Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Για τον νόμο όπως τροποποιήθηκε

άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 5 ν. 4336/2015 άρ. 4 ν. 4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών άρ. 14 παρ. 11 ν. 4346/2015
Ο ν. 3869/2010, με τις τελευταίες τροποποιήσεις
Να οι πρόσφατες τροποποιήσεις
Από 01-01-2021 δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 άρ. 265 παρ. 1 περ. β ν. 4738/2020 άρ. 308 εδ. 1 ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α 207/27-10-2020). Η διάταξη του άρ. 265 ν. 4738/2020 παραπέμπει κατά το γράμμα της στο άρ. 270 ν. 3738/2020, αλλά η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου ορίζεται στο άρ. 308 ν. 4738/2020 άρ. 265 παρ. 1 περ. β ν. 4738/2020 άρ. 308 εδ. 1 ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α 207/27-10-2020). Η πορεία της αίτησης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έχει ως εξής: Στην πράξη, ο προσδιορισμός δικασίμων εντός των παραπάνω προθεσμιών τηρείται μόνο αν υπάρχει η σχετική ευχέρεια στο πινάκιο του κάθε Ειρηνοδικείου. Για ορισμένα υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικά ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα έχει οριστεί ειδικός εκκαθαριστής απόφ.ΕΠΑΘ.ΤτΕ.182/1/4.4.2016 (ΦΕΚ Β 925/2016).

Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4336/2015

Οι τροποποιήσεις που επιφέρει ο ν. 4336/2015 εφαρμόζονται στις αιτήσεις που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή από 19-08-2015 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 5 ν. 4336/2015 άρ. 4 ν. 4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών.

Υποχρεώσεις οφειλετών με αιτήσεις κατατεθειμένες έως και 18 Αυγούστου 2015

Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και η αίτησή του δεν συζητηθεί μέχρι και 30-06-2016, οφείλει μέχρι 30-06-2016 να καταθέσει εκ νέου τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρ. 4 παρ. 1 και άρ. 4 παρ. 2 στην αρμόδια γραμματεία άρ. 55 ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α 78/26-04-2016) άρ. 3ο παρ. 1 ν. 4366/2016 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 1 εδ. 1 ν. 4336/2015 άρ. 4 ν. 4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Η υπαίτια παράλειψη της επικαιροποίησης των στοιχείων ισοδυναμεί με παράβαση του καθήκοντος ειλικρίνειας κατά τον ν. 3869/2010 και απώλεια προστασίας άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 1 εδ. 2 ν. 4336/2015. Ήδη έχει εκδοθεί λίστα κατατιθέμενων δικαιολογητικών για την επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων παρ. 1 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015). Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και υπάρχει προσωρινή διαταγή με ισχύ πέραν της 18-02-2016, μετά την ημερομηνία αυτή καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της υφιστάμενης προσωρινής διαταγής, αν αυτό δικαιολογείται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο οφειλέτης άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 2 ν. 4336/2015 άρ. 4 ν. 4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Το ίδιο ισχύει και αν έχει εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων με ισχύ πέραν της 18-02-2015 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 2 ν. 4336/2015 άρ. 4 ν. 4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και η αίτησή του δεν έχει συζητηθεί, ούτε έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση, προκειμένου να υπαχθεί στις τροποποιημένες διατάξεις άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 3 εδ. 1 ν. 4336/2015 άρ. 4 ν. 4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Ο αιτών μπορεί να παραιτηθεί από την αίτησή του και να επανυποβάλει αίτηση, αν δεν έχει συζητηθεί η αίτησή του και δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές ερμ.εγκ.7698/20-08-2015. Ήδη έχει εκδοθεί υπόδειγμα αίτησης για τη συμπλήρωση οφειλών, είτε εκδόθηκε προσωρινή διαταγή είτε όχι παρ. 2 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015). Αν ο οφειλέτης έχει εκκρεμή αίτηση με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και προσδιορισμένη δικάσιμο κύριας αίτησης μετά την 18-08-2018, μπορεί μέχρι την 18-12-2015 να αιτηθεί με κλήση τον επαναπροσδιορισμό της συζήτησης σε συντομότερη δικάσιμο άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 4 εδ. 1 ν. 4336/2015 άρ. 4 ν. 4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Μετά την 18-12-2015, θα επαναπροσδιοριστούν αυτεπαγγέλτως εντός της τριετούς προθεσμίας προσδιορισμού δικασίμου όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης έως και 18-08-2015, και προσδιορισμένο χρόνο συζήτησης της αίτησης μετά την 18-08-2018 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 4 εδ. 2 ν. 4336/2015 ΥΑ.70888/29-09-2015 (ΦΕΚ Β 2225/15-10-2015). Ο ορισμός συντομότερης δικασίμου γίνεται ατελώς άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 4 εδ. 3 ν. 4336/2015. Η πράξη προσδιορισμού δικασίμου κοινοποιείται μέσω επίδοσης από δικαστικό επιμελητή ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο, όπως τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία στον πληρεξούσιο δικηγόρο ή στον διάδικο άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 4 εδ. 4 ν. 4336/2015.

Επικαιροποίηση

Ο αιτών, προς επικαιροποίηση της αίτησής του, οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω έγγραφα στην αρμόδια γραμματεία παρ. 1 ΚΥΑ 8986/14-10-2015 (ΦΕΚ Β 2208/2015): Αν ο αιτών είναι έγγαμος, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για τη σύζυγο. Αν ο αιτών έχει ανήλικα τέκνα με περιουσία, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για αυτά.

Υπαγόμενα πρόσωπα

Στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά γίνεται υπαγωγή υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις Κατά μια άποψη, η αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών ως προϋπόθεση ρύθμισης των οφειλών του αιτούντα δύναται να πληρούται και όταν ο οφειλέτης με βάση τα εισοδήματά του δύναται μεν να εξοφλεί ακόμη και το σύνολο των χρεών του αλλά σε βάρος των στοιχειωδών αναγκών του 30/2016 Ειρ.Βασιλικών (εκουσίας). Η εξόφληση των πιστωτών από τον οφειλέτη με αδυναμία ικανοποίησης των βιοτικών αναγκών του δεν αναιρεί την αδυναμία πληρωμών του οφειλέτη 30/2016 Ειρ.Βασιλικών (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν ο αιτών επικαλείται την ύπαρξη μόνο μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, και υποβάλει την αίτηση διαβλέποντας ότι δεν θα μπορέσει να τις καταβάλει στο μέλλον, η αίτησή του είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη και ειδικότερα ως πρόωρα υποβαλλόμενη 121/2012 Ειρ.Κορίνθου (εκουσίας). Αν μερικές μόνο από τις αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες, και οι άλλες δεν είναι, πληρούται η προϋπόθεση της μη εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλων, γιατί το δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει, λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων, στη συνολική ρύθμιση των οφειλών, ακόμη και αυτών των οποίων δεν έληξε η προθεσμία εκπλήρωσης 121/2012 Ειρ.Κορίνθου (εκουσίας). Οι απαιτήσεις των οποίων δεν έληξε η προθεσμία εκπλήρωσης θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες, και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία που έχουν στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο 121/2012 Ειρ.Κορίνθου (εκουσίας). Ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαχθεί μόνο μία φορά από τα χρέη του, όπως αυτά περιγράφονται στην αιτησή του άρ. 1 παρ. 3 ν. 3869/2010 άρ. 1 παρ. 1 εδ. 3 ν. 3869/2010. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται και έναντι των εγγυητών, και έναντι των εις ολόκληρον υπόχρεων και έναντι άλλων δικαιούχων σε αναγωγή άρ. 12 εδ. 2 ν. 3869/2010. Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι συνοφειλετών ή εγγυητών του οφειλέτη, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται άρ. 12 εδ. 1 ν. 3869/2010. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν από κοινού οι σύζυγοι, ακόμη και αν έχουν ατομικές οφειλές, καθώς το διατακτικό θα ορίζει ατομικές ρυθμίσεις για τους συζύγους 1/2012 Ειρ.Πατρών (εκούσιας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκούσιας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας). Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες διευκρίνιση Υπ.Αναπτ. Β13-5/1.2.2013. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και μικροέμποροι, δηλαδή άτομα που ασκούν εμπορικές πράξεις και αποκομίζουν από αυτές όφελος, όμως το όφελος αυτό αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού τους κόπου και μόχθου και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών κλπ 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Μικροέμποροι είναι πχ. η μοδίστρα, ο υπαίθριος μικροπωλητής σε πάγκους, αγορές και πανηγύρια, ο γυρολόγος, ο πλανόδιος λαχειοπώλης κλπ., καθώς αυτοί είναι βιοπαλαιστές έτοιμοι να τραπούν σε άλλα βιοποριστικά επαγγέλματα από εποχή σε εποχή και επομένως δεν έχουν κατά τα ισχύοντα στον Πτωχευτικό Κώδικα πτωχευτική ιδιότητα ΑΠ 803/2017. Την αίτηση μπορούν να καταθέσουν και έμποροι, ανεξάρτητα αν τα χρέη είναι εμπορικά ή μη, αρκεί να είχαν σταματήσει τις πληρωμές τους αφού έχασαν την εμπορική ιδιότητα 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Η αδυναμία πληρωμής είναι μόνιμη και γενική όταν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει ουσιώδες τμήμα των υποχρεώσεών του, ακόμη και αν εκπληρώνει κάποιες μη ουσιώδεις οφειλές του 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η εξυπηρέτηση κάποιων οφειλών δεν άρει τη γενικότητα της αδυναμίας πληρωμής 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η αδυναμία πληρωμής προϋποθέτει έλλειψη ρευστότητας, όχι αναγκαστικά και έλλειψη περιουσιακών στοιχείων 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ.. Η μεμονωμένη παροχή εγγύησης δεν καθιστά έμπορο τον εγγυητή 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εξουσίας). Για να καταστεί έμπορος ο εγγυητής, η παροχή εγγύησης πρέπει να είναι συστηματική και να γίνεται κατά σύνηθες επάγγελμα 739/2005 Πολ.Πρ.Αθηνών. Ο οικοδόμος που δεν απασχολεί προσωπικό δεν είναι έμπορος, και μπορεί να υπαχθεί στον νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος δεν είναι έμπορος αν λείπει το στοιχείο της διαμεσολάβησης, η δε πράξη δεν γίνεται συστηματικά και σε ευρεία κλίμακα 6293/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο αλλά από τον αιτούντα. Κατ' άλλη άποψη, η αίτηση είναι παραδεκτή ακόμη και αν δεν υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο αλλά από τον αιτούντα 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας). Η αίτηση είναι ανύπαρκτη ως προς τον αιτούντα, αν η αίτηση υπογράφεται αυτοπρόσωπα από τον αιτούντα και τη σύζυγό του, και ο αιτών δεν υπέγραψε και στην έκθεση κατάθεσης της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας). Η παραπάνω αίτηση είναι υπαρκτη ως προς τη σύζυγο που υπέγραψε και την αίτηση και την έκθεση κατάθεσης της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από τον αιτούντα 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, ο αιτών είναι δικονομικά απών αν παρίσταται στη συζήτηση αυτοπροσώπως, χωρίς εκπροσώπηση από δικηγόρο. Κατ' άλλη άποψη, ο αιτών είναι δικονομικά παρών αν παρίσταται στη συζήτηση αυτοπροσώπως, χωρίς εκπροσώπηση από δικηγόρο 1/2013 Ειρ.Δύμης (εκουσίας). Η αίτηση, για να είναι παραδεκτή, πρέπει να υπογράφεται από δικηγόρο άρ. 118 περ. 5 ΚΠολΔ άρ. 94 παρ. 1 ΚΠολΔ, ή κατ' ελάχιστον να υπογράφεται από δικηγόρο η πράξη κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου Ολομ. ΑΠ 1/2010. Ο αιτών, για να παρίσταται παραδεκτά ενώπιον του δικαστηρίου, πρέπει να παρίσταται με δικηγόρο άρ. 94 παρ. 1 ΚΠολΔ.

