Πώληση

Συστατικά στοιχεία της πώλησης

Ο πωλητής αναλαμβάνει: Ο αγοραστής αναλαμβάνει να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα άρ. 513 ΑΚ. Το πράγμα που πωλείται πρέπει να είναι ελεύθερο από δικαιώματα τρίτου (νομικά ελαττώματα) κατά τη μεταβίβαση και να παραδίδεται με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα άρ. 514 ΑΚ άρ. 534 ΑΚ. Τόπος κατάρτισης της πώλησης θεωρείται ο τόπος όπου περιήλθε στον πωλητή η αποδοχή της πώλησης 2447/2006 Εφ.Αθήνας. Στην χρηματική οφειλή τόπος εκπλήρωσης της παροχής είναι ο τόπος της κατοικίας του δανειστή κατά την καταβολή 2447/2006 Εφ.Αθήνας.

Κίνδυνος τυχαίας καταστροφής και τροπή κινδύνου

Το πράγμα, αν έχει φυσική υπόσταση, ενδέχεται να καταστραφεί ή να χειροτερέψει από τυχαίο περιστατικό, και τον κίνδυνο αυτό φέρει ανα πάσα στιγμή μόνο ένα από τα μέρη της σύμβασης. Ο νόμος ορίζει ότι το μέρος που φέρει τον κίνδυνο φέρει επίσης τα βάρη και παίρνει τα ωφελήματα του πράγματος. Από τη στιγμή δε που ο αγοραστής παίρνει τα ωφελήματα, οφείλει και τόκους για το τίμημα, αν αυτό δεν πιστώθηκε. Αρχικά, τον κίνδυνο φέρει ο πωλητής. Ο κίνδυνος τρέπεται στον αγοραστή: Μετά την μετάθεση του κινδύνου στον αγοραστή, έχουν ισχύ οι ειδικές διατάξεις των άρθρων περί πώλησης, και όχι οι γενικές διατάξεις των διατάξεων περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων, γιατί οι διατάξεις της πώλησης είναι πιό ειδικές ΑΠ 518/1972 13968/1987 Εφ.Αθήνας. Τα δικαιώματα αυτά έχει ο αγοραστής και πριν να δεχθεί την παράδοση του πράγματος, αν κατά την προσπάθεια παράδοσης διαπιστώσει ότι το πράγμα είναι ελαττωματικό ΑΠ 518/1972 13968/1987 Εφ.Θεσσαλονίκης.

Δικαιώματα του αγοραστή επί μη εκπλήρωσης

Ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν δεν παραδίδει ή δεν μεταβιβάζει το πράγμα ή δικαίωμα άρ. 513 ΑΚ.

Μη εκπλήρωση λόγω αδυναμίας παροχής

Η αδυναμία παροχής μπορεί να είναι φυσική αδυναμία (πχ καταστροφή, απώλεια ή δήμευση του πράγματος με ευθύνη του πωλητή) ή νομική αδυναμία (το πράγμα φέρει δικαίωμα τρίτου, δηλ. νομικό ελάττωμα).

Ευθύνη του πωλητή από νομικό ελάττωμα

Ο πωλητής δεν ευθύνεται για το νομικό ελάττωμα που υπάρχει κατά τον χρόνο της πώλησης αν ο αγοραστής το γνώριζε. Ανεξάρτητα της γνώσης του αγοραστή, ο πωλητής ευθύνεται πάντα για την υποθήκη, την προσημείωση, την κατάσχεση και το ενέχυρο άρ. 515 ΑΚ. Ο πωλητής έχει υποχρέωση να πληροφορήσει τον αγοραστή για τις νομικές σχέσεις του αντικειμένου της πώλησης, ιδίως για τα όρια, τα δικαιώματα και τα βάρη πάνω στο ακίνητο και να παραδώσει όσα αποδεικτικά έγγραφα των δικαιωμάτων του κατέχει άρ. 519 ΑΚ. Το βάρος απόδειξης νομικών ελαττωμάτων βαρύνει τον αγοραστή άρ. 517 ΑΚ. Αν ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του λόγω αδυναμίας παροχής από γεγονός για το οποίο ευθύνεται ο πωλητής, τότε ο αγοραστής έχει δικαίωμα

