Η

αμοιβή του δικηγόρου

ορίζεται και βάσει έγγραφης συμφωνίας μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ν.4194/2013 (ΦΕΚ Α 208/2013) άρ.58 παρ.1. Αν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, ως ελάχιστη αμοιβή ισχύει αυτή που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων άρ.58 παρ.3 ΚώδΔικ άρ.59 παρ.3 ΚώδΔικ. Η αμοιβή για υπηρεσίες του δικηγόρου που παρασχέθηκαν πριν την κατάργηση του Κώδικα Δικηγόρων του 1954 ν.3026/1954 στις 27-09-2013 άρ.166 παρ.2 ΚώδΔικ προκύπτει από τον Κώδικα Δικηγόρων του 1954. Οι διατάξεις περί ελάχιστων ορίων αμοιβής των δικηγόρων είναι δημόσιας τάξεως 1038/2005 ΑΠ.

Ύψος αμοιβής

Αμοιβή για σύνταξη αγωγής και προτάσεων

Ο δικηγόρος δικαιουται αμοιβή για τη σύνταξη αγωγής υπέρ του εντολέα του άρ.57 παρ.1 ν.4194/2013 άρ.63 ν.4194/2013. Αν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, ο δικηγόρος δικαιούται την αμοιβή που συμφωνήθηκε άρ.58 παρ.1 ν.4194/2013. Η έγγραφη συμφωνία που δεν έχει ακολουθήσει διαδικασία καταχώρησης είναι φορολογικά άκυρη 90/2005 ΑΠ, αλλά νομικά έγκυρη 90/2005 ΑΠ 65/2010 ΑΠ. Αν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, και το αντικείμενο της δίκης αποτιμάται σε χρήμα, η αμοιβή του δικηγόρου είναι ανάλογη του αντικειμένου της αγωγής, με ανώτερο ποσοστό 2% και κατώτερο ποσοστό 0,05% άρ.63 παρ.1 ν.4194/2013. Αν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, και το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σε πάγιο ύψος, ανά είδος αγωγής άρ.63 παρ.2 ν.4194/2013 παράρτημα.I ν.4194/2013 άρ.58 παρ.3 ν.4194/2013. Θα συμβουλευτείτε τον ΚώδΔικ; Το αντικείμενο της αγωγής ορίζεται από το άθροισμα των αιτημάτων της αγωγής, και συνήθως περιλαμβάνει

Υπολογισμός κεφαλαίου της συνταχθείσας αγωγής

Αν η αρχική αγωγή αφορά σε μισθώματα, η αξία του αντικειμένου της αγωγής υπολογίζεται με βάση το αίτημα της αγωγής, δηλαδή των μισθωμάτων επί του αιτούμενου χρόνου των μισθωμάτων, και όχι ως περιοδική παροχή με βάση το δεκαπλάσιο των μισθωμάτων ενός έτους 1117/2000 ΑΠ.

Υπολογισμός τόκων της συνταχθείσας αγωγής

Για τον υπολογισμό των τόκων, κρίσιμα στοιχεία είναι το επιτόκιο και το χρονικό διάστημα της τοκοφορίας.
Επιτόκιο
Το αιτούμενο στην αγωγή επιτόκιο, και αν δεν υπάρχει τέτοιο, το εφαρμοστέο επιτόκιο.
Χρόνος έναρξης τοκοφορίας της απαίτησης στη συνταχθείσα αγωγή
Η ημερομηνία που ορίστηκε με την αρχική αγωγή ως χρόνος έναρξης τοκοφορίας για την απαίτηση, αν η αρχική αγωγή αιτούνταν έναρξη τοκοφορίας πριν την επίδοση της αγωγής, και αν αποδεικνύεται η έναρξη της τοκοφορίας από χρόνο προηγούμενο της επίδοσης της αρχικής αγωγής 538/2014 ΑΠ.
Χρόνος λήξης τοκοφορίας της απαίτησης στη συνταχθείσα αγωγή
Η ημερομηνία κατάθεσης της αρχικής αγωγής στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου αυτή απευθυνόταν (και όχι ο χρόνος επίδοσης της αγωγής) 1613/2006 ΑΠ 580/2012 Εφ.Πειραιώς 463/1997 Εφ.Πειραιώς 239/1989 Εφ.Αθηνών, ή, αν επακολούθησε συζήτηση, η ημερομηνία της πρώτης συζήτησης 1613/2006 ΑΠ 580/2012 Εφ.Πειραιώς.

