Είδος διαφοράςΤέλοςΣχετικές διατάξεις
Εμπορικό δίκαιο2% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.15 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.14 πδ.28-07-1931
Ενοχικό δίκαιο3% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Μίσθωση κατοικίας Από 01-01-20083% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.3 παρ.4 ν.3522/2006 Τόκοι: άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Από 01-01-20071,5% επί του κεφαλαίου, 3% επί των τόκων Κεφάλαιο: άρ.3 παρ.4 ν.3522/2006 πολ.1008/2007 Τόκοι: άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Πριν την 01-01-20073% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Μίσθωση επαγγελματική3% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931 εγχειρίδιο ΓΓΔΕ 2016 πολ.1008/2007
Εργατικά Από 01-01-20023% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.3 ν.2990/2002 άρ.2 παρ.1α ν.2990/2002 (αποδοχές σύμβασης εργασίας) άρ.2 παρ.1β ν.2290/2002 (αποδοχές σύμβασης έργου που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης) άρ.2 παρ.1δ ν.2990/2002 (αποζημίωση εργατικού ατυχήματος) άρ.2 παρ.1δ ν.2990/2002 (αποζημίωση απόλυσης από εργασία)
Πριν την 01-01-20023% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Αυτοκινητιστικές διαφορές2% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.15 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.14 πδ.28-07-1931
Αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείαςΑπό 01-01-2009ΑτελώςΚεφάλαιο: άρ.20 παρ.2 ν.3091/2002 άρ.20 παρ.1 ν.3091/2002 Τόκοι: άρ.71 παρ.10α στοιχ.3 ν.3746/2009 πολ.1051/2009
Από 01-01-20033% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.20 παρ.2 ν.3091/2002 άρ.20 παρ.1 ν.3091/2002 Τόκοι: άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Πριν την 01-01-20033% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Διατροφή3% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Επιταγή Από 01-01-20012% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.25 παρ.8 ν.2873/2000 άρ.20 στοιχ.θ πδ.28-07-1931 ν.2873/2000 άρ.25 παρ.1 Τόκοι: άρ.15 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.14 πδ.28-07-1931 ν.5960/1933 άρ.59
Συναλλαγματική Από 01-01-2002Ατελώς άρ.3 ν.2990/2002 άρ.2 παρ.1ε ν.2990/2002
Γραμμάτιο εις διαταγή Από 01-01-2002Ατελώς άρ.3 ν.2990/2002 άρ.2 παρ.1ε ν.2990/2002
ΤιμολόγιοΑπό 01-01-19873% επί των τόκων Κεφάλαιο: 664/2009 Μον.Διοικ.Πρ.Πειραιώς (DSAnet) άρ.63 παρ.1βν.2859/2000 άρ.2ν.2859/2000 ν.1642/1986 άρ.67 άρ.19 παρ.9 ν.1882/1990
Αξιόγραφο για το οποίο καταβάλλεται ΦΠΑ3% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.19 παρ.9 ν.1882/1990
Ομόλογο3% επί των τόκων (3% επί του κεφαλαίου έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΟΥ)