Υπαγόμενες οφειλές

Οφειλές προς ιδιώτες

Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν οφειλές του αιτούντα προς ιδιώτες άρ. 1 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Ως οφειλές προς ιδιώτες θεωρούνται και τα δάνεια σε Τράπεζες. Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν και οφειλές οι οποίες κατά την κατάθεση της αίτησης βρίσκονται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ άρ. 1 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Προσ. διαταγή. 7/6/2013 Ειρ.Πειραιά ν. 2322/1995 άρ. 19 παρ. 1 ν. 3082/2002 άρ. 15 παρ. 1 περ. κ. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί και δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 38/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας).

Βεβαιωμένη οφειλή κατά τον ΚΕΔΕ, τον ΚΦΔ ή τον Τελωνειακό Κώδικα

Στην αίτηση μπορεί να περιληφθεί βεβαιωμένη οφειλή στη Φορολογική Διοίκηση, κατά τον ΚΕΔΕ, τον ΚΦΔ, ή τον Τελωνειακό Κώδικα άρ. 1 παρ. 2 εδ. 2 περ. α ν. 3869/2010. Στην οφειλή συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής της άρ. 1 παρ. 2 εδ. 2 περ. α ν. 3869/2010. Αν η οφειλή, κατά την κατάθεση της αίτησης, βρίσκεται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτησή του άρ. 1 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης, επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής για την οφειλή άρ. 4 παρ. 6 στοιχ. γ ν. 3869/2010 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 1 παρ. 8 ν. 4336/2015. Η οφειλή μπορεί να αποτελέσει μέρος της αίτησης ακόμη και αν έχει βεβαιωθεί εντός του τελευταίου έτους από την κατάθεση της αίτησης 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. άρ. 1 παρ. 4 εδ. 2 ν. 3869/2010 άρ. 1 παρ. 4 εδ. 1 περ. α ν. 3869/2010 άρ. 1 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Διαφορετικά, η οφειλή μπορεί να υπαχθεί στην αίτηση μόνο αν έχει γεννηθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης άρ. 1 παρ. 3 εδ. 1 στοιχ. α ν. 3869/2010 άρ. 1 παρ. 2 εδ. 2 περ. α ν. 3869/2010. Αν για την οφειλή εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, και η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, ο οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτηση μόνο αν, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, παραιτηθεί από την άσκηση του δικαιώματος ή από το δικόγραφο οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον δικαστικής αρχής ή από προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής, και η οφειλή βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση μετά την παραίτηση αυτή 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. άρ. 1 παρ. 3 περ. β ν. 3869/2010.

Βεβαιωμένη οφειλή προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών

Στην αίτηση μπορεί να περιληφθεί βεβαιωμένη οφειλή προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών άρ. 1 παρ. 2 εδ. 2 περ. β ν. 3869/2010. Στην κατηγορία των οφειλών αυτών περιλαμβάνεται η οφειλή που προκύπτει από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, κατά τον ν. 1337/1983 από τέλη και φόρους προς το Δημόσιο και ΟΤΑ άρ. 1 παρ. 2 εδ. 2 περ. β ν. 3869/2010. Στην οφειλή συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής τους άρ. 1 παρ. 2 εδ. 2 περ. β ν. 3869/2010. Αν η οφειλή, κατά την κατάθεση της αίτησης, βρίσκεται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτησή του άρ. 1 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης, επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής για την οφειλή άρ. 4 παρ. 6 στοιχ. γ ν. 3869/2010 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 1 παρ. 8 ν. 4336/2015. Η οφειλή μπορεί να αποτελέσει μέρος της αίτησης ακόμη και αν έχει βεβαιωθεί εντός του τελευταίου έτους από την κατάθεση της αίτησης 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. άρ. 1 παρ. 4 εδ. 2 ν. 3869/2010 άρ. 1 παρ. 4 εδ. 1 περ. α ν. 3869/2010 άρ. 1 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Διαφορετικά, η οφειλή μπορεί να υπαχθεί στην αίτηση μόνο αν έχει γεννηθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης άρ. 1 παρ. 3 εδ. 1 στοιχ. α ν. 3869/2010 άρ. 1 παρ. 2 εδ. 2 περ. β ν. 3869/2010. Αν για την οφειλή εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικών αρχής, και η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, ο οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτηση μόνο αν, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, παραιτηθεί από την άσκηση του δικαιώματος ή από το δικόγραφο οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον δικαστικής αρχής ή από προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής, και η οφειλή βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση μετά την παραίτηση αυτή 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. άρ. 1 παρ. 3 περ. β ν. 3869/2010.

Ασφαλιστικές εισφορές προς τους ΟΚΑ

Στην αίτηση μπορούν να περιληφθούν ασφαλιστικές εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης άρ. 1 παρ. 2 εδ. 2 περ. γ ν. 3869/2010. Στην οφειλή συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής τους άρ. 1 παρ. 2 εδ. 2 περ. γ ν. 3869/2010. Αν η οφειλή, κατά την κατάθεση της αίτησης, βρίσκεται σε αναστολή (διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου) ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτησή του άρ. 1 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης, επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής για την οφειλή άρ. 4 παρ. 6 στοιχ. γ ν. 3869/2010 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 1 παρ. 8 ν. 4336/2015. Η οφειλή μπορεί να αποτελέσει μέρος της αίτησης ακόμη και αν έχει βεβαιωθεί εντός του τελευταίου έτους από την κατάθεση της αίτησης 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. άρ. 1 παρ. 4 εδ. 2 ν. 3869/2010 άρ. 1 παρ. 4 εδ. 1 περ. α ν. 3869/2010 άρ. 1 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Διαφορετικά, η οφειλή μπορεί να υπαχθεί στην αίτηση μόνο αν έχει γεννηθεί πριν από τουλάχιστον ένα έτος από την κατάθεση της αίτησης άρ. 1 παρ. 3 εδ. 1 στοιχ. α ν. 3869/2010 άρ. 1 παρ. 2 εδ. 2 περ. β ν. 3869/2010. Αν για την οφειλή εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, και η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, ο οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει την οφειλή στην αίτηση μόνο αν, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, παραιτηθεί από την άσκηση του δικαιώματος ή από το δικόγραφο οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον δικαστικής αρχής ή από προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής, και η οφειλή βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση μετά την παραίτηση αυτή 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. άρ. 1 παρ. 3 περ. β ν. 3869/2010.

Οφειλές που δεν μπορούν να περιληφθούν στην αίτηση

Στην αίτηση δεν μπορεί να περιληφθεί Η αίτηση δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει μόνο βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς του Δημοσίου (βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον ΚΦΔ, τον ΚΕΔΕ ή τον Τελωνειακό Κώδικα, βεβαιωμένες οφειλές προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους, βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) άρ. 1 παρ. 2 ν. 3869/2010.

Συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης

Η αίτηση μπορεί, όχι ως στοιχείο του παραδεκτού, αλλά προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού, άρ. 4 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010πρέπει άρ. 4 παρ. 1 εδ. 1 ν. 3869/2010 να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα: Επιπλέον των παραπάνω, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά ΚΥΑ 7534/20-08-2015 παρ. 1 (ΦΕΚ Β 1794/2015): Αν ο αιτών είναι έγγαμος, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για τη σύζυγο. Αν ο αιτών έχει ανήλικα τέκνα με περιουσία, τα ως άνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται και για αυτά.