Αντικείμενο της διαφοράς

Παραπλήσιος όρος με το αντικείμενο της αγωγής είναι το αντικείμενο της διαφοράς. Το αντικείμενο της διαφοράς χρησιμοποιείται για την εύρεση της καθ' ύλην αρμοδιότητας της αγωγής άρ.14 ΚΠολΔ άρ.15 ΚΠολΔ άρ.16 ΚΠολΔ. Αντίθετα με το αντικείμενο της αγωγής, για τον υπολογισμό του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπολογίζονται οι αιτούμενοι τόκοι άρ.9 εδ.2 ΚΠολΔ. Για τον υπολογισμό του αντικειμένου της διαφοράς συνυπολογίζονται περισσότερες απαιτήσεις που επιδιώκονται με την ίδια αγωγή άρ.9 εδ.3 ΚΠολΔ. Αν υπάρχει ομοδικία και το δικαίωμα είναι διαιρετό, λαμβάνεται υπόψη το αίτημα κάθε ενάγοντος ή το αιτούμενο από κάθε εναγόμενο άρ.9 εδ.3 ΚΠολΔ 38/2008 Ειρ.Ρόδου. Αν υπάρχει και ενεργητική και παθητική ομοδικία, και το δικαίωμα είναι διαιρετό, λαμβάνεται υπόψη το ιδανικό μερίδιο που ζητά κάθε ενάγων από κάθε εναγόμενο 38/2008 Ειρ.Ρόδου. Αν δεν προσδιορίζεται στην αγωγή συγκεκριμένο μερίδιο, τεκμαίρεται ως ίσο με το μερίδιο των υπολοίπων 38/2008 Ειρ.Ρόδου άρ.785 ΑΚ άρ.1113 ΑΚ. Το δικαίωμα του δικηγόρου να αξιώσει αμοιβή προϋποθέτει ολοκληρωμένη ενέργεια σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία προβλέπεται καταβολή αμοιβής, γιατί μόνο αφού τελειωθεί η ενέργεια του δικηγόρου διασφαλίζονται τα συμφέροντα του εντολέα, στην προστασία των οποίων αποβλέπει η ενέργεια του δικηγόρου 14/2008 ΑΠ Ολομέλεια. Η ολοκλήρωση της ενέργειας σύνταξης αγωγής περιλαμβάνει ειδικότερα τη διατύπωση της αγωγής και την υπογραφή της αγωγής 9/2008 ΑΠ Ολομέλεια. Η αξίωση του δικηγόρου για την αμοιβή του για σύνταξη αγωγής γεννάται από τον χρόνο κατάθεσης της αγωγής 14/2008 ΑΠ Ολομέλεια. Η αξίωση αυτή δεν καταλύεται ακόμη και αν ο εντολέας ανακαλέσει την εντολή πριν την επίδοση της αγωγής, ή αν ματαιωθεί η εκδίκαση της αγωγής 14/2008 ΑΠ Ολομέλεια. Για την αμοιβή του δικηγόρου επί αγωγής δεν έχει σημασία η τύχη των αιτημάτων της αγωγής, δηλαδή αν η αγωγή έγινε δεκτή ή αν απορρίφθηκαν μερικά αιτήματα ή αν απορρίφθηκε ολικά η αγωγή 32/2014 Ειρ.Χαλανδρίου 1140/2008 Εφ.Θεσσαλονίκης. Η αμοιβή του δικηγόρου θα εξαρτηθεί από το αίτημα της αγωγής 1140/2008 Εφ.Θεσσαλονίκης. Ο περιορισμός της αγωγής συνιστά μερική παραίτηση από το δικόγραφο, και για το παραιτούμενο τμήμα θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε ποτέ η αγωγή 25/2013 ΑΠ άρ.223 ΚΠολΔ άρ.295 παρ.1 ΚΠολΔ. Και σε περίπτωση προβολής επικουρικής βάσης της αγωγής, ο δικηγόρος πάλι δικαιούται μία μόνο αμοιβή 5092/2007 Εφ.Αθηνών. Ο δικηγόρος δικαιούται ποσοστιαίας αμοιβής ανά μια ιστορική και νομική βάση της υπόθεσης που χειρίζεται, και αν βάσει της ίδιας ιστορικής και νομικής βάσης εισαχθεί εκ νέου η υπόθεση προς συζήτηση, ο δικηγόρος δεν δικαιούται εκ νέου ποσοστιαία αμοιβή 1880/2005 ΑΠ. Αν η ιστορική βάση δυο αγωγών είναι κοινή, αλλά η νομική βάση τους είναι διαφορετική, ο δικηγόρος δικαιούται ξεχωριστή αμοιβή για κάθε αγωγή 140/2007 ΑΠ. Αν, σε δεύτερη ανακοπή μετά από ματαίωση της πρώτης, ο δικηγόρος καταθέσει προτάσεις ίδιες με τις προτάσεις που είχε καταθέσει επί της ανακοπής που ματαιώθηκε, το αίτημά του περί αμοιβής του εκ νέου είναι καταχρηστικό 910/2002 Εφ.Πατρών. Αν η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε, και ο δικηγόρος κατέθεσε προτάσεις, και ο δικηγόρος καταθέσει προτάσεις εκ νέου στη μετ' αναβολή συζήτηση, δεν δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή για τις δεύτερες προτάσεις 31/1998 ΑΠ. Ακόμη και αν καταβλήθηκε μικρή επιστημονική εργασία, ο δικηγόρος δικαιούται την αμοιβή του κατά τον ΚώδΔικ και την ΚΥΑ 229/2006 ΑΠ. Για τη σύνταξη, υπογραφή και κατάθεση προτάσεων, ως χρόνος υπολογισμού της αξίας του αντικειμένου της δίκης ορίζεται ο χρόνος στον οποίο ασκήθηκε η αγωγή ή, αν μετέπειτα συζητήθηκε, ο χρόνος της πρώτης συζήτησης 1310/2006 ΑΠ. Για την αμοιβή επί προτάσεων στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν έχει σημασία η επαύξηση της απαίτησης μετά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης 180/2009 Εφ.Λάρισας 1613/2006 ΑΠ. Για την έναρξη τοκοφορίας της αμοιβής δικηγόρου απαιτείται δήλη ημέρα καταβολής του τιμήματος 910/2002 Εφ.Πατρών ή όχληση 939/2013 ΑΠ 1223/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών. Η όχληση, για να επιφέρει έννομα αποτελέσματα, πρέπει να είναι ορισμένη και καθαρή 1511/2000 ΑΠ 1223/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών. Αν δεν υπάρχει συμφωνία για την αμοιβή του δικηγόρου, και δεν συντρέχει περίπτωση υπολογισμού της αμοιβής με βάση συντελεστή, το ελάχιστο όριο της νόμιμης αμοιβής θα το ορίσει το δικαστήριο 602/2008 Εφ.Αθηνών. Οι δικηγορικοί σύλλογοι για τις αμοιβές δικηγόρου για παράσταση στα δικαστήρια εκδίδουν τετραπλότυπη απόδειξη είσπραξης, θεωρημένη από τη ΔΟΥ ν.1882/1990 άρ.8 παρ.1 εδ.1. Οι γραμματείες των δικαστηρίων καλούνται να μην δέχονται την κατάθεση δικογράφων αν δεν επισυνάπτονται σε αυτά δύο από τα παραπάνω αντίτυπα των αποδείξεων είσπραξης ν.1882/1990 άρ.8 παρ.1 εδ.3 ν.1882/1990 άρ.8 παρ.1 εδ.4. Αν ο δικηγόρος δεν έχει πληρεξουσιότητα για την κατάθεση αγωγής ή ένδικου μέσου, και ο διάδικος εγκρίνει μεταγενέστερα σιωπηρά τις πράξεις της προδικασίας, με πρόθεση ισχυροποίησής τους, οι πράξεις της προδικασίας καθίστανται αναδρομικά έγκυρες 344/2015 ΑΠ. Κατά μια άποψη, οι διατάξεις που αναφέρουν ότι οι πράξεις του δικηγόρου είναι άκυρες αν δεν περιλαμβάνουν ένσημο του Ταμείου Δικηγόρων είναι αντισυνταγματικές, και πρέπει να μην εφαρμόζονται 23/2007 Ειρ.Νίκαιας.

Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς πληρωμή

Για τη σύνταξη επιταγής προς πληρωμή, ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή ισόποση με τη δικαστική δαπάνη που επιδίκασε το δικαστήριο άρ.72 παρ.1 ΚώδΔικ. Θα ενημερωθείτε για τη δικαστική δαπάνη; Αν με την επιταγή προς πληρωμή επιτάσσονται περισσότεροι, η αμοιβή αυτή οφείλεται εις ολόκληρον μεταξύ τους, είτε συντάχθηκε μία επιταγή προς πληρωμή και κοινοποιήθηκε σε περισσότερους, είτε συντάχθηκαν περισσότερες επιταγές προς πληρωμή και κοινοποιήθηκαν αντίστοιχα στον καθένα των επιτασσόμενων άρ.72 παρ.2 ΚώδΔικ. Κατά μια άποψη, η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη επιταγής προς πληρωμή, η οποία αποτελεί και κονδύλιο της επιταγής προς πληρωμή, ισούται με το ποσό της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 601/2017 Μον.Πρ.Αθηνών 2041/2016 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης (ασφαλ. μέτρων). Κατά μια άποψη, σε περίπτωση συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης των διαδίκων, συνεχίζει να οφείλεται αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του διαδίκου που νίκησε, για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση, ανερχόμενη σε εύλογο ποσό 417/2017 Μον.Πρ.Αθηνών. Το επιτασσόμενο κονδύλιο περί σύνταξης επιταγής προς πληρωμή επιβαρύνει τον οφειλέτη 101/2004 Εφ.Δωδεκανήσου. Ισόποσο χρηματικά κονδύλιο δικαιούται να πληρωθεί ο δικηγόρος από τον πελάτη του 101/2004 Εφ.Δωδεκανήσου. Το κονδύλιο περί σύνταξης επιταγής προς πληρωμή περιλαμβάνεται αυτούσιο στα έξοδα της εκτέλεσης 101/2004 Εφ.Δωδεκανήσου 160/2009 Μον.Πρ.Θηβών. Αν το δικαστήριο κάνει δεκτή ανακοπή κατά επιταγής προς πληρωμή λόγω υπερβάλλοντος ποσού, ακυρώνει την επιταγή μόνο ως προς το υπερβάλλον 101/2004 Εφ.Δωδεκανήσου.

Παραγραφή

Η απαίτηση του δικηγόρου για τις αμοιβές του και τα έξοδά του παραγράφεται πέντε έτη μετά τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο οποία γεννήθηκε η κάθε αξίωσή του και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της άρ.250 στοιχ.11 ΑΚ άρ.251 ΑΚ άρ.253 ΑΚ.