Εμπορικό ομόλογο2% επί των τόκων (2% επί του κεφαλαίου έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΟΥ)
Αλληλόχρεος λογαριασμός Από 01-01-19872% επί των τόκωνΚεφάλαιο: 361/2007 Εφ.Λάρισας άρ.48 παρ.1 ν.1676/1986 άρ.7α ν.1676/1986 άρ.16α ν.1676/1986 άρ.16β ν.1676/1986 άρ.2 παρ.1 ν.2157/1993 παρ.3 ν.2157/1993
Δάνειο Τράπεζας Από 01-01-19873% επί των τόκωνΚεφάλαιο: ν.1676/1986 άρ.48 παρ.1 ν.1676/1986 άρ.7α, άρ.16α, άρ.16β ν.2157/1993 άρ.2 παρ.1, παρ.3
Δάνειο Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Από 09-02-20043% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.20 παρ.14δ ν.3227/2004 (ΦΕΚ Α 31/09-02-2004) άρ.32 ν.3227/2004
Δάνειο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Από 28-06-2006ΑτελώςΚεφάλαιο: άρ.26 ν.3470/2006 (ΦΕΚ Α 132/2006) πολ.1115/28-09-2006 άρ.18 ν.3470/2006
Οφειλές πιστωτικής κάρτας (VISA κλπ)3% επί των τόκων
Απόδοση πράγματοςΑτελώς
Δικαστική δαπάνηΑτελώς
Το τέλος απογράφου αποτελεί αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 630/2015 ΑΠ άρ.12 παρ.1 πδ.28-07-1931 άρ.13 παρ.1 περ.γ πδ.28-07-1931 άρ.15 παρ.1 περ.β πδ.28-07-1931. Η καταβολή, από τον διάδικο ή τον αιτούντα, του τέλους απογράφου αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του πρώτου απογράφου άρ.13 παρ.1 περ.γ πδ.28-07-1931. Για έκδοση δεύτερου απογράφου, και κάθε επόμενου από τον ίδιο τίτλο, δεν απαιτείται εκ νέου καταβολή, παρά μόνο για τους τυχόν ενδιάμεσους τόκους. Όταν νομιμοποιούνται περισσότερα πρόσωπα, καθένας τους δικαιούται να ζητήσει την έκδοση απογράφου και περισσότεροι μπορούν να προβούν σε εκτέλεση βάσει του ίδιου απογράφου 2102/2009 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Τέλος απογράφου κατατίθεται και επί των προσωρινά εκτελεστών αποφάσεων, προκειμένου να εκδοθεί απόγραφο που αφορά το προσωρινά εκτελεστό μέρος της απαίτησης. Τέλος απογράφου δεν κατατίθεται για εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων άρ.700 παρ.1 ΚΠολΔ, ακόμη και αν εκτελείται κονδύλιο περί δικαστικής δαπάνης άρ.700 παρ.4 ΚΠολΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ; Το απόγραφο απόφασης ποινικού δικαστηρίου η οποία επιδικάζει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση υπόκειται σε τέλος 3% επί του επιδικαζόμενου ποσού άρ.28 παρ.9 πδ.28-07-1931 ν.663/1977 άρ.2 (ΦΕΚ Α 215/1977). Το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Κοινότητες εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής τέλους απογράφου άρ.2 παρ.2 πδ.28-07-1931. Όταν εναγόμενος είναι το Δημόσιο, το τέλος απογράφου δεν περιλαμβάνεται στη δικαστική δαπάνη άρ.12 ν.ΓϠΟΗ/1912 άρ.13 περ.1 υποπερ.γ εδ.4 ν.ΓϠΟΗ/1912 άρ.14 ν.ΓϠΟΗ/1912 άρ.15 περ.1 υποπερ.β ν.ΓϠΟΗ/1912. Στοιχεία που δίνονται στη ΔΟΥ: ΑΦΜ: (Στοιχεία ενάγοντα: ΑΦΜ) Όνομα: (Στοιχεία ενάγοντα: Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) Κύριο τέλος: ____ € Κράτηση ΟΓΑ: ____ € Τελικό ποσό: ____ € Παρατηρήσεις: (Στοιχεία απόφασης: Αριθμός Απόφασης, Είδος διαδικασίας)
