Πώληση

Συστατικά στοιχεία της πώλησης

Ο πωλητης αναλαμβάνει: Ο αγοραστής αναλαμβάνει να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα άρ.513 ΑΚ. Το πράγμα που πωλείται πρέπει να είναι ελεύθερο από δικαιώματα τρίτου (νομικά ελαττώματα) κατά τη μεταβίβαση και να παραδίδεται με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα άρ.514 ΑΚ άρ.534 ΑΚ. Τόπος κατάρτισης της πώλησης θεωρείται ο τόπος όπου περιήλθε στον πωλητή η αποδοχή της πώλησης 2447/2006 Εφ.Αθήνας. Στην χρηματική οφειλή τόπος εκπλήρωσης της παροχής είναι ο τόπος της κατοικίας του δανειστή κατά την καταβολή 2447/2006 Εφ.Αθήνας.

Κίνδυνος τυχαίας καταστροφής και τροπή κινδύνου

Το πράγμα, αν έχει φυσική υπόσταση, ενδέχεται να καταστραφεί ή να χειροτερέψει από τυχαίο περιστατικό, και τον κίνδυνο αυτό φέρει ανα πάσα στιγμή μόνο ένα από τα μέρη της σύμβασης. Ο νόμος ορίζει ότι το μέρος που φέρει τον κίνδυνο φέρει επίσης τα βάρη και παίρνει τα ωφελήματα του πράγματος. Από τη στιγμή δε που ο αγοραστής παίρνει τα ωφελήματα, οφείλει και τόκους για το τίμημα, αν αυτό δεν πιστώθηκε. Αρχικά, τον κίνδυνο φέρει ο πωλητής. Ο κίνδυνος τρέπεται στον αγοραστή: Μετά την μετάθεση του κινδύνου στον αγοραστή, έχουν ισχύ οι ειδικές διατάξεις των άρθρων περί πώλησης, και όχι οι γενικές διατάξεις των διατάξεων περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων, γιατί οι διατάξεις της πώλησης είναι πιό ειδικές ΑΠ 518/1972 13968/1987 Εφ.Αθήνας. Τα δικαιώματα αυτά έχει ο αγοραστής και πριν να δεχθεί την παράδοση του πράγματος, αν κατά την προσπάθεια παράδοσης διαπιστώσει ότι το πράγμα είναι ελλατωμάτικό ΑΠ 518/1972 13968/1987 Εφ.Θεσσαλονίκης.

Δικαιώματα του αγοραστή επί μη εκπλήρωσης

Ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν δεν παραδίδει ή δεν μεταβιβάζει το πράγμα ή δικαίωμα άρ.513 ΑΚ.

Μη εκπλήρωση λόγω αδυναμίας παροχής

Η αδυναμία παροχής μπορεί να είναι φυσική αδυναμία (πχ καταστροφή, απώλεια ή δήμευση του πράγματος με ευθύνη του πωλητή) ή νομική αδυναμία (το πράγμα φέρει δικαίωμα τρίτου, δηλ. νομικό ελάττωμα).

Ευθύνη του πωλητή από νομικό ελάττωμα

Ο πωλητής δεν ευθύνεται για το νομικό ελαττώμα που υπάρχει κατά τον χρόνο της πώλησης αν ο αγοραστής το γνώριζε. Ανεξάρτητα της γνώσης του αγοραστή, ο πωλητής ευθύνεται πάντα για την υποθήκη, την προσημείωση, την κατάσχεση και το ενέχυρο άρ.515 ΑΚ. Ο πωλητής έχει υποχρέωση να πληροφορήσει τον αγοραστή για τις νομικές σχέσεις του αντικειμένου της πώλησης, ιδίως για τα όρια, τα δικαιώματα και τα βάρη πάνω στο ακίνητο και να παραδώσει όσα αποδεικτικά έγγραφα των δικαιωμάτων του κατέχει άρ.519 ΑΚ. Το βάρος απόδειξης νομικών ελαττωμάτων βαρύνει τον αγοραστή άρ.517 ΑΚ. Αν ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του λόγω αδυναμίας παροχής από γεγονός για το οποίο ευθύνεται ο πωλητής, τότε ο αγοραστής έχει δικαίωμα

Μη εκπλήρωση λόγω υπερημερίας

Αν ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του λόγω υπερημερίας του, ο αγοραστής πρέπει να τάξει εύλογη προθεσμία για εκπλήρωση, δηλώνοντας ότι μετά την πάροδό της αποκρούει την παροχή. Αν η προθεσμία περάσει άπρακτη ή μέσα σ΄ αυτή γίνει μερική εκπλήρωση που δεν δικαιολογεί την συνέχεια της πώλησης, ο αγοραστής έχει δικαίωμα

Δικαιώματα του αγοραστή επί πλημμελούς εκπλήρωσης

Αν η παράδοση και η μεταβίβαση έγινε νόμιμα, ο πωλητής ευθύνεται μόνο αν το πράγμα έχει κάποιο πραγματικό ελάττωμα ή δεν φέρει τις συμφωνημένες ιδιότητες (πλημμελής εκπλήρωση).

Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

Το πράγμα έχει πραγματικό ελλάτωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας όταν το πράγμα που παραδίδεται δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση, και ιδίως: Πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας που διαπιστώνεται εντός έξι μηνών από την παράδοση τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση, εκτός αν αυτό δεν συμβιβάζεται με τη φύση του πράγματος, του ελαττώματος ή της έλλειψης. άρ.535 ΑΚ άρ.536 ΑΚ άρ.537 ΑΚ άρ.550 ΑΚ Αν κατά την τροπή του κινδύνου το πράγμα παρουσιάζει πραγματικό ελάττωμα ή του λείπει ιδιότητα ο αγοραστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει: Τα παραπάνω δικαιώματα δεν γεννιούνται αν το ελάττωμα ή η έλλειψη ήταν γνωστά στον αγοραστή κατά τη σύναψη της πώλησης ή κατά την ανεπιφύλακτη παραλαβή του πράγματος. Δεν γεννιούνται επίσης αν το ελάττωμα ή η έλλειψη ευθύνεται σε υλικά που χορήγησε ο αγοραστής άρ.537 ΑΚ άρ.545 ΑΚ. Για να γεννηθεί το δικαίωμα διόρθωσης, πρέπει αυτή να είναι είναι δυνατή, να μην απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες και το πράγμα να μην καταστράφηκε, χειροτέρεψε εξαιτίας του πραγματικού ελαττώματος άρ.540 εδ. 1 ΑΚ άρ.548 ΑΚ 198/1998 Εφ.Πειραιώς. Για να γεννηθεί το δικαίωμα αντικατάστασης, πρέπει αυτή να είναι είναι δυνατή και να μην απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Για να γεννηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει το πραγματικό ελάττωμα να μην είναι επουσιώδες, ή η έλλειψη της έκτασης του ακινήτου που βεβαίωσε ο πωλητής να είναι τόση ώστε ο αγοραστής να μην έχει συμφέρον στην σύμβαση. Για να καταργηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης (σωρευτική ή διαζευκτική), πρέπει η ιδιότητα να υπήρχε κατά την σύναψη της σύμβασης, αλλά να έλλειψε πριν την τροπή του κινδύνου χωρίς υπαιτιότητα του πωλητή, ή το πράγμα να καταστράφηκε ή να χειροτέρεψε εξαιτίας του πραγματικού ελαττώματος άρ.544 ΑΚ Κάθε νέο πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη ιδιότητας που ανακύπτει δίνει εκ νέου στον αγοραστή το δικαίωμα επιλογής από τα ανωτέρω δικαιώματα άρ.541 ΑΚ. άρ.540 ΑΚ άρ.541 ΑΚ άρ.543 ΑΚ άρ.544 ΑΚ άρ.545 ΑΚ άρ.548 ΑΚ άρ.550 ΑΚ Μεταξύ των δικαιωμάτων αυτών, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα μόνο. Η επιλογή του είναι αμετάκλητη και μπορεί να γίνει με εξώδικη δήλωση ή αγωγή ΑΠ 1069/1979 789/1993 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης.

