Οι

τόκοι

επί κεφαλαίου αποτελούν παρεπόμενη απαίτηση ΑΠ 630/2015.

Έναρξη τοκοφορίας

Αν υπάρχει χρηματική οφειλή, και ο οφειλέτης είναι υπερήμερος, ο δανειστής έχει δικαίωμα να ζητήσει τόκο υπερημερίας, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει ζημία άρ.345 εδ.1 ΑΚ. Αν υπάρχει χρηματική οφειλή, και ο οφειλέτης είναι υπερήμερος, και ο δανειστής αποδείξει θετική ζημία, και δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο, ο δανειστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει και τη θετική ζημία άρ.345 εδ.2 ΑΚ. Ο δανειστής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ως ζημία το διαφυγόν κέρδος ΑΠ 344/2014. Η υπερημερία του οφειλέτη επέρχεται και με την όχληση από τον δανειστή ΑΠ 303/2016. Ο οφειλέτης ληξιπρόθεσμης χρηματικής απαίτησης γίνεται υπερήμερος με την όχλησή του από τον δανειστή ΑΠ 524/2003 άρ.345 εδ.1 ΑΚ άρ.340 ΑΚ.

Όχληση

Η όχληση μπορεί να γίνει και με επίδοση στον οφειλέτη καταψηφιστικής αγωγής ΑΠ 524/2003 ΑΠ 303/2016. Αν η καταψηφιστική αγωγή απορριφθεί για μη ουσιαστικούς λόγους (δηλαδή λόγω έλλειψης δικονομικών προϋποθέσεων ή ως απαράδεκτη), η όχληση έχει ισχύ, και αποτελεί χρονικό σημείο έναρξης της τοκοφορίας ΑΠ 524/2003. Αν η αγωγή απορριφθεί για μη ουσιαστικούς λόγους, δεν ανατρέπεται το αποτέλεσμα της όχλησης, η οποία έγινε μέσω της επίδοσης αγωγής ΑΠ 303/2016. Αν η αγωγή απορριφθεί ως αόριστη, ο λόγος αυτός απόρριψης είναι μη ουσιαστικός ΑΠ 303/2016. Αν η καταψηφιστική αγωγή απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους (δηλαδή για λόγους που πλήττουν το υποστατό της αξίωσης, το νόμω ή ουσία αβάσιμο), η όχληση δεν έχει ισχύ, και δεν αποτελεί χρονικό σημείο έναρξης της τοκοφορίας ΑΠ 524/2003. Η επίδοση αγωγής στον εναγόμενο για επιδίκαση χρηματικής απαίτησης δεν είναι μόνο διαδικαστική πράξη, αλλά έχει και χαρακτήρα οιονεί δικαιοπραξίας όχλησης, που εμπεριέχει πρόσκληση του δανειστή απευθυντέα προς τον οφειλέτη για την εκπλήρωση της παροχής, ανεξάρτήτως του διαδικαστικού χαρακτήρα της ως στοιχείου άσκησης της αγωγής και μέσου έναρξης της δίκης ΑΠ 873/2017 σκέψ.IV άρ.340 ΑΚ άρ.345 ΑΚ άρ.346 ΑΚ άρ.215 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.221 παρ.1 ΚΠολΔ. Η επίδοση αγωγής στον εναγόμενο για επιδίκαση χρηματικής απαίτησης, ως όχληση, συνεπάγεται την τοκογονία του ληξιπρόθεσμου χρέους, χωρίς την υπερημερία του εναγόμενου οφειλέτη ΑΠ 873/2017 σκέψ.IV άρ.346 ΑΚ. Η επίδοση αγωγής στον εναγόμενο για επιδίκαση χρηματικής απαίτησης, ως όχληση, καθιστά τον οφειλέτη υπερήμερο, υπό την επιφύλαξη της ένστασης του άρ.342 ΑΚ, και υπόχρεο να πληρώσει τον νόμιμο τόκο υπερημερίας ΑΠ 873/2017 σκέψ.IV. Η επίδοση αγωγής στον εναγόμενο, χωρίς να περιλαμβάνει όχληση, δεν έχει ως άμεσο αποτέλεσμα το να καθιστά τον οφειλέτη υπερήμερο ΑΠ 873/2017 σκέψ.IV. Αν η όχληση ασκείται με την αγωγή, η όχληση δεν αποβάλλει την νομική της φύση ούτε την αυτοτέλειά της έναντι της αγωγής ΑΠ 873/2017 σκέψ.IV.