Καταχώρηση συμφωνητικών αμοιβής

Τα συμφωνητικά μεταξύ επιτηδευματιών ή επιτηδευματιών και τρίτων τα οποία αφορούν συναλλαγή που εμπίπτει σε ΦΠΑ πρέπει να καταχωρούνται σε κατάσταση ανά τρίμηνο, και η κατάσταση αυτή καταχωρείται ηλεκτρονικά από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία μέσω της εφαρμογής TAXISnet 1065606/7222/ΔΕ-Β/18-07-2000 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β 951/2000)ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23-01-2015 (ΦΕΚ Β 246/2015) άρ.8 παρ.16 ν.1882/1990. Η προθεσμία καταχώρησης είναι μέχρι την 20η Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου αντίστοιχα για το προηγούμενο τρίμηνο 1065606/7222/ΔΕ-Β/18-07-2000 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β 951/2000) ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23-01-2015 (ΦΕΚ Β 246/2015) άρ.8 παρ.16 ν.1882/1990. Αν δεν τηρηθεί η προϋπόθεση αυτή, το συμφωνητικό είναι φορολογικά ανίσχυρο και δεν παράγει φορολογικά αποτελέσματα 90/2005 ΑΠ πολ.1270/2000 ν.1882/1990 άρ.8 παρ.16. Η θεώρηση αυτή δεν είναι απαραίτητη για συμφωνητικά μεταξύ επιτηδευματιών από τη μια μεριά και Δημοσίου, Τραπεζών, Οργανισμών, επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Δήμων και Κοινοτήτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986 ν.1882/1990 άρ.8 παρ.16. Αν το συμφωνητικό περί αμοιβής του δικηγόρου δεν θεωρηθεί από τη ΔΟΥ, δεν είναι άκυρο μεταξύ των συμβαλλομένων από μόνο τον λόγο αυτό 90/2005 ΑΠ Αν το συμφωνητικό περί αμοιβής του δικηγόρου δεν θεωρηθεί από τη ΔΟΥ, είναι φορολογικά άκυρο 90/2005 ΑΠ. Αν το συμφωνητικό εργολαβίας δίκης δεν έχει θεωρηθεί από τη ΔΟΥ, το εργολαβικό δεν είναι άκυρο μεταξύ των συμβαλλομένων από μόνο τον λόγο αυτό 65/2010 ΑΠ 768/2000 ΑΠ. Κατά τον καταργηθέντα Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος, από 01-07-2011 ν.2238/1994 άρ.52 παρ.5 περ.ε άρ.20 παρ.7 περ.α ν.3943/2011 άρ.20 παρ.7 περ.β ν.3943/2011, ο δικηγόρος είχε υποχρέωση να υποβάλλει στη ΔΟΥ της περιφέρειας της επαγγελματικής του έδρας, κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών του με τους εντολείς του ν.2238/1994 άρ.52 παρ.5 περ.ε. Η έγγραφη συμφωνία πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο των συμβαλλόμενων μερών, τη διεύθυνσή τους, τον ΑΦΜ τους, περιγραφή της παρεχόμενης δικηγορικής υπηρεσίας και τη συμφωνηθείσα αμοιβή άρ.20 παρ.7 περ.ε ν.3943/2011.

Διεκδίκηση δικηγορικής αμοιβής

Αγωγή για δικηγορική αμοιβή

Για να είναι ορισμένη η αγωγή με την οποία ο δικηγόρος απαιτεί από τον πελάτη τη συμφωνημένη αμοιβή για δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες, η αγωγή πρέπει να αναφέρει: Η αγωγή δικηγορικής αμοιβής, για να είναι ορισμένη, πρέπει να περιέχει πίνακα αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων 1299/2004 ΑΠ άρ.680 ΚΠολΔ. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται από την αναλυτική αναφορά στην αγωγή των επί μέρους ενεργειών του δικηγόρου ανά υπόθεση, και της αμοιβής που του οφείλεται για κάθε μια ενέργεια αντίστοιχα 580/2012 Εφ.Πειραιώς 712/2008 Εφ.Πατρών. Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ; Αν η αμοιβή συμφωνήθηκε ως ποσοστό της αξίας του αντικειμένου της δίκης, στοιχείο της αγωγής αποτελεί και η αξία του αντικειμένου της δίκης 556/2009 ΑΠ. Αν η αμοιβή συμφωνήθηκε ως ποσοστό της αξίας του αντικειμένου δικαιοπραξίας, στοιχείο της αγωγής αποτελεί και η αξία του αντικειμένου της δικαιοπραξίας 556/2009 ΑΠ. Η αγωγή εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία περί αμοιβών από παροχή εργασίας 1239/2003 ΑΠ. Αν απαιτήσεις των πελατών αναφέρονται στις αμοιβές και τα έξοδα των εντολοδόχων δικηγόρων, τότε και οι απαιτήσεις αυτές υπάγονται στην ίδια διαδικασία, χάριν της αρχής της ισότητας 1239/2003 ΑΠ.

Καθ' ύλην αρμοδιότητα αγωγής δικηγορικής αμοιβής

Αν η αγωγή του δικηγόρου αφορά σε αμοιβές και έξοδα, και πρόκειται για υπηρεσίες του σε δίκες στο ειρηνοδικείο ή το πταισματοδικείο, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο, ανεξαρτήτως του αιτούμενου ποσού άρ.15 περ.11 ΚΠολΔ. Αν η αγωγή του δικηγόρου αφορά σε αμοιβές και έξοδα, και δεν πρόκειται για υπηρεσίες του σε δίκες στο ειρηνοδικείο ή το πταισματοδικείο, και το αιτούμενο ποσό εμπίπτει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο 1162/2001 ΑΠ άρ.14 παρ.1 περ.α ΚΠολΔ άρ.15 περ.11 ΚΠολΔ άρ.16 περ.7 ΚΠολΔ. Αν η αγωγή του δικηγόρου αφορά σε αμοιβές και έξοδα, και δεν πρόκειται για υπηρεσίες του σε δίκες στο ειρηνοδικείο ή το πταισματοδικείο, και το αιτούμενο ποσό εμπίπτει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο άρ.16 περ.7 ΚΠολΔ άρ.15 περ.11 ΚΠολΔ. Αν η αγωγή του δικηγόρου αφορά σε αμοιβές και έξοδα, και δεν πρόκειται για υπηρεσίες του σε δίκες στο ειρηνοδικείο ή το πταισματοδικείο, και το αιτούμενο ποσό εμπίπτει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο άρ.16 περ.7 ΚΠολΔ άρ.15 περ.11 ΚΠολΔ.

Διαταγή πληρωμής για δικηγορική αμοιβή

Ο δικηγόρος μπορεί να εκδώσει διαταγή πληρωμής για την αμοιβή του 321/2017 ΑΠ 133/2003 ΑΠ, αν Το ποσό των χρημάτων που οφείλεται είναι επαρκώς ορισμένο και στην περίπτωση που συμφωνείται ως ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς 2073/2007 ΑΠ. Οι ενστάσεις του οφειλέτη δεν αποτελούν αίρεση και δεν εμποδίζουν την έκδοση διαταγής πληρωμής 933/2011 ΑΠ 911/2005 ΑΠ. Η διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και με το συνδυασμό περισσότερων εγγράφων, αν με αυτά αποδεικνύεται η απαίτηση 933/2011 ΑΠ 1305/2009 ΑΠ.

