Περάτωση της δίκης

Διακοπή της δίκης

Η δίκη διακόπτεται, αν, μέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση της υπόθεσης, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, συντρέξει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται στο άρ.286 ΚΠολΔ 148/2017 ΑΠ άρ.286 ΚΠολΔ. Οι λόγοι διακοπής της δίκης αναφέρονται περιοριστικά στο άρ.286 ΚΠολΔ 148/2017 ΑΠ. Η δίκη διακόπτεται και με τον θάνατο κάποιου διαδίκου 1567/2010 ΑΠ. Το αποτέλεσμα της διακοπής επέρχεται μόνο αν τόσο το διακοπτικό γεγονός όσο και η κατά νόμιμο τρόπο γνωστοποίησή του επισυμβούν το βραδύτερο μέχρι την προφορική συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο 148/2017 ΑΠ. Η διακοπή επέρχεται από τη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο του θανάτου του διαδίκου 1567/2010 ΑΠ άρ.287 παρ.1 ΚΠολΔ. Η γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής γίνεται Η γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής γίνεται Επί θανάτου του αρχικού διαδίκου, ως διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης νοείται ο κληρονόμος του, ο οποίος και έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη 148/2017 ΑΠ. Αν δεν γίνει έγκυρη γνωστοποίηση της διακοπής, η δίκη συνεχίζεται κανονικά σαν να μην εχώρησε ποτέ η διακοπή, και η απόφαση εκδίδεται εγκύρως στο όνομα των αρχικών διαδίκων 148/2017 ΑΠ. Αν άτομο του οποίου δεν προκύπτει η ταυτότητα και ιδιότητα, ως κληρονόμου ή πληρεξουσίου δικηγόρου, γνωστοποιήσει το θάνατο διαδίκου, ακόμη και με ληξιαρχική πράξη θανάτου, η γνωστοποίηση δεν είναι νομότυπη και η δίκη συνεχίζεται κανονικά 148/2017 ΑΠ. Η γνωστοποίηση της διακοπής της δίκης μπορεί να γίνει και με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής 1567/2010 ΑΠ άρ.287 ΚΠολΔ. Η επανάληψη της δίκης που διακόπηκε μπορεί να γίνει εκούσια με ρητή ή σιωπηρή δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής 1567/2010 ΑΠ άρ.290 ΚΠολΔ. Ο κληρονόμος, ο κληροδόχος ή ο καταπιστευματοδόχος δεν μπορούν να κληθούν για να επαναληφθεί η δίκη που έχει διακοπεί πριν περάσει η προθεσμία της αποποίησης ή πριν χάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το δικαίωμα της αποποίησης άρ.292 ΚΠολΔ. Η διακοπή της δίκης μπορεί να γνωστοποίηθεί από έναν διάδικο σε άλλον 705/2006 Εφ.Λάρισας. Η ενηλικίωση του ανήλικου όταν είχε ανοιχθεί η δίκη διαδίκου, ο οποίος ως ανήλικος εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τους γονείς του ως νόμιμους αντιπροσώπους του, δεν αποτελεί λόγο διακοπής της δίκης 1626/2011 ΑΠ. Κατά μια άποψη, λόγο διακοπής της δίκης αποτελεί και η ενηλικίωση διαδίκου του οποίου νόμιμοι αντιπρόσωποι στη δίκη ήταν οι ασκούντες τη γονική μέριμνά του 705/2006 Εφ.Λάρισας. Η γνωστοποίηση της διακοπής της δίκης γίνεται με προφορική δήλωση στο ακροατήριο, ή εκτός ακροατηρίου κατά την επιχείρηση της διαδικαστικής πράξης, ή με επίδοση σχετικού δικογράφου άρ.287 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ. Από 01-01-2016, η γνωστοποίηση της διακοπής της δίκης μπορεί να γίνει και με τις προτάσεις άρ.287 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ. Η δίκη που διακόπηκε με τον τρόπο αυτό επαναλαμβάνεται εκούσια με ρητή ή σιωπηρή δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου διακόπηκε, ή του αντιδίκου του, ο οποίος μπορεί να επισπεύσει την επανάληψή της προσκαλώντας τον προς τον σκοπό αυτό με κοινοποίηση σχετικού δικογράφου 705/2006 Εφ.Λάρισας. Αν ο λόγος διακοπής της δίκης δεν γνωστοποιηθεί, η δίκη δεν διακόπτεται, συνεχίζεται νόμιμα, και εκδίδεται απόφαση στο πρόσωπο του αρχικού διαδίκου 705/2006 Εφ.Λάρισας.