Ενημέρωση για δικαστικό ένσημο όπως ορίζεταιονταν

Ποσό Αιτιολογία Κωδικός Αριθμός Εσόδου
Στη ΔΟΥ8‰ × Αιτούμενο κεφάλαιο*δικαστικό ένσημο2375
20%30% × δικαστικού ενσήμουεισφορά ΤΑΧΔΙΚ82639
10% × δικαστικού ενσήμουεισφορά ΕΤΑΑ/ΤΑΝ82623
5% × δικαστικού ενσήμουεισφορά ΕΟΠΥΥ δικηγόρων ασφαλισμένων στο ΤΠΔΑ: 82628 ΤΥΔΕ: 83937
2% × δικαστικού ενσήμουχαρτόσημο1229
0,4% × δικαστικού ενσήμου
(= 20% × χαρτοσήμου)
εισφορά ΟΓΑ επί χαρτοσήμου1228
άρ.2 παρ.1 ν.ΓϠΟΗ/1912 ν.4093/2012 άρ.πρώτο παρ.ΙΓ.1 περ.6 ν.4093/2012 άρ.τρίτο ν.4111/2013 άρ.40 παρ.16 ν.4111/2013 άρ.49 παρ.3 ν.1017/1971 άρ.10 παρ.1 περ.η ν.4387/2016 άρ.39 παρ.14 ν.4393/2016 άρ.2 παρ.6 περ.α ν.4393/2016 άρ.2 παρ.6 περ.β ν.4393/2016 άρ.13 (ΦΕΚ Α 106/06-06-2016) ν.3655/2008 άρ.150 παρ.1 150001/2016 γνωμ.ΕΤΑΑ ν.4446/2016 άρ.42 παρ.1 ν.4446/2016 άρ.45 ν.4169/1961 άρ.11 παρ.1 περ.Γ (ΦΕΚ Α 81/18-05-1961) νδ.4435/1964 άρ.6 παρ.1 (ΦΕΚ Α 217/1964) νδ.4435/1964 άρ.6 παρ.5 νδ.4435/1964 άρ.6 παρ.3 βδ.783/1964 (ΦΕΚ Β 257/1964) ν.12/1975 άρ.26 (ΦΕΚ Α 34/1975) ν.231/1975 άρ.2 παρ.9 (ΦΕΚ Α 277/1975) υα.Φ35/οικ.2705/1981 (ΦΕΚ Β 514/1981) άρ.9 εδ.2 ΚΠολΔ *Στις εργατικές διαφορές, το δικαστικό ένσημο ανέρχεται σε 4‰ επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου το οποίο υποβάλλεται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις άρ.71 ΕισΝΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.34 ν.4446/2016 άρ.45. Στις εργατικές διαφορές, ο ενάγων δεν οφείλει δικαστικό ένσημο για τις πρώτες 20.000 € του αιτήματος της αγωγής άρ.71 ΕισΝΚΠολΔ άρ.14 παρ.1 ΚΠολΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΕισΝΚΠολΔ; Οι αναγνωριστικές αγωγές, οι οποίες είναι εκκρεμείς στις 22-12-2016 ν.4446/2016 άρ.33 παρ.2, δεν υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο ν.4446/2016 άρ.33 παρ.1. Οι καταψηφιστικές αγωγές, οι οποίες ασκήθηκαν μέχρι και 21-12-2016 ν.4446/2016 άρ.33 παρ.2, και οι οποίες μετατρέπονται σε αναγνωριστικές από 22-12-2016 και μετά ν.4446/2016 άρ.33 παρ.2, δεν υπόκεινται σε δικαστικό ένσημο ν.4446/2016 άρ.33 παρ.1. Το δικαστικό ένσημο αποτελεί φορολογία του αντικειμένου της δίκης, και όχι τέλος σύνταξης του δικογράφου 624/1972 ΑΠ. Το δικαστικό ένσημο θεωρείται ότι δεν αναλώνεται αν η αγωγή απορριφθεί για τυπικούς λόγους (πχ. απαράδεκτη λόγω αοριστίας). Στην περίπτωση αυτή, ο ενάγων δύναται να καταθέσει καινούρια αγωγή και να χρησιμοποιήσει το ίδιο δικαστικό ένσημο 2687/1981 Εφ.Αθηνών ή να αναζητήσει από την Εφορία το δικαστικό ένσημο αφού παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης 466/1997 γνωμ.