Μη εκπλήρωση λόγω υπερημερίας

Αν ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του λόγω υπερημερίας του, ο αγοραστής πρέπει να τάξει εύλογη προθεσμία για εκπλήρωση, δηλώνοντας ότι μετά την πάροδό της αποκρούει την παροχή. Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη ή μέσα σ΄ αυτή γίνει μερική εκπλήρωση που δεν δικαιολογεί την συνέχεια της πώλησης, ο αγοραστής έχει δικαίωμα

Δικαιώματα του αγοραστή επί πλημμελούς εκπλήρωσης

Αν η παράδοση και η μεταβίβαση έγινε νόμιμα, ο πωλητής ευθύνεται μόνο αν το πράγμα έχει κάποιο πραγματικό ελάττωμα ή δεν φέρει τις συμφωνημένες ιδιότητες (πλημμελής εκπλήρωση).

Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

Το πράγμα έχει πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας όταν το πράγμα που παραδίδεται δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, και ιδίως: Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας που διαπιστώνεται εντός έξι μηνών από την παράδοση τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός αν αυτό δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος, του ελαττώματος ή της έλλειψης. άρ. 535 ΑΚ άρ. 536 ΑΚ άρ. 537 ΑΚ άρ. 550 ΑΚ Αν κατά την τροπή του κινδύνου το πράγμα παρουσιάζει πραγματικό ελάττωμα ή του λείπει ιδιότητα ο αγοραστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει: Τα παραπάνω δικαιώματα δεν γεννιούνται αν το ελάττωμα ή η έλλειψη ήταν γνωστά στον αγοραστή κατά τη σύναψη της πώλησης ή κατά την ανεπιφύλακτη παραλαβή του πράγματος. Δεν γεννιούνται επίσης αν το ελάττωμα ή η έλλειψη ευθύνεται σε υλικά που χορήγησε ο αγοραστής άρ. 537 ΑΚ άρ. 545 ΑΚ. Για να γεννηθεί το δικαίωμα διόρθωσης, πρέπει αυτή να είναι είναι δυνατή, να μην απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες και το πράγμα να μην καταστράφηκε, χειροτέρεψε εξαιτίας του πραγματικού ελαττώματος άρ. 540 εδ. 1 ΑΚ άρ. 548 ΑΚ 198/1998 Εφ.Πειραιώς. Για να γεννηθεί το δικαίωμα αντικατάστασης, πρέπει αυτή να είναι είναι δυνατή και να μην απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Για να γεννηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει το πραγματικό ελάττωμα να μην είναι επουσιώδες, ή η έλλειψη της έκτασης του ακινήτου που βεβαίωσε ο πωλητής να είναι τόση ώστε ο αγοραστής να μην έχει συμφέρον στη σύμβαση. Για να καταργηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης (σωρευτική ή διαζευκτική), πρέπει η ιδιότητα να υπήρχε κατά την σύναψη της σύμβασης, αλλά να έλλειψε πριν την τροπή του κινδύνου χωρίς υπαιτιότητα του πωλητή, ή το πράγμα να καταστράφηκε ή να χειροτέρεψε εξαιτίας του πραγματικού ελαττώματος άρ. 544 ΑΚ Κάθε νέο πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας που ανακύπτει δίνει εκ νέου στον αγοραστή το δικαίωμα επιλογής από τα ανωτέρω δικαιώματα άρ. 541 ΑΚ. άρ. 540 ΑΚ άρ. 541 ΑΚ άρ. 543 ΑΚ άρ. 544 ΑΚ άρ. 545 ΑΚ άρ. 548 ΑΚ άρ. 550 ΑΚ Μεταξύ των δικαιωμάτων αυτών, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα μόνο. Η επιλογή του είναι αμετάκλητη και μπορεί να γίνει με εξώδικη δήλωση ή αγωγή ΑΠ 1069/1979 789/1993 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης.