Περιεχόμενο της αίτησης

Η αίτηση πρέπει, για να είναι ορισμένη, να περιέχει Η αίτηση μπορεί να περιέχει Ο αιτών οφείλει να προσδιορίσει όλους τους πιστωτές του στην αίτησή του, διαφορετικά, αν παραλείψει πιστωτές από δόλο ή βαριά αμέλεια, ο αιτών μπορεί να εκπέσει της ρύθμισης άρ. 10 παρ. 1 εδ. 3 ν. 3869/2010. Απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία διευθέτησης οφειλών άρ. 1 παρ. 1 εδ. 4 ν. 3869/2010. Αν στην αίτηση αναφέρονται περισσότεροι πιστωτές, τελούν μεταξύ τους σε σχέση οιονεί αναγκαστικής παθητικής ομοδικίας ΑΠ 436/2018 άρ. 76 επ. ΚΠολΔ. Αν στην αίτηση αναφέρονται περισσότεροι πιστωτές, πρέπει να καλούνται σε κάθε μεταγενέστερη συζήτηση της υπόθεσης, αλλιώς αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους τους αναγκαίους ομόδικους και αυτεπάγγελτα ΑΠ 436/2018 άρ. 76 παρ. 3 ΚΠολΔ. Κατά μια άποψη, επειδή κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ακολουθείται η εκούσια δικαιοδοσία, επιτρέπεται η συμπλήρωση αοριστιών από τον διάδικο είτε με τις προτάσεις, είτε και προφορικά κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συμπληρωθεί και το αίτημα 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας). Το αίτημα και οι ισχυρισμοί μπορούν να συμπληρωθούν με τις προτάσεις, αρκεί η διόρθωση να μην είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να προκαλείται μεταβολή της αίτησης 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Αν η διόρθωση προκαλεί μεταβολή της αίτησης, η διόρθωση θα πρέπει να γίνεται με την άδεια του δικαστή, ώστε να μην βλάπτονται τα συμφέροντα των συμμετεχόντων στη δίκη ή τρίτων 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Ο δικαστής οφείλει να λαμβάνει ενεργό μέρος στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 109/2013 Ειρ.Πειραιώς (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, τα πάσης φύσεως εισοδήματά του και τα περιουσιακά του στοιχεία 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 109/2013 Ειρ.Πειραιώς (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν η αίτηση αναφέρει ότι ο αιτών λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά δεν προσδιορίζεται το ύψος και το είδος των αγροτικών επιδοτήσεων ανά έτος, η αίτηση είναι αόριστη και απαράδεκτη 156/2018 Ειρ.Λαμίας (εκουσίας). Ο αιτών μπορεί να συμπληρώσει παραδεκτά την αίτησή του ως προς το σημείο αυτό με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου που καταχωρείται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και με εξειδίκευση της δήλωσης με τις νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις του 156/2018 Ειρ.Λαμίας (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει τα αίτια πολλαπλής δανειοδότησης του αιτούντα 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τις οικονομικές δυνατότητες που είχε ο αιτών κατά την ανάληψη των χρεών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο επήλθε για τον αιτούντα η μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών του 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει το συνολικό ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της οικογένειάς του 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας) 1/2012 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας), ούτε να αναλύεται το ποσοστό των εισοδημάτων που διατίθενται για ανάγκες προστατευόμενων μελών της οικογένειας του οφειλέτη 39/2012 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει το συνολικό ύψος των βιοτικών αναγκών του αιτούντα και της οικογένειάς του, χωρίς να απαιτείται ανάλυση κάθε επιμέρους κονδυλίου 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας). Κατ' αυτήν την άποψη η αίτηση απαιτείται να αναφέρει αν στις βιοτικές δαπάνες του αιτούντα περιλαμβάνονται και δαπάνες για προστατευόμενα μέλη, και ποια είναι αυτά τα προστατευόμενα μέλη 398/2013 Μον.Πρ.Κοζάνης (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν τον αιτούντα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν τον οφειλέτη σε οικονομική αδυναμία 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας) 9268/2013 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας) 654/2013 Μον.Πρ.Χανίων (εκουσίας) 171/2013 Ειρ.Πατρών (εκουσίας) 161/2013 Ειρ.Αθηνών (εκουσίας) 11/2013 Ειρ.Γυθείου (εκουσίας) 5104/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας) 60/2012 Ειρ.Αλμωπίας (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει τους λόγους που οδήγησαν τον οφειλέτη σε οικονομική αδυναμία 167/2014 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 384/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει την αξία των ακινήτων του οφειλέτη 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας) 213/2013 Ειρ.Κρωπίας (εκουσίας) 259/2011 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Αν για κάποιο ακίνητο δεν προσκομίζεται αποδεικτικό για την αξία του, αυτή μπορεί να υπολογιστεί κατ' εκτίμηση από το δικαστήριο 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει τον χρόνο στον οποίο αναλήφθηκαν οι οφειλές 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει πότε ακριβώς αναλήφθηκαν οι οφειλές, αρκεί να αναφέρεται ότι αναλήφθηκαν ένα τουλάχιστον έτος πριν την κατάθεση της αίτησης 39/2012 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 1/2012 Ειρ.Κουφαλίων (εκουσίας). Τη σχετική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν οι δανειστές 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, η αίτηση πρέπει να αναφέρει πότε ακριβώς ο οφειλέτης ανέλαβε τις οφειλές 22/2013 Μον.Πρ.Κιλκίς (εκουσίας) 30/2012 Ειρ.Κιλκίς (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, αν δεν προσκομιστούν οι συμβάσεις δανείου, και δεν επικαλείται κάποιος κάτι διαφορετικό, οι συμβάσεις θεωρείται ότι συνήφθηκαν τουλάχιστον ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει προτεινόμενο προς διάθεση ποσό που να συμφωνεί με τη σχέση εσόδων-εξόδων 39/2012 Ειρ.Νίκαιας. Κατ' άλλη άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει προτεινόμενο προς διάθεση ποσό που να συμφωνεί με τη σχέση εσόδων-εξόδων 109/2013 Ειρ.Πειραιά. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη κατά τον χρόνο ανάληψης του χρέους, καθώς αυτό αποτελεί αντικείμενο απόδειξης 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 654/2013 Μον.Πρ.Χανίων 9268/2013 Ειρ.Θεσσαλονίκης 161/2013 Ειρ.Αθήνας. Η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει ποιες απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, καθώς αυτό μπορούν να προβάλουν οι πιστωτές 171/2013 Ειρ.Πατρών 5104/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης. Η αίτηση δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία για το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, καθώς αυτό δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο 3/2011 Ειρ.Αχαρνών. Το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν είναι απαραίτητο να σταθμίζει τα συμφέροντα των πιστωτών 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν η αίτηση δεν περιλαμβάνει ρητό αίτημα διευθέτησης οφειλών με καταβολή μηδενικών δόσεων, αλλά περιλαμβάνει αίτημα περί προστασίας της κύριας κατοικίας με δόσεις που θα αρχίζουν μετά από τέσσερα χρόνια, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει ότι η αίτηση περιλαμβάνει και σχέδιο διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνει αίτημα περί μηδενικών καταβολών για την αποπληρωμή των οφειλών κατά τα αντίστοιχα πρώτα έτη 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η αίτηση απαιτείται να αναφέρει όλες τις οφειλές του αιτούντα 213/2013 Ειρ.Κρωπίας (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, η αίτηση δεν απαιτείται να αναφέρει όλες τις οφειλές του αιτούντα 259/2011 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματά του άρ. 10 παρ. 1 εδ. 1 ν. 3869/2010. Το καθήκον αληθείας δεν θίγεται αν το περιουσιακό στοιχείο που παραλήφθηκε δεν ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ικανοποίηση των πιστωτών 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 7310/2011 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας). Στο καθήκον αληθείας δεν περιλαμβάνεται και η αξία των περιουσιακών στοιχείων, καθώς αυτή αποτελεί αντικείμενο απόδειξης 64/2014 Ειρ.Πολυγύρου (εκουσίας) 66/2011 Ειρ.Αθηνών (εκουσίας).

Αίτημα απαλλαγής από τις υπολειπόμενες οφειλές

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα υπόλοιπα χρέη του, αν καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις του, όπως ορίζει η απόφαση άρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010. Ο αιτών έχει δικαίωμα να αιτηθεί την αναγνώριση της απαλλαγής του από τα χρέη λόγω της τήρησης των όρων της ρύθμισης μόνο αφού τηρήσει τους σχετικούς όρους 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας). Αν ο αιτών σωρεύσει με την αίτησή του αίτημα να αναγνωριστεί ότι, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των χρεών του, το αίτημα αυτό είναι απαράδεκτο 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας). Το αίτημα περί αναγνώρισης απαλλαγής από τα χρέη πριν τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε πρόωρη δικαστική προστασία άρ. 69 ΚΠολΔ 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας).

Συνέπειες ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης

Η γραμματεία του δικαστηρίου οφείλει να προβεί σε τυπικό έλεγχο περί την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν καθώς και την καταβολή από τον αιτούντα των απαραίτητων τελών για το παραδεκτό της συζήτησης, το αργότερο εντός 2 ημερών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης άρ. 4 παρ. 3 εδ. 1 ν. 3869/2010 άρ. 4 παρ. 6 στοιχ. γ ν. 3869/2010 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 1 παρ. 5 ν. 4336/2015. Αν διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά ή η αίτηση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή δεν είναι ακριβή ή δεν είναι πλήρη, η γραμματεία προσκαλεί τον αιτούντα να διευκρινίσει, να διορθώσει ή να συμπληρώσει τα συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα ή την αίτηση άρ. 4 παρ. 4 εδ. 2 ν. 3869/2010. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να γίνει εγγράφως, ή μέσω FAX, ή μέσω e-mail άρ. 4 παρ. 4 εδ. 2 ν. 3869/2010. Αν οι απαραίτητες ενέργειες δεν γίνουν εντός 15 ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης, ο φάκελος της αίτησης τίθεται στο αρχείο άρ. 4 παρ. 4 εδ. 2 ν. 3869/2010. Η προθεσμία των 15 ημερών μπορεί να παραταθεί μέχρι 1 μήνα, αν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν άρ. 4 παρ. 4 εδ. 3 ν. 3869/2010. Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης δεν ολοκληρώνεται αν δεν γίνουν οι συμπληρώσεις που επισήμανε η γραμματεία του δικαστηρίου άρ. 4 παρ. 4 εδ. 4 ν. 3869/2010. Πριν τις ως άνω συμπληρώσεις δεν μπορεί να γίνει προσδιορισμός για τη δικάσιμο της συζήτησης της υπόθεσης άρ. 4 παρ. 4 εδ. 4 ν. 3869/2010. Η γραμματεία του δικαστηρίου προβαίνει μόνο σε τυπικό έλεγχο των σχετικών εγγράφων, ενώ τον ουσιαστικό έλεγχο θα ασκήσει ο Ειρηνοδίκης εγκ.133969/22-12-2015 Υπ.Οικ.. Αν η αδυναμία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών δεν οφείλεται στη σφαίρα επιρροής και στην ευθύνη του αιτούντα, η γραμματεία οφείλει να προβεί σε προσδιορισμό δικασίμου, ενώ τον ουσιαστικό λόγο μη προσκόμισης των εγγράφων θα εξετάσει ο Ειρηνοδίκης, κατά τη συζήτηση της τυχόν προσωρινής διαταγής ή κατά την κύρια συζήτηση εγκ.133969/22-12-2015 Υπ.Οικ.. Αν δεν διαπιστωθεί έλλειψη όσον αφορά το περιεχόμενο της αίτησης, τα συνοδευτικά έγγραφα ή την καταβολή των απαραίτητων για τη συζήτηση τελών, ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης και προσδιορίζεται δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης άρ. 4 παρ. 4 εδ. 1 ν. 3869/2010. Από την ημέρα ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης

Ημέρα επικύρωσης

Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς

Αν κατά την ημέρα επικύρωσης επέλθει συμβιβασμός μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ο Eιρηνοδίκης επικυρώνει τον συμβιβασμό άρ. 4 παρ. 5 εδ. 3 ν. 3869/2010. Ο οφειλέτης και οι πιστωτές μπορούν να συμβιβαστούν, είτε την ημέρα επικύρωσης είτε και μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας άρ. 7 παρ. 1 εδ. 1 ν. 3869/2010. Για τον συμβιβασμό αυτό εμφανίζονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν την επικύρωσή του άρ. 7 παρ. 1 εδ. 1 ν. 3869/2010. Με την επικύρωση του σχεδίου από τον Ειρηνοδίκη, αυτό αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού άρ. 7 παρ. 1 εδ. 2 ν. 3869/2010. Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών στην περίπτωση αυτή ανακαλείται αυτοδικαίως άρ. 7 παρ. 1 εδ. 3 ν. 3869/2010.

Έκδοση προσωρινής διαταγής

Αν κατά την ημέρα επικύρωσης δεν επέλθει συμβιβασμός μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, ο Ειρηνοδίκης αποφασίζει κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή του πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως για κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής ρύθμισης σύμφωνα με τα άρ. 745, 751 και 781 ΚΠολΔ και ιδίως για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολήτο ύψος των μηνιαίων δόσεων από τον οφειλέτη στους πιστωτές άρ. 5 παρ. 1 εδ. 1 ν. 3869/2010 άρ. 5 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 1 παρ. 10 ν. 4336/2015. Η προσωρινή διαταγή ισχύει από την ημέρα επικύρωσης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησηςμέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, σε κάθε όμως περίπτωση όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών μετά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής άρ. 5 παρ. 2 εδ. 3 ν. 3869/2010 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 1 παρ. 10 ν. 4336/2015 . Οι καταβολές που διατάσσονται με την προσωρινή διαταγή κατανέμονται συμμέτρως, αν πρόκειται για καταβολές του άρ. 8 παρ. 2, ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 9 παρ. 2, αν υφίσταται αίτημα εξαίρεσης εκποίησης των δικαιωμάτων στην κύρια κατοικία άρ. 5 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010 άρ. 5 παρ. 3 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του ΑΠ 99/2004. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών βάσει της προσωρινής διαταγής πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης εύλογων δαπανών του οφειλέτη και της οικογένειάς του, κατά την έρευνα ΕΟΠ της ΕΛΣΤΑΤ, ή όταν εκδοθεί απόφαση του ΚΣΔΙΧ. Η ως άνω δαπάνη δεν πρέπει να είναι κατώτερη του 10% των μηνιαίων δόσεων που ο αιτών όφειλε να καταβάλει στους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης άρ. 5 παρ. 3 εδ. 3 ν. 3869/2010, και το συνολικό ποσό προς τους πιστωτές δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 40€ μηνιαίως άρ. 5 παρ. 3 εδ. 5 ν. 3869/2010. Αν ο οφειλέτης πληρεί τις προϋποθέσεις του άρ. 8 παρ. 5, οι δόσεις μπορεί να είναι και μικρότερες των παραπάνω αναφερομένων, ή και μηδενικές άρ. 5 παρ. 3 εδ. 7 ν. 3869/2010. Για τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ο Ειρηνοδίκης πιθανολογεί μεταξύ άλλων: Η προσωρινή διαταγή ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται κατά το άρ. 781 ΚΠολΔ άρ. 5 παρ. 2 εδ. 4 ν. 3869/2010 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 1 παρ. 10 ν. 4336/2015 Αν η αίτηση του οφειλέτη έχει κατατεθεί έως και 18-08-2015, βάσει της αίτησης έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, και η ισχύς της προσωρινής διαταγής εξακολουθεί μετά την 18-02-2016, καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της υφιστάμενης προσωρινής διαταγής, αν αυτό δικαιολογείται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο οφειλέτης άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 2 ν. 4336/2015 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 1 ν. 4336/2015 άρ. 4 ν. 4336/2015 ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να αφορά στην άρση παρακράτησης από τη μισθοδοσία του αιτούντα προσωρ.διαταγή.07-02-2013 Ειρ.Κέρκυρας ή από τη σύνταξή του προσωρ.διαταγή.06-06-2013 Ειρ.Νίκαιας. Μπορεί ακόμη να αφορά την απαγόρευση της έναρξης των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών του αιτούντα κατ' αυτού, της έναρξης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της περιουσίας του αιτούντα, τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, καθώς επίσης και της εκ μέρους του αιτούντα μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας αυτού προσωρ.διαταγή.07-06-2013 Ειρ.Πειραιά. Η προσωρινή διαταγή μπορεί και να επιδικάζει μηνιαία δόση προς τους δανειστές μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης προσωρ.διαταγή.25-09-2013 Ειρ.Χανίων. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει όρο που να απαγορεύει την παρακράτηση ποσού από τον μισθό του αιτούντα εκ μέρους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προσωρ.διαταγή.07-06-2013 Ειρ.Πειραιά. Για την περίοδο από την ημέρα επικύρωσης μέχρι και την έκδοση της απόφασης μπορεί να δοθεί προσωρινή διαταγή για την άρση της παρακράτησης οποιουδήποτε ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο αιτών στην καθ' ης τράπεζα, να απαγορευθεί προσωρινά στους πιστωτές η λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά του αιτούντα, και να διατηρηθεί, υπό τον όρο της τήρησης της ρύθμισης εκ μέρους του αιτούντα, η πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του αιτούντα προσωρ.διαταγή.17-03-2015 Ειρ.Λαμίας. Οι αγροτικές ενισχύσεις - επιδοτήσεις δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά περιουσιακό στοιχείο, και ως τέτοιο περιλαμβάνονται αυτοδικαίως στην ως άνω προσωρινή διαταγή προσωρ.διαταγή.17-03-2015 Ειρ.Λαμίας. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης στα αναφερόμενα στην αίτηση περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή). Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, κάθε ενέργεια δέσμευσης και παρεμπόδισης χρήσης του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντα εκ μέρους δανειστή 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή). Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορεύεται, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, στις πιστώτριες τράπεζες να παρακρατούν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από λογαριασμό του αιτούντα 6820/2012 Ειρ.Θεσσαλονίκης (εκουσίας, προσωρινή διαταγή). Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να ανασταλεί, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, κάθε ατομικό καταδιωκτικό και ασφαλιστικό μέτρο και κάθε πράξη εκτέλεσης κατά της περιουσίας του αιτούντα με τον όρο καταβολής μηνιαίας δόσης συμμέτρως στους καθ' ων πιστωτές μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης 1119/2012 Ειρ.Κορίνθου (εκουσίας, προσωρινή διαταγή) άρ. 781 παρ. 1 ΚΠολΔ. Με την προσωρινή διαταγή μπορεί να απαγορευθεί, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης, η παρακράτηση εκ μέρους πιστώτριας Τράπεζας από τον μισθό του αιτούντα του ποσού της μηνιαίας δόσης για το δάνειο που του έχει χορηγήσει προσωρ.διαταγή.21-09-2012 Ειρ.Κορίνθου επί της από 18-09-2012 αίτησης εκουσίας Ειρ.Κορίνθου.

Συνέπειες μη καταβολής δόσεων κατά την προσωρινή διαταγή

Αν ο οφειλέτης καθυστερεί υπαίτια την καταβολή των δόσεων που έχει ορίσει ο Ειρηνοδίκης με την προσωρινή διαταγή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, τομε συνέπεια το σύνολο του καθυστερούμενου ποσού να υπερβαίνει αθροιστικά τις 3 μηνιαίες δόσεις ετησίως, ο ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάζει την έκπτωσή του από τη ρύθμισηανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή, ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου άρ. 5 παρ. 4 εδ. 1 ν. 3869/2010 Η έκπτωση του πιστωτήΗ ανάκληση της προσωρινής διαταγής ή η ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου επέρχεται μόνο μετά από αίτηση θιγόμενου πιστωτή άρ. 5 παρ. 2 εδ. 5 ν. 3869/2010 άρ. 11 παρ. 2 ν. 3869/2010 άρ. 5 παρ. 4 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η σχετική αίτηση του πιστωτή κατατίθεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου έκπτωσηςανάκλησης άρ. 5 παρ. 2 εδ. 5 ν. 3869/2010 άρ. 11 παρ. 2 ν. 3869/2010 άρ. 5 παρ. 4 εδ. 2 ν. 3869/2010. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται προ 1510 ημερών άρ. 5 παρ. 2 εδ. 5 ν. 3869/2010 άρ. 11 παρ. 2 ν. 3869/2010 άρ. 5 παρ. 4 εδ. 3 ν. 3869/2010.

