Οι

τόκοι

, νόμιμοι και ο υπερημερίας, επί οφειλών του Δημοσίου ορίζονται σε 6% ετησίως επί του κεφαλαίου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη σύμβαση ή ειδικός νόμος βδ.26-06/10-07-1944 αρ.21 25/2012 ΑΕΔ. Κατά μια άποψη, στους ΟΤΑ, ως ΝΠΔΔ, ισχύει το μειωμένο επιτόκιο του Δημοσίου 2/2014 ΑΠ 1454/2014 ΣτΕ 21596/2012 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης 123/2012 Μον.Πρ.Θηβών 282/2012 Ειρ.Θηβών. Κατ' άλλη άποψη, στους ΟΤΑ, ως ΝΠΔΔ, δεν ισχύει το μειωμένο επιτόκιο του Δημοσίου 222/2012 Μον.Πρ.Θηβών 1117/2011 Διοικ.Εφ.Αθηνών 6082/2010 Εφ.Αθηνών. Στα ΝΠΙΔ, όπως η ΕΡΤ ΑΕ, δεν έχει ισχύ το μειωμένο επιτόκιο του Δημοσίου 12/2013 ΑΠ. Η τοκοφορία για οφειλές του Δημοσίου 7/2011 ΑΕΔ κδ.26-06/10-07-1944 αρ.21 και ΝΠΔΔ 1057/2013 ΑΠ νδ.496/1974 αρ.7 παρ.2 αρχίζει από την επίδοση της αγωγής, είτε αυτή είναι καταψηφιστική είτε είναι αναγνωριστική, είτε μετατράπηκε σε αναγνωριστική 248/2012 ΑΠ, ακόμη και αν υπήρχε πρότερη δήλη ημέρα. Από το προνόμιο αυτό εξαιρούνται τα κοινοφελή ιδρύματα νδ.496/1974 ν.369/1976 αρ.15, ο ΟΓΑ και το ΙΚΑ νδ.305/1985. Από το προνόμιο αυτό εξαιρούνται και οι φορείς δημοσίων έργων, για τους οποίους ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις ν.1418/1984 αρ.10 ν.2940/2001 αρ.1. Κατά μια άποψη, η εξαίρεση αυτή είναι αντισυνταγματική και μη εφαρμοστέα 1117/2011 Διοικ.Εφ.Αθηνών. Στις οφειλές ανάμεσα σε επαγγελματία και Δημόσια Αρχή από συμφωνία παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών, η οποία συνάπτεται από την 16-03-2013 ν.4152/2013 αρ.1 παρ.Ζ υποπαρ.15, ο τόκος υπερημερίας δεν μπορεί να είναι κάτω από 8% + το επιτόκιο Euribor την αρχή του εξαμήνου ν.4152/2013 αρ.1 παρ.Ζ υποπαρ.5 παρ.1, υποπαρ.3 αριθμ.6 και αριθμ.7. Στις οφειλές ανάμεσα σε επαγγελματίες από συμφωνία παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας που συνάπτεται από την 16-03-2013 ν.4152/2013 αρ.1 παρ.Ζ υποπαρ.15, αν δεν υπάρχει συμφωνία ή ο συμφωνημένος όρος είναι καταχρηστικός, ο τόκος υπερημέρίας είναι 8% + το επιτόκιο Euribor την αρχή του εξαμήνου ν.4152/2013 αρ.1 παρ.Ζ υποπαρ.4 παρ.1, υποπαρ.3 αριθμ.6 και αριθμ.7. Στις οφειλές ανάμεσα σε επαγγελματία και Δημόσια Αρχή ν.4152/2013 αρ.1 παρ.Ζ υποπαρ.5 ή άλλο επαγγελματία ν.4152/2013 αρ.1 παρ.Ζ υποπαρ.4 από συμφωνία παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών που συνάπτεται από την 16-03-2013 ν.4152/2013 αρ.1 παρ.Ζ υποπαρ.15, ο υπερήμερος οφειλέτης οφείλει επιπλέον 40€ από την έναρξη τοκοφορίας ν.4152/2013 αρ.1 παρ.Ζ υποπαρ.7 ν.4152/2013 αρ.1 παρ.Ζ υποπαρ.5. Η τοκοφορία για την Δημόσια Αρχή ξεκινά από την μη εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού, και όχι από την επίδοση της αγωγής ν.4152/2013 αρ.1 παρ.Ζ υποπαρ.5. Οι τόκοι των οφειλών του κατόχου πιστωτικής κάρτας προς την τράπεζα υπολογίζονται με έτος διάρκειας 365 ημερών 1778/2010 Εφ.Αθηνών. Οι τόκοι των οφειλών του οφειλέτη τράπεζας προς κάποιες τράπεζες υπολογίζονται με έτος διάρκειας 360 ημερών 1159/2012 Εφ.Αθηνών 1778/2010 Εφ.Αθηνών. Ο Γενικός Όρος Συναλλαγών σε δανειακή σύμβαση με τράπεζα για υπολογισμό των τόκων βάσει έτους 360 ημερών είναι καταχρηστικός 430/2005 ΑΠ. Αν πρόκειται για χρηματική οφειλή, και αν ο οφειλέτης είναι υπερήμερος, τότε ο δανειστής έχει δικαίωμα να ζητήσει τόκο υπερημερίας, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει ζημία αρ.345 εδ.1 ΑΚ. Αν πρόκειται για χρηματική οφειλή, και αν ο οφειλέτης είναι υπερήμερος, και αν ο δανειστής αποδείξει θετική ζημία, και αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο, τότε ο δανειστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει και τη θετική ζημία αρ.345 εδ.2 ΑΚ. Ο δανειστής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ως ζημία το διαφυγόν κέρδος 344/2014 ΑΠ. Οι τόκοι επί κεφαλαίου αποτελούν παρεπόμενη απαίτηση 630/2015 ΑΠ.

Παραγραφή τόκων

Αν η απαίτηση των τόκων δεν έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη απόφαση, τότε οι τόκοι εμπίπτουν σε πενταετή παραγραφή 402/2003 Εφ.Πατρών αρ.250 αριθμ.15 ΑΚ αρ.268 ΑΚ. Αν η απαίτηση των τόκων έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη απόφαση, τότε οι τόκοι που αφορούν στο διάστημα μέχρι και την τελεσιδικία της απόφασης εμπίπτουν σε εικοσαετή παραγραφή 395/2005 Εφ.Δωδεκανήσου 402/2003 Εφ.Πατρών αρ.268 εδ.1 ΑΚ. Αν η απαίτηση των τόκων έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη απόφαση, τότε οι τόκοι που αφορούν στο διάστημα μετά την τελεσιδικία της απόφασης εμπίπτουν σε πενταετή παραγραφή 395/2005 Εφ.Δωδεκανήσου 402/2003 Εφ.Πατρών αρ.268 εδ.2 ΑΚ. Η πενταετία ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από εκείνο στο οποίο έχουν παραχθεί οι τόκοι και στο οποίο ο δικαιούχος μπορούσε να εγείρει αγωγή και να τους διεκδικήσει 402/2003 Εφ.Πατρών αρ.253 ΑΚ, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από όταν η απαίτηση περί των τόκων έγινε απαιτητή 1355/1998 ΑΠ αρ.253 ΑΚ. Θα συμβουλευτείτε τον ΑΚ;