ΝΣΚ ΑΠ 217/1956 πολ.1012/13-01-1996. Σε αγωγή παροχής διόδου το δικαστικό ένσημο υπολογίζεται με βάση την αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί 1547/1985 ΑΠ. Αν δεν καταβληθεί το δικαστικό ένσημο, και ανακύψει το ζήτημα στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δύναται να αναβάλει τη συζήτηση ώστε να καταβληθεί το δικαστικό ένσημο, αντί να απορρίψει την αγωγή 602/2005 Εφ.Θεσσαλονίκης. Δικαστικό ένσημο καταβάλλεται στις Δικαστικό ένσημο δεν καταβάλλεται στις

Στα πολιτικά δικαστήρια

Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται με τις προτάσεις ή μαζί με την αίτηση διαταγής πληρωμής. Αν ο ενάγων δεν καταθέσει το δικαστικό ένσημο, ο δικαστής μπορεί, κατά την κρίση του Αν δεν κατατεθεί το δικαστικό ένσημο η αγωγή απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη γιατί ο ενάγων ερημοδικεί άρ.175 ΚΠολΔ άρ.272 παρ.1 ΚΠολΔ πδ.7/18-06-1928 παρ.3 1107/2005 ΑΠ. Η απόρριψη της αγωγής ως ουσία αβάσιμης ισχύει ακόμη και όπου η μη παράσταση ή η μη προσήκουσα παράσταση του διαδίκου οδηγεί σε πλασματικά κατ' αντιμωλία συζήτηση (εργατικές διαφορές άρ.672 ΚΠολΔ, μισθωτικές διαφορές άρ.649 παρ.2 ΚΠολΔ, διαφορές από αυτοκινητιστικές διαφορές άρ.681 Α ΚΠολΔ άρ.672 ΚΠολΔ, διαφορές από επιμέλεια και διατροφή τέκνων άρ.681 Β ΚΠολΔ άρ.672 ΚΠολΔ, διαφορές από προσβολές δια του τύπου άρ.681 Δ ΚΠολΔ άρ.672 ΚΠολΔ) 315/2010 ΑΠ 1107/2005 ΑΠ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αγωγή ως αβάσιμη λόγω έλλειψης δικαστικού ενσήμου χωρεί αναιτιολόγητη ανακοπή ερημοδικίας 27248/2008 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης ή έφεση 55/2009 Εφ.Πειραιώς. Αν η αγωγή απορριφθεί ως τυπικά απαράδεκτη (πχ λόγω ποιοτικής αοριστίας), ο ενάγων μπορεί να επαναφέρει την αγωγή, διορθωμένη, χωρίς να καταθέσει εκ νέου δικαστικό ένσημο 273/1985 ΑΠ. Κατά μία άποψη, αν εκδίδεται διαταγή πληρωμής βάσει απόφασης από αναγνωριστική αγωγή για την οποία έχει καταβληθεί το δικαστικό ένσημο, δεν απαιτείται εκ νέου καταβολή του δικαστικού ενσήμου 1427/2014 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης.

Στα διοικητικά δικαστήρια

Ο δικαστής, μετά τη συζήτηση, οφείλει να ειδοποιήσει μέσω γραμματέα τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή τον διάδικο να καταθέσουν το δικαστικό ένσημο εντός εύλογης προθεσμίας, αν υπάρχει έλλειψη άρ.139 Α ΚΔιοικΔ. Αν το δικαστικό ένσημο δεν κατατεθεί, το δικαστήριο αναστέλλει την πρόοδο της δίκης, και ορίζει νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης. Αν το δικαστικό ένσημο δεν καταβληθεί ως τη νέα συζήτηση, η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη άρ.274 παρ.3 ΚΔιοικΔ ν.3226/2004.