Σύμβαση έργου και έμμισθη εντολή ορισμένου χρόνου

Η παροχή νομικών υπηρεσιών εκ μέρους δικηγόρου με περιοδική αμοιβή είναι επιτρεπτή και έγκυρη μόνο με τη μορφή της σύμβασης έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου γν.77/2017 παρ.10 ΝΣΚ 229/2004 ΑΠ. Η σύμβαση έργου και η συμφωνία παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία για ορισμένο χρόνο αποτελούν απαγορευόμενες μορφές συμβατικής απασχόλησης του δικηγόρου, και αν συναφθούν θεωρούνται εξ υπαρχής, από την κατάρτισή τους, ως συμβάσεις έμμισθης εντολής παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία για αόριστο χρόνο γν.77/2017 παρ.10 ΝΣΚ 229/2004 ΑΠ. Εκτός αν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία, η πάγια περιοδική αμοιβή, η οποία προβλέπεται από την διάταξη του άρ.63 παρ.4α του Κώδικα των δικηγόρων νδ.3026/1954 και προσδιορίζεται κατά ανώτατο όριο με παραπομπή στο μισθολόγιο των τακτικών δημόσιων υπαλλήλων από το άρ. 92 Α του ίδιου Κώδικα άρ.2 ν.1093/1980 άρ.12 ν.1816/1988, οφείλεται στον δικηγόρο όχι για την εκτέλεση οποιασδήποτε, έστω και καθαρώς νομικής φύσης, εργασίας, αλλά μόνο για τις νομικές εκείνες υπηρεσίες που παρέχει υπό την ιδιότητα δικαστικού ή νομικού συμβούλου ή δικηγόρου, τέτοιες δε υπηρεσίες είναι μόνο όσες παρέχει ασκώντας, ως δημόσιος λειτουργός, τα καθήκοντα που του αναθέτουν οι ως άνω δημοσίου δικαίου διατάξεις των άρ.39 παρ.1, 41, και 42 του Κώδικα των δικηγόρων 29/1995 ΑΠ Ολομέλεια. Νομικός σύμβουλος είναι ο δικηγόρος ο οποίος, άσχετα από τον τίτλο που κατέχει και τον χαρακτηρισμό που του δόθηκε κατά την προσληψή του ή και μεταγενέστερα, δεν ασχολείται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τον εντολέα του με τη δικαστική εκπροσώπηση και τον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων αυτού έναντι τρίτων, αλλά περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων σ' αυτόν και τα όργανά του ή και στην κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από άλλους δικηγόρους 229/2004 ΑΠ.

Αμοιβή με εντολέα το Δημόσιο / ΟΤΑ

Αν ο δικηγόρος παρείχε υπηρεσίες στο Δημόσιο ή σε ΟΤΑ, προκειμένου να εισπράξει την αμοιβή του χωρίς να την διεκδικήσει δικαστικά, πρέπει να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει κατάθεση δικαιολογητικών, έλεγχο των δικαιολογητικών, έκδοση εκκαθάρισης - έγκρισης της δαπάνης, εντολή πληρωμής. Σε κάποιες περιπτώσεις η πληρωμή πραγματοποιείται μετά από έκδοση σχετικού εντάλματος, το οποίο εξοφλείται από τη ΔΟΥ. Αν ο δικηγόρος προσέφερε υπηρεσία ελευθέριου επαγγέλματος στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ από 01-01-2015, έχει τη δυνατότητα να εκδώσει τιμολόγιο μέχρι και το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παροχή υπηρεσιών ν.4308/2014 άρ.11 παρ.2 περ.ε ν.4308/2014 άρ.44 ν.4308/2014 άρ.37 παρ.1. Αν ο δικηγόρος προσέφερε υπηρεσία ελευθέριου επαγγέλματος στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ μέχρι και 31-12-2014, έχει τη δυνατότητα να εκδώσει τιμολόγιο ακόμη και κατά την είσπραξη της αμοιβής του, δηλαδή μετά την ημέρα εκτέλεσης της εντεταλμένης υπηρεσίας του ν.4093/2012 άρ.7 παρ.4 εδ.β ν.4093/2012 άρ.6 παρ.14 ν.4093/2012 άρ.6 παρ.15. Όταν δικηγόρος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Δήμου, χωρίς αντιμισθία, η απόφαση διορισμού του πρέπει να λαμβάνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, και δεν αρκεί η προφορική ανάθεση του Δημάρχου, ούτε ως εκπροσώπου του Δήμου στο δικαστήριο 90/2014 Εφ.Πειραιώς (παρ. εργασίας). Η απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής μπορεί, νομίμως, να επακολουθήσει της διαδικαστικής πράξης της άσκησης αγωγής ή ενδίκων μέσων 254/2016 ΑΠ. Η τήρηση των διατάξεων περί ανάθεσης ενεργειών σε δικηγόρο από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο 254/2016 ΑΠ, γιατί ανάγεται στη δημόσια τάξη 254/2016 ΑΠ. Αν, κατ' εξαίρεση, δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή ζημία των δημοτικών συμφερόντων, ο δήμαρχος μπορεί να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δημαρχιακής Επιτροπής, οφείλει όμως να υποβάλει αμέσως τις ενέργειές του στην έγκρισή της 254/2016 ΑΠ άρ.114 παρ.2 π.δ.410/1955. Όταν δικηγόρος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Δήμου, χωρίς αντιμισθία, και αιτείται αμοιβής πέραν των ελάχιστων ορίων, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αμοιβή του αυτή πρέπει να προηγείται της εκτέλεσης της υπεράσπισης, αλλιώς ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει την έκδοση εντάλματος πληρωμής μόνο για την ελάχιστη αμοιβή Πράξη 128/2010 ΕΣ Τμημ. Ι. Αν εντολέας του δικηγόρου για δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες είναι το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, και δεν υπάρχει ειδική συμφωνία περί αμοιβής, ο δικηγόρος αμείβεται με όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο, μεταξύ του αναφερόμενου στην ΚΥΑ ή το διπλάσιο του αναφερόμενου στον Κώδικα Δικηγόρων ως ελάχιστου ορίου υπολογιζόμενου επί δραχμών 1376/2009 ΑΠ. Αν εντολέας του δικηγόρου για δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες είναι ΟΤΑ, και δεν υπάρχει ειδική συμφωνία περί αμοιβής, ο δικηγόρος δύναται να διεκδικήσει αμοιβή υπολογιζόμενη αναλογικά επί του αντικειμένου της αγωγής βάσει του Κώδικα Δικηγόρων, γιατί ο ΟΤΑ δεν εξομοιώνεται με το Δημόσιο όσον αφορά τις δικηγορικές αμοιβές 800/2008 ΑΠ. Η παραγραφή της απαίτησης κατά ΝΠΔΔ λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο νδ.496/1974 άρ.52 εδ.3 90/2014 Εφ.Πειραιώς (παρ. εργασίας) 1752/2008 ΑΠ. Η παραγραφή της απαίτησης κατά ΝΠΔΔ δεν διακόπτεται από άτυπη αναγνώριση της απαίτησης, παρά μόνο με την τήρηση του προβλεπόμενου τύπου 90/2014 Εφ.Πειραιώς (παρ. εργασίας). Το ΙΚΑ δεν εξομοιώνεται με το Δημόσιο ως προς τον διάφορο τρόπο αμοιβής των Δικηγόρων που χρησιμοποιεί, όταν ο δικηγόρος αμείβεται ανά υπόθεση 920/2006 ΑΠ 318/2007 ΑΠ.

Έξοδα

Ο δικηγόρος έχει απαίτηση και για όσα έξοδα είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της εντεταλμένης του υπηρεσίας (πχ. μετακίνησης, διατροφής, στέγασης) 219/2004 Εφ.Δωδεκανήσου. Έξοδα απαραίτητα για την εκτέλεση της εντολής είναι και Ο δικηγόρος δικαιούται τις δαπάνες που κατέβαλε εξ ιδίων για τη διεξαγωγή της δίκης ακόμη και επί εργολαβικού δίκης 2015/2007 ΑΠ. Αν η αγωγή περιλαμβάνει κονδύλιο για την αμοιβή του δικηγόρου για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου κατά τα νόμιμα ελάχιστα όρια, και για την ίδια παράσταση υπάρχει κονδύλιο δαπάνης για την προείσπραξη που καταβλήθηκε στον δικηγορικό σύλλογο για την παράσταση, το κονδύλιο περί δαπάνης για την προείσπραξη είναι αβάσιμο 862/2015 ΑΠ.