Έναρξη τοκοφορίας απαίτησης κατά του Δημοσίου

Η τοκοφορία του νόμιμου τόκου και του τόκου υπερημερίας επί οφειλών του Δημοσίου αρχίζει από την επίδοση της αγωγής κδ.26-06/10-07-1944 άρ.21 εδ.2. Αν το αίτημα της αγωγής κατά του Δημοσίου μετατράπηκε από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, οφείλονται τόκοι από την επίδοση της αγωγής ΑΕΔ 7/2011 (ΦΕΚ ΑΕΔ 2/2011) κδ.26-06/10-07-1944 άρ.21 εδ.2. Η τοκοφορία για οφειλές του Δημοσίου αρχίζει από την επίδοση της αγωγής, είτε αυτή είναι καταψηφιστική είτε είναι αναγνωριστική, είτε μετατράπηκε σε αναγνωριστική ΑΠ 248/2012 κδ.26-06/10-07-1944 άρ.21 εδ.2. Η έναρξη της τοκοφορίας μόνο μετά την επίδοση της αγωγής δεν αντίκειται στο άρ.4 παρ.1 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.20 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρ.1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Η έναρξη της τοκοφορίας μόνο μετά την επίδοση της αγωγής είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Η εξώδικη όχληση ή η πάροδος της δήλης ημέρας δεν έχουν ως αποτέλεσμα την έναρξη τοκοφορίας επί οφειλής του Δημοσίου Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Το προνόμιο του Δημοσίου περί έναρξης της τοκοφορίας από την επίδοση της αγωγής είναι ουσιαστικού περιεχομένου προνόμιο Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014.

Ειδικές διατάξεις περί έναρξης τοκοφορίας απαίτησης κατά του Δημοσίου

Στις οφειλές ανάμεσα σε επαγγελματία και Δημόσια Αρχή, από συμφωνία παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών που συνάπτεται από την 16-03-2013, η τοκοφορία για τη Δημόσια Αρχή ξεκινά από την μη εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού, και όχι από την επίδοση της αγωγής ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.5. Αν οι κοινές διατάξεις είναι ευνοϊκότερες του πδ.166/2003 για τον δανειστή, εφαρμόζονται οι κοινές διατάξεις άρ.8 πδ.166/2003. Η υποχρέωση καταβολής τόκων για καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού περί κατασκευής δημοσίων έργων αρχίζει ένα μήνα από τη λήξη της μηνιαίας προθεσμίας ελέγχου και διόρθωσης του λογαριασμού από τη διευθύνουσα υπηρεσία ΣτΕ 7μελούς 3526/2015 άρ.5 παρ.10 ν.1418/1984 ν.3669/2008 άρ.πρώτο άρ.53 παρ.9.

Έναρξη τοκοφορίας απαίτησης κατά ΟΤΑ

Οι ΟΤΑ δεν απολαμβάνουν το προνόμιο των ΝΠΔΔ περί έναρξης της τοκοφορίας από την επίδοση της αγωγής άρ.56 παρ.1 περ.α νδ.496/1974 άρ.15 ν.369/1976. Τα Νομικά Πρόσωπα και Ιδρύματα που εξαρτώνται από ΟΤΑ δεν απολαμβάνουν το παραπάνω προνόμιο των ΝΠΔΔ άρ.56 παρ.1 περ.α νδ.496/1974 άρ.15 ν.369/1976. Αν ασκηθεί αγωγή κατά ΟΤΑ, και απορριφθεί ως αόριστη, και ασκηθεί καινούρια αγωγή με την ίδια ιστορική και νομική αιτία και το ίδιο αίτημα συμπληρώνοντας την αοριστία, η τοκοφορία της απαίτησης κατά του ΟΤΑ αρχίζει από την επίδοση της δεύτερης αγωγής ΑΠ 303/2016 άρ.7 παρ.2 νδ.496/1974.