Πληρωμή παραβόλου

Ενημέρωση για παράβολα όπως ορίζονταιν
Το παράβολο προορίζεται για
Το παράβολο αφορά σε
Το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα αναβολής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση είναι
Η προσφυγή αφορά σε

Υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου

Η μήνυση υποβάλλεται από τρίτο, όχι τον άμεσα αδικηθέντα άρ.42 παρ.1 ΚΠοινΔ. Η μήνυση υποβάλλεται στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα άρ.42 παρ.1 ΚΠοινΔ. Η έγκληση υποβάλλεται από τον άμεσα αδικηθέντα άρ.118 παρ.1 ΠΚ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αν υποβάλλεται κατατίθεται δηλώνεται μήνυση έγκληση για κατ' έγκληση διωκόμενο έγκλημα πολιτική αγωγή προσφυγή κατά διάταξης απόρριψης έγκλησης κατά απευθείας κλήσης στο ακροατήριο του τριμελούς πλημμελειοδικείου αίτηση εξαίρεσης αίτημα αναβολής στο Ειρηνοδικείο στο Μονομελές Πρωτοδικείο στο Πολυμελές Πρωτοδικείο στο Εφετείο στον Άρειο Πάγο επί αναίρεσης για λόγο πέραν της αποχής δικηγόρων, έφεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναίρεση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά απόφασης Εφετείου αναψηλάφηση κατά απόφασης Ειρηνοδικείου κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά απόφασης Εφετείου κατά απόφασης του Αρείου Πάγου δεν απαιτείται παράβολο 100 € 70 € 100 € 50 € 50 € 40 € 300 € 250 € 300 € 250 € 50 € 100 € 20 € 20 € 30 € 40 € 50 € 200 € 200 € 75 € 100 € 150 € 300 € 300 € 250 € 300 € 400 € 450 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 500 € 500 € 286/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ. άρ.42 παρ.4 ΚΠοινΔ ν.3346/2005 άρ.34 παρ.1 ν.3659/2008 άρ.69 παρ.1 κυα.123827/23-12-2010 παρ.2 (ΦΕΚ Β 1991/2010) 286/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ. άρ.42 παρ.4 ΚΠοινΔ ν.3346/2005 άρ.34 παρ.1 ν.4446/2016 άρ.40 παρ.2 άρ.46 παρ.2 εδ.1 ΚΠοινΔ ν.4055/2012 άρ.28 παρ.1 άρ.46 παρ.2 εδ.1 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.3 άρ.63 εδ.2 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.5 κυα.123827/23-12-2010 παρ.3 (ΦΕΚ Β 1991/2010) ν.3659/2008 άρ.69 παρ.2 ν.3346/2005 άρ.34 παρ.3 άρ.48 παρ.2 εδ.1 ΚΠοινΔ άρ.48 παρ.1 εδ.1 ΚΠοινΔ άρ.47 παρ.1 ΚΠοινΔ άρ.47 παρ.2 ΚΠοινΔ άρ.48 παρ.2 εδ.1 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.4 άρ.48 παρ.1 εδ.1 ΚΠοινΔ άρ.47 παρ.1 ΚΠοινΔ άρ.47 παρ.2 ΚΠοινΔ άρ.322 παρ.1 εδ.3 ΚΠοινΔ άρ.322 παρ.1 εδ.3 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.7 άρ.18 παρ.2 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.1 άρ.53 παρ.3 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.6 παρ.3 άρ.241 παρ.3 περ.α ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 περ.α ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 περ.β ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 περ.γ ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.575 εδ.4 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.4 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.4 άρ.495 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 άρ.495 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.495 παρ.3 περ.Α υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.3 περ.Α υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.3 περ.Α υποπερ.γ ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 άρ.495 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.γ ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.δ ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 άρ.495 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2.
Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου επί αιτήματος αναβολής ισχύει και για τις υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την 23-01-2017 ν.4465/2017 άρ.40 παρ.6 ν.4446/2016 άρ.45 ΦΕΚ Α 240/22-12-2016. Αν υποβάλλεται αίτημα αναβολής λόγω αποχής δικηγόρων, δεν απαιτείται παράβολο άρ.241 παρ.3 εδ.4 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.4 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.4 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.4 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.575 εδ.7 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.4 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.4. Το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, και οι ΟΤΑ δεν έχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου άρ.241 παρ.3 εδ.3 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.3 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.3 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.3 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.575 εδ.6 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.4 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.4. Αν το αίτημα αναβολής υποβάλλεται από κοινού από περισσότερους διαδίκους, κατατίθεται ένα παράβολο από τους αιτούντες, το οποίο επιμερίζεται ισομερώς σε αυτούς άρ.241 παρ.3 εδ.2 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.2 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.2 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.2 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.575 εδ.5 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.4 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.4. Κατά μια άποψη, αν δεν κατατεθεί το παράβολο, τότε η μήνυση είναι απαράδεκτη, αλλά ο εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη αυτεπαγγέλτως 1198/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ. 4788/2014 ΣτΕ άρ.42 παρ.4 ΚΠοινΔ άρ.34 παρ.1 3346/2005 άρ.69 παρ.1 ν.3659/2008 άρ.40 παρ.2 ν.4446/2016 άρ.45 ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22-12-2016) άρ.36 ΚΠοινΔ άρ.43 παρ.1 ΚΠοινΔ. Κατά μια άποψη, αν υποβάλλεται μήνυση δεν απαιτείται παράβολο 6/2009 γνωμ.Εισ.ΑΠ άρ.42 παρ.4 ΚΠοινΔ άρ.36 ΚΠοινΔ άρ.43 παρ.1 ΚΠοινΔ. Αν υποβάλλεται έγκληση για αυτεπαγγέλτως διωκόμενο έγκλημα, δεν απαιτείται παράβολο 1198/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ. άρ.46 παρ.2 εδ.1 ΚΠοινΔ ν.4055/2012 άρ.28 παρ.1 ν.4446/2016 άρ.40 παρ.3 άρ.42 παρ.1 ΚΠοινΔ άρ.42 παρ.4 ΚΠοινΔ άρ.34 παρ.1 3346/2005 άρ.69 παρ.1 ν.3659/2008 άρ.40 παρ.2 ν.4446/2016 άρ.45 ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α 240/22-12-2016) άρ.36 ΚΠοινΔ άρ.43 παρ.1 ΚΠοινΔ. Αν η καταγγελία υποβλήθηκε εσφαλμένα ως έγκληση αλλά αποτελούσε μήνυση, το παράβολο έγκλησης που κατατέθηκε θεωρείται ότι κατατέθηκε ως παράβολο μήνυσης 543/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν η έγκληση υποβάλλεται
 • για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας άρ.46 παρ.2 εδ.5 ΚΠοινΔ,
 • ή για έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής άρ.46 παρ.2 εδ.5 ΚΠοινΔ,
 • ή για έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας άρ.46 παρ.2 εδ.5 ΚΠοινΔ,
 • ή για έγκλημα ρατσιστικών διακρίσεων άρ.46 παρ.2 εδ.5 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.3 άρ.81 Α ΠΚ άρ.361 Β ΠΚ,
 • ή για έγκλημα παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης άρ.46 παρ.2 εδ.5 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.3,
 • ή για έγκλημα με αδικηθέντες δικαιούχους νομικής βοήθειας άρ.46 παρ.2 εδ.4 ΚΠοινΔ ν.3226/2004 άρ.1,
 • ή για έγκλημα κατά δημοσίων οργάνων ή υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους άρ.46 παρ.2 εδ.6 ΚΠοινΔ,
δεν απαιτείται παράβολο.
Το παράβολο πολιτικής αγωγής πρέπει να κατατεθεί νομότυπα πριν την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο 286/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ. 543/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν πρόκειται για
 • εργατικές διαφορές άρ.614 περ.3 ΚΠολΔ άρ.663 ΚΠολΔ,
 • ή διαφορές από αμοιβές για παροχή εργασίας άρ.614 περ.5 ΚΠολΔ άρ.677 ΚΠολΔ,
 • ή γαμικές διαφορές άρ.592 περ.1 ΚΠολΔ,
 • ή διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων ή λοιπές οικογενειακές διαφορές άρ.592 περ.3 ΚΠολΔ άρ.681 Β ΚΠολΔ,
δεν απαιτείται παράβολο άρ.495 παρ.3 εδ.6 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.495 παρ.4 εδ.5 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2. Αν ασκήθηκε μία έφεση αναίρεση αναψηλάφηση, από 20-03-2013 και μετά, από περισσότερους διαδίκους ή κατά περισσότερων διαδίκων, κατατίθεται ένα παράβολο από τους εκκαλούντες αναιρεσείοντες αιτούντες άρ.495 παρ.3 εδ.2 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.495 παρ.4 εδ.5 ΚΠολΔ ν.4139/2013 άρ.93 παρ.1 (ΦΕΚ Α 74/2013).