Αντικατάσταση, υπαναχώρηση, μείωση του τιμήματος

Ο πωλητής οφείλει να αντικαταστήσει το πράγμα σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Δικαίωμα αντικατάστασης έχει και ο πωλητής, αν η άσκησή του δεν είναι ασύμφορη για τον αγοραστή. Επί αντικατάστασης του πράγματος ή υπαναχώρησης λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας, ο αγοραστής έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε. Ο πωλητής επιστρέφει το τίμημα με τόκο, τα έξοδα της πώλησης, καθώς και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα άρ. 540 εδ. 1 ΑΚ άρ. 546 εδ. 2 ΑΚ άρ. 547 ΑΚ. Η αντικατάσταση ή η υπαναχώρηση για το κύριο πράγμα περιλαμβάνει και το παρεπόμενο, ακόμη και αν ορίστηκε ιδιαίτερο τίμημα γι' αυτό άρ. 552 ΑΚ. Όταν πουλήθηκαν περισσότερα πράγματα και μερικά μόνο είναι ελαττωματικά ή δεν έχουν τη συνομολογημένη ιδιότητα, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης περιορίζεται σ' αυτά, ακόμα και αν ορίσθηκε ενιαίο τίμημα για όλα. Επέκταση του δικαιώματος σε όλο το σύνολο χωρεί μόνο αν τα πράγματα πουλήθηκαν αθρόα ή ως σύνολο και εκείνα που έχουν το ελάττωμα δεν μπορούν να αποχωριστούν από τα υπόλοιπα χωρίς να ζημιωθεί ο ένας από τους συμβαλλομένους άρ. 551 ΑΚ. Όταν οι πωλητές ή αγοραστές είναι περισσότεροι, το δικαίωμα αντικατάστασης ασκείται από όλους και κατά όλων. Η απόσβεση του δικαιώματος για έναν από τους συμβαλλομένους αποσβένει το δικαίωμα και για τους υπόλοιπους. Αντίθετα, το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος ασκείται από τον καθένα ή κατά του καθενός συμμέτρως. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής ή ο αγοραστής κληρονομηθεί από πολλούς άρ. 553 ΑΚ άρ. 396 ΑΚ. Το δικαστήριο μπορεί, κρίνοντας ότι οι περιστάσεις δεν την δικαιολογούν, να μην επιδικάσει την αιτηθείσα υπαναχώρηση αλλά μόνο μείωση ή αντικατάσταση άρ. 542 ΑΚ άρ. 549 ΑΚ. Η υπαναχώρηση δεν απαιτείται να γίνει με εξώδικη δήλωση, μπορεί να γίνει και με την αγωγή ΑΠ 617/1990 179/2005 Εφ.Δωδεκανήσου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, μετά από αίτηση του δανειστή, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη αποζημίωση άρ. 387 ΑΚ. Η αποζημίωση αυτή δεν ταυτίζεται με το πλήρες διαφέρον σε σχέση με την τιμή που πλήρωσε ο δανειστής σε τρίτο, και λαμβάνεται υπόψη μόνο η πραγματική ζημία 832/2004 Εφ.Λάρισας 1145/1989 Εφ.Αθήνας.

Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης

Η αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης περιλαμβάνει
  1. τη θετική ζημία 509/2003 Εφ.Πατρώνκαι
  2. το διαφυγόν κέρδος 509/2003 Εφ.Πατρών 244/2005 Πολ.Πρ.Λάρισας
Στη θετική ζημία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το καταβληθέν τίμημα, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, ο φόρος μεταβίβασης, η αμοιβή δικηγόρου και μηχανικού κλπ 244/2005 Πολ.Πρ.Λάρισας. Η θετική ζημία περιλαμβάνει και την αξίωση για επιστροφή τυχόν προκαταβληθέντος τιμήματος 509/2003 Εφ.Πατρών 2784/1986 Εφ.Αθήνας. Στην αποθετική ζημία λογίζεται ποσό ίσο με την αντικειμενική αξία, κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, του ακινήτου, το οποίο θα είχε στην κυριότητά του ο αγοραστής αν δεν υπήρχε το νομικό ελάττωμα 244/2005 Πολ.Πρ.Λάρισας.