Έναρξη τοκοφορίας απαίτησης κατά ΝΠΔΔ

Η τοκοφορία του νόμιμου τόκου και του τόκου υπερημερίας επί οφειλών ΝΠΔΔ αρχίζει από την επίδοση της αγωγής νδ.496/1974 άρ.7 παρ.2 ΣτΕ 1454/2014. Η τοκοφορία για οφειλές ΝΠΔΔ αρχίζει από την επίδοση της αγωγής, είτε αυτή είναι καταψηφιστική είτε είναι αναγνωριστική, είτε μετατράπηκε σε αναγνωριστική ΑΠ 1057/2013 νδ.496/1974 άρ.7 παρ.2. Αν ασκηθεί αγωγή κατά ΝΠΔΔ, και απορριφθεί ως αόριστη, και ασκηθεί καινούρια αγωγή με την ίδια ιστορική και νομική αιτία και το ίδιο αίτημα συμπληρώνοντας την αοριστία, η τοκοφορία της απαίτησης κατά του ΝΠΔΔ αρχίζει από την επίδοση της δεύτερης αγωγής ΑΠ 303/2016 άρ.7 παρ.2 νδ.496/1974.

Έναρξη τοκοφορίας απαίτησης κατά φορέων δημοσίων έργων

Οι φορείς δημοσίων έργων, αν γι' αυτούς ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις, δεν απολαμβάνουν το προνόμιο των ΝΠΔΔ περί έναρξης της τοκοφορίας από την επίδοση της αγωγής ν.1418/1984 άρ.5 παρ.10 ν.2229/1994 άρ.2 παρ.6 ν.2940/2001 άρ.1.

Έναρξη τοκοφορίας απαίτησης κατά του ΙΚΑ

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) απολαμβάνει το προνόμιο του Δημοσίου περί έναρξης τοκοφορίας από την επίδοση της αγωγής άρ.19 παρ.1 αν.1846/1951. Το ΙΚΑ απολαμβάνει όλων ανεξαιρέτως των ατελειών, καθώς και των δικαστικών, διοικητικών και οικονομικών προνομίων του Δημοσίου άρ.19 παρ.1 αν.1846/1951. Tο ΙΚΑ έχει όλα τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου άρ.21 παρ.9 ν.1902/1990. Το ΙΚΑ δεν απολαμβάνει το προνόμιο των ΝΠΔΔ περί έναρξης της τοκοφορίας από την επίδοση της αγωγής άρ.7 παρ.2 νδ.496/1974 πδ.305/1985 πδ.192/1986 πδ.437/1977 άρ.56 παρ.2 νδ.496/1974 άρ.2 ν.578/1977.