Αν η έφεση αναίρεση αναψηλάφηση είναι εκκρεμής κατά την 20-03-2013, και ασκήθηκε από περισσότερους διαδίκους ή κατά περισσότερων διαδίκων, κατατίθεται ένα παράβολο από τους εκκαλούντες αναιρεσείοντες αιτούντες ν.4139/2013 άρ.98 παρ.1 Διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ Α 92/2013). Κατά μια άποψη, αν ασκήθηκε μία έφεση, μέχρι και 19-03-2013, από περισσότερους διαδίκους, είτε αναγκαστικά είτε απλά ομόδικους, αρκεί η καταβολή ενός παραβόλου έφεσης 162/2013 Εφ.Θεσσαλονίκης.
Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔσυμβουλευτείτε τον ΚΠοινΔ;

Τρόπος πληρωμής παραβόλου

Η πληρωμή γίνεται
 • με e-παράβολο 100 € 70 € 100 € 50 € 50 € 40 € 300 € 250 € 300 € 250 € 100 € 20 € 20 € 30 € 40 € 50 € 75 € 100 € 150 € 300 € 300 € 250 € 300 € 400 € 450 € 400 € 400 € 400 € 500 € 500 € προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 προσθήκη e-παραβόλων 23-01-2017 e-παραβόλα 01-11-2016 e-παραβόλα 01-11-2016 e-παραβόλα 01-11-2016 e-παραβόλα 01-11-2016 e-παραβόλα 01-11-2016 e-παραβόλα 01-11-2016 e-παραβόλα 01-11-2016 e-παραβόλα 24-07-2015 e-παραβόλα 24-07-2015 e-παραβόλα 24-07-2015 e-παραβόλα 24-07-2015 e-παραβόλα 24-07-2015 e-παραβόλα 24-07-2015 e-παραβόλα 24-07-2015 e-παραβόλα 24-07-2015 πολ.1163/03-07-2013 πολ.1150/15-05-2014 πολ.1131/24-06-2015
 • ή, αν δεν είναι διαθέσιμη η διαδικτυακή εφαρμογή e-παράβολο, και κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ άρ.1 πολ.1163/03-07-2013 πολ.1131/24-06-2015 άρ.1,
  με διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ αξίας 100 € 70 € 100 € 50 € 50 € 40 € 300 € 250 € 300 € 250 € 100 € 200 € 200 € 75 € 100 € 150 € 300 € 300 € 250 € 300 € 400 € 450 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 500 € 500 € ,
  καταμεριζόμενο σε
  60 € 42 € 60 € 30 € 180 € 150 € 180 € 150 € 60 € 20 € 20 € 30 € 40 € 50 € 120 € 120 € 45 € 60 € 90 € 180 € 180 € 150 € 180 € 240 € 270 € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 300 € 300 € στον ΚΑΕ 3751 και 40 € 28 € 40 € 20 € 120 € 100 € 120 € 100 € 50 € 40 € 80 € 80 € 30 € 40 € 60 € 120 € 120 € 100 € 120 € 160 € 180 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 200 € 200 € στον ΚΑΕ 3741 (παράβολο ΤΑΧΔΙΚ και παράβολο κάθε αξίας, αντίστοιχα) άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.42 παρ.4 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.42 παρ.4 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.46 παρ.2 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.46 παρ.2 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.63 εδ.2 ΚΠοινΔ κυα.123827/23-12-2010 παρ.3 (ΦΕΚ Β 1991/2010) ν.3659/2008 άρ.69 παρ.2 ν.3346/2005 άρ.34 παρ.3 άρ.63 εδ.2 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.5 ν.3346/2005 άρ.34 παρ.3 άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.48 παρ.2 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.48 παρ.2 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.322 παρ.1 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.322 παρ.1 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.53 παρ.3 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.18 παρ.2 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.1 άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Α υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Α υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Α υποπερ.γ ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.γ ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.δ ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012)
 • ή, μέχρι εξαντλήσεως των εντύπων παραβόλων που έχουν εκδοθεί,
