο γεγονός ότι ο παρεμβαίνων έχει κάποια ουσιαστική συνάρτηση με το αντικείμενο της κύριας δίκης και επηρεάζεται από την έκβασή της, χωρίς όμως ο ίδιος και ο αντίδικος του υπέρ ου η παρέμβαση να συνδέονται με οποιαδήποτε έννομη σχέση, έτσι ώστε η ισχύς της απόφασης στην κύρια δίκη να μην εκτείνεται στις έννομες σχέσεις εκείνου που άσκησε την πρόσθετη παρέμβαση, πρόκειται για απλή πρόσθετη παρέμβαση ΑΠ 727/2017. Ο ορθός χαρακτηρισμός του εισαγωγικού δικογράφου της παρέμβασης εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου και δεν εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό, τον οποίο αποδίδει σ' αυτό ο παρεμβαίνων ΑΠ 715/1998. Αν ασκείται απλή πρόσθετη παρέμβαση, ο παρεμβαίνων έχει δικαίωμα να ενεργήσει όλες τις επιτρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις προς το συμφέρον του υπέρ ου η παρέμβαση ΑΠ 727/2017. Οι πράξεις του απλώς προσθέτως παρεμβαίνοντα είναι ισχυρές, αν δεν είναι αντίθετες προς τις πράξεις του υπέρ ου η παρέμβαση ΑΠ 727/2017. Ο υπέρ ου η απλή πρόσθετη παρέμβαση έχει δικαίωμα να δηλώσει αντίρρηση προς ορισμένη πράξη του απλώς προσθέτως παρεμβαίνοντος, και να την καταστήσει ανίσχυρη ΑΠ 727/2017. Αν ο υπέρ ου η απλή πρόσθετη παρέμβαση αποδεχτεί την αγωγή, οπότε εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με την αποδοχή, ο απλώς προσθέτως παρεμβάς δεν έχει έννομο συμφέρον προς άσκηση αναίρεσης, και η αναίρεσή του είναι απαράδεκτη ΑΠ 727/2017 άρ. 298 ΚΠολΔ άρ. 82 εδ. 2 ΚΠολΔ. Αν το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος είναι το ότι η, βλαπτική για τα συμφέροντα του υπέρ ου η παρέμβαση, απόφαση στην κύρια δίκη ευνοεί τη θεμελίωση υποχρέωσης προς αποζημίωση αυτού του διαδίκου από τον παρεμβαίνοντα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως δικονομικός εγγυητής, πρόκειται για απλή πρόσθετη παρέμβαση ΑΠ 1202/2015 άρ. 80 ΚΠολΔ άρ. 82 ΚΠολΔ άρ. 83 ΚΠολΔ.

Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση

Αν το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος στηρίζεται στο γεγονός ότι η ισχύς της απόφασης στην κύρια δίκη εκτείνεται και στις έννομες σχέσεις αυτού, πρόκειται για αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση ΑΠ 727/2017. Ο ορθός χαρακτηρισμός του εισαγωγικού δικογράφου της παρέμβασης εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου και δεν εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό, τον οποίο αποδίδει σ' αυτό ο παρεμβαίνων ΑΠ 715/1998. Η πρόσθετη παρέμβαση χαρακτηρίζεται αυτοτελής, αν η σχετική απόφαση πρόκειται να αναπτύξει ενέργειες (όχι απλώς αντανακλαστικές) και στις σχέσεις του παρεμβαίνοντος προς τον αντίδικο του υπέρ ου η παρέμβαση ΑΠ 1731/2011. Αποφασιστικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της πρόσθετης παρέμβασης ως αυτοτελούς είναι η επέκταση της ισχύος της απόφασης, δηλαδή των υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου, της εκτελεστότητας και της διαπλαστικής ενέργειας αυτής, στις έννομες σχέσεις του τρίτου προς τον αντίδικό του ΑΠ 1564/2017 ΑΠ 727/2017. Το δικονομικό δικαίωμα για άσκηση αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης παρέχεται όχι λόγω της πιθανής εκδήλωσης δυσμενών ενεργειών της απόφασης σε βάρος τρίτου, αλλά λόγω της δεσμευτικότητας αυτών που θα κριθούν στην ήδη εκκρεμή δίκη, όσον αφορά στις σχέσεις του παρεμβαίνοντος προς τον αντίδικό του, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άλλης διαδικασίας ΑΠ 1564/2017 ΑΠ 727/2017. Με την άσκηση της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης, ο παρεμβαίνων, χωρίς να εισάγει στη δίκη μια νέα έννομη σχέση, αντιδικεί για την ήδη εκκρεμή έννομη σχέση, η διάγνωση της οποίας έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της ισχύος της απόφασης ΑΠ 1564/2017 ΑΠ 177/2017. Η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση δημιουργεί περιορισμένου περιεχομένου επιγενόμενη αναγκαία ομοδικία του παρεμβαίνοντος με τον υπέρ ου η παρέμβαση, στο μέτρο που ο παρεμβαίνων θεωρείται ως κατά πλάσμα δικαίου αναγκαίος ομόδικος με τις παρεχόμενες δικονομικές εξουσίες αυτού, χωρίς όμως να έχει στη διάθεσή του διαδικαστικές ευχέρειες που προσιδιάζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο του κύριου διαδίκου ΑΠ 727/2017. Αυτοτελής είναι και η πρόσθετη παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών σε δίκες οι οποίες ενδιαφέρουν την υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία ΑΠ 727/2017 άρ. 126 αν. 2039/1939 άρ. 52 αριθ. 18 ΕισΝΚΠολΔ. Αυτοτελής είναι και η πρόσθετη παρέμβαση του ειδικού διαδόχου του διαδίκου όσο διαρκούσε η δίκη ή μετά το πέρας αυτής, ο οποίος ειδικός διάδοχος καταλαμβάνεται από το δεδικασμένο ΑΠ 1564/2017 ΑΠ 1731/2011 άρ. 225 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 325 περ. 2 ΚΠολΔ.