Δικαστική δαπάνη και δικηγορική αμοιβή

Η δικηγορική αμοιβή παράστασης στο δικαστήριο και σύνταξης προτάσεων, που αποτελεί απαίτηση του δικηγόρου κατά του εντολέα του, αρμόζει να περιλαμβάνεται στην επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 2073/2007 ΑΠ. Θα ενημερωθείτε για τη δικαστική δαπάνη;

Υποχρεωτική παράσταση με δικηγόρο

Για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου από 01-01-2016

Η παράσταση στο δικαστήριο γίνεται υποχρεωτικά με πληρεξούσιο δικηγόρο άρ.94 παρ.1 ΚΠολΔ. Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο Ο διάδικος δεν μπορεί να συντάσσει δικόγραφα με την υπογραφή του, χωρίς υπογραφή δικηγόρου, εκτός Όπου είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, το δικόγραφο πρέπει να φέρει υπογραφή δικηγόρου, διαφορετικά το δικόγραφο είναι άκυρο 1/2010 ΑΠ Ολομέλεια. Η ακυρότητα αυτή θεραπεύεται αν το δικόγραφο κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου, και στη σχετική πράξη κατάθεσης του δικογράφου στη γραμματεία υπογράψει δικηγόρος ο οποίος δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται το δικόγραφο 1/2010 ΑΠ Ολομέλεια.

Για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου έως την 31-12-2015

Η παράσταση στο δικαστήριο γίνεται υποχρεωτικά με πληρεξούσιο δικηγόρο άρ.94 παρ.1 ΚΠολΔ. Δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο Ο διάδικος δεν μπορεί να συντάσσει δικόγραφα με την υπογραφή του, χωρίς την υπογραφή δικηγόρου,

Απαράδεκτο λόγω μη κατάθεσης παραβόλων

Αν δεν κατατεθεί στο δικαστήριο το γραμμάτιο προείσπραξης εισφοράς, όπου αυτό απαιτείται, η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη άρ.61 παρ.4 ν.4194/2013. Η προϋπόθεση αυτή της κατάθεσης του γραμματίου προείσπραξης εισφοράς για το παραδεκτό της διαδικαστικής πράξης είναι συνταγματική 1858/2015 ΣτΕ Ολομέλεια. Αν ο δικηγόρος παρίσταται, από 22-12-2017 και μετά, κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου ή ενδίκου βοηθήματος, και δεν προκαταβάλει την παράσταση, η μη προκαταβολή της παράστασης από τον δικηγόρο θεωρείται τυπική παράλειψη και μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν την έκδοση της απόφασης, ύστερα απο σχετική ειδοποίηση του δικηγόρου από το δικαστήριο άρ.61 παρ.4 εδ.2 ν.4194/2013 ν.4509/2017 άρ.31 ν.4509/2017 άρ.80 (ΦΕΚ Α 210/22-12-2017). Η προεισπραττόμενη δικηγορική αμοιβή ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την ΚΥΑ περί καθορισμού ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων Πρακτικά 5ης ΓΣ 21-03-2007 ΕΣ Ολομέλεια. Για την προεισπραττόμενη δικηγορική αμοιβή εκδίδεται τετραπλότυπο γραμμάτιο από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στο οποίο βεβαιώνεται η προείσπραξη εισφοράς από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Αμοιβές βάσει του Κώδικα Δικηγόρων του 1954