Αντικατάσταση, υπαναχώρηση, μείωση του τιμήματος

Ο πωλητής οφείλει να αντικαταστήσει το πράγμα σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Δικαίωμα αντικατάστασης έχει και ο πωλητής, αν η άσκησή του δεν είναι ασύμφορη για τον αγοραστή. Επί αντικατάστασης του πράγματος ή υπαναχώρησης λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας, ο αγοραστής έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε. Ο πωλητής επιστρέφει το τίμημα με τόκο, τα έξοδα της πώλησης, καθώς και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα άρ.540 εδ.1 ΑΚ άρ.546 εδ.2 ΑΚ άρ.547 ΑΚ. Η αντικατάσταση ή η υπαναχώρηση για το κύριο πράγμα περιλαμβάνει και το παρεπόμενο, ακόμη και αν ορίστηκε ιδιαίτερο τίμημα γι' αυτό άρ.552 ΑΚ. Όταν πουλήθηκαν περισσότερα πράγματα και μερικά μόνο είναι ελαττωματικά ή δεν έχουν τη συνομολογημένη ιδιότητα, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης περιορίζεται σ' αυτά, ακόμα και αν ορίσθηκε ενιαίο τίμημα για όλα. Επέκταση του δικαιώματος σε όλο το σύνολο χωρεί μόνο αν τα πράγματα πουλήθηκαν αθρόα ή ως σύνολο και εκείνα που έχουν το ελάττωμα δεν μπορούν να αποχωριστούν από τα υπόλοιπα χωρίς να ζημιωθεί ο ένας από τους συμβαλλομένους άρ.551 ΑΚ. Όταν οι πωλητές ή αγοραστές είναι περισσότεροι, το δικαίωμα αντικατάστασης ασκείται από όλους και κατά όλων. Η απόσβεση του δικαιώματος για έναν από τους συμβαλλομένους αποσβένει το δικαίωμα και για τους υπόλοιπους. Αντίθετα, το δικαίωμα μείωσης του τιμήμητος ασκείται από τον καθένα ή κατά του καθενός συμμέτρως. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής ή ο αγοραστής κληρονομηθεί από πολλούς άρ.553 ΑΚ άρ.396 ΑΚ. Το δικαστήριο μπορεί, κρίνοντας ότι οι περιστάσεις δεν την δικαιολογούν, να μην επιδικάσει την αιτηθείσα υπαναχώρηση αλλά μόνο μείωση ή αντικατάσταση άρ.542 ΑΚ άρ.549 ΑΚ. Η υπαναχώρηση δεν απαιτείται να γίνει με εξώδικη δήλωση, μπορεί να γίνει και με την αγωγή ΑΠ 617/1990 179/2005 Εφ.Δωδεκανήσου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, μετά από αίτηση του δανειστή, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη αποζημίωση άρ.387 ΑΚ. Η αποζημίωση αυτή δεν ταυτίζεται με το πλήρες διαφέρον σε σχέση με την τιμή που πλήρωσε ο δανειστής σε τρίτο, και λαμβάνεται υπόψη μόνο η πραγματική ζημία 832/2004 Εφ.Λάρισας 1145/1989 Εφ.Αθήνας.

Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης

Η αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης περιλαμβάνει
  1. τη θετική ζημία 509/2003 Εφ.Πατρώνκαι
  2. το διαφυγόν κέρδος 509/2003 Εφ.Πατρών 244/2005 Πολ.Πρ.Λάρισας
Στη θετική ζημία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το καταβληθέν τίμημα, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, ο φόρος μεταβίβασης, η αμοιβή δικηγόρου και μηχανικού κλπ 244/2005 Πολ.Πρ.Λάρισας. Η θετική ζημία περιλαμβάνει και την αξίωση για επιστροφή τυχόν προκαταβληθέντος τιμήματος 509/2003 Εφ.Πατρών 2784/1986 Εφ.Αθήνας. Στην αποθετική ζημία λογίζεται ποσό ίσο με την αντικειμενική αξία, κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, του ακινήτου, το οποίο θα είχε στην κυριότητά του ο αγοραστής αν δεν υπήρχε το νομικό ελάττωμα 244/2005 Πολ.Πρ.Λάρισας.