Ειδικός διάδοχος

Για τον χαρακτηρισμό της πρόσθετης παρέμβασης ως αυτοτελούς αρκεί κατ' αρχήν ο ισχυρισμός του παρεμβαίνοντος περί διαδοχής, ο οποίος βασίζεται σε κατάλληλο, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, πραγματικό γεγονός, το οποίο όμως σε περίπτωση αμφισβήτησης πρέπει να αποδεικνύεται ΑΠ 1564/2017. Ο στη διάρκεια της αναιρετικής δίκης ειδικός διάδοχος κάποιου από τους διαδίκους νομιμοποιείται μόνο να ασκήσει παρέμβαση, όχι όμως να ενεργήσει για δικό του λογαριασμό και στο όνομά του οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, που έχει σχέση με τη διεξαγωγή και την πρόοδο της δίκης ΑΠ 1028/2010 άρ. 556 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 225 ΚΠολΔ. Αν ο ειδικός διάδοχος ενεργήσει τέτοια διαδικαστική πράξη, όπως είναι η κατάθεση και επίδοση κλήσης για νέα συζήτηση της υπόθεσης, αλλά και η παραίτηση από το δικόγραφο αυτής, αυτή είναι άκυρη και η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπάγγελτα ΑΠ 1028/2010 άρ. 68 ΚΠολΔ άρ. 73 ΚΠολΔ άρ. 159 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 160 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αν ο ειδικός διάδοχος ασκήσει παρέμβαση, και συμφωνήσουν οι αρχικοί διάδικοι, μόνο τότε ο ειδικός διάδοχος μπορεί να υπεισέλθει και στη θέση του μεταβιβάσαντος ΑΠ 1028/2010 άρ. 85 ΚΠολΔ. Αν ο ειδικός διάδοχος ασκήσει μόνο παρέμβαση και δεν υπάρχει συμφωνία των αρχικών διαδίκων για να υπεισέλθει και στη θέση του μεταβιβάσαντος, ο παρεμβάς ειδικός διάδοχος ενεργεί μεν όλες τις διαδικαστικές πράξεις, αλλά προς το συμφέρον του δικαιοπαρόχου του, αρχικού διαδίκου ΑΠ 1028/2010 άρ. 82 ΚΠολΔ. Η ειδική διαδοχή μπορεί να στηρίζεται σε σύμβαση εκχώρησης της ένδικης απαίτησης κατά τη διάρκεια της αναιρετικής δίκης, και την εν συνεχεία γνωστοποίηση - αναγγελία της εκχώρησης προς τους οφειλέτες ΑΠ 1028/2010.