  με έντυπο παράβολο ΤΑΧΔΙΚ 60 € 42 € 60 € 30 € 180 € 150 € 180 € 150 € 60 € 120 € 120 € 45 € 60 € 90 € 180 € 180 € 150 € 180 € 240 € 270 € 240 € 240 € 240 € 240 € 240 € 300 € 300 € και έντυπο παράβολο υπέρ Δημοσίου 40 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.42 παρ.4 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 28 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.42 παρ.4 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 40 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.46 παρ.2 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 20 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.46 παρ.2 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 50 € άρ.63 εδ.2 ΚΠοινΔ κυα.123827/23-12-2010 παρ.3 (ΦΕΚ Β 1991/2010) ν.3659/2008 άρ.69 παρ.2 ν.3346/2005 άρ.34 παρ.3 40 € άρ.63 εδ.2 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.5 ν.3346/2005 άρ.34 παρ.3 120 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.48 παρ.2 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 100 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.48 παρ.2 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 120 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.322 παρ.1 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 100 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.322 παρ.1 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 50 € άρ.18 παρ.2 ΚΠοινΔ ν.4446/2016 άρ.40 παρ.1 40 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.53 παρ.3 ΚΠοινΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 80 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 80 € άρ.495 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 30 € άρ.495 παρ.3 περ.Α υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 40 € άρ.495 παρ.3 περ.Α υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 60 € άρ.495 παρ.3 περ.Α υποπερ.γ ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 120 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 120 € άρ.495 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 100 € άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 120 € άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 160 € άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.γ ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 180 € άρ.495 παρ.3 περ.Β υποπερ.δ ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 160 € άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 άρ.4 παρ.8 εδ.3 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 160 € άρ.495 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 160 € άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 160 € άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 160 € άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.α ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 200 € άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) 200 € άρ.495 παρ.3 περ.Γ υποπερ.β ΚΠολΔ ν.4446/2016 άρ.35 παρ.2 ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τρίτο άρ.4 παρ.8 εδ.1 ν.663/1977 ν.4055/2012 άρ.112 παρ.5 άρ.495 παρ.4 ΚΠολΔ ν.4055/2012 άρ.12 παρ.2 κυα.76120/06-09-2012 (ΦΕΚ Β 2759/2012) .


Επιστροφή παραβόλου

Αν το αίτημα αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο, το παράβολο επιστρέφεται άρ.241 παρ.3 εδ.5 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.5 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.5 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.241 παρ.3 εδ.5 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.3 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.1 άρ.575 εδ.8 ΚΠολΔ ν.4465/2017 άρ.40 παρ.4 ν.4446/2016 άρ.35 παρ.4. Αν χορηγήθηκε έντυπο παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, το ΤΑΧΔΙΚ έχει υποχρέωση να επιστρέψει την αξία τους, βάσει των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού 317/2015 παρ.14 γν.ΝΣΚ άρ.904 ΑΚ. Κατά μια άποψη, αν η μήνυση ευδοκιμήσει, δύναται να επιστραφεί η αξία του παραβόλου 4788/2014 ΣτΕ. Κατά μια άποψη, αν η πολιτική αγωγή ευδοκιμήσει, δύναται να επιστραφεί η αξία του παραβόλου 4788/2014 ΣτΕ.