Έναρξη τοκοφορίας απαίτησης κατά του ΟΓΑ

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) απολαμβάνει το προνόμιο του Δημοσίου περί έναρξης τοκοφορίας από την επίδοση της αγωγής Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014 άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 άρ.29 παρ.4 ν.3232/2004 άρ.77 παρ.1 Συντάγματος άρ.77 παρ.2 Συντάγματος. Ο ΟΓΑ απολαμβάνει όλων ανεξαιρέτως των ατελειών, καθώς και των δικαστικών, διοικητικών και δικονομικών προνομίων του Δημοσίου άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961. Η έννοια της διάταξης του άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 είναι ότι ο ΟΓΑ απολαύει ανεξαιρέτως όλων των ατελειών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου άρ.29 παρ.4 ν.3232/2004. Η διάταξη του άρ.29 παρ.4 ν.3232/2004 είναι γνήσια ερμηνευτική (και όχι ψευδοερμηνευτική), και καλύπτει αναδρομικά και την ερμηνευόμενη διάταξη του άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014 Ολομ. ΣτΕ 482/2018. Η διάταξη του άρ.29 παρ.4 ν.3232/2004 έχει αναδρομική ισχύ, και καλύπτει το εξ υπαρχής περιεχόμενο της ερμηνευόμενης (ασαφούς) διάταξης του άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014 Ολομ. ΣτΕ 482/2018 άρ.77 παρ.1 Συντάγματος άρ.77 παρ.2 Συντάγματος. Στην έννοια των δικαστικών προνομίων της ατελούς διάταξης του άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 περιλαμβάνονται και τα ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Ο ΟΓΑ απολαμβάνει και των ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου, αναδρομικά από την ισχύ του άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014 άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 άρ.29 παρ.4 ν.3232/2004 άρ.77 παρ.1 Συντάγματος άρ.77 παρ.2 Συντάγματος. Το προνόμιο του Δημοσίου περί έναρξης τοκοφορίας από την επίδοση της αγωγής αποτελεί ουσιαστικού περιεχομένου προνόμιο Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Ο ΟΓΑ έχει όλα τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014 άρ.21 παρ.9 ν.1902/1990. Οι οργανισμοί αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν όλα τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου άρ.21 παρ.9 ν.1902/1990. Ο ΟΓΑ περιλαμβάνεται προφανώς στους οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Για τις οφειλές επιδομάτων του ν.1892/1990, ο ΟΓΑ απολαμβάνει το προνόμιο του Δημοσίου περί έναρξης τοκοφορίας από την επίδοση της αγωγής Ολομ. ΣτΕ 482/2018 άρ.1 παρ.1 ΚΥΑ.Γ1α/440/1991 (ΦΕΚ Β 90/1991) άρ.1 παρ.2 εδ.1 ΚΥΑ.Γ1α/440/1991 άρ.18 παρ.9 ν.2008/1992 άρ.63 παρ.7 ν.1892/1990 άρ.51 παρ.4 πδ.78/1998. Το προνόμιο αυτό του ΟΓΑ δεν αντίκειται στο άρ.4 παρ.1 του Συντάγματος, ούτε στην ισότητα ενώπιον του νόμου, κατ' άρ.26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ούτε στο άρ.4 παρ.5 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.25 παρ.1 εδ.4 του Συντάγματος, ούτε στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας και δίκαιης δίκης, κατ' άρ.20 παρ.1 του Συντάγματος, και άρ.6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, και άρ.2 παρ.3 περ.α του ΔΣΑΠΔ, και άρ.2 παρ.3 περ.β του ΔΣΑΠΔ, και άρ.14 παρ.1 του ΔΣΑΠΔ, ούτε στο άρ.17 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ούτε παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας Ολομ. ΣτΕ 482/2018. Ο ΟΓΑ δεν απολαμβάνει το προνόμιο των ΝΠΔΔ περί έναρξης της τοκοφορίας από την επίδοση της αγωγής άρ.7 παρ.2 νδ.496/1974 πδ.305/1985 πδ.192/1986 πδ.437/1977 άρ.56 παρ.2 νδ.496/1974 άρ.2 ν.578/1977.

Έναρξη τοκοφορίας απαίτησης κατά κοινωφελών ιδρυμάτων

Τα κοινωφελή ιδρύματα και οι κοινωφελείς περιουσίες που διέπονται από τον αν.2039/1939 δεν απολαμβάνουν το προνόμιο των ΝΠΔΔ περί έναρξης της τοκοφορίας από την επίδοση της αγωγής νδ.496/1974 άρ.56 παρ.1 περ.β ν.369/1976 άρ.15.

