Περάτωση της δίκης

Η απόφαση που απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη δεν είναι οριστική, και δεν επιδέχεται έφεση 82/2012 Εφ.Δωδεκανήσου 715/2010 Εφ.Αθηνών. Ο διάδικος δικαιούται να διορθώσει την έλλειψη και να επαναφέρει την συζήτηση με κλήση 82/2012 Εφ.Δωδεκανήσου 715/2010 Εφ.Αθηνών. Η απόφαση που απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη είναι οριστική, και επιδέχεται έφεση 1528/2008 ΑΠ. Η αγωγή δεν είναι αόριστη αν δεν αναφέρει 1) τη χρηματική αξία του επίδικου αντικειμένου, σε δίκες περιουσιακών σχέσεων 163/2013 Εφ.Δωδεκανήσου ή 2) τα στοιχεία που θεμελιώνουν την αρμοδιότητα του δικαστηρίου 163/2013 Εφ.Δωδεκανήσου. Αν η αξία του αντικειμένου της δίκης δεν αναφέρεται στην αγωγή, μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις 163/2013 Εφ.Δωδεκανήσου 2369/2007 Εφ.Αθηνών. Η πρόταση του ηττημένου διαδίκου να πληρώσει το κεφάλαιο, τους τόκους και την δικαστική δαπάνη όπως αναφέρονται στην απόφαση δεν αποτελεί σιωπηρή αποδοχή της απόφασης 880/2007 ΑΠ. Ο οφειλέτης ληξιπρόθεσμης χρηματικής απαίτησης γίνεται υπερήμερος με την όχλησή του από τον οφειλέτη 524/2003 ΑΠ αρ.345 εδ.1 ΑΚ αρ.340 ΑΚ. Η όχληση μπορεί να γίνει και με επίδοση καταψηφιστικής αγωγής 524/2003 ΑΠ. Αν η καταψηφιστική αγωγή απορριφθεί για μη ουσιαστιμούς λόγους (δηλαδή λόγω έλλειψης δικονομικών προϋποθέσεων ή ως απαράδεκτη), η όχληση έχει ισχύ, και αποτελεί χρονικό σημείο έναρξης της τοκοφορίας 524/2003 ΑΠ. Αν η καταψηφιστική αγωγή απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους (δηλαδή για λόγους που πλήττουν το υποστατό της αξίωσης, το νόμω ή ουσία αβάσιμο), η όχληση δεν έχει ισχύ, και δεν αποτελεί χρονικό σημείο έναρξης της τοκοφορίας 524/2003 ΑΠ. Αναβολή μπορεί να δοθεί από το δικαστήριο αν είναι εκκρεμής ποινική αγωγή που επηρεάζει την διάγνωση της διαφοράς αρ.250 ΚΠολΔ. Η ποινική αγωγή θεωρείται εκκρεμής εφόσον ασκήθηκε ποινική δίωξη και διατάχθηκε προανάκριση ή κύρια ανάκριση, ανεξάρτητα από την εισαγωγή ή όχι της υπόθεσης στο ακροατήριο κατά την εκδίκαση του αιτήματος αναβολής 1479/1984 ΑΠ 219/2004 Εφ.Δωδεκανήσου.

Τελεσιδικία απόφασης

Η τελεσιδικία της απόφασης αποδεικνύεται από την έκθεση επίδοσης ή τη βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή επί του δικογράφου που επιδόθηκε, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου ότι δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο 1541/2007 ΑΠ.