Παραγραφή επί πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας

Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και δύο ετών για τα κινητά άρ.554 ΑΚ. Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή, ακόμα και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα. Αν συμφωνήθηκε προθεσμία ευθύνης του πωλητή για ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, αυτό σε περίπτωση αμφιβολίας σημαίνει ότι η παραγραφή για τα ελαττώματα ή τις ελλείψεις που εκδηλώθηκαν εντός της προθεσμίας αρχίζει από τη στιγμή που εκδηλώθηκαν άρ.555 εδ. 1 άρ.556 ΑΚ. Ο χρόνος που διαρκεί η συντηρητική απόδειξη που ζήτησε ο αγοραστής διακόπτει την παραγραφή άρ.555 εδ.2 ΑΚ. Ο πωλητής δεν μπορεί να επικαλεστεί την παραγραφή των προηγούμενων άρθρων αν απέκρυψε ή αποσιώπησε με δόλο το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας άρ.557 ΑΚ. Ο αγοραστής μπορεί και μετά την εκπλήρωση του χρόνου της παραγραφής να ασκήσει με ένσταση τα δικαιώματά του από το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας, αν ειδοποίησε γι' αυτά τον πωλητή μέσα στον χρόνο της παραγραφής άρ.558 ΑΚ. Σε περίπτωση διαδοχικών πωλήσεων, η παραγραφή των δικαιωμάτων του τελικού πωλητή, που ευθύνεται για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, κατά του προηγούμενου πωλητή λόγω του ελαττώματος ή της έλλειψης αρχίζει από τότε που ικανοποιήθηκε ο αγοραστής, εκτός αν προηγήθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του τελικού πωλητή, οπότε η παραγραφή αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για την παραγραφή οι διατάξεις των άρθρων 554 έως 558 άρ.560 ΑΚ. Ανάλογα εφαρμόζονται και οι διατάξεις σε περίπτωση αναγωγής εναντίον κάθε προηγούμενου πωλητή του ίδιου πράγματος.

Ευθύνη εγγυητή έναντι αγοραστή

Ο αγοραστής έχει έναντι του εγγυητή (είτε εγγυήθηκε ο πωλητής είτε τρίτος) τα δικαιώματα που απορρέουν από τη δήλωση της εγγύησης σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν ή τη σχετική διαφήμιση, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από το νόμο άρ.559 ΑΚ.

Λιγότερα δικαιώματα του αγοραστή

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα μόνο σε μείωση του τιμήματος αν Η καταστροφή, η απώλεια και η χειροτερευση είναι τυχαία όταν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του πωλητή ή του αγοραστή ΑΠ 1191/2006. Η καταστροφή του πράγματος περιλαμβάνει την απώλεια. Η απώλεια περιλαμβάνει την δήμευση 198/1998 Εφ.Πειραιώς.

Δικαιώματα του πωλητή

Αν τέθηκε όρος ο πωλητής να διατηρήσει την κυριότητα μέχρι να αποπληρωθεί το τίμημα, σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι η μεταβίβαση γίνεται μόλις αποπληρωθεί το τίμημα. Αν στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής καταστεί υπερήμερος, ο πωλητής μπορεί να απαιτήσει το τίμημα ή να υπαναχωρήσει από την πώληση, ασκώντας τα δικαιώματά του από την κυριότητα άρ.532 ΑΚ. Αν ο πωλητής εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του και πιστώσει το τίμημα, δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης λόγω καθυστέρησης του τιμήματος άρ.531 ΑΚ. Επί αμφιβολίας για την αγοραία ή χρηματιστηριακή τιμή, αυτή είναι η μέση τιμή της αγοράς ή του χρηματιστηρίου κατά τον χρόνο και τόπο εκπλήρωσης της παροχής. Αν το τίμημα ορίστηκε κατά βάρος, επι αμφιβολίας νοείται το καθαρό βάρος. Όταν οι πωλητές ή αγοραστές είναι περισσότεροι, το δικαίωμα αντικατάστασης ασκείται από όλους και κατά όλων. Η απόσβεση του δικαιώματος για έναν από τους συμβαλλομένους αποσβένει το δικαίωμα και για τους υπόλοιπους. Αντίθετα, το δικαίωμα μείωσης του τιμήμητος ασκείται από τον καθένα ή κατά του καθενός συμμέτρως. Το ίδιο ισχύει και αν ο πωλητής ή ο αγοραστής κληρονομηθεί από πολλούς άρ.553 ΑΚ άρ.396 ΑΚ.

Παραγραφή αξιώσεων του εμπόρου - πωλητή

Οι αξιώσεις των εμπόρων πωλητών έχουν πενταετή προθεσμία παραγραφής. Η προθεσμία ξεκινά από την 1η ημέρα του επόμενου έτους από αυτό στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και μπορούσε να επιδιωχθεί δικαστικά άρ.250 περ.1 ΑΚ άρ.251 ΑΚ άρ.253 ΑΚ.

Έξοδα της πώλησης

Ο πωλητής βαρύνεται με τα εξοδα παράδοσης του πράγματος, ιδίως ζύγισμα, μέτρηση, αρίθμηση. Ο αγοραστής βαρύνεται με Τα έξοδα και τέλη που απαιτούνται για την έγγραφη κατάρτιση της σύμβασης βαρύνουν εξίσου και τα δύο μέρη άρ.526 ΑΚ άρ.527 ΑΚ άρ.528 ΑΚ.