Η σύμβαση για τον καθορισμό της αμοιβής του δικηγόρου μπορεί να καταρτιστεί ρητά ή σιωπηρά 372/2000 ΑΠ 939/2013 ΑΠ. Η συμφωνία περί αμοιβής του δικηγόρου μπορεί να συνάπτεται γραπτά ή προφορικά, αποδεικνύεται δε με έγγραφα, όρκο ή ομολογία νδ.3026/1954 άρ.95 παρ.2 372/2000 ΑΠ 1427/2009 Εφ.Αθηνών 602/2008 Εφ.Αθηνών. Οι περιορισμοί περί απόδειξης της συμφωνίας περί δικηγορικής αμοιβής με έγγραφο, την οποία θέτουν τα άρθρα 95 παρ.2 εδ.2 νδ.3026/1954 και άρθρο 166 νδ.3026/1954, δεν ισχύουν μετά την εισαγωγή του ΚΠολΔ 32/2014 Ειρ.Χαλανδρίου. Η σιωπηρή κατάρτιση συμφωνίας για την αμοιβή του δικηγόρου, όσον αφορά τα ελάχιστα όρια δικηγορικής αμοιβής, μπορεί να συναχθεί από τη μακρόχρονη συνεργασία δικηγόρου και πελάτη και την έλλειψη αντιρρήσεων περί των αμοιβών που όριζε σιωπηρώς ο δικηγόρος 939/2013 ΑΠ. Ειδική έγγραφη συμφωνία για το ύψος της αμοιβής δικηγόρου απαιτείται μόνο για αμοιβή επιπλέον των οριζόμενων ως ελάχιστων ορίων στον Κώδικα των Δικηγόρων 90/2014 Εφ.Πειραιώς (παρ. εργασίας). Αν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία περί ποσού, το ελάχιστο της αμοιβής ορίζεται κατά τον Κώδικα των Δικηγόρων 1427/2009 Εφ.Αθηνών. Οι διατάξεις περί αναλογικής αμοιβής του δικηγόρου επί της αξίας του επίδικου αντικειμένου δεν είναι αντισυνταγματικές 254/2016 ΑΠ. Για την παροχή εργασίας από δικηγόρο στον εντολέα του η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται και με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης άρ.7 παρ.2 εδ.1 ν.2753/1999. Για την προείσπραξη της ελάχιστης αμοιβής από τον Δικηγορικό Σύλλογο εκδίδεται τετραπλότυπη απόδειξη άρ.7 παρ.3 εδ.1 ν.2753/1999. Για παροχή υπηρεσιών από 06-11-2013 έως και σήμερα ν.4205/2013 άρ.7 παρ.14 (ΦΕΚ Α 242/06-11-2013) ν.4205/2013 άρ.10 Για παροχή υπηρεσιών από 27-09-2013 έως και 05-11-2013 ν.4194/2013 άρ.58 παρ.3 ν.4194/2013 παραρτ.I ν.4194/2013 άρ.165 παρ.3 Για παροχή υπηρεσιών από 02-07-2011 έως και 26-09-2013 άρ.96 νδ.3026/1954 ν.3919/2011 άρ.5 παρ.8 (ΦΕΚ Α 32/02-03-2011) ν.3919/2011 άρ.10 παρ.2 Για παροχή υπηρεσιών από 01-01-2008 έως και 01-07-2011 κυα.1117864/2297/Α0012 πολ.1146/2007 (ΦΕΚ Β 2422/2007) Για παροχή υπηρεσιών από 01-01-2006 έως και 31-12-2007 κυα.120867/30-12-2005 (ΦΕΚ Β 1964/2005) Για παροχή υπηρεσιών από 01-01-2004 έως και 31-12-2005 κυα.1085081/1473/Α0012 πολ.1108/2003 (ΦΕΚ Β 1960/2003) παρ.1 κυα.1104033/2206/Α0012 πολ.1135/2003 (ΦΕΚ Β 1969/2003) Για παροχή υπηρεσιών από 01-01-2001 έως και 31-12-2003 κυα.1118877/2240/Α0012 πολ.1314/2000 (ΦΕΚ Β 1626/2000) άρ.4 παρ.12 ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α 285/28-12-2000) άρ.7 παρ.2 εδ.1 ν.2753/1999 άρ.7 παρ.8 εδ.1 ν.2753/1999 πολ.1099/2001 άρ.4 παρ.9 Για παροχή υπηρεσιών από 01-07-2000 έως και 31-12-2000 παρ.2 κυα.1007604/132/Α0012 πολ.1017/2000 (ΦΕΚ Β 77/2000) παρ.2 κυα.1058635/1233/Α0012 πολ.1201/2000 (ΦΕΚ Β 804/2000) άρ.7 παρ.3 εδ.1 ν.2753/1999 άρ.7 παρ.8 ν.2753/1999 Για παροχή υπηρεσιών από 01-01-2000 έως και 30-06-2000 παρ.2 κυα.1007604/132/Α0012 πολ.1017/2000 (ΦΕΚ Β 77/2000) κυα.1121675/2031/Α0012 πολ.1269/1999 (ΦΕΚ Β 2295/1999) παρ.1 κυα.1007604/132/Α0012 πολ.1017/2000 (ΦΕΚ Β 77/2000) άρ.7 παρ.3 εδ.1 ν.2753/1999 άρ.7 παρ.8 ν.2753/1999 Ο δικηγόρος δικαιούται τη μεγαλύτερη από τις δύο αμοιβές, είτε την ποσοστιαία αμοιβή κατά τον Κώδικα Δικηγόρων είτε την αμοιβή κατά την ΚΥΑ 797/2007 ΑΠ 705/2006 Εφ.Θεσσαλονίκης. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, και δεν προβλέπεται ειδικότερη αμοιβή από τον νόμο, ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβής για εξωδικαστική ενέργεια συναφή με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, υπολογιζόμενη ανά ώρα απασχόλησής του 862/2015 ΑΠ. Η συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και εντολέα περί αμοιβής του δικηγόρου με αμοιβή μικρότερου ύψους από τα ελάχιστα προβλεπόμενα είναι άκυρη 90/2014 Εφ.Πειραιώς (παρ. εργασίας). Η συμφωνία αυτή θεωρείται ως μη γενόμενη 580/2012 Εφ.Πειραιώς άρ.174 ΑΚ άρ.180 ΑΚ. Η σύμβαση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη προς διεξαγωγή υποθέσεων του τελευταίου επ' αμοιβή αποτελεί σύμβαση αμοιβόμενης (έμμισθης) εντολής 1153/2015 ΑΠ 393/2013 ΑΠ 476/2007 ΑΠ. Την αμοιβή του δικηγόρου οφείλει ο εντολέας του, που δεν συμπίπτει αναγκαστικά με τον κύριο της υπόθεσης 1167/2007 ΑΠ. Αν μοναδικός εντολέας του δικηγόρου για την εκπροσώπηση Δημάρχου ήταν ο Δήμος, υπεύθυνος για την πληρωμή του δικηγόρου είναι ο Δήμος 90/2014 Εφ.Πειραιώς (παρ. εργασίας). Αν ο εντολέας έδωσε εντολή για την ενέργεια επ' ονόματί του και για λογαριασμό του, αυτός οφείλει την αμοιβή του δικηγόρου, ακόμη και αν δεν είναι διάδικος 1427/2009 Εφ.Αθηνών. Ο δικηγόρος που ορίστηκε από άλλο δικηγόρο προς υπεράσπιση της υπόθεσης ή προς συμπαράσταση στην υπόθεση, βάσει συμφωνίας μεταξύ του αρχικού εντολέα και του αρχικά εντεταλμένου δικηγόρου που επέτρεπε την υποκατάσταση ή τη συμπαράσταση, έχει δικαίωμα απευθείας αγωγής κατά του αρχικού εντολέα, χωρίς να ευθύνεται ο πρώτος εντολοδόχος δικηγόρος 140/2007 ΑΠ. Η αγωγή που συντάχθηκε και υπογράφθηκε από τον δικηγόρο, χωρίς εντολή του πελάτη του, είναι αρχικά άκυρη, αλλά μπορεί να ισχυροποιηθεί αργότερα από τον εντολέα 1614/2006 ΑΠ. Ο ισχυρισμός ότι το αίτημα της αγωγής είναι εξογκωμένο αποτελεί ένσταση, η οποία μπορεί να προβληθεί από τον εναγόμενο 644/2013 ΑΠ άρ.102 νδ.3026/1954. Αν η αγωγή του δικηγόρου στρέφεται κατά του εντολέα του, για αμοιβή επί εργασίας στην οποία εντολείς ήταν περισσότεροι, και ο εναγόμενος προβάλει ένσταση μερικής εξόφλησης, η ένστασή του πρέπει να αναφέρει ποιό επακριβώς ποσό έχει καταβληθεί από τον συγκεκριμένο εντολέα στον δικηγόρο, αλλιώς η ένσταση του είναι αόριστη και απαράδεκτη 580/2012 Εφ.Πειραιώς. Η αμοιβή του δικηγόρου αυξάνεται κατά 5% σε περίπτωση που εντολείς του είναι περισσότεροι του ενός, η αμοιβή όμως δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο της αμοιβής άρ.167 νδ.3026/1954. Η διάταξη αυτή αναφέρεται σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας, ενώ στην απλή ομοδικία η αμοιβή ορίζεται σύμφωνα με τις επιμέρους απαιτήσεις κάθε διαδίκου 705/2006 Εφ.Θεσσαλονίκης 8653/1999 Εφ.Αθηνών. Ο ΦΠΑ επί δικηγορικής αμοιβής, μπορεί να αποτελέσει αίτημα αγωγής δικηγορικής αμοιβής 32/2014 Ειρ.Χαλανδρίου άρ.69 παρ.1 εδ.5 ΚΠολΔ, με έναρξη της σχετικής τοκοφορίας από την καταβολή του κεφαλαίου της αμοιβής, ακόμη και βάσει της δικαστικής απόφασης 32/2014 Ειρ.Χαλανδρίου. Ενδεικτικά παραδείγματα αμοιβής δικηγόρου για ενέργειές του είναι Η αξίωση του δικηγόρου για την αμοιβή του γεννιέται, και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της, από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ενήργησε την τελευταία διαδικαστική πράξη στη δίκη ή ενήργησε την εξώδικη πράξη ή έπαυσε για οποιονδήποτε λόγο να εκπροσωπεί τον εντολέα του 712/2008 Εφ.