Αίτηση περί αναστολής εκτελεστικών μέτρων

Μετά την ημέρα επικύρωσης, αν δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, ο οφειλέτης, ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να αιτηθεί, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρωντης εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η αναστολή χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησης άρ. 6 παρ. 1 εδ. 2 ν. 3869/2010μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, σε κάθε όμως περίπτωση όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από τη συζήτηση της αίτησης αναστολήςτην ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης άρ. 6 παρ. 1 εδ. 2 ν. 3869/2010 . Η ισχύς της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην κύρια αίτηση, ανεξάρτητα αν αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη άρ. 6 παρ. 1 εδ. 3 ν. 3869/2010. Η αναστολή διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος, και ότι θα ευδοκιμήσει η κύρια αίτηση άρ. 6 παρ. 1 εδ. 2 ν. 3869/2010 άρ. 6 παρ. 1 εδ. 4 ν. 3869/2010. Με τη χορήγηση της αναστολής, αυτοδικαίως απαγορεύεται η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη άρ. 6 παρ. 1 εδ. 3 ν. 3869/2010. Αίτηση για την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, αν ο οφειλέτης έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση άρ. 6 παρ. 5 εδ. 1 ν. 3869/2010. Το δικαστήριο χορηγεί την αναστολή αν πιθανολογήσει ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντα, και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση άρ. 6 παρ. 5 εδ. 2 ν. 3869/2010. Με τη χορήγηση της αναστολής, αυτοδικαίως απαγορεύεται η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη άρ. 6 παρ. 5 εδ. 3 ν. 3869/2010. Αν η αίτηση του οφειλέτη έχει κατατεθεί έως και 18-08-2015, βάσει της αίτησης έχει εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, και η ισχύς της απόφασης αυτής εξακολουθεί μετά την 18-02-2015, καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της υφιστάμενης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, αν αυτό δικαιολογείται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο οφειλέτης άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 2 ν. 4336/2015 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 1 ν. 4336/2015 άρ. 4 ν. 4336/2015 ανακοίνωση Υπ.Οικονομικών.

Αίτηση περί αποτροπής ζημίας στην περιουσία του οφειλέτη

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί, πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, να ζητήσει από το δικαστήριο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, και το δικαστήριο να διατάξει όποιο μέτρο το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει ισχύ μέχρι τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησης άρ. 6 παρ. 2 ν. 3869/2010μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης, σε κάθε όμως περίπτωση όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρωντην ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης άρ. 6 παρ. 2 εδ. 2 ν. 3869/2010 Η ισχύς της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην κύρια αίτηση άρ. 6 παρ. 2 εδ. 3 ν. 3869/2010. Το ασφαλιστικό μέτρο διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι επίκειται μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, ουσιωδώς επιζήμια για τους πιστωτές, και ότι θα ευδοκιμήσει η κύρια αίτηση άρ. 6 παρ. 2 εδ. 4 ν. 3869/2010. Αν η αίτηση του οφειλέτη έχει κατατεθεί έως και 18-08-2015, βάσει της αίτησης έχει εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, και η ισχύς της απόφασης αυτής εξακολουθεί μετά την 18-02-2016, καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της υφιστάμενης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, αν αυτό δικαιολογείται με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε ο οφειλέτης άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 2 ν. 4336/2015 άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 1 ν. 4336/2015 άρ. 4 ν. 4336/2015 ανακοίνωση Υπ.Οικονομικών.

Ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών

Το άρ. 5α ορίζει τη διαδικασία διευθέτησης μικροοφειλών, με σύνολο οφειλής μέχρι 20.000 €, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και κάθε είδους προσαυξήσεων, αν ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα κατά το έτος πριν την ημέρα επικύρωσης, και δεν έχει ακίνητη περιουσία κατά την κατάθεση της αίτησης, και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τριετία πριν την κατάθεση της αίτησης, μεταξύ και άλλων προϋποθέσεων άρ. 5α ν. 3869/2010.

Συζήτηση της αίτησης

Η συζήτηση διεξάγεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας άρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Αν η συζήτηση διεξάγεται από 01-01-2016 και μετά, ο αιτών παρίσταται υποχρεωτικά με πληρεξούσιο δικηγόρο άρ. 94 παρ. 1 ΚΠολΔ. Ο αιτών μπορεί να καταθέσει έγγραφα προς απόδειξη των ισχυρισμών του και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία από τη γραμματεία του δικαστηρίου 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) άρ. 227 ΚΠολΔ άρ. 759 παρ. 3 ΚΠολΔ. Προς απόδειξη των πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη και έγγραφα τα οποία προσκομίζονται αλλά των οποίων δεν γίνεται επίκληση 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Αν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του οφειλέτη δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου και δεν υποκαθίστανται οι οφειλές κατά το άρ. 7, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρ. 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη άρ. 8 παρ. 1 εδ. 1 ν. 3869/2010. Σε περίπτωση που πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στον σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη, και δεν έχει ασκηθεί από αυτόν κύρια παρέμβαση, το δικαστήριο ρυθμίζει και τις απαιτήσεις αυτού κατά το άρ. 744 ΚΠολΔ ή διατάζει την κλήτευσή του κατά το άρ. 748 παρ. 3 ΚΠολΔ, ορίζοντας νέα δικάσιμο άρ. 8 παρ. 1 εδ. 3 ν. 3869/2010. Ο δόλος αποδεικνύεται από τον πιστωτή ΑΠ 1226/2014 άρ. 1 παρ. 1 εδ. 2 ν. 3869/2010. Ο δόλος πρέπει να αναφέρεται στην αδυναμία πληρωμής και όχι στον τρόπο περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία 24/2013 Ειρ.Λαυρίου (εκουσίας). Απαιτείται δηλαδή εξαπάτηση των υπαλλήλων της Τράπεζας 24/2013 Ειρ.Λαυρίου (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, και ο υπερβολικός δανεισμός αποτελεί ένδειξη δόλου 1/2012 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας). Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την πάροδο ενός έτους άρ. 8 παρ. 1 εδ. 4 ν. 3869/2010.

Δικαστική απόφαση επί της αίτησης

Στα πλαίσια της εκούσιας δικαιοδοσίας, στην περίπτωση του άρ. 748 παρ. 3 ΚΠολΔ, ο τρίτος από της κλήτευσής του κατόπιν διαταγής του δικαστηρίου καθίσταται διάδικος ΑΠ 438/2019. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, καθίσταται διάδικος και ο υποχρεωτικά καλούμενος πιστωτής υπό τους όρους και δυνάμει της διάταξης του άρ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010 ΑΠ 438/2019. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν επαρκούν, το δικαστήριο ορίζει τις μηνιαίες δόσεις του οφειλέτη προς τους δανειστές άρ. 8 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Οι δόσεις καταβάλλονται απευθείας στους πιστωτές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο άρ. 8 παρ. 2 εδ. 3 ν. 3869/2010. Η απόφαση που ορίζει μηνιαίες καταβολές είναι αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται δικαστική αναστολή της άρ. 8 παρ. 6 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η απόφαση εκδίδεται κατά προτεραιότητα άρ. 8 παρ. 1 εδ. 2 ν. 3869/2010. H απόφαση που ορίζει ποσό μηνιαίων καταβολών δεν επιδικάζει δικαστική δαπάνη άρ. 8 παρ. 6 εδ. 2 ν. 3869/2010 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας).

Ύψος δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

Το ύψος των δόσεων ορίζεται κατά την κρίση του δικαστηρίου βάσει των πάσης φύσεως εισοδημάτων του οφειλέτη, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου, και σταθμίζοντάς τα με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του άρ. 8 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010.από το δικαστήριο ως το υπόλοιπο που προκύπτει μετά από την αφαίρεση των εύλογων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του από το ποσό που προκύπτει από τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα κάθε είδους εισοδήματά του. Το δικαστήριο κρίνει το ύψος των μηνιαίων καταβολών σταθμίζοντας, από τη μια μεριά τα εισοδήματα του αιτούντα, και ιδίως από την εργασία του, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου του στα βάρη της (υπαρκτής και ενεργούς) έγγαμης συμβίωσης, και από την άλλη μεριά τις βιοτικές (όχι απλά στοιχειώδεις) ανάγκες του αιτούντα και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του ώστε να καλύπτεται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσής τους ΑΠ 1226/2014. Η εξασφάλιση του βιοτικού αυτού επιπέδου δεν πρέπει να καλύπτεται από το ποσό που καταβάλλεται μηνιαία για την εξόφληση των χρεών ΑΠ 1226/2014. Στις βιοτικές δαπάνες του αιτούντα και της οικογένειάς του περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα τέλη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φόροι, διατροφή, μετακινήσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας). Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 άρ. 8 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Μέχρι να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών που ενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία άρ. 8 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης του οφειλέτη άρ. 8 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Το ύψος των δόσεων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διαστήματα, με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς, όπως ορίζει η απόφαση άρ. 8 παρ. 2 εδ. 2 ν. 3869/2010. Αν ο οφειλέτης αποκτήσει, κατά την περίοδο ρύθμισης, περιουσιακά στοιχεία αιτία θανάτου, ο οφειλέτης υποχρεούται να διαθέσει για την ικανοποίηση των πιστωτών το μισό της αξίας αυτών άρ. 8 παρ. 2 εδ. 4 ν. 3869/2010. Αν στη ρύθμιση είχε περιληφθεί αμφισβητούμενη απαίτηση, και η αμφισβητούμενη απαίτηση απορριφθεί τελεσίδικα, οι υπόλοιποι πιστωτές υποκαθίστανται στη θέση του πιστωτή της αμφισβητούμενης απαίτησης άρ. 8 παρ. 2 εδ. 5 ν. 3869/2010. Οι υπόλοιποι αυτοί πιστωτές έχουν έναντι του πιστωτή της απορριφθείσας απαίτησης αξίωση να τους καταβάλει την αναλογία που αντιστοιχεί στον καθένα τους από το ποσό που εισέπραξε από τον οφειλέτη ο δανειστής με την αμφισβητούμενη απαίτηση βάσει της ρύθμισης άρ. 8 παρ. 2 εδ. 5 ν. 3869/2010. Αν στη ρύθμιση δεν είχε περιληφθεί αμφισβητούμενη απαίτηση, και η αμφισβητούμενη απαίτηση επαληθευθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο πιστωτής υποκαθίσταται κατά την αναλογία της απαίτησής του στις θέσεις των υπόλοιπων πιστωτών για τα ποσά που αναλογούν στην απαίτησή του άρ. 8 παρ. 2 εδ. 6 ν. 3869/2010. Ο δανειστής της επαληθευμένης απαίτησης έχει από τους δανειστές που περιλήφθηκαν στη ρύθμιση απαίτηση να του καταβάλουν τα ποσά που εισέπραξαν εξαιτίας της μη ένταξης της απαίτησής του στις υπό ρύθμιση οφειλές άρ. 8 παρ. 2 εδ. 6 ν. 3869/2010. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, των χρηματικών διανομών που αντιστοιχούν σε αμφισβητούμενη απαίτηση που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, μέχρι την επαλήθευσή της με τελεσίδικη δικαστική απόφαση άρ. 8 παρ. 2 εδ. 7 ν. 3869/2010.