Πώληση ακινήτου

Η πώληση ακινήτου γίνεται, επί ποινή ακυρότητας, με συμβολαιογραφικό έγγραφο άρ.1033 ΑΚ άρ.159 ΑΚ άρ.180 ΑΚ.

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης

Ως τόπος κατάρτισης της σύμβασης θεωρεται ο τόπος στον οποίο περιήλθε στον προτείνοντα η αποδοχής της πρότασης 4688/2015 Ειρ.Θεσσαλονίκης 1104/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών. Αν η παραγγελία για την αποστολή εμπορευμάτων δίνεται τηλεφωνικά ή μέσω FAX, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε στον τόπο της κατοικίας ή της έδρας του πωλητή κατά τον χρόνο της λήψης της σχετικής παραγγελίας περί την αγορά και την αποστολή των εμπορευμάτων 4688/2015 Ειρ.Θεσσαλονίκης 1104/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή, τόπος κατάρτισης της σύμβασης δεν είναι ο τόπος παραλαβής ή αποστολής του εμπορεύματος 4688/2015 Ειρ.Θεσσαλονίκης 1104/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών.

Ορισμένο αγωγής πώλησης

Η αγωγή πώλησης είναι ορισμένη αν στην αγωγή αναφέρονται Επιμέρους απόψεις θεωρούν ότι απαιτείται να αναφέρεται και Η κατά είδος και ποσότητα ανάλυση των πωληθέντων πραγμάτων επαρκεί για το ορισμένο του συγκεκριμένου στοιχείου της αγωγής 246/2014 Μον.Πρ.Θηβών (Εφετείο). Ως τίμημα της πώλησης δύναται να συμφωνηθεί η αγοραία ή η χρηματιστηριακή αξία του πράγματος, όπως συνήθως επί αντικειμένου πώλησης που είναι προϊόν μέλλουσας παραγωγής ΑΠ 1417/1999. Ως αγοραία αξία θεωρείται η μέση τιμή της αγοράς κατά τον χρόνο και στον τόπο εκπλήρωσης της παροχής ΑΠ 1417/1999. Αν ως τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε η αγοραία αξία του πράγματος, για το ορισμένο του τιμήματος στην αγωγή περί τιμήματος αρκεί ο προσδιορισμός αυτού και ο ισχυρισμός ότι αυτό ανταποκρίνεται στη συμφωνηθείσα αγοραία αξία του πωληθέντος ΑΠ 1417/1999. Αν ως τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε η αγοραία αξία του πράγματος, δεν αποτελούν στοιχείο για το ορισμένο της αγωγής περί τιμήματος τα στοιχεία που προσδιορίζουν την εν λόγω αξία, δηλαδή η ύπαρξη οργανωμένης αγοράς, η πραγματοποίηση πωλήσεων σε αυτή και οι τιμές που συμφωνήθηκαν κατά την κατάρτισή των πωλήσεων ΑΠ 1417/1999. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να προκύψουν από τις αποδείξεις ΑΠ 1417/1999. Αν ως τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε, ρητά ή σιωπηρά, η τρέχουσα αγοραία τιμή, και δεν συμφωνήθηκε συγκεκριμένο τίμημα, πρέπει για το ορισμένο της αγωγής να αναφέρεται ότι το ζητούμενο τίμημα είναι το τρέχον στην αγορά 731/1997 Εφ.Αθηνών. Αν ως τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε ότι θα καταβληθεί το εύλογο και δίκαιο τίμημα, και δεν συμφωνήθηκε συγκεκριμένο τίμημα, πρέπει για το ορισμένο της αγωγής να αναφέρεται ότι το ζητούμενο τίμημα είναι το κατ' επιεική κρίση απαιτητό 731/1997 Εφ.Αθηνών. Η σύμβαση της πώλησης καταρτίζεται με μόνη τη συμφωνία των μερών, και δεν αποτελεί προϋπόθεση της κατάρτισης της σύμβασης η αποστολή ή η παραλαβή των πραγμάτων 9135/1986 Εφ.Αθηνών.