Πατρών. Ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή για τη σύνταξη αγωγής, αν διατύπωσε ο ίδιος την αγωγή και αν υπέγραψε ο ίδιος την αγωγή 9/2008 ΑΠ Ολομέλεια 712/2008 Εφ.Πατρών. Δεν δικαιούται αμοιβή αν μόνο τη διατύπωσε ή αν μόνο την υπέγραψε 9/2008 ΑΠ Ολομέλεια 712/2008 Εφ.Πατρών. Αν ο δικηγόρος δεν διατύπωσε ο ίδιος το περιεχόμενο του εγγράφου της αγωγής, αλλά άλλος δικηγόρος, ο δικηγόρος δεν δικαιούται αμοιβής ακόμη και αν υπέγραψε ή συνυπέγραψε το έγγραφο 9/2008 ΑΠ Ολομέλεια. Η αξίωση του δικηγόρου για την αμοιβή του για τη σύνταξη αγωγής γεννάται από τον χρόνο κατάθεσης της αγωγής 14/2008 ΑΠ Ολομέλεια. Η αξίωση αυτή δεν καταλύεται ακόμη και αν ο εντολέας ανακαλέσει την εντολή μετά την κατάθεση της αγωγής αλλά πριν την επίδοσή της, ή αν ματαιωθεί η εκδίκαση της αγωγής 14/2008 ΑΠ Ολομέλεια. Ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή για προτάσεις μόνο αν τις διατύπωσε ο ίδιος, και τις υπέγραψε ο ίδιος και τις κατέθεσε 2/2008 ΑΠ 89/2009 ΑΠ. Μόνη η διατύπωση προτάσεων δεν αρκεί για να γεννηθεί δικαίωμα αμοιβής του δικηγόρου, ακόμη και αν υπάρχει συμφωνία περί χρονοχρέωσης με τον πελάτη του 2/2008 ΑΠ. Ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή για την παράσταση για αναβολή ενώπιον δικαστηρίου, υπολογιζόμενη στο μισό της κατά την ΚΥΑ αμοιβής για παράσταση στο δικαστήριο 862/2015 ΑΠ. Για τη σύνταξη πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, ο δικηγόρος δεν δικαιούται ποσοστιαία αμοιβή, αλλά πάγια αμοιβή 956/2007 ΑΠ νδ.3026/1954 άρ.106 παρ.4. Η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη και υπογραφή αίτησης διαταγής πληρωμής υπολογίζεται ως ποσοστό 1% επί του αιτούμενου κεφαλαίου, ακόμη και αν δεν πρόκειται για διαταγή πληρωμής βάσει πιστωτικού τίτλου (πχ βάσει σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού) 1880/2005 ΑΠ. Η αμοιβή του δικηγόρου, ως πληρεξούσιου δικηγόρου του καθ' ου η ανακοπή, για τη σύνταξη και υπογραφή προτάσεων επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής υπολογίζεται ως ποσοστό 2% επί του αντικειμένου των διαταγών πληρωμής 1879/2005 ΑΠ. Η αμοιβή του δικηγόρου επί ανακοπής του άρ.933 ΚΠολΔ, κρίνεται βάσει του χρηματικού ποσού για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση, όχι βάσει του πλειστηριάσματος 158/2009 Εφ.Δωδεκανήσου 1114/2005 ΑΠ. Η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη και υπογραφή ασφαλιστικών μέτρων, πλην περί νομής, υπολογίζεται ως ποσοστό 2% επί της αξίας του αντικειμένου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 644/2013 ΑΠ. Η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη και υπογραφή ασφαλιστικών μέτρων περί νομής επί μη προσοδοφόρου ακινήτου υπολογίζεται ως ποσοστό 2% επί της αξίας του ακινήτου 837/2003 ΑΠ νδ.3026/1954 άρ.116 παρ.1 νδ.3026/1954 άρ.116 παρ.2 εδ.1. Για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων περί την εκτέλεση (πχ. αίτηση αναστολής εκτέλεσης, αίτηση αναστολής πλειστηριασμού, ανακοπή διόρθωσης κατασχετήριας έκθεσης), ο δικηγόρος δεν δικαιούται ποσοστιαία αμοιβή, αλλά πάγια αμοιβή 956/2007 ΑΠ νδ.3026/1954 άρ.128. Για τη σύνταξη αίτησης εξάλειψης προσημείωσης, ο δικηγόρος δεν δικαιούται ποσοστιαία αμοιβή, αλλά πάγια αμοιβή 956/2007 ΑΠ νδ.3026/1954 άρ.176 νδ.3026/1954 άρ.114 παρ.3. Σε διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αν ο ίδιος δικηγόρος παρασταθεί και στη συζήτηση προσωρινής και στη συζήτηση οριστικής τιμής πρώτης προσφοράς, δικαιούται μόνο μία αμοιβή, γιατί πρόκειται για την ίδια υπόθεση 687/2006 ΑΠ. Ο δικηγόρος δεν δικαιούται ξεχωριστή αμοιβή για την παράσταση ενώπιον γραμματέα δικαστηρίου για σύνταξη έκθεσης, αν η ενέργεια αυτή δεν είναι αυτοτελής αλλά μόνο ολοκληρώνει κατά νόμο την κύρια ενέργεια του δικηγόρου 1117/2000 ΑΠ. Το δικαστήριο, έχοντας ως δεδομένο ότι έχει ασκηθεί ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, μπορεί να συνάγει εξ αυτού κατά δικαστικό τεκμήριο ότι η διαταγή πληρωμής είχε επιδοθεί, και να επιδικάσει τα έξοδα επίδοσης στον δικηγόρο που τα επιβαρύνθηκε και τα αιτείται με αγωγή 712/2008 Εφ.Πατρών. Για την εκδίκαση αγωγής δικηγορικής αμοιβής περί εξώδικης εργασίας του δικηγόρου, αν για τη διεξαγωγή της εργασίας δεν απαιτείται νομική κατάρτιση, μελέτη και επαγγελματική απασχόληση του δικηγόρου, εφαρμόζεται η τακτική διαδικασία 32/2014 Ειρ.Χαλανδρίου. Για τις ενέργειες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται όπως και για τα πολιτικά δικαστήρια (ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης κλπ.) 1835/2008 ΑΠ. Και για τις ενέργειες της προδικασίας στα διοικητικά δικαστήρια, η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται κατά την ποσοστιαία αμοιβή του Κώδικα περί Δικηγόρων 7/2005 ΑΠ Ολομέλεια. Αν έχουν κατατεθεί αντίθετες εφέσεις κατά της ίδιας απόφασης και συνεκδικαστούν, ο δικηγόρος δικαιούται ξεχωριστής αμοιβής για παράσταση ενώπιον του Εφετείου για κάθε μία των εφέσεων που συνεκδικάστηκαν 1117/2000 ΑΠ. Αν έχουν κατατεθεί αντίθετες αγωγές, και οι εφέσεις κατά των διαφορετικών αποφάσεων συνεκδικαστούν, ο δικηγόρος δικαιούται ξεχωριστής αμοιβής για παράσταση ενώπιον του Εφετείου για κάθε μία των εφέσεων που συνεκδικάστηκαν 1117/2000 ΑΠ. Ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή για τη σύνταξη έκθεσης για τον έλεγχο τίτλου ιδιοκτησίας ή τη σύνταξη ιδιωτικών ή σχεδίων δημοσίων εγγράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες με μόνη τη σύνταξη του εγγράφου 712/2008 Εφ.Πατρών. Ο δικηγόρος δεν δικαιούται ξεχωριστή αμοιβή για τη σύνταξη παραγγελίας προς επίδοση αγωγής, τριτανακοπής, εφέσεως και οποιασδήποτε άλλης πράξης, αν έχει συντάξει ο ίδιος το προς επίδοση έγγραφο 1117/2000 ΑΠ 956/2008 Εφ.Πατρών άρ.134 παρ.2 νδ.3026/1954. Ο δικηγόρος δεν δικαιούται αμοιβής για τις εξωδικαστικές ενέργειες στις οποίες προέβει, αν επακολουθήσει αναγκαίως συναπτόμενη με αυτές δικαστική ενέργειά του 108/2010 Πράξη ΕΣ Τμήμα Ι. Ο δικηγόρος δεν δικαιούται ξεχωριστή αμοιβή για τη συμβουλή που δίνει στον πελάτη του, αν επακολουθήσει άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια που συνάπτεται με τη συμβουλή 1427/2009 Εφ.Αθηνών. Ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή για την παροχή νομικής συμβουλής μετά μελέτη εγγράφων μόνο αν η ενέργεια του δικηγόρου περιορίζεται εκεί, χωρίς να επακολουθήσει δικαστική ενέργεια 862/2015 ΑΠ. Οι συμβουλές δικηγόρου προς τον πελάτη του, οι οποίες δίνονται για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εμφανίζονται και την πληρέστερη υπεράσπιση της υπόθεσης, και μετά από τις οποίες επακολούθησε δικαστική ενέργεια, δεν αμείβονται ιδιαίτερα, αλλά λαμβάνονται υπόψη για την επαύξηση της αμοιβής για τη δικαστική ενέργεια άρ.98 παρ.1 νδ.3026/1954 862/2015 ΑΠ.

Επαύξηση δικηγορικής αμοιβής

Το δικαστήριο, κατά την κρίση του, έχει τη δυνατότητα, αν προτείνονται σχετικά πραγματικά περιστατικά, να επαυξήσει την προβλεπόμενη ως ελάχιστη αμοιβή άρ.98 παρ.1 νδ.3026/1954. Αν η εργασία του δικηγόρου είναι τυπική, όπως η κλήση προς συζήτηση ή η αναβολή υπόθεσης, ο δικηγόρος δεν δικαιούται προσαύξησης στην αμοιβή αυτή 580/2012 Εφ.Πειραιώς. Το δικαστήριο κρίνει την επαύξηση βάσει των κριτηρίων του άρ.98 νδ.3026/1954, και επί παραδείγματι: Η αμοιβή του δικηγόρου επί αγωγής μπορεί να επαυξηθεί σε σχέση με τα οριζόμενα στον Κώδικα περί Δικηγόρων, αν υπάρχει ικανός χρόνος απασχόλησης, αν αυτό δικαιολογείται από το είδος και την ποιότητα της επιστημονικής εργασίας και την επιμέλεια του δικηγόρου, αν το οικονομικό αντικείμενο της αγωγής ήταν μεγάλο, αν η αγωγή είχε σπουδαιότητα για τα οικονομικά συμφέροντα του εντολέα και αν αναλώθηκε ικανός χρόνος για τη σύνταξη της αγωγής λόγω των πολλών και ποικίλων νομικών θεμάτων της 580/2012 Εφ.Πειραιώς άρ.98 παρ.1 νδ.3026/1954. Η αμοιβή του δικηγόρου επί προτάσεων μπορεί να επαυξηθεί σε σχέση με τα οριζόμενα στον Κώδικα περί Δικηγόρων, αν αυτό δικαιολογείται από το είδος και την ποιότητα της επιστημονικής εργασίας και την επιμέλεια του δικηγόρου, αν το οικονομικό αντικείμενο της αγωγής ήταν μεγάλο, αν η αγωγή είχε σπουδαιότητα για τα οικονομικά συμφέροντα του εντολέα και αν αναλώθηκε ικανός χρόνος για τη σύνταξη των προτάσεων λόγω των πολλών και ποικίλων νομικών θεμάτων της αγωγής αλλά και την ενδελεχή αξιολόγηση πολλών επικαλούμενων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων 580/2012 Εφ.Πειραιώς άρ.98 παρ.1 νδ.3026/1954.

Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς πληρωμή κατά τον Κώδικα Δικηγόρων του 1954

Κατά την επίδοση επιταγής προς πληρωμή, αν η αμοιβή του δικηγόρου δεν έχει εκκαθαριστεί με δικαστική απόφαση, ο οφειλέτης δικαιούται να ασκήσει ανακοπή κατά της επιταγής προς πληρωμή ως προς το υπερβάλλον 2967/1978 Ειρ.Αθηνών 101/2004 Εφ.Δωδεκανήσου. Η επιταγή προς πληρωμή αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά τον υπολογισμό των εξόδων εκτέλεσης μόνο για το ελάχιστο όριο της αμοιβής 101/2004 Εφ.Δωδεκανήσου 160/2009 Μον.Πρ.Θηβών 102/2009 Πολ.Πρ.Ρόδου. Αν με την επιταγή προς πληρωμή αιτείται ποσό παραπάνω του ελάχιστου ορίου, το δικαστήριο της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, αφού κρίνει λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια περί επαύξησης της δικηγορικής αμοιβής, μπορεί να μειώσει την αμοιβή και να ακυρώσει την επιταγή κατά το υπερβάλλον 101/2004 Εφ.Δωδεκανήσου 160/2009 Μον.Πρ.Θηβών 109/2005 Εφ.Πειραιώς. Για το υπερβάλλον του ελάχιστου ορίου, επιβάλλεται να εκκαθαριστεί το ποσό με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή και την καταδίκη του οφειλέτη προς πληρωμή, ώστε έπειτα να συνυπολογιστεί το υπερβάλλον του ελάχιστου ορίου ποσό στα έξοδα εκτέλεσης 102/2009 Πολ.Πρ.Ρόδου. Επί επιταγής προς πληρωμή και καταβολής από τον τρίτο, αν το ποσό που καταβλήθηκε είναι υπερβολικό, ζημιωμένος είναι ο καταβάλων, ο δε απαιτών δεν έχει έννομο συμφέρον να προτείνει το υπερβολικό της απαίτησης 1586/2009 ΑΠ. Η αμοιβή του δικηγόρου επί επιταγής προς πληρωμή μπορεί να περιοριστεί πέραν του ελαχίστου ορίου μέχρι και το 1/4 της απαίτησης, αν η απαίτηση είναι μικρή σε σχέση με το ελάχιστο όριο της αμοιβής για επιταγή προς πληρωμή 160/2009 Μον.Πρ.Θηβών 102/2009 Πολ.Πρ.Ρόδου 193/2006 Εφ.Δωδεκανήσου. Το 1/4 επί της απαίτησης δεν αποτελεί ανώτατο όριο της αμοιβής για την επιταγή προς πληρωμή 160/2009 Μον.Πρ.Θηβών 102/2009 Πολ.Πρ.Ρόδου 193/2006 Εφ.Δωδεκανήσου.

Εργολαβικό δίκης

Ο δικηγόρος μπορεί να συμβληθεί με τον πελάτη του με εργολαβικό δίκης, δηλαδή να έρθει σε συμφωνία με τον πελάτη του κατά την οποία η αμοιβή του δικηγόρου ή το είδος της αμοιβής του δικηγόρου να εξαρτάται από αίρεση 65/2010 ΑΠ άρ.92 παρ.3 εδ.1 νδ.3026/1954. Συνήθεις αιρέσεις στο εργολαβικό είναι αυτή της επιτυχούς έκβασης της δίκης ή του αποτελέσματος της εργασίας 65/2010 ΑΠ. Αν η συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και πελάτη δεν εξαρτά την αμοιβή αποκλειστικά από την έκβαση της υποθέσεως, και δεν αναφέρει ότι, σε περίπτωση ήττας, ο δικηγόρος δεν δικαιούται καμία αμοιβή, το συμφωνητικό δεν αποτελεί εργολαβικό δίκης 1153/2015 ΑΠ. Αν η συμφωνία για την εργολαβία δίκης δεν περιλαμβάνει όρο για την ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του δικηγόρου να διεξάγει τη δίκη μέχρι την τελεσιδικία της ή την ανατεθείσα εργασία μέχρι την περάτωσή της 1239/2003 ΑΠ, και δεν περιλαμβάνει όρο ότι ο δικηγόρος δεν θα λάβει οποιαδήποτε αμοιβή σε περίπτωση αποτυχίας, η σύμβαση είναι ανίσχυρη 65/2010 ΑΠ 451/2000 ΑΠ άρ.92 παρ.5 εδ.1 νδ.3026/1954 άρ.3 ΑΚ άρ.174 ΑΚ άρ.180 ΑΚ, άκυρη 1239/2003 ΑΠ, θεωρείται ως μη γενόμενη 1239/2003 ΑΠ, και δεν συνεπάγεται κανένα αποτέλεσμα 1239/2003 ΑΠ 451/2000 ΑΠ. Η ακυρότητα αναφέρεται ρητά εκ του νόμου μόνο