Μηδενικές καταβολές για απαλλαγή από τα χρέη

Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει μικρού ύψους ή και μηδενικές καταβολές, σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας άρ. 8 παρ. 5 ν. 3869/2010. Το δικαστήριο οφείλει να ορίσει καταβολές μικρού ποσού ή μηδενικές όταν λόγω ανεπάρκειας εισοδήματος δεν καλύπτονται ούτε οι στοιχειώδεις (όχι οι κανονικές και συνήθεις) βιοτικές ανάγκες ΑΠ 1226/2014 ή σε αντίστοιχης βαρύτητας περιπτώσεις ΑΠ 1226/2014. Κατά μια άποψη, το σχετικό αίτημα δεν χρειάζεται να προκύπτει πανηγυρικά από το δικόγραφο της αίτησης, αλλά μπορεί να συναχθεί από το περιεχόμενο του δικογράφου από το δικαστήριο, ή να προταθεί με τις προτάσεις, ή και προφορικά 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, η απόφαση που ορίζει μηδενικές καταβολές είναι οριστική, ενώ για τη δικάσιμο περί επαναπροσδιορισμού καταβολών οι διάδικοι ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια και δεν κλητεύονται 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, η απόφαση που ορίζει μηδενικές καταβολές δεν είναι πλήρως οριστική, αλλά εν μέρει οριστική, με προσωρινή ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης του επαναπροσδιορισμού για την οριστική ρύθμιση του χρέους 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας). Μηδενικές καταβολές έχουν οριστεί Αν το δικαστήριο ορίσει ποσό μικρού ύψους ή μηδενικό, μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, η οποία δεν πρέπει να είναι νωρίτερα από πέντε μήνες άρ. 8 παρ. 5 ν. 3869/2010. Επί μηδενικών καταβολών, το δικαστήριο ορίζει νέα δικάσιμο κατά την οποία θα επανεξεταστεί η οικονομική δυνατότητα του αιτούντα 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Ο χρόνος κατά τον οποίο γίνεται η επανεξέταση κρίνεται από το δικαστήριο και μπορεί να είναι μετά από δύο έτη 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Στη συζήτηση περί επανεξέτασης, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει την τήρηση μηδενικών καταβολών μέχρι το πέρας του συνολικού χρόνου ρύθμισης 11/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας).

Χρονικό διάστημα καταβολής δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

Οι δόσεις καταβάλλονται για χρονικό διάστημα από 3 έως 5 έτη, κατά την κρίση του δικαστηρίου3 ετών άρ. 8 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Οι μηνιαίες καταβολές που έχουν γίνει από τον οφειλέτη στους πιστωτές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα της 3ετίας άρ. 5 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010.

Τρόπος διανομής των δόσεων για απαλλαγή από τα χρέη

Οι δόσεις διανέμονται συμμέτρως μεταξύ των δανειστών άρ. 8 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του ΑΠ 99/2004. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών.

Εξαίρεση από τη ρευστοποίηση

Αν υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, το δικαστήριο μπορεί, κατά την κρίση του, να διατάξει την εκποίησή της για ικανοποίηση των πιστωτών άρ. 9 παρ. 1 ν. 3869/2010. Από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία εξαιρούνται τα πράγματα που είναι ακατάσχετα άρ. 953 ΚΠολΔ άρ. 9 παρ. 1 εδ. 5 ν. 3869/2010. Από την εκποίηση μπορούν να εξαιρεθούν και περιουσιακά στοιχεία απρόσφορα για την ικανοποίηση των δανειστών. Ως απρόσφορα για την ικανοποίηση των οφειλετών έχουν κριθεί κατά περίπτωση Αν στο αυτοκίνητο υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, το αυτοκίνητο δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να περιληφθεί στην εκποιούμενη περιουσία 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Αν ο πωλητής του αυτοκινήτου υπαναχωρήσει από την πώληση, μπορεί να αιτηθεί την παράδοση της κατοχής του πράγματος 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Αν ο πωλητής δεν υπαναχωρήσει από την πώληση, και το δικαστήριο ορίσει τη ρύθμιση του συγκεκριμένου χρέους, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την κυριότητα του αυτοκινήτου αν ο οφειλέτης τηρήσει του όρους της ρύθμισης που θα ορίσει το δικαστήριο 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Το δικαστήριο μπορεί να εξαιρέσει και ακίνητα στο οποία ο αιτών έχει μόνο ψιλή κυριότητα, ή ποσοστό επί της κυριότητας 470/2014 Ειρ.Αθήνας (εκουσίας) 407/2013 Ειρ.Πατρών (εκουσίας), αν πιθανολογείται ότι είναι απρόσφορα για την ικανοποίηση των δανειστών 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας). Αν ο αιτών έχει μόνο ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να μην ρευστοποιήσει το περιουσιακό αυτό στοιχείο, αν κατά την κρίση του δεν πρόκειται να δημιουργηθεί αγοραστικό ενδιαφέρον 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας). Η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μην οριστεί, αν το δικαστήριο κρίνει ότι η ωφέλεια του περιουσιακού στοιχείου για τον αιτούντα είναι δυσανάλογη της ωφέλειας των πιστωτών από την εκποίηση και της ζημίας του αιτούντα από αυτή 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας). Αν το περιουσιακό στοιχείο αποφέρει εισόδημα στον αιτούντα, το δικαστήριο μπορεί να το εξαιρέσει από την περιουσία προς εκποίηση 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας). Αν το δικαστήριο διατάξει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, ορίζει και εκκαθαριστή της περιουσίας 40/1014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν υπάρχει αίτημα εξαίρεσης ακινήτων από τη ρευστοποίηση, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ 99/2014 Ειρ.Εορδαίας (εκουσίας).

Προστασία κύριας κατοικίας

ΟΜέχρι την 28-02-2019 ν. 4592/2019 άρ. 1 άρ. πρώτο ΠΝΠ. 31-12-2018 (ΦΕΚ Α 221/2018), και όχι την 31-12-2018, ο οφειλέτης μπορούσε να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, είτε είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια είτε όχι, αν η αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει το όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% άρ. 9 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η ΚΥΑ που είχε οριστεί να εκδοθεί περί των κριτηρίων εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη άρ. 9 παρ. 2 εδ. 2 ν. 3869/2010 δεν εκδόθηκε ποτέ, οπότε ισχύει το παραπάνω κριτήριο περί αντικειμενικής αξίας του ακινήτου άρ. 2 παρ. Α υποπαρ. 4 άρ. 2 παρ. 6 ν. 4336/2015. Αν η αίτηση υποβλήθηκε έως και 28-02-2019, και δεν συνοδεύονταν από βεβαιώσεις οφειλών του άρ. 2 παρ. 4 ν. 3869/2010 ή άρ. 2 παρ. 4.α ν. 3869/2010, και οι βεβαιώσεις προσκομιστούν μέχρι την 30-04-2019, η αίτηση είναι παραδεκτή άρ. 83 παρ. 4 ν. 4605/2019 άρ. 84 ν. 4605/2019. Ως διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα, για την υποβολή αίτησης μερικής κάλυψης του ποσού της μηνιαίας καταβολής από το Ελληνικό Δημόσιο, νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) του συνόλου των μελών της οικογένειας στη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους που προκύπτει αφού αφαιρεθούν όλοι οι άμεσοι φόροι, οι εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, οι κρατήσεις του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου και η εισφορά αλληλεγγύης του ν. 3986/2011, και αφού προστεθεί το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από τον φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο άρ. 2 παρ. 3 απόφ.130377/15-12-2015 (ΦΕΚ Β 2723/16-12-2015). Η διάγνωση του αν ο δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος βρίσκεται στην κρίση του δικαστηρίου, χωρίς να χρειάζονται πιστοποιητικά από την κάθε τράπεζα. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο, και η σύζυγος του οφειλέτη δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, μπορεί να υποβληθεί αίτημα για την προστασία του μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία άρ. 9 παρ. 3 εδ. 3 ν. 3869/2010. Ως κατοικία χαρακτηρίζεται εκείνη που χρησιμεύει για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειάς του 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Η αποθήκη της οικίας και η θέση στάθμευσης, ως βοηθητικοί χώροι της οικίας μπορούν να εξαιρεθούν από την εκποίηση 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας). Ο οφειλέτης έχει ξεχωριστή υποχρέωση καταβολής ποσού στους δανειστές του για την προστασία της κύριας κατοικίας του 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Η υποχρέωση του οφειλέτη προς εξόφληση οφειλών του προς εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση μπορεί να συμπίπτει χρονικά με την υποχρέωσή του να εξοφλήσει τα χρέη του, μπορεί όμως και να είναι ξεχωριστή, βάσει περιόδου χάριτος 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας).

