Το

Χρεωστικό ομόλογο

, στο οποίο περιλαμβάνεται και η υποσχετική επιστολή 4314/2001 Εφ.Αθηνών, εκδίδεται από έμπορο νδ.17.7/13.8.1932 αρ.76 εδ.β.

Στοιχεία εγκυρότητας χρεωστικού ομολόγου

Στοιχεία εγκυρότητας του εμπορικού χρεωστικού ομολόγου είναι
  1. Ρήτρα σε διαταγή
  2. Υπόσχεση πληρωμής ορισμένου ποσού
  3. Υπογραφή εκδότη

Μεταβίβαση με οπισθογράφηση

Το χρεωστικό ομόλογο μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση 576/2002 Ειρ.Θεσσαλονίκης.

Προβαλλόμενες ενστάσεις

Ο οφειλέτης από εμπορικό χρεωστικό ομόλογο 763/1997 Εφ.Κρήτης μπορεί να αντιτάξει, κατά του κατόχου, μόνο
  1. Ενστάσεις που αφορούν το κύρος της δήλωσής του επί του αξιογράφου
  2. Ενστάσεις που συνάγονται από το περιεχόμενο του εγγράφου ή
  3. Ενστάσεις που έχει απευθείας κατά του κατόχου (όχι πχ ενστάσεις του έναντι επόμενου οπισθογράφου αν αυτός δεν είναι ο κομιστής) νδ.17-07-1923 αρ.78 παρ.2 576/2002 Ειρ.Θεσσαλονίκης 763/1997 Εφ.Κρήτης 881/1979 Εφ.Θεσσαλονίκης 1181/1979 Εφ.Αθηνών
Το χρεωστικό ομόλογο αποτελεί πιστωτικό τίτλο 9415/1999 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Η υποσχετική επιστολή αποτελεί χρεωστικό ομόλογο 4314/2001 Εφ.Αθηνών. Η υποσχετική επιστολή (promissory letter, που εκδόθηκε για διεθνή συναλλαγή) αποτελεί αφηρημένη υπόσχεση χρέους και όχι χρεωστικό ομόλογο 23351/2001 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Επειδή η υποχρέωση δεν προκύπτει άμεσα από τον τίτλο, αλλά πηγάζει από άλλη προϋπάρχουσα αιτία, η σχετική υποσχετική επιστολή δεν είναι πιστωτικός τίτλος κατά την έννοια που απαιτούν οι διατάξεις περί πιστωτικών τίτλων. Άρα η σχετική ανακοπή εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία 23351/2001 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης.
Η υποσχετική επιστολή ενσωματώνει αναιτιώδη ενοχή, δηλαδή ενοχή έγκυρη ανεξάρτητα από την αιτία έκδοσης της επιστολής. Ο δανειστής δεν απαιτείται να αποδείξει την ύπαρξη και το θεμιτό της αιτίας της ενοχής, αρκεί η υπόσχεση του οφειλέτη.
Ο οφειλέτης φέρει το βάρος απόδειξης για την κατά την έκδοση της συναλλαγματικής ανυπαρξία (υπο την ευρεία έννοια, δηλ λόγω λήξης, μή επακολούθησης ή ανυπαρξίας - αχρεωστήτου) ή το αθέμιτο (παράνομο ή ανήθικο) της αιτίας. Αυτό μπορεί να γίνει με ένστασή του, ή με αγωγή για απόδοση των καταβληθέντων ή με ανακοπή κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού 3765/2000 Πολ.Πρ.Αθήνας 9415/1999 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης.
Ο οφειλέτης και οπισθογράφος που ενάγεται από τον νόμιμο κομιστή δεν μπορεί να προβάλει τις ανωτέρω ενστάσεις, παρά μόνο αν
  1. αν ο κομιστής γνώριζε, κατά την κτήση του τίτλου, την ύπαρξη αυτών των ενστάσεων κατά του εκδότη ή των προηγούμενων κομιστών,
  2. και αν ο κομιστής ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη, δηλαδή για την ματαίωση της προβολής των ως άνω ενστάσεων.
Για τη χαρτοσήμανση 9415/1999 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης.