Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Στοιχεία αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού

Η αξίωση βάσει αδικαιολόγητου πλουτισμού ασκείται όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση αξίωσης από σύμβαση ή αδικοπραξία 28/2010 ΑΠ, γιατί διαφορετικά υπάρχει νόμιμη αιτία 28/2010 ΑΠ. Στοιχεία απαραίτητα για το ορισμένο αγωγής αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι: Αν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προήλθε από σύμβαση, ότι η σύμβαση είναι άκυρη, (Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ως άκυρης μπορεί να προβληθεί και επικουρικά, όταν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προβάλλεται ως επικουρική βάση της αγωγής) 22/2003 ΑΠ Ολομέλεια. Αν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προβάλλεται ως επικουρική βάση της αγωγής, δεν απαιτείται να αναφέρεται η αιτία της ακυρότητας της σύμβασης 22/2003 ΑΠ Ολομέλεια. Αν ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προβάλλεται ως κύρια βάση της αγωγής, πρέπει να αναφέρονται τα περιστατικά που οδηγούν στην ακυρότητα της σύμβασης και καθιστούν μη νόμιμη την αιτία του πλουτισμού 990/2012 ΑΠ 4279/2007 Εφ.Αθηνών. Η έλλειψη νόμιμης αιτίας δεν αποτελεί στοιχείο της θεμελίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού, αλλά ένσταση του εναγομένου 556/2009 ΑΠ. Αν η κύρια βάση της αγωγής στηρίζεται στην αδικοπραξία, και αν η αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού σωρεύεται κατά δικονομική επικουρικότητα, για να είναι ορισμένη η αγωγή κατά την επικουρική βάση της αγωγής αρκεί να αναφέρεται η ωφέλεια που αποκόμισε ο εναγόμενος από την αδικοπραξία 28/2010 ΑΠ. Αν η κύρια βάση της αγωγής στηρίζεται στην αδικοπραξία, και αν η αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού σωρεύεται κατά δικονομική επικουρικότητα, και αν ο εναγόμενος προτείνει ένσταση αποσβεστική της αδικοπραξίας, και η ένσταση γίνει δεκτή, τότε θα ενεργοποιηθεί η επικουρική αγωγική αξίωση για την ωφέλεια του αδικοπραγήσαντα και το δικαστήριο θα εξετάσει το βάσιμο της αξίωσης 28/2010 ΑΠ.

Απόρριψη επί παραγεγγραμμένης έγκυρης απαίτησης

Σε περίπτωση που απαίτηση παραγραφεί, ο πλουτισμός που απομένει στον οφειλέτη είναι νόμιμος, άρα δεν χωρεί αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού 93/1996 ΑΠ 54/1965 ΑΠ. Αν ο νόμος προβλέπει ειδικά αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού σε περίπτωση παραγραφής απαίτησης (πχ επί παραγραφής επιταγής), η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι βάσιμη και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ειδικότερου νόμου (πχ παραγραφή στην πενταετία για παραγεγραμμένη απαίτηση από επιταγή).

Σε υπαναχώρηση από πώληση

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από πώληση, το καταβληθέν τίμημα μπορεί να αναζητηθει κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η τοκοφορία του ως άνω ποσού ξεκινά όχι από την καταβολή του ποσού αλλά από τότε που ο οφειλέτης έμαθε για την υπαναχώρηση 265/1994 Πολ.Πρ.Σερρών 1241/1990 Εφ.Θεσσαλονίκης.

Χρονικό σημείο επέλευσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού

Επί αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού, κρίσιμο χρονικό σημείο για τον υπολογισμό της αξίας του πλουτισμού είναι ο χρόνος κατά τον οποίο περιήλθε ο πλουτισμός στον λήπτη 23/2013 Πολ.Πρ.Ρόδου 11/1999 Πολ.Πρ.Λασιθίου, όχι ο χρόνος επίδοσης της αγωγής ή συζήτησής της 600/1986 ΑΠ 23/2013 Πολ.Πρ.Ρόδου. Αν μεταξύ του χρόνου περιέλευσης του πλουτισμού και του χρόνου άσκησης της αγωγής επήλθε διάστημα τέτοιο ώστε να μειώθηκε η αξία του νομίσματος, ο δικαιούχος, αναφέροντας τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά στην αγωγή του, μπορεί να αιτηθεί την αξία που είχε ο πλουτισμός, κατά την αξία του νομίσματος κατά τον χρόνο περιέλευσης του πλουτισμού, υπολογιζόμενο με την αντίστοιχη αξία του νομίσματος κατά την άσκηση της αγωγής 11/1999 Πολ.Πρ.Λασιθίου.

Σε εργάτες - υπαλλήλους

Οι εργάτες ή υπάλληλοι που έχουν άκυρη σύμβαση εργασίας δικαιούνται
  • τους δεδουλευμένες μισθούς / αποδοχές τους βάσει αδικαιολογήτου πλουτισμού 8537/2003 Εφ.Αθηνών,
  • τα επιδόματα εορτών, επιδόματα αδείας και αποδοχές αδείας εκ του νόμου 389/1998 ΑΠ 8537/2003 Εφ.Αθηνών.
Αν η σχετική αγωγή αναφέρει ως βάση για τα κονδύλια αυτά μόνο τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, η αγωγή είναι ως νόμω αβάσιμη ως προς τα σχετικά κονδύλια, γιατί υφίσταται νόμιμη βάση πέραν του αδικαιολόγητου πλουτισμού.