Ύψος δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

Στην περίπτωση προστασίας της κύριας κατοικίας, το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που αντιστοιχεί κατ' ελάχιστον στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας άρ. 9 παρ. 2 εδ. 2 ν. 3869/2010 48/2013 Μον.Πρ.Πρέβεζας (εκουσίας). Αν το σύνολο των απαιτήσεων των δανειστών είναι μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, οι δανειστές θα πρέπει να ικανοποιηθούν πλήρως για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του αιτούντα 43/2014 Ειρ.Ελασσόνας (εκουσίας) 38/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 19/2014 Ειρ.Βάμου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν το σύνολο των απαιτήσεων των δανειστών υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, οι δανειστές πρέπει να ικανοποιηθούν κατ' ελάχιστον σε ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας 591/2015 Ειρ.Πατρών (εκουσίας) 69/2015 Ειρ.Μάσσητος (εκουσίας) 1/2015 Ειρ.Ελευσίνας (εκουσίας) 40/2014 Ειρ.Ξυλοκάστρου (εκουσίας) 31/2014 Ειρ.Μαραθώνος (εκουσίας) 22/2014 Ειρ.Φλώρινας (εκουσίας) 16/2014 Ειρ.Πάρου (εκουσίας) 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας) 432/2013 Ειρ.Χανίων (εκουσίας) 3/2013 Ειρ.Θηβών (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, αν το σύνολο των απαιτήσεων των δανειστών υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξία του ακινήτου της κύριας κατοικίας, οι δανειστές μπορούν να ικανοποιηθούν και σε βαθμό μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας 12/2013 Ειρ.Αχαρνών (εκουσίας)(πχ 70% 100/2015 Μον.Πρ.Λαμίας (εκουσίας)), αν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας, ανεργίας κλπ 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας). Αν ο αιτών είναι ιδιοκτήτης ποσοστού μόνο του ακινήτου, θα υποχρεωθεί να πληρώσει το γινόμενο μεταξύ του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας και του ποσοστού κυριότητάς του επί του ακινήτου 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας) 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας). Επειδή οι δανειστές με εμπράγματη ασφάλεια ικανοποιούνται προνομιακά, δηλαδή πρώτα εξοφλούνται οι οφειλές έναντί τους άρ. 9 παρ. 2 εδ. 5 ν. 3869/2010, αν οι οφειλές προς τους εμπράγματα ασφαλισμένους δανειστές είναι μεγαλύτερες του 80% της αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, οι δανειστές αυτοί θα ικανοποιηθούν μέχρι το ποσό αυτό και οι απλοί δανειστές δεν θα ικανοποιηθούν πέραν της ρύθμισης για τα κύρια χρέη 214/2013 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, από τη στιγμή που προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας, δεν απαιτείται να προβάλλεται και αίτημα περί καταδίκης σε καταβολές ύψους 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας). Κατά μια άποψη, αν ο αιτών εισάγει την αίτηση με μοναδικό σκοπό την εξαίρεση της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, και δεν υπάρχουν ενέγγυοι πιστωτές, και συμφωνεί ο πιστωτής στον οποίο ανήκει ποσοστό πάνω από 50% των οφειλών, το δικαστήριο μπορεί να αποφύγει τον καθορισμό μηνιαίων καταβολων για την απαλλαγή από τα χρέη, αλλά να καθορίσει απευθείας μακρόχρονες μηνιαίες καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας 43/2014 Ειρ.Ελασσόνας (εκουσίας). Κριτήρια για το δικαστήριο για τον καθορισμό του ύψους των δόσεων προς εξαίρεση της κύριας κατοικίας είναι μεταξύ άλλων η ηλικία του οφειλέτη, η παρούσα οικονομική του κατάσταση και η προοπτική βελτίωσής της 187/2014 Μον.Πρ.Κορίνθου (εκουσίας) 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας). Κριτήρια για το δικαστήριο για τον καθορισμό του ύψους των καταβολών είναι η μέγιστη ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και το ποσό το οποίο θα λάμβαναν οι δανειστές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε με τη ρύθμιση των δόσεων οι δανειστές να μην περιέρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Το πότε οι πιστωτές θα βρίσκονταν σε χειρότερη θέση από την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κρίνεται από το δικαστήριο, μετά την εξέταση στοιχείων που προβλέπεται κατά τη διαδικασία που όρισε η Τράπεζα της Ελλάδας πρ.54/15-12-2015 Εκτ.Επιτρ.ΤτΕ (ΦΕΚ Β 2740/16-12-2015). Για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου που κατάσχεται κατά την αναγκαστική εκτέλεση λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία του ακινήτου, όπως η αξία προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης άρ. 993 παρ. 2 εδ. 3 ΚΠολΔ. Από 01-06-2016, η εμπορική αξία του προς αναγκαστική εκτέλεση ακινήτου προσδιορίζεται από τον δικαστικό επιμελητή μετά από πρόσληψη πιστοποιημένου εκτιμητή πδ. 59/2016 (ΦΕΚ 95 Α/27-05-2016)).

Μηδενικές καταβολές για προστασία κύριας κατοικίας

Κατά μια άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές για την απαλλαγή του αιτούντα από τα χρέη του, μπορεί να ορίσει μηδενικές καταβολές και για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση 13/2014 Ειρ.Αλεξανδρούπολης (εκουσίας) 87/2014 Ειρ.Χαλανδρίου (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές για την απαλλαγή του αιτούντα από τα χρέη του, μπορεί να ορίσει μηνιαίες καταβολές που αθροίζονται σε σύνολο μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας 45/2014 Ειρ.Σκύδρας (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές για την απαλλαγή του αιτούντα από τα χρέη του, δεν μπορεί να ορίσει μηδενικές καταβολές και για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίησης, αλλά μόνο καταβολές που θα καλύπτουν ποσό τουλάχιστον 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας 50/2014 Ειρ.Νεμέας (εκουσίας) 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας) 5/2014 Ειρ.Καλύμνου (εκουσίας), ή το 80% της αντικειμενικής αξίας επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας του αιτούντος επί του ακινήτου της κύριας κατοικίας 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας). Κατ' άλλη άποψη, αν το δικαστήριο ορίσει μηδενικές καταβολές (ή μικρού ύψους), δεν ορίζει καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας με την ίδια απόφαση, αλλά με την απόφαση μετά τη συζήτηση για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντα 3/2015 Ειρ.Κουφαλίων (εκουσίας).

Συνεισφορά του Δημοσίου στις δόσεις για προστασία κύριας κατοικίας

Ο οφειλέτης, υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, μπορεί να αιτηθεί στο Δημόσιο να καταβάλει αυτό τμήμα των δόσεων που επιδικάστηκαν. Η σχετική αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά άρ. 4 παρ. 1 εδ. 1 KYA.130377/15-12-2015. Η αίτηση κατατίθεται εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης άρ. 4 παρ. 5 KYA.130377/15-12-2015. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για την έκβαση της αίτησης ηλεκτρονικά άρ. 4 παρ. 4 KYA.130377/15-12-2015. Το Δημόσιο μπορεί να συνεισφέρει μόνο στις δόσεις που αφορούν σε στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας άρ. 6 παρ. 1 εδ. 1 KYA.130377/15-12-2015 (ΦΕΚ Β 2327/16-12-2015). Το Δημόσιο μπορεί να συνεισφέρει στις δόσεις το πολύ για 3 έτη άρ. 6 παρ. 4 KYA.130377/15-12-2015. Η αίτηση περί συνεισφοράς του Δημοσίου γίνεται δεκτή:
  • 1) αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση για αίτηση του ν. 3869/2010 υπέρ του αιτούντα άρ. 3 εδ. 1 KYA.130377/15-12-2015, και
  • 2) αν η οριστική απόφαση κρίνει ότι το ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη άρ. 3 εδ. 1 περ. α KYA.130377/15-12-2015, και
  • 3) αν η οριστική απόφαση κρίνει ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη είναι ίσο ή μικρότερο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης άρ. 3 εδ. 1 περ. β KYA.130377/15-12-2015 άρ. 5 παρ. 3 ν. 3869/2010, και
  • 4) αν η οριστική απόφαση κρίνει ότι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 € για άγαμο οφειλέτη, τις 160.000 € για έγγαμο οφειλέτη, και προσαυξημένη κατά 20.000 € ανά τέκνο και μέχρι 3 τέκνα άρ. 3 εδ. 1 περ. γ KYA.130377/15-12-2015, και
  • 5) αν η οριστική απόφαση κρίνει ότι η ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών άρ. 3 εδ. 1 περ. δ KYA.130377/15-12-2015, και
  • 6) αν η οριστική απόφαση κρίνει ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών άρ. 3 εδ. 1 περ. ε KYA.130377/15-12-2015.

Χρονικό διάστημα δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

Η χρονική περίοδος κατά την οποία ο οφειλέτης θα καταβάλλει δόσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη άρ. 9 παρ. 2 εδ. 6 ν. 3869/2010, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων υπερβαίνει τα 20 έτη, οπότε η διάρκεια της περιόδου καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 έτη άρ. 9 παρ. 2 εδ. 6 ν. 3869/2010 άρ. 9 παρ. 2 εδ. 14 ν. 3869/2010. Κριτήρια για το δικαστήριο για τον καθορισμό της περιόδου εξόφλησης της οφειλής του αιτούντα αποτελούν το συνολικό ύψος της οφειλής και η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη άρ. 9 παρ. 2 εδ. 11 ν. 3869/2010 άρ. 14 παρ. 1 ν. 4346/2015.

Περίοδος χάριτος

Η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει και περίοδο χάριτος άρ. 9 παρ. 2 εδ. 3 ν. 3869/2010, η οποία μπορεί να δοθεί και αυτεπαγγέλτως, χωρίς αίτημα του διαδίκου 4/2014 Ειρ.Νίκαιας. Η διάρκεια της περιόδου χάριτος ορίζεται από το δικαστήριο 4/2014 Ειρ.Νίκαιας (εκουσίας).

Τρόπος διανομής των δόσεων για προστασία κύριας κατοικίας

Οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο της κύριας κατοικίας ικανοποιούνται προνομιακάσυμμέτρωςκατά αναλογική εφαρμογή των άρ. 974 επ. ΚΠολΔ από τις καταβολές του οφειλέτη βάσει της ρύθμισης για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση άρ. 9 παρ. 2 εδ. 5 ν. 3869/2010 άρ. 9 παρ. 2 εδ. 4 ν. 3869/2010 άρ. 9 παρ. 2 εδ. 15 ν. 3869/2010 άρ. 14 παρ. 1 ν. 4346/2015. Κατά μια άποψη, το δικαστήριο μπορεί να στηριχθεί στα λεγόμενα του αιτούντος για την προνομιακή ικανοποίηση απαίτησης δανειστή για την προστασία κύριας κατοικίας 8/2014 Ειρ.Πολυκάστρου (εκουσίας).

Παράβαση υποχρεώσεων του οφειλέτη

Αν ο οφειλέτης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, ο πιστωτής αποκτά το δικαίωμα να κινήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του και της μοναδικής του κατοικίας άρ. 9 παρ. 2 εδ. 8 ν. 3869/2010. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις μηνιαίες δόσεις άρ. 9 παρ. 2 εδ. 9 ν. 3869/2010. Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, και οι βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς του Δημοσίου, παύουν, από την κοινοποίηση της αίτησης, να παράγουν τόκους, νόμιμους ή συμβατικούς άρ. 6 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες άρ. 6 παρ. 3 εδ. 3 ν. 3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές υπολογίζονται με την τρέχουσα, κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, αξία τους άρ. 6 παρ. 3 εδ. 3 ν. 3869/2010. Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής άρ. 6 παρ. 3 εδ. 1 ν. 3869/2010.

