Υποθηκοφυλάκειο

Διαγραφή αγωγής ή ανακοπής από τα βιβλία διεκδικήσεων

Μόνος αρμόδιος να διαγράψει αγωγή ή ανακοπή από τα βιβλία διεκδικήσεων είναι ο υποθυκοφύλακας, και προβαίνει στην διαγραφή με πράξη διαγραφής. Ο υποθυκοφύλακας είναι υποχρεωμένος να προβεί στην διαγραφή εφόσον του προσκομιστούν δικαιολογητικά
 1. τελεσίδικης απόρριψης της αγωγής, για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους Στην περίπτωση αυτή καταχωρίζεται σημείωση στο περιθώριο της σελίδας του βιβλίου διεκδικήσεων, η οποία επέχει θέση διαγραφής 3465/2003 Εφ.Αθηνών ή
 2. κατάργησης της δίκης. Η κατάργηση της δίκης περιλαμβάνει
  • δικαστικό συμβιβασμό βδ.565/1968 άρ.3
  • παραίτηση του ενάγοντα από το δικόγραφο της αγωγής άρ.294 ΚΠολΔ άρ.297 ΚΠολΔ ή από το δικαίωμα της αγωγής άρ.296 ΚΠολΔ άρ.297 ΚΠολΔ. Η παραίτηση δεν απαιτεί την συναίνεση του εναγομένου, γίνεται πριν την προφορική συζήτηση της αγωγής, και είτε με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά είτε με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο. Κατά μία άποψη, το σχετικό δικόγραφο δεν απαιτείται να επιδίδεται στον αντίδικο με δικαστικό επιμελητή, αλλά αρκεί να παραδίδεται και από τρίτο πρόσωπο. Αν η παραίτηση γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αρκεί η ενημέρωση του εναγομένου από τον συμβολαιογράφο 171/1992 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης 33926/2002 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης
  • αναγνώριση του δικαιώματος που ασκήθηκε από τον εναγόμενο 2112/2005 Μον.Πρ.Αθήνας.
 3. κατά μια άποψη, μη εγγραπτέας, κατά το άρ.220 παρ.1 ΚΠολΔ, διαδικαστικής πράξης (πχ. ενοχική αγωγή)
Η διαγραφή 12590/2001 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης (εκούσιας δικαιοδοσίας), από τα βιβλία διεκδικήσεων, της αγωγής η οποία έχει εγγραφεί σε αυτά άρ.1 βδ.565/1968 άρ.220 ΚΠολΔ, γίνεται με σημείωση στο περιθώριο της σχετικής σελίδας των βιβλίων υποθηκών περί την τελεσιδικία της απόφασης που δέχεται ή απορρίπτει την αγωγή άρ.3 βδ.565/1968. Το δικαστήριο διατάσσει την διαγραφή της αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων σε δύο μόνο περιπτώσεις
 1. Όταν η αγωγή είναι φανερά αβάσιμη (είτε νόμω είτε ουσία) άρ.220 παρ.2 ΚΠολΔ Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο κρίνει το φανερά αβάσιμο ή αόριστο της αγωγής, κατά την εκούσια δικαιοδοσία, βάσει των προαποδεικτικώς προσκομιζόμενων εγγράφων, την εξέταση των μαρτύρων και του πασίδηλου άρ.740 επ. ΚΠολΔ 116/2003 Μον.Πρ.Μεσολογγίου. Φανερά αβάσιμη είναι η αγωγή και με την παραγραφή του αχθέντος προς διάγνωση δικαιώματος, ή όταν η σχετική αξίωση έχει παραγραφεί σε επιδικία 1020/2003 Εφ.Πατρών 116/2003 Μον.Πρ.Μεσολογγίου. Αβάσιμη είναι η αγωγή και όταν παραιτούνται οι ενάγοντες από το δικαίωμα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης διανομής ακινήτου με πλειστηριασμό 2112/2005 Μον.Πρ.Αθήνας.
 2. Όταν ο υποθυκοφύλακας αρνείται να προβεί στην πράξη διαγραφής της αγωγής παρά την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών άρ.791 ΚΠολΔ άρ.220 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή η άρνηση του υποθυκοφύλακα να προβεί στην πράξη διαγραφής πρέπει να μνημονεύεται στην αίτηση διαγραφής της αγωγής προς το δικαστήριο, αλλιώς η αίτηση είναι απαράδεκτη 486/2003 Μον.Πρ.Ρόδου
 3. .
Ενημερωτικό έντυπο περί της λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων έχει εκδώσει το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών. Μεταξύ των βιβλίων που τηρούνται στο υποθηκοφυλακείο είναι Βιβλία μερίδων (ονομαστικά) Βιβλία υποθηκών Βιβλία κατασχέσεων Βιβλία διεκδικήσεων