Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Αν κάποιος γίνει πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου, έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια άρ.904 ΑΚ. Αν ο πλουτισμός δεν καλύπτεται από έγκυρη βούληση του ζημιωθέντος, ο πλουτισμός είναι αδικαιολόγητος 1627/2010 ΑΠ. Αν ο πλουτισμός επέρχεται κατ' εξαίρεση της βούλησης του νομοθέτη, η οποία συνάγεται σαφώς από συγκεκριμένες διατάξεις ή και από το γενικότερο πνεύμα του νόμου, όπως επί αποσβεστικής προθεσμίας ή παραγραφής, ο πλουτισμός είναι αδικαιολόγητος 1627/2010 ΑΠ. Αν ο πλουτισμός επέρχεται ως αντάλλαγμα που παρέχει ο λήπτης του πλουτισμού, δηλαδή αποτελεί οικονομική θυσία του λήπτη έναντι του αποκτώμενου πλουτισμού, ισάξια με τον πλουτισμό, τότε ο πλουτισμός δεν είναι αδικαιολόγητος 1627/2010 ΑΠ. Ως πλουτισμός νοείται κάθε βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης του εναγομένου, δηλαδή είτε θετική επαύξηση της περιουσίας του είτε αποθετική, με αποφυγή ελάττωσης της περιουσίας του 12/2013 ΑΠ. Θα συμβουλευτείτε τον ΑΚ;

Στοιχεία αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού

Η αξίωση βάσει αδικαιολόγητου πλουτισμού ασκείται όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση αξίωσης από σύμβαση ή αδικοπραξία 28/2010 ΑΠ, γιατί διαφορετικά υπάρχει νόμιμη αιτία 28/2010 ΑΠ. Στοιχεία απαραίτητα για το ορισμένο αγωγής αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι: Αν η κύρια βάση της αγωγής είναι ο αδικαιολόγητος πλουτισμός, και η αγωγή αφορά σε πλουτισμό του εναγομένου από άκυρη σύμβαση, στοιχεία της αγωγής αποτελούν και Αν η κύρια βάση της αγωγής είναι η σύμβαση, και ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προβάλλεται ως επικουρική βάση της αγωγής για την περίπτωση που η σύμβαση κριθεί άκυρη, τότε ως στοιχείο της αγωγής απαιτείται η ακυρότητα της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται και η προβολή των περιστατικών που συνεπάγονται την ακυρότητα της σύμβασης 22/2003 ΑΠ Ολομέλεια. Αν η κύρια βάση της αγωγής είναι η αδικοπραξία, και ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προβάλλεται ως επικουρική βάση της αγωγής, στοιχείο της αγωγής ως προς την βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι η ωφέλεια που αποκόμισε ο εναγόμενος από την αδικοπραξία 28/2010 ΑΠ. Αν η κύρια βάση της αγωγής είναι η αδικοπραξία, και ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προβάλλεται ως επικουρική βάση της αγωγής, και ο εναγόμενος προτείνει ένσταση αποσβεστική της αδικοπραξίας, και η ένσταση γίνει δεκτή, τότε θα ενεργοποιηθεί η επικουρική αγωγική αξίωση για την ωφέλεια του αδικοπραγήσαντα και το δικαστήριο θα εξετάσει το βάσιμο της αξίωσης 28/2010 ΑΠ. Ο ισχυρισμός ότι ο πλουτισμός σώζεται δεν αποτελεί στοιχείο της θεμελίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού, αλλά ένσταση του εναγομένου 294/1981 ΑΠ Ολομέλεια 1316/2011 ΑΠ. Στο άρ.904 εδ.2 ΑΚ αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες ειδικές απαιτήσεις αδικαιολογήτου πλουτισμού, με τη μορφή παραλλαγών της γενικής απαίτησης αδικαιολογήτου πλουτισμού 305/2009 ΑΠ άρ.904 εδ.2 ΑΚ. Οι ειδικές αυτές απαιτήσεις είναι Η ενδεικτική αυτή αναφορά ειδικών απαιτήσεων έχει σημασία μόνο για τα όρια εφαρμογής των ειδικών διατάξεων των άρ.905 έως 907 ΑΚ, του άρ. 911 ΑΚ και άρ.912 ΑΚ 305/2009 ΑΠ.

Απαίτηση από παροχή αχρεωστήτου

Απαίτηση παροχής αχρεωστήτου είναι η απαίτηση του ζημιουμένου κατά του λήπτη προς ανάληψη του πλουτισμού του που επήλθε συνεπεία αχρεωστήτου παροχής 305/2009 ΑΠ. Για την στοιχειοθέτηση απαίτησης παροχής αχρεωστήτου απαιτείται ανυπαρξία υποχρέωσης για την εκπλήρωση της οποίας έγινε η παροχή του ζημιουμένου προς τον λήπτη, καθώς και άγνοια της ανυπαρξίας αυτής εκ μέρους του ζημιουμένου 305/2009 ΑΠ. Ο αποκλεισμός της απαίτησης αχρεωστήτου κατ' άρ.905 εδ.1 ΑΚ δεν ισχύει στην περίπτωση της ανυπαρξίας της βούλησης ελευθεριότητας, όπως συμβαίνει και όταν ο δότης υποχρεώθηκε να προβεί στην καταβολή για την αποφυγή αναγκαστικής εκτέλεσης κατ' αυτού 305/2009 ΑΠ άρ.904 εδ.2 ΑΚ άρ.905 εδ.1 ΑΚ.

Αδικαιολόγητος πλουτισμός και παραγραφή απαίτησης

Αν η απαίτηση παραγραφεί, δεν χωρεί αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού, γιατί ο πλουτισμός που απομένει στον οφειλέτη είναι νόμιμος 93/1996 ΑΠ 54/1965 ΑΠ. Αν η κύρια απαίτηση παραγράφηκε, και ο νόμος προβλέπει ρητώς αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό σε περίπτωση παραγραφής της κύριας απαίτησης, η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι νόμω βάσιμη και μετά την παραγραφή της κύριας απαίτησης. Ρητή πρόβλεψη για αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού μετά την παραγραφή της κύριας απαίτησης υπάρχει στην απαίτηση από επιταγή. Ρητή πρόβλεψη για αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού μετά την παραγραφή της κύριας απαίτησης υπάρχει στην απαίτηση αποζημίωσης από αδικοπραξία για ό,τι περιήλθε στον πλουτίσαντα άρ.938 ΑΚ 368/2012 ΑΠ. Ως περιελθόν, για αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού από παραγεγραμμένη απαίτηση αδικοπραξίας, νοείται ό,τι περιήλθε στον αδικοπραξήσαντα από την τέλεση της αδικοπραξίας και ό,τι αυτός ωφελήθηκε εξ' αυτής, και όχι ό,τι αυτός ωφελήθηκε συνεπεία της επελθούσας παραγραφής, καθώς αυτή αποτελεί νόμιμη αιτία πλουτισμού 368/2012 ΑΠ.

Σε υπαναχώρηση από πώληση

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από πώληση, το καταβληθέν τίμημα μπορεί να αναζητηθει κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η τοκοφορία του ως άνω ποσού ξεκινά όχι από την καταβολή του ποσού αλλά από τότε που ο οφειλέτης έμαθε για την υπαναχώρηση 265/1994 Πολ.Πρ.Σερρών 1241/1990 Εφ.Θεσσαλονίκης.

Αδικαιολόγητος πλουτισμός μετά από παραγραφή αγωγών προστασίας της νομής

Αν με την αγωγή ζητείται η απόδοση της νομής μετά την παραγραφή των αξιώσεων των ένδικων βοηθημάτων από τα άρ.987 και 989 του ΑΚ, για να είναι νόμιμη η αγωγή κατά τον αδικαιολόγητο πλουτισμό απαιτείται Αίτημα της αγωγής είναι Η αγωγή αυτή δεν αποτελεί ένδικο βοήθημα προστασίας της νομής, αλλά είναι ενοχική προς απόδοση του πλουτισμού 632/2006 ΑΠ σκέψ.V. Η αγωγή αυτή είναι επιβοηθητικής φύσης και γι' αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο αν λείπουν οι προϋποθέσεις αγωγής από σύμβαση ή αδικοπραξία ή άλλη παρόμοια αιτία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι εκείνη θεμελιώνεται επί των ίδιων πραγματικών περιστατικών, στα οποία στηρίζεται αυτή η αγωγή από σύμβαση ή αδικοπραξία (ουσιαστική επικουρικότητα) 632/2006 ΑΠ σκέψ.V. Η νομή δεν είναι μόνο φυσική εξουσία επί του πράγματος (κατοχή), όποιου την απέκτησε, αλλά αποτελεί και περιουσιακό στοιχείο που προσπορίζει ωφέλεια στον αποκτώντα, όπως ωφέλεια δυνατότητας απόκτησης της οικείας κυριότητας με χρησικτησία 632/2006 ΑΠ σκέψ.IV. Αν παραγραφούν τα ένδικα βοηθήματα για την προστασία της νομής (ως εξουσίας) με την παρέλευση έτους από την διατάραξη ή την αποβολή, η ωφέλεια από την ενιαύσια παραγραφή είναι δικαιολογημένη, αλλά η ωφέλεια από την νομή του πράγματος, η οποία αποτελεί πλουτισμό ανεξάρτητο από την παραγραφή, είναι αδικαιολόγητη 632/2006 ΑΠ σκέψ.IV.

Χρονικό σημείο επέλευσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού

Επί αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού, κρίσιμο χρονικό σημείο για τον υπολογισμό της αξίας του πλουτισμού είναι ο χρόνος κατά τον οποίο περιήλθε ο πλουτισμός στον λήπτη 23/2013 Πολ.Πρ.Ρόδου 11/1999 Πολ.Πρ.Λασιθίου, όχι ο χρόνος επίδοσης της αγωγής ή συζήτησής της 600/1986 ΑΠ 23/2013 Πολ.Πρ.Ρόδου. Αν μεταξύ του χρόνου περιέλευσης του πλουτισμού και του χρόνου άσκησης της αγωγής επήλθε διάστημα τέτοιο ώστε να μειώθηκε η αξία του νομίσματος, ο δικαιούχος, αναφέροντας τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά στην αγωγή του, μπορεί να αιτηθεί την αξία που είχε ο πλουτισμός, κατά την αξία του νομίσματος κατά τον χρόνο περιέλευσης του πλουτισμού, υπολογιζόμενο με την αντίστοιχη αξία του νομίσματος κατά την άσκηση της αγωγής 11/1999 Πολ.Πρ.Λασιθίου.

Σε εργάτες - υπαλλήλους

Οι εργάτες ή υπάλληλοι που έχουν άκυρη σύμβαση εργασίας δικαιούνται Αν η σχετική αγωγή αναφέρει ως βάση για τα κονδύλια αυτά μόνο τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, η αγωγή είναι νόμω αβάσιμη ως προς τα σχετικά κονδύλια, γιατί υφίσταται νόμιμη βάση πέραν του αδικαιολόγητου πλουτισμού.