Σύμμετρη ικανοποίηση

Η σύμμετρη ικανοποίηση απαιτεί κάθε δανειστής να λάβει ποσό ανάλογο του μεγέθους της απαίτησής του ΑΠ 99/2004. Το ποσό από τη μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών σε κάθε σύμμετρα ικανοποιούμενο δανειστή προκύπτει από το γινόμενο του ποσού που ορίζει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης του υπό κρίση δανειστή και παρονομαστή το άθροισμα των ποσών των υπαγόμενων οφειλών.
Κατά μια άποψη, το αίτημα του πιστωτή προς εξασφάλιση της απαίτησής του με προσημείωση υποθήκης είναι αβάσιμο, καθώς αν δεν τηρηθεί η ρύθμιση θα υπάρξει επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, και ο πιστωτής θα έχει δυνατότητα προς εκτέλεση κατά του αιτούντα 43/2014 Ειρ.Ελασσόνας (εκουσίας).

Περίοδος ρύθμισης

Κατά την περίοδο ρύθμισης, ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται, ή να καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για την εύρεση εργασίας άρ. 8 παρ. 3 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται αν ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας άρ. 8 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Ο οφειλέτης πρέπει μέσα σε ένα μήνα από τη μεταβολή εργοδότη, εργασίας ή κατοικίας να ενημερώσει τη γραμματεία του δικαστηρίου, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος της υπόθεσης άρ. 8 παρ. 3 εδ. 3 ν. 3869/2010. Οφείλει να ενημερώσει τη γραμματεία και αν μεταβλήθηκαν αξιόλογα τα εισοδήματά του ή τα περιουσιακά του στοιχεία, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος της υπόθεσης άρ. 8 παρ. 3 εδ. 3 ν. 3869/2010. Ο οφειλέτης ή κάθε πιστωτής του, μπορεί, αν προκύψουν μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη ή άλλα γεγονότα που να το δικαιολογούν, να αιτηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο να τροποποιηθεί η ρύθμιση οφειλών ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών άρ. 8 παρ. 4 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η αίτηση επιδίδεται μέσα με ένα μήνα από την υποβολή της στο αρμόδιο δικαστήριο άρ. 8 παρ. 4 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η ισχύς της απόφασης που τροποποιεί τη ρύθμιση μπορεί να ανατρέχει στον χρόνο υποβολής της αίτησης τροποποίησης άρ. 8 παρ. 4 εδ. 2 ν. 3869/2010. Αν ο οφειλέτης κατέβαλε σε πιστωτές μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχει οριστεί από το δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται να ικανοποιήσει συμμέτρως όλους τους πιστωτές άρ. 8 παρ. 4 εδ. 3 ν. 3869/2010.

Αίτηση παραβίασης ειλικρινούς δήλωσης

Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματά του άρ. 10 παρ. 1 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και κατά την κατάθεση της αίτησης και κατά την περίοδο ρύθμισης άρ. 10 παρ. 1 εδ. 1 ν. 3869/2010. Αν ο οφειλέτης παραβεί την υποχρέωσή του για ειλικρινή δήλωση, από δόλο ή βαριά αμέλεια, απορρίπτεται το αίτημά του για ρύθμιση των οφειλών του άρ. 10 παρ. 1 εδ. 2 ν. 3869/2010. Την παραβίαση της υποχρέωσης μπορεί να επικαλεστεί με αίτησή του οποιοσδήποτε πιστωτής, αν δεν έχει παρέλθει 1 έτος από τότε που την πληροφορήθηκε άρ. 10 παρ. 1 εδ. 2 ν. 3869/2010. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και δύο έτη μετά την επέλευση της απαλλαγής του οφειλέτη από οφειλές του άρ. 10 παρ. 1 εδ. 4 ν. 38969/2010. Το ίδιο αποτέλεσμα επέρχεται και αν ο οφειλέτης, δολίως ή με βαριά αμέλεια, δεν συμπεριλάβει πιστωτές στην κατάσταση που συνυποβάλλεται με την αίτηση προς το δικαστήριο περί ρύθμισης των χρεών άρ. 10 παρ. 1 εδ. 3 ν. 3869/2010. Αν η αίτηση του οφειλέτη απορριφθεί ή εκπέσει για την αιτία αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση μόνο μετά την πάροδο δύο ετών άρ. 10 παρ. 5 ν. 3869/2010. Αν η αίτηση του οφειλέτη βρίσκεται σε εκκρεμότητα, ο ως άνω ισχυρισμός του δανειστή μπορεί να προσβληθεί κατ' ένσταση μέχρι την περάτωση της συζήτησης ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ΑΠ 1384/2018 άρ. 745 ΚΠολΔ. Παραβίαση του καθήκοντος ειλικρίνειας υπάρχει, αν ο οφειλέτης, από δόλο ή βαριά αμέλεια, αποκρύπτει εισοδήματα, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, ή περιουσιακά στοιχεία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτός να εμφανίζεται μειωμένων οικονομικών δυνατοτήτων και έτσι να πετύχει παράνομα μειωμένη ικανοποίηση των πιστωτών του, εκτός βέβαια αν η παράλειψη αυτή είναι εντελώς ασήμαντη και επουσιώδης ΑΠ 1384/2018. Ως δόλος νοείται η εκ μέρους του δράστη πρόβλεψη και αποδοχή του παράνομου αποτελέσματος ορισμένης συμπεριφοράς, την οποία αυτός επιχειρεί, αν και γνωρίζει τα περιστατικά που καθιστούν τη συμπεριφορά παράνομη ΑΠ 1384/2018. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οφειλέτης ενεργεί με δόλο, αν εν γνώσει του υποβάλει ψευδή δήλωση, δηλαδή δήλωση που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, χωρίς να χρειάζεται κάποιο πρόσθετο στοιχείο ΑΠ 1384/2018. Ως βαριά χαρακτηρίζεται η αμέλεια, αν η απόκλιση από το μέτρο συμπεριφοράς του μέσου συνετού και επιμελούς ανθρώπου είναι ασυνήθης και ιδιαίτερα μεγάλη. ΑΠ 1384/2018. Η κρίση για τον χαρακτήρα της αμέλειας ως βαριάς είναι θέμα αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών από το δικαστήριο της ουσίας ΑΠ 1384/2018. Για να επέλθουν σε βάρος του οφειλέτη οι οριζόμενες στον νόμο πιο πάνω δυσμενείς κυρώσεις δεν απαιτείται με τη συμπεριφορά αυτή του οφειλέτη να έχει μειωθεί (βλαβεί) η ικανοποίηση των πιστωτών ΑΠ 1384/2018. Αρκεί ότι οι εσφαλμένες ή ατελείς δηλώσεις του οφειλέτη είναι πρόσφορες να μειώσουν (ζημιώσουν) την ικανοποίηση των πιστωτών του ΑΠ 1384/2018. Αν, όμως, οι παραβάσεις του οφειλέτη είναι εντελώς επουσιώδεις, δεν δικαιολογείται η προβλεπόμενη στον νόμο παραπάνω αντιμετώπιση ΑΠ 1384/2018. Δεν χρειάζεται να αναφέρονται στην αίτηση του οφειλέτη τα ποσά που είχαν εισπραχθεί κατά το παρελθόν, στον βαθμό που αυτά, κατά την υποβολή της αίτησης, έχουν πλέον αναλωθεί προς κάλυψη αναγκών του οφειλέτη ή για εξόφληση οφειλών του, αφού έχουν πάψει να αποτελούν περιουσία του ΑΠ 1384/2018. Ο οφειλέτης πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του και τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, κατά τη δική του υποκειμενική εκτίμηση, μπορεί να είναι και χωρίς αξία ή και χωρίς πιθανότητα ρευστοποίησης ή είσπραξης, καθώς ο μόνος αρμόδιος να ενημερωθεί γι' αυτά και να τα αξιολογήσει είναι ο δικαστής ΑΠ 1384/2018. Όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται και ρυθμίζονται από τον ν. 3869/2010 αποβλέπουν στο να διευκολύνουν τον έντιμο και καλόπιστο οφειλέτη, ο οποίος περιήλθε, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των οφειλών του ΑΠ 1384/2018. Σε κάθε περίπτωση, ένας ανειλικρινής σε κρίσιμα ζητήματα οφειλέτης (περιουσιακή κατάσταση - εισοδήματα) δεν κρίνεται άξιος να τύχει της ευνοϊκής μεταχείρισης του ν. 3869/2010 ΑΠ 1384/2018. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία που απεικονίζουν την οικονομική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήματά του άρ. 10 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αμέλεια μπορεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να επιφέρει απόρριψη της αίτησης για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή άρ. 10 παρ. 2 εδ. 2 ν. 3869/2010. Ο πιστωτής έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση δια του αρμόδιου Εισαγγελέα ενώπιον του εργοδότη του οφειλέτη, της αρμόδιας υπηρεσίας και του αρμόδιου οικονομικού έφορου για να ενημερωθεί για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη άρ. 10 παρ. 3 ν. 3869/2010.

Έκπτωση από τη ρύθμιση των χρεών

Ο πιστωτής έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση για την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση, αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη ρύθμιση οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ή αν δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης άρ. 11 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημιουργία του λόγου έκπτωσης άρ. 11 παρ. 2 εδ. 1 ν. 3869/2010. Η προθεσμία της κλήτευσης για την αίτηση είναι δεκαπέντε μέρες πριν τη δικάσιμο της αίτησης άρ. 11 παρ. 2 εδ. 2 ν. 3869/2010. Σε περίπτωση που δεν ευοδώσει η απαλλαγή από τις οφειλές, οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση για ρύθμιση άρ. 11 παρ. 3 εδ. 1 ν. 3869/2010. Αν η αίτηση είχε γίνει αρχικά δεκτή, οι απαιτήσεις δεν ανατοκίζονται από την κοινοποίηση της αίτησης στους πιστωτές μέχρι την έκπτωση της ρύθμισης άρ. 11 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010. Τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης αφαιρούνται από τις οφειλές του άρ. 11 παρ. 3 εδ. 2 ν. 3869/2010.