Κύρια παρέμβαση

Η παρέμβαση σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων προσώπων χαρακτηρίζεται ως κυρία, αν ο τρίτος αντιποιείται (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) το αντικείμενο της εκκρεμούς δίκης ΑΠ 470/2008 ΑΠ 715/1998 άρ. 79 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 80 ΚΠολΔ άρ. 216 παρ. 1 περ. γ ΚΠολΔ. Η κύρια παρέμβαση αποτελεί παρεμπίπτουσα αγωγή ΑΠ 611/2013 ΑΠ 715/1998. Η κύρια παρέμβαση πρέπει να διαλαμβάνει στο δικόγραφό της και ιδιαίτερη αίτηση παροχής ένδικης προστασίας, δηλαδή Αν δεν περιλαμβάνεται τέτοιο αίτημα, η κύρια παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη ΑΠ 715/1998. Η παραδεκτώς ασκούμενη κύρια παρέμβαση κατ' αρχήν συνεκδικάζεται με την κύρια αγωγή ΑΠ 1850/2007. Η παραδεκτώς ασκούμενη κύρια παρέμβαση αποκτά αυτοτέλεια έναντι της αγωγής, και αποδεσμεύεται από τη διαδικαστική τύχη της αγωγής ΑΠ 1850/2007. Αν η δίκη καταργηθεί ως προς την αρχική αγωγή (πχ. λόγω παραίτησης του ενάγοντος από το αγωγικό δικαίωμα ή από το δικόγραφο της αγωγής ή λόγω απόρριψης αυτής για τυπικούς λόγους, όπως για αοριστία, ή λόγω συμβιβασμού), η συζήτηση της κύριας παρέμβασης συνεχίζεται ως προς αυτήν, της οποίας δεν επηρεάζεται η αυτοτέλεια από την κατάργηση της δίκης ως προς την αρχική αγωγή ΑΠ 1860/2007. Με την κύρια παρέμβαση - παρεμπίπτουσα αγωγή εισάγεται αυτοτελής έναντι της αγωγής αίτηση παροχής έννομης προστασίας για το αντικείμενο της αγωγής ΑΠ 611/2013. Για την κύρια παρέμβαση - παρεμπίπτουσα αγωγή δημιουργείται νέα παρεμπίπτουσα δίκη, αυτοτελής έναντι της αρχικής ΑΠ 611/2013. Η κύρια παρέμβαση απλώς συνεκδικάζεται, λόγω συνάφειας, με την αγωγή ΑΠ 611/2013. Στη δίκη για την κύρια παρέμβαση - παρεμπίπτουσα αγωγή οι αρχικοί διάδικοι είναι αντίδικοι του παρεμβαίνοντος, χωρίς οι αρχικοί διάδικοι να είναι απλοί ή αναγκαίοι ομόδικοι με τον παρεμβαίνοντα ΑΠ 611/2013. Η κύρια παρέμβαση εξομοιώνεται με την κύρια αγωγή κατά περιεχόμενο, σκοπό, συνέπειες και δύναμη ΑΠ 611/2013. Η κύρια παρέμβαση διαφέρει τυπικώς από την κύρια αγωγή, γιατί δεν είναι εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης αλλά παρεμπίπτουσα αγωγή τρίτου κατά των αρχικών διαδίκων ή των υπεισελθόντων στη θέση τους ΑΠ 611/2013. Η κύρια παρέμβαση αποτελεί διαδικαστική πράξη με την οποία τρίτος συμμετέχει σε εκκρεμή μεταξύ άλλων δίκη και έχει αυτοτέλεια έναντι της αγωγής, καθώς ο κυρίως παρεμβαίνων υποβάλλει αίτημα παροχής έννομης προστασίας με τη μορφή της διάγνωσης ότι δικαιούχος του επίδικου αντικειμένου είναι αυτός ΑΠ 611/2013. Η κύρια παρέμβαση στηρίζεται στο ίδιο δικαίωμα ή στην ίδια έννομη σχέση ως προς όλους τους κυρίους διαδίκους, το επικαλούμενο δε δικαίωμα είναι τέτοιο που να μπορεί να στραφεί εναντίον όλων των αρχικών διαδίκων, χωρίς να απαιτείται να στηρίζεται η αξίωση του παρεμβαίνοντος στην ίδια ιστορική και νομική αιτία που στηρίζεται και η αγωγή του κυρίου διαδίκου ΑΠ 611/2013. Αν ασκήθηκε κύρια παρέμβαση στην πρωτόδικη δίκη, ακόμη και αν απορρίφθηκε η κύρια παρέμβαση, αποκλείεται η άσκηση νέας παρέμβασης στην κατ' έφεση δίκη από τον πρωτοδίκως παρεμβάντα ΑΠ 611/2013. Και αυτό, γιατί ο παρεμβαίνων πρέπει κατά τον χρόνο άσκησης της παρέμβασης να είναι τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είχε προσλάβει την ιδιότητα του διαδίκου στην αρχική δίκη, ούτε ταυτίζεται με τους αρχικούς διαδίκους ΑΠ 611/2013. Αν η κύρια παρέμβαση απορρίφθηκε πρωτοδίκως, η επανάληψή της στον δεύτερο βαθμό είναι απαράδεκτη ΑΠ 611/2013. Αν η κύρια παρέμβαση απορρίφθηκε πρωτοδίκως, και ο κυρίως παρεμβαίνων έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, ο κυρίως παρεμβαίνων έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση ΑΠ 611/2013. Ο ορθός χαρακτηρισμός του εισαγωγικού δικογράφου της παρέμβασης εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου και δεν εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό, τον οποίο αποδίδει σ' αυτό ο παρεμβαίνων ΑΠ 715/1998. Αν το δικόγραφο της παρέμβασης φέρει τίτλο κύριας παρέμβασης, αλλά αποτελεί κατά ορθό χαρακτηρισμό του πρόσθετη παρέμβαση, και το δικαστήριο απορρίψει το δικόγραφο ως απαράδεκτη κύρια παρέμβαση με την αιτιολογία ότι δεν περιέχει το αίτημα που απαιτεί η παραδεκτή κύρια παρέμβαση, ιδρύεται λόγος αναίρεσης ΑΠ 715/1998.

Προσεπίκληση

Βάση της προσεπίκλησης του δικονομικού εγγυητή είναι η έννομη σχέση που συνδέει τον προσεπικαλούντα με τον προσεπικαλούμενο, η οποία πρέπει να προϋπάρχει της κύριας δίκης, και να δικαιολογεί τη μετακύλιση στον προσεπικαλούμενο των συνεπειών της ήττας του προσεπικαλούντος κατά την κύρια δίκη ΑΠ 796/2012. Αν ο προσεπικαλούμενος δικονομικός εγγυητής δεν παρεμβαίνει παραδεκτά υπέρ του προσεπικαλούντος, αλλά εμφανίζεται στη δίκη, περιοριζόμενος στην απόκρουση της προσεπίκλησης και στην αμφισβήτηση της βασιμότητάς της, δεν καθίσταται διάδικος στην κύρια δίκη μεταξύ των αρχικών διαδίκων ΑΠ 1365/2005 άρ. 80 ΚΠολΔ άρ. 88 ΚΠολΔ άρ. 89 ΚΠολΔ άρ. 277 περ. 4 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή, δεν δημιουργείται αναγκαστική ομοδικία, κατά την έννοια του άρ. 76 ΚΠολΔ, μεταξύ του προσεπικαλούμενου και του προσεπικαλούντος - εναγομένου ΑΠ 1365/2005 άρ. 80 ΚΠολΔ άρ. 88 ΚΠολΔ άρ. 89 ΚΠολΔ άρ. 277 περ. 4 ΚΠολΔ. Αν ο εναγόμενος ασκεί προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή, και ο ισχυρισμός του περί προσεπίκλησης περιλαμβάνει μόνο ότι ευθέως υπόχρεος έναντι του ενάγοντος προς πληρωμή της αποζημίωσης είναι ο προσεπικαλούμενος τρίτος και όχι ο εναγόμενος, η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή είναι απαράδεκτη ΑΠ 796/2012. Και αυτό, γιατί ο ισχυρισμός αυτός του εναγομένου αποτελεί άρνηση της δικής του υποχρέωσης, η οποία υποδηλώνει ανυπαρξία προϋφιστάμενης έννομης σχέσης δικονομικής εγγύησης μεταξύ εναγομένου και προσεπικαλούμενου ΑΠ 796/2012. Αν η ιστορική βάση της προσεπίκλησης και παρεμπίπτουσας αγωγής περιέχει μόνο τον ισχυρισμό ότι αποκλειστικά υπαίτιος της ζημίας του κυρίως ενάγοντος ήταν ο προσεπικαλούμενος τρίτος, η προσεπίκληση και η παρεμπίπτουσα αγωγή είναι νόμω αβάσιμη ΑΠ 415/2010 άρ. 88 ΚΠολΔ.

Ανακοίνωση δίκης

Η ανακοίνωση δίκης δεν αποτελεί μορφή αίτησης παροχής ένδικης προστασίας, και δεν δημιουργεί υποχρέωση του δικαστηρίου να αποφανθεί επ' αυτής, ούτε του προς ον η ανακοίνωση να απαντήσει στην ιστορική βάση αυτής ΑΠ 1484/2013 άρ. 91 ΚΠολΔ άρ. 92 ΚΠολΔ. Το αν η ανακοίνωση δίκης ήταν έγκυρη, και προκάλεσε την έκπτωση του προς ον η ανακοίνωση από τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα της τριτανακοπής, θα ερευνηθεί στα πλαίσια άλλης δίκης μεταξύ του ανακοινούντος και του προς ον η ανακοίνωση ΑΠ 1730/2012. Αν εκείνος προς τον οποίο έγινε η ανακοίνωση της δίκης δεν ασκήσει παρέμβαση, δεν αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου, έστω και αν προσήλθε στο δικαστήριο και κατέθεσε κοινές προτάσεις με τον διάδικο που του ανακοίνωσε τη δίκη ΑΠ 1484/2013.