Παραγραφή επί πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας

Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και δύο ετών για τα κινητά άρ. 554 ΑΚ. Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή, ακόμα και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Αν συμφωνήθηκε προθεσμία ευθύνης του πωλητή για ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, αυτό σε περίπτωση αμφιβολίας σημαίνει ότι η παραγραφή για τα ελαττώματα ή τις ελλείψεις που εκδηλώθηκαν εντός της προθεσμίας αρχίζει από τη στιγμή που εκδηλώθηκαν άρ. 555 εδ. 1 άρ. 556 ΑΚ. Ο χρόνος που διαρκεί η συντηρητική απόδειξη που ζήτησε ο αγοραστής διακόπτει την παραγραφή άρ. 555 εδ. 2 ΑΚ. Ο πωλητής δεν μπορεί να επικαλεστεί την παραγραφή των προηγούμενων άρθρων αν απέκρυψε ή αποσιώπησε με δόλο το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας άρ. 557 ΑΚ. Ο αγοραστής μπορεί και μετά την εκπλήρωση του χρόνου της παραγραφής να ασκήσει με ένσταση τα δικαιώματά του από το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας, αν ειδοποίησε γι' αυτά τον πωλητή μέσα στον χρόνο της παραγραφής άρ. 558 ΑΚ. Σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων, η παραγραφή των δικαιωμάτων του τελικού πωλητή, που ευθύνεται για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, κατά του προηγούμενου πωλητή λόγω του ελαττώματος ή της έλλειψης αρχίζει από τότε που ικανοποιήθηκε ο αγοραστής, εκτός αν προηγήθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του τελικού πωλητή, οπότε η παραγραφή αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για την παραγραφή οι διατάξεις των άρθρων 554 έως 558 άρ. 560 ΑΚ. Ανάλογα εφαρμόζονται και οι διατάξεις σε περίπτωση αναγωγής εναντίον κάθε προηγούμενου πωλητή του ίδιου πράγματος.

Ευθύνη εγγυητή έναντι αγοραστή

Ο αγοραστής έχει έναντι του εγγυητή (είτε εγγυήθηκε ο πωλητής είτε τρίτος) τα δικαιώματα που απορρέουν από τη δήλωση της εγγύησης σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν ή τη σχετική διαφήμιση, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από το νόμο άρ. 559 ΑΚ.

Λιγότερα δικαιώματα του αγοραστή

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα μόνο σε μείωση του τιμήματος αν Η καταστροφή, η απώλεια και η χειροτέρευση είναι τυχαία όταν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του πωλητή ή του αγοραστή ΑΠ 1191/2006. Η καταστροφή του πράγματος περιλαμβάνει την απώλεια. Η απώλεια περιλαμβάνει την δήμευση 198/1998 Εφ.Πειραιώς.

Δικαιώματα του πωλητή

Αν τέθηκε όρος ο πωλητής να διατηρήσει την κυριότητα μέχρι να αποπληρωθεί το τίμημα, σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι η μεταβίβαση γίνεται μόλις αποπληρωθεί το τίμημα. Αν στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής καταστεί υπερήμερος, ο πωλητής μπορεί να απαιτήσει το τίμημα ή να υπαναχωρήσει από την πώληση, ασκώντας τα δικαιώματά του από την κυριότητα άρ. 532 ΑΚ. Αν ο πωλητής εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του και πιστώσει το τίμημα, δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης λόγω καθυστέρησης του τιμήματος άρ. 531 ΑΚ. Επί αμφιβολίας για την αγοραία ή χρηματιστηριακή τιμή, αυτή είναι η μέση τιμή της αγοράς ή του χρηματιστηρίου κατά τον χρόνο και τόπο εκπλήρωσης της παροχής. Αν το τίμημα ορίστηκε κατά βάρος, επι αμφιβολίας νοείται το καθαρό βάρος. Όταν οι πωλητές ή αγοραστές είναι περισσότεροι, το δικαίωμα αντικατάστασης ασκείται από όλους και κατά όλων. Η απόσβεση του δικαιώματος για έναν από τους συμβαλλομένους αποσβένει το δικαίωμα και για τους υπόλοιπους. Αντίθετα, το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος ασκείται από τον καθένα ή κατά του καθενός συμμέτρως. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής ή ο αγοραστής κληρονομηθεί από πολλούς άρ. 553 ΑΚ άρ. 396 ΑΚ.

Παραγραφή αξιώσεων του εμπόρου - πωλητή

Οι αξιώσεις των εμπόρων πωλητών έχουν πενταετή προθεσμία παραγραφής. Η προθεσμία ξεκινά από την 1η ημέρα του επόμενου έτους από αυτό στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και μπορούσε να επιδιωχθεί δικαστικά άρ. 250 περ. 1 ΑΚ άρ. 251 ΑΚ άρ. 253 ΑΚ.

Έξοδα της πώλησης

Ο πωλητής βαρύνεται με τα έξοδα παράδοσης του πράγματος, ιδίως ζύγισμα, μέτρηση, αρίθμηση. Ο αγοραστής βαρύνεται με Τα έξοδα και τέλη που απαιτούνται για την έγγραφη κατάρτιση της σύμβασης βαρύνουν εξίσου και τα δύο μέρη άρ. 526 ΑΚ άρ. 527 ΑΚ άρ. 528 ΑΚ.

Πώληση ακινήτου

Αν η πώληση ακινήτου δεν γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, η πώληση είναι άκυρη άρ. 1033 ΑΚ άρ. 159 ΑΚ άρ. 180 ΑΚ. Αν η πώληση ακινήτου γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά η δήλωση βούλησης του πωλητή και του αγοραστή ήταν εικονικές, η σύμβαση πώλησης είναι άκυρη λόγω εικονικότητας ΑΠ 1153/2011 σκέψ. 1 άρ. 180 ΑΚ άρ. 138 ΑΚ. Η δήλωση βούλησης είναι εικονική, αν σε γνώση του δηλούντος δεν αναταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έχει ως σκοπό να δημιουργήσει σε άλλους την εντύπωση μεταβολής ορισμένης νομικής κατάστασης, χωρίς να υπάρχει πρόθεση στον δηλούντα τέτοιας νομικής μεταβολής ΑΠ 1024/2018 άρ. 138 ΑΚ. Η δήλωση βούλησης δύναται να είναι εικονική όχι μόνο σε μονομερή δικαιοπραξία, αλλά και σε σύμβαση ΑΠ 1024/2018 άρ. 138 ΑΚ. Η σύμβαση είναι άκυρη, αν Για την ακυρότητα μιας σύμβαση ως εικονικής, ουσιώδες στοιχείο είναι και η γνώση και η συμφωνία όλων των, κατά τον χρόνο της κατάρτισής της, συμβαλλομένων, για το ότι η συναφθείσα σύμβαση είναι εικονική και δεν παράγει έννομες συνέπειες ΑΠ 1024/2018 άρ. 138 ΑΚ. Για την εικονικότητα της σύμβασης αρκεί ότι η δηλωθείσα βούληση των δικαιοπρακτούντων βαρύνεται με ελάττωμα, το οποίο συνίσταται στο ότι δεν αποσκοπεί πράγματι στην παραγωγή των εννόμων αποτελεσμάτων της δικαιοπραξίας που καταρτίζεται ΑΠ 1024/2018 άρ. 138 ΑΚ. Η ακυρότητα της δικαιοπραξίας λόγω εικονικότητας είναι απόλυτη, δηλαδή μπορεί να προταθεί από καθένα που έχει έννομο συμφέρον ΑΠ 1024/2018 άρ. 138 ΑΚ άρ. 180 ΑΚ άρ. 68 ΚΠολΔ άρ. 70 ΚΠολΔ. Η εικονικότητα δύναται να αποδειχθεί και με μάρτυρες ΑΠ 1024/2018 άρ. 138 ΑΚ. Η αναγνώριση δικαιοπραξίας ως σπουδαίας στερεί τον αναγνωρίσαντα από το δικαίωμα να προσβάλει στη συνέχεια την ίδια δικαιοπραξία ως εικονική ΑΠ 1024/2018 άρ. 138 ΑΚ. Η αναγνώριση δικαιοπραξίας ως σπουδαίας είναι μονομερής δήλωση βούλησης ΑΠ 1024/2018 άρ. 138 ΑΚ. Η αναγνώριση δικαιοπραξίας ως σπουδαίας δύναται να γίνει Η δικαιοπραξία που επιχειρείται με τη συμμετοχή της δημόσιας αρχής δεν δύναται να είναι εικονική ΑΠ 1024/2018 άρ. 138 ΑΚ. Η δήλωση βούλησης του πωλητή και του αγοραστή ακινήτου, η οποία καταχωρίστηκε σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, είναι εικονική, αν δεν έγινε στα σοβαρά παρά έγινε μόνο φαινομενικά ΑΠ 1153/2011 σκέψ. 1 άρ. 138 ΑΚ. Οι δηλώσεις βούλησης του πωλητή και του αγοραστή ακινήτου, οι οποίες καταχωρίστηκαν σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, είναι εικονικές, αν Η άκυρη λόγω εικονικότητας σύμβαση πώλησης ακινήτου θεωρείται ως μη γενόμενη ΑΠ 1153/2011 σκέψ. 1 άρ. 138 ΑΚ άρ. 180 ΑΚ. Η ακυρότητα σύμβασης πώλησης ακινήτου λόγω εικονικότητας επισύρει την ακυρότητα της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, λόγω του αιτιώδους χαρακτήρα της τελευταίας αυτής σύμβασης ΑΠ 1153/2011 σκέψ. 1 άρ. 138 ΑΚ άρ. 180 ΑΚ άρ. 513 ΑΚ άρ. 1033 ΑΚ. Δεν είναι ανάγκη να προκύπτει και ο σκοπός ή η αιτία που οδήγησαν στην ελλατωματική δήλωση, εκτός αν υποκρύπτει άλλη δικαιοπραξία, και μόνο για την έρευνα του κύρους ή μη αυτής ΑΠ 1024/2018 άρ. 138 εδ. 2 ΑΚ. Ως τίμημα της πώλησης νοείται η αντιπαροχή που οφείλεται από τον αγοραστή για την παροχή του πράγματος ή του δικαιώματος ΑΠ 1517/2009 σκέψ. I. Το τίμημα της πώλησης πρέπει να είναι αληθινό, δηλαδή η περί αυτού συμφωνία πρέπει να είναι ειλικρινής και σπουδαία ΑΠ 1517/2009 σκέψ. I. Και αυτό, γιατί ναι μεν η μη καταβολή του τιμήματος δεν επηρεάζει το κύρος της σύμβασης, καθώς η ενοχή προς καταβολή του μπορεί να αφεθεί ή κατ' άλλο τρόπο να αποσβεσθεί, αλλά αν η συμφωνία που το αφορά έγινε κατά φαινόμενο μόνο υπάρχει εικονικότητα, η οποία επιφέρει την ακυρότητα της υποσχετικής σύμβασης της πώλησης, και συνεπώς και της εμπράγματης σύμβασης για μεταβίβαση της κυριότητας του πωληθέντος ακινήτου, η οποία κατ' άρ. 1033 ΑΚ είναι αιτιώδης ΑΠ 1517/2009 σκέψ. I άρ. 138 παρ. 1 ΑΚ άρ. 1033 ΑΚ. Το αν ο αγοραστής κατέβαλε πράγματι, και με ποιο τρόπο, το συμφωνημένο τίμημα, δεν ασκεί καμία επιρροή επί του κύρους της καταρτισμένης σύμβασης πώλησης ακινήτου ΑΠ 1153/2011 σκέψ. 1. Και αυτό, γιατί το συμφωνημένο τίμημα μπορεί να χαριστεί, ή να εξοφληθεί με δόση αντί καταβολής, ή μπορεί η σχετική αξίωση να αποσβεσθεί με παραγραφή ή κατ' άλλο τρόπο ΑΠ 1153/2011 σκέψ. 1. Αν ο δηλών είναι άμεσος αντιπρόσωπος άλλου, εικονική είναι η δήλωση βούλησης, η οποία σε γνώση του αντιπροσώπου, και όχι του αντιπροσωπευομένου, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ΑΠ 1517/2009 σκέψ. I. Το δικαστήριο, κατά την έρευνα της ύπαρξης συναλλακτικής πρόθεσης των συμβαλλομένων, δύναται να συναγάγει τεκμήριο ή επιχείρημα για το ότι η σύμβαση πώλησης δεν είναι εικονική ως προς το πρόσωπο του αγοραστή, αν αποδεικνύεται ότι ο αγοραστής κατέβαλε το τίμημα ΑΠ 1153/2011 σκέψ. 1. Αν το τίμημα που συμφωνήθηκε για την αγορά ακινήτου είναι μεγαλύτερο από αυτό που εικονικά αναγράφεται στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, δεν καθίσταται άκυρη όλη η σύμβαση πώλησης ΑΠ 661/2018 άρ. 138 ΑΚ άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950. Και αυτό, γιατί αυτό συνάγεται από τη διάταξη του άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950, κατά την οποία αντέγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι συμφωνήθηκε ή καταβλήθηκε τίμημα μεγαλύτερο του αναγραφέντος στο συμβόλαιο πώλησης ακινήτου είναι άκυρο και δεν δύναται να προσαχθεί και να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο και από οποιαδήποτε άλλη Αρχή ΑΠ 661/2018 άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950. Αν το τίμημα που συμφωνήθηκε για την αγορά ακινήτου είναι μεγαλύτερο από αυτό που εικονικά αναγράφεται στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, άκυρη είναι μόνο η συμφωνία για το εκτός συμβολαίου επιπλέον τίμημα ΑΠ 661/2018 άρ. 138 ΑΚ άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950. Και αυτό, γιατί αυτό συνάγεται από τη διάταξη του άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950, κατά την οποία αντέγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι συμφωνήθηκε ή καταβλήθηκε τίμημα μεγαλύτερο του αναγραφέντος στο συμβόλαιο πώλησης ακινήτου είναι άκυρο και δεν δύναται να προσαχθεί και να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο και από οποιαδήποτε άλλη Αρχή ΑΠ 661/2018 άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950. Αν το τίμημα που συμφωνήθηκε για την αγορά ακινήτου είναι μεγαλύτερο από αυτό που εικονικά αναγράφεται στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, και ο αγοραστής δεν έχει καταβάλει αυτό το εκτός συμβολαίου μεγαλύτερο τίμημα, ο πωλητής δεν μπορεί να το απαιτήσει ούτε με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό ΑΠ 661/2018. Και αυτό, γιατί ο αγοραστής απέκτησε το πωληθέν ακίνητο για νόμιμη αιτία με βάση το μικρότερο τίμημα, το οποίο αναγράφεται στο συμβόλαιο και συνεπώς είναι έγκυρα συμφωνημένο, οπότε αντίστοιχα ως προς το εκτός συμβολαίου επιπλέον τίμημα, το οποίο δεν κατέβαλε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ωφελούμενος χωρίς νόμιμη αιτία ΑΠ 661/2018. Αν το τίμημα που συμφωνήθηκε για την αγορά ακινήτου είναι μεγαλύτερο από αυτό που εικονικά αναγράφεται στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, και ο αγοραστής έχει καταβάλει αυτό το εκτός συμβολαίου μεγαλύτερο τίμημα, ο αγοραστής μπορεί να το αναζητήσει κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, όμως μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνει την αγοραία (αληθινή) αξία του πωληθέντος ακινήτου κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης ΑΠ 661/2018. Και αυτό, γιατί αν το επιπλέον καταβληθέν τίμημα ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του πωληθέντος ακινήτου κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης, δεν υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός του πωλητή, παρά το ότι αποτελεί περιουσιακή επίδοση χωρίς νόμιμη αιτία ΑΠ 661/2018. Η άτυπη συμφωνία μεταξύ πωλητή και αγοραστή ότι το αναγραφόμενο τίμημα στο συμβόλαιο πώλησης ακινήτου υπολείπεται του πραγματικού παράγει έννομες συνέπειες, και δύναται, χωρίς εμπόδιο από τη διάταξη του άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950, να γίνει επίκληση της άκυρης για το επιπλέον τίμημα συμφωνίας, αν από την επίκλησή της δικαιολογείται έννομο συμφέρον προκειμένου να προταθεί ή να αποκρουσθεί η αξίωση από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό ΑΠ 661/2018 άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950. Η