Πώληση προς καταναλωτή

Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Το προϊόν είναι ελαττωματικό προϊόν αν δεν παρέχει την εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των ειδικών συνθηκών και ιδίως της εξωτερικής εμφάνισής του, της εύλογα αναμενόμενης χρησιμοποίησής του και του χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Δεν είναι ελαττωματικό ένα προϊόν για μόνο το λόγο ότι μεταγενέστερα τέθηκε σε κυκλοφορία άλλο τελειότερο. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού άρ.6 ν.2251/1994 μετά την τροποποίησή του με τον ν.3043/2002. Κατά την πώληση, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους άρ.5 περ.2, άρ.5 περ.3 ν.2251/1994 μετά την τροποποίησή του με τον ν.3043/2002. Επιπλέον η δυνατότητα επιστροφής δίνεται για 10 ημέρες χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο αν το προϊόν αγοράστηκε από καταναλωτή με σύμβαση που συνάφθηκε από απόσταση (όπως π.χ. μέσω τηλεφωνικής ή διαδικτυακής παραγγελίας): Σύμβαση από απόσταση, είναι κάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται στο πλαίσιο ενός συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με τη χρησιμοποίηση τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης για σύναψη της σύμβασης και της αποδοχής. Μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση, με την έννοια του άρθρου αυτού, είναι ιδίως τα έντυπα χωρίς παραλήπτη, τα έντυπα με παραλήπτη, οι τυποποιημένες επιστολές, τα διαφημιστικά έντυπα με στέλεχος παραγγελίας, οι κατάλογοι, το τηλέφωνο με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, το ραδιόφωνο, το εικονοτηλέφωνο, το βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής και τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία και η τηλεόραση. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας, αν δεν συμφωνήθηκε μακρότερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση άρ.4 ν.2251/1994, μετά την τροποποίησή του με τον ν.3043/2002

Εξώνηση

Το σύμφωνο εξώνησης αποτελεί ιδιαίτερη μορφή πώλησης με την οποία ο πωλητής έχει δικαίωμα να πάρει πίσω το πράγμα που πουλήθηκε, με δήλωσή του προς τον αγοραστή εντός συμφωνημένης προθεσμίας ότι ασκεί το δικαίωμα της εξώνησης και αφού καταβάλλει το συμφωνημένο τίμημα. Η προθεσμία ορίζεται στα πέντε έτη αν δεν συμφωνήθηκε καθόλου σχετική προθεσμία ή αν συμφωνήθηκε μακρότερη προθεσμία. Αν δεν συμφωνήθηκε τίμημα, αυτό ορίζεται στην τιμή της πώλησης. Η δήλωση για την εξώνηση πρέπει να γίνει με τον ίδιο τύπο που ορίζει ο νόμος για τη σύμβαση της πώλησης άρ.565 ΑΚ άρ.566 ΑΚ άρ.567 ΑΚ. Ο αγοραστής, όταν συντελεστεί η εξώνηση, έχει υποχρέωση Ο πωλητής, όταν συντελεστεί η εξώνηση, έχει υποχρέωση άρ.568 ΑΚ άρ.569 ΑΚ άρ.571 ΑΚ Για τα πριν από την εξώνηση ωφελήματα που καρπώθηκε ο αγοραστής δεν παρέχεται αξίωση άρ.568 εδ.2 ΑΚ. Αν το πράγμα καταστράφηκε πριν από την εξώνηση εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο μέρος, χωρίς υπαιτιότητα του αγοραστή, το δικαίωμα της εξώνησης αποσβήνεται. Αν το πράγμα έχει χειροτερέψει, ο πωλητής δεν έχει δικαίωμα σε μείωση του τιμήματος της εξώνησης άρ.570 ΑΚ. Αν το δικαίωμα της εξώνησης ανήκει ή περιήλθε σε περισσότερους ή αρμόζει κατά περισσότερων υποχρέων, μπορεί να ασκηθεί μόνο από όλους και εναντίον όλων. Αν όμως κάποιος από τους δικαιούχους παραιτήθηκε από το δικαίωμα ή το έχασε, οι υπόλοιποι το ασκούν εξ ολοκλήρου άρ.572 ΑΚ. Θα συμβουλευτείτε τον ΑΚ;

Ανταλλαγή

Στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συμβαλλομένους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή που απαιτεί άρ.573 ΑΚ.

Πώληση με δοκιμή

Η πώληση υπό δοκιμή λογίζεται, υπό αμφιβολία, ότι τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης του αγοραστή. Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να αποποιηθεί μόνο μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσει ο πωλητής. Αν το πράγμα που πωλήθηκε με δοκιμή έχει παραδοθεί στον αγοραστή, η σιωπή του αγοραστή λογίζεται ως έγκριση, διαφορετικά ως αποποίηση άρ.563 ΑΚ άρ.564 ΑΚ.