Επιτόκιο

Επιτόκιο οφειλής επαγγελματικής αμοιβής

Στις οφειλές ανάμεσα σε επαγγελματία και επαγγελματία, από συμφωνία παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών που συνάπτεται από την 16-03-2013, αν δεν υπάρχει συμφωνία ή ο συμφωνημένος όρος είναι καταχρηστικός, ο τόκος υπερημέρίας είναι 8% + το επιτόκιο Euribor την αρχή του εξαμήνου ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.4 παρ.1 ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.3 αριθμ.6 και αριθμ.7 ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.15. Στις οφειλές ανάμεσα σε επαγγελματία και επαγγελματία, από συμφωνία παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών που συνάπτεται από την 16-03-2013, ο υπερήμερος οφειλέτης οφείλει επιπλέον 40€ από την έναρξη τοκοφορίας ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.4 ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.7 ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.5 ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.15. Για συμβάσεις που συνάφθηκαν από 05-06-2003 και μετά και υπογράφηκαν έως και 15-03-2013, στις πληρωμές που έχουν χαρακτήρα αμοιβής από κάθε συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων και επιχείρησης, και η συναλλαγή συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής, και ο δανειστής έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις του, και δεν έχει εισπράξει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό, και υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την καθυστέρηση, ο δανειστής δικαιούται τόκους άρ.2 πδ.166/2003 άρ.4 παρ.3 πδ.166/2003 άρ.9 πδ.166/2003 (ΦΕΚ Α 138/05-06-2003)ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.14ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.15. Το ύψος του τόκου υπερημερίας υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση άρ.4 παρ.4 εδ.1 πδ.166/2003. Ως επιχείρηση νοείται κάθε οργάνωση, η οποία ενεργεί στα πλαίσια ανεξάρτητης οικονομικής ή επαγγελματικής της δραστηριότητας, ακόμη και αν η δραστηριότητα αυτή ασκείται από ένα και μόνο πρόσωπο άρ.3 πδ.166/2003. Αν οι κοινές διατάξεις είναι ευνοϊκότερες του πδ.166/2003 για τον δανειστή, εφαρμόζονται οι κοινές διατάξεις άρ.8 πδ.166/2003.

Επιτόκιο απαίτησης κατά του Δημοσίου

Ο νόμιμος τόκος και ο τόκος υπερημερίας επί οφειλών του Δημοσίου ορίζονται σε 6% ετησίως επί του κεφαλαίου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη σύμβαση ή ειδικός νόμος κδ.26-06/10-07-1944 άρ.21 εδ.1. Το προνόμιο αυτό του Δημοσίου δεν αντίκειται στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας, κατ' άρ.20 παρ.1 του Συντάγματος, ούτε στην αρχή της ισότητας, κατ' άρ.4 παρ.1 του Συντάγματος, ούτε στην αρχή της αναλογικότητας, κατ' άρ.25 παρ.1 εδ.4 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.4 παρ.5 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.17 του Συντάγματος ΑΕΔ 25/2012 (ΦΕΚ ΑΕΔ 1/2013). Το προνόμιο αυτό του Δημοσίου είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Το προνόμιο αυτό του Δημοσίου αποτελεί ουσιαστικού περιεχομένου προνόμιο Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Ο προσδιορισμός του νόμιμου τόκου και του τόκου υπερημερίας σε ποσοστό 6% ετησίως δεν αντίκειται στο δικαίωμα της περιουσίας, κατ' άρ.1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, καθώς ο προσδιορισμός, από τον νόμο, του μεγαλύτερου επιτοκίου για τους κοινούς οφειλέτες δεν ιδρύει περιουσία του δανειστή πριν από τη γέννηση της απαίτησής του Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014.

Ειδικές διατάξεις περί επιτοκίου απαίτησης κατά του Δημοσίου

Στις οφειλές ανάμεσα σε επαγγελματία και Δημόσια Αρχή, από συμφωνία παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών που συνάπτεται από την 16-03-2013, ο τόκος υπερημερίας δεν μπορεί να είναι κάτω από 8% + το επιτόκιο Euribor την αρχή του εξαμήνου ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.5 παρ.1 ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.3 αριθμ.6 και αριθμ.7 ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.15. Στις οφειλές ανάμεσα σε επαγγελματία και Δημόσια Αρχή, από συμφωνία παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών που συνάπτεται από την 16-03-2013, ο υπερήμερος οφειλέτης οφείλει επιπλέον 40€ από την έναρξη τοκοφορίας ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.7 ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.5 ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.15. Για συμβάσεις που συνάφθηκαν από 05-06-2003 και μετά και υπογράφηκαν έως και 15-03-2013, στις πληρωμές που έχουν χαρακτήρα αμοιβής από κάθε συναλλαγή μεταξύ επιχείρησης και δημόσιας αρχής, και η συναλλαγή συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής, και ο δανειστής έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις του, και δεν έχει εισπράξει εγκαίρως το οφειλόμενο ποσό, και υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την καθυστέρηση, ο δανειστής δικαιούται τόκους άρ.2 πδ.166/2003 άρ.4 παρ.3 πδ.166/2003 άρ.9 πδ.166/2003 (ΦΕΚ Α 138/05-06-2003) ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.14 ν.4152/2013 άρ.πρώτο παρ.Ζ υποπαρ.Ζ.15. Το ύψος του τόκου υπερημερίας υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση άρ.4 παρ.4 εδ.1 πδ.166/2003. Ως επιχείρηση νοείται κάθε οργάνωση, η οποία ενεργεί στα πλαίσια ανεξάρτητης οικονομικής ή επαγγελματικής της δραστηριότητας, ακόμη και αν η δραστηριότητα αυτή ασκείται από ένα και μόνο πρόσωπο άρ.3 πδ.166/2003. Αν οι κοινές διατάξεις είναι ευνοϊκότερες του πδ.166/2003 για τον δανειστή, εφαρμόζονται οι κοινές διατάξεις άρ.8 πδ.166/2003. Κατά μια άποψη, η διάταξη του άρ.5 παρ.10 εδ.4 ν.1418/1984, περί περιορισμού, επί συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργου, του επιτοκίου στο 85% του επιτοκίου των εξαμηνιαίων γραμματίων του Δημοσίου, είναι αντίθετη στο άρ.4 παρ.1 του Συντάγματος και το άρ.20 παρ.1 του Συντάγματος, αντισυνταγματική και μη εφαρμοστέα 1117/2011 Διοικ.Εφ.Αθηνών. Στις συμβάσεις σχεδίασης και εκτέλεσης δημοσίων έργων περιλαμβάνονται και οι διοικητικές συμβάσεις εκτέλεσης έργων ΟΤΑ ΣτΕ 7μελούς 3526/2015.

Επιτόκιο απαίτησης κατά ΟΤΑ

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) απολαμβάνουν το προνόμιο του Δημοσίου περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας ν.3463/2006 άρ.πρώτο άρ.276 παρ.3. Και υπό την ισχύ παλαιότερων διατάξεων, οι ΟΤΑ απολάμβαναν το σχετικό προνόμιο του Δημοσίου νδ.31/1968 άρ.3. Κατά παλαιότερη άποψη, οι ΟΤΑ δεν απολάμβαναν το προνόμιο του Δημοσίου περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας 222/2012 Μον.Πρ.Θηβών 6082/2010 Εφ.Αθηνών 1117/2011 Διοικ.Εφ.Αθηνών. Η ισχύς του προνομίου αυτού κατά το ν.3463/2006 αρχίζει από 01-01-2007 ν.3463/2006 άρ.τέταρτο. Οι ΟΤΑ δεν απολαμβάνουν το προνόμιο των ΝΠΔΔ περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας άρ.56 παρ.1 περ.α νδ.496/1974 άρ.15 ν.369/1976. Τα Νομικά Πρόσωπα και Ιδρύματα που εξαρτώνται από ΟΤΑ δεν απολαμβάνουν το παραπάνω προνόμιο των ΝΠΔΔ άρ.56 παρ.1 περ.α νδ.496/1974 άρ.15 ν.369/1976.

Επιτόκιο απαίτησης κατά ΝΠΔΔ

Ο νόμιμος τόκος και ο τόκος υπερημερίας επί οφειλών ΝΠΔΔ ορίζονται σε ποσοστό 6% ετησίως επί του κεφαλαίου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη σύμβαση ή ειδικός νόμος άρ.7 παρ.2 νδ.496/1974. Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-01-1977 άρ.62 νδ.496/1974 ν.250/1976. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που υπάγονταν στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ, απολαμβάνουν το προνόμιο των ΝΠΔΔ περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας πδ.305/1985 πδ.192/1986 πδ.437/1977 άρ.56 παρ.2 νδ.496/1974 άρ.2 ν.578/1977. Κατά κατηργημένες διατάξεις, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που υπάγονταν στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών εξαιρούνταν από την εφαρμογή του νδ.496/1974 πδ.305/1985 πδ.192/1986 πδ.437/1977 άρ.56 παρ.2 νδ.496/1974 άρ.2 ν.578/1977.

Επιτόκιο απαίτησης κατά του ΙΚΑ

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) απολαμβάνει το προνόμιο του Δημοσίου περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας άρ.19 παρ.1 αν.1846/1951. Το ΙΚΑ απολαμβάνει όλων ανεξαιρέτως των ατελειών, καθώς και των δικαστικών, διοικητικών και οικονομικών προνομίων του Δημοσίου άρ.19 παρ.1 αν.1846/1951. Tο ΙΚΑ έχει όλα τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου άρ.21 παρ.9 ν.1902/1990. Το ΙΚΑ δεν απολαμβάνει το προνόμιο των ΝΠΔΔ περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας άρ.7 παρ.2 νδ.496/1974 πδ.305/1985 πδ.192/1986 πδ.437/1977 άρ.56 παρ.2 νδ.496/1974 άρ.2 ν.578/1977.

Επιτόκιο απαίτησης κατά του ΟΓΑ

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) απολαμβάνει το προνόμιο του Δημοσίου περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014 άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 άρ.29 παρ.4 ν.3232/2004 άρ.77 παρ.1 Συντάγματος άρ.77 παρ.2 Συντάγματος. Ο ΟΓΑ απολαμβάνει όλων ανεξαιρέτως των ατελειών, καθώς και των δικαστικών, διοικητικών και δικονομικών προνομίων του Δημοσίου άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961. Η έννοια της διάταξης του άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 είναι ότι ο ΟΓΑ απολαύει ανεξαιρέτως όλων των ατελειών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου άρ.29 παρ.4 ν.3232/2004. Η διάταξη του άρ.29 παρ.4 ν.3232/2004 είναι γνήσια ερμηνευτική (και όχι ψευδοερμηνευτική), και καλύπτει αναδρομικά και την ερμηνευόμενη διάταξη του άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014 Ολομ. ΣτΕ 482/2018. Η διάταξη του άρ.29 παρ.4 ν.3232/2004 έχει αναδρομική ισχύ, και καλύπτει το εξ υπαρχής περιεχόμενο της ερμηνευόμενης (ασαφούς) διάταξης του άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014 Ολομ. ΣτΕ 482/2018 άρ.77 παρ.1 Συντάγματος άρ.77 παρ.2 Συντάγματος. Στην έννοια των δικαστικών προνομίων της ατελούς διάταξης του άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 περιλαμβάνονται και τα ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Ο ΟΓΑ απολαμβάνει και των ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου, αναδρομικά από την ισχύ του άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014 άρ.18 παρ.1 ν.4169/1961 άρ.29 παρ.4 ν.3232/2004 άρ.77 παρ.1 Συντάγματος άρ.77 παρ.2 Συντάγματος. Το προνόμιο του Δημοσίου περί επιτοκίου ύψους 6% του νόμιμου τόκου και του τόκου υπερημερίας, αν δεν υπάρχει αντίθετη σύμβαση ή ειδικός νόμος, αποτελεί ουσιαστικού περιεχομένου προνόμιο Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Ο ΟΓΑ έχει όλα τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014 άρ.21 παρ.9 ν.1902/1990. Οι οργανισμοί αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν όλα τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου άρ.21 παρ.9 ν.1902/1990. Ο ΟΓΑ περιλαμβάνεται προφανώς στους οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πλ.Ολομ. ΑΠ 1/2014 Πλ.Ολομ. ΑΠ 2/2014. Για τις οφειλές επιδομάτων του ν.1892/1990, ο ΟΓΑ απολαμβάνει το προνόμιο του Δημοσίου περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας Ολομ. ΣτΕ 482/2018 άρ.1 παρ.2 ΚΥΑ.Γ1α/440/1991 (ΦΕΚ Β 90/1991) πδ.78/1998 άρ.51 παρ.4. Το προνόμιο αυτό του ΟΓΑ δεν αντίκειται στο άρ.4 παρ.1 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ούτε στο άρ.4 παρ.5 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.25 παρ.1 εδ.4 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.20 παρ.1 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρ.2 παρ.3 περ.α του ΔΣΑΠΔ, ούτε στο άρ.2 παρ.3 περ.β του ΔΣΑΠΔ, ούτε στο άρ.14 παρ.1 του ΔΣΑΠΔ, ούτε στο άρ.17 του Συντάγματος, ούτε στο άρ.1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ούτε παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας Ολομ. ΣτΕ 482/2018 άρ.πρώτο ν.2462/1997. Ο ΟΓΑ δεν απολαμβάνει το προνόμιο των ΝΠΔΔ περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας άρ.7 παρ.2 νδ.496/1974 πδ.305/1985 πδ.192/1986 πδ.437/1977 άρ.56 παρ.2 νδ.496/1974 άρ.2 ν.578/1977.

Επιτόκιο απαίτησης κατά ΝΠΙΔ

Τα ΝΠΙΔ, όπως η ΕΡΤ ΑΕ, δεν απολαμβάνουν το προνόμιο του Δημοσίου περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας ΑΠ 12/2013.

Επιτόκιο απαίτησης κατά κοινωφελών ιδρυμάτων

Τα κοινωφελή ιδρύματα και οι κοινωφελείς περιουσίες που διέπονται από τον αν.2039/1939 δεν απολαμβάνουν το προνόμιο των ΝΠΔΔ περί του ύψους του επιτοκίου για τον νόμιμο τόκο και τον τόκο υπερημερίας νδ.496/1974 άρ.56 παρ.1 περ.β ν.369/1976 άρ.15.

Περίοδος επιτοκίου

Περίοδος επιτοκίου οφειλής πιστωτικής κάρτας

Οι τόκοι των οφειλών του κατόχου πιστωτικής κάρτας προς την τράπεζα υπολογίζονται με έτος διάρκειας 365 ημερών 1778/2010 Εφ.Αθηνών. Οι τόκοι των οφειλών του οφειλέτη τράπεζας προς κάποιες τράπεζες υπολογίζονται με έτος διάρκειας 360 ημερών 1159/2012 Εφ.Αθηνών 1778/2010 Εφ.Αθηνών. Ο Γενικός Όρος Συναλλαγών σε δανειακή σύμβαση με τράπεζα για υπολογισμό των τόκων βάσει έτους 360 ημερών είναι καταχρηστικός ΑΠ 430/2005.

Παραγραφή τόκων

Αν η απαίτηση των τόκων δεν έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη απόφαση, οι τόκοι εμπίπτουν σε πενταετή παραγραφή ΑΠ 592/2009 άρ.250 αριθ.15 ΑΚ άρ.268 ΑΚ. Αν η απαίτηση των τόκων έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη απόφαση, οι τόκοι που αφορούν στο διάστημα μέχρι και την τελεσιδικία της απόφασης εμπίπτουν σε εικοσαετή παραγραφή ΑΠ 592/2009 άρ.250 αριθ.15 ΑΚ άρ.268 εδ.1 ΑΚ. Αν η απαίτηση των τόκων έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη απόφαση, οι τόκοι που αφορούν στο διάστημα μετά την τελεσιδικία της απόφασης εμπίπτουν σε πενταετή παραγραφή ΑΠ 592/2009 άρ.250 αριθ.15 ΑΚ άρ.268 εδ.2 ΑΚ. Για να εμπίπτουν οι τόκοι σε εικοσαετή παραγραφή απαιτείται η βεβαίωση δια τελεσίδικης απόφασης ειδικώς της από τόκους αξίωσης, μη αρκούσης της βεβαίωσης μόνο της από το κεφάλαιο αξίωσης ΑΠ 592/2009. Η πενταετία ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από εκείνο στο οποίο έχουν παραχθεί οι τόκοι και στο οποίο ο δικαιούχος μπορούσε να εγείρει αγωγή και να τους διεκδικήσει ΑΠ 592/2009 άρ.250 αριθ.15 ΑΚ άρ.253 ΑΚ άρ.251 ΑΚ, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από όταν η απαίτηση περί των τόκων έγινε απαιτητή ΑΠ 592/2009 ΑΠ 1355/1998 άρ.253 ΑΚ. Η απόφαση ή η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο για τόκους επί τόκων (ανατοκισθέντες τόκους) μόνο αν επιδικάζει αυτούς ρητά ΑΠ 623/2011. Θα συμβουλευτείτε τον ΑΚ;