απόδειξη της συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή ότι το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο πώλησης ακινήτου υπολείπεται του πραγματικού δεν επιτρέπεται να γίνει με τη χρήση αντεγγράφου της διάταξης του άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950 ΑΠ 661/2018 άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950. Και αυτό, γιατί το αντέγγραφο χαρακτηρίζεται από τη διάταξη του άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950 ως άκυρο και απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο ΑΠ 661/2018 άρ. 13 παρ. 3 ν. 1587/1950. Η απόδειξη της συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή ότι το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο πώλησης ακινήτου υπολείπεται του πραγματικού δύναται να γίνει με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, πέραν αντεγγράφου ΑΠ 661/2018. Η απόδειξη της συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή ότι το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο πώλησης ακινήτου υπολείπεται του πραγματικού δεν συνιστά ανεπίτρεπτη απόδειξη κατά του περιεχομένου του αγωραπωλητηρίου συμβολαίου ή τροποποιητικής αυτού συμφωνίας ΑΠ 661/2018. Και αυτό, γιατί δεν αμφισβητείται το περιεχόμενό του, όπως εξωτερικώς έχει, αλλά η σπουδαιότητα των δικαιοπρακτικών δηλώσεων των μερών ως προς το ύψος του τιμήματος, και συνεπώς δεν ισχύουν οι περιορισμοί των άρ. 164 ΑΚ, άρ. 393 ΚΠολΔ και άρ. 441 ΚΠολΔ ΑΠ 661/2018 άρ. 164 ΑΚ άρ. 393 ΚΠολΔ άρ. 441 ΚΠολΔ. Η απόδειξη της κατά τον κρίσιμο χρόνο αγοραίας αξίας του πωληθέντος ακινήτου δεν συνιστά ανεπίτρεπτη απόδειξη κατά του περιεχομένου του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου ή τροποποιητικής αυτού συμφωνίας ΑΠ 661/2018. Και αυτό, γιατί τέτοια απόδειξη δεν στρέφεται κατά του περιεχομένου του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, ούτε αφορά σε τροποποιητική αυτού συμφωνία, και συνεπώς δεν ισχύουν οι περιορισμοί των άρ. 164 ΑΚ, άρ. 393 ΚΠολΔ και άρ. 441 ΚΠολΔ ΑΠ 661/2018 άρ. 164 ΑΚ άρ. 393 ΚΠολΔ άρ. 441 ΚΠολΔ.

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης

Ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης θεωρείται ο τόπος στον οποίο περιήλθε στον προτείνοντα η αποδοχής της πρότασης 4688/2015 Ειρ.Θεσσαλονίκης 1104/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών. Αν η παραγγελία για την αποστολή εμπορευμάτων δίνεται τηλεφωνικά ή μέσω FAX, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε στον τόπο της κατοικίας ή της έδρας του πωλητή κατά τον χρόνο της λήψης της σχετικής παραγγελίας περί την αγορά και την αποστολή των εμπορευμάτων 4688/2015 Ειρ.Θεσσαλονίκης 1104/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή, τόπος κατάρτισης της σύμβασης δεν είναι ο τόπος παραλαβής ή αποστολής του εμπορεύματος 4688/2015 Ειρ.Θεσσαλονίκης 1104/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών.

Ορισμένο αγωγής πώλησης

Για να είναι ορισμένη η αγωγή από πώληση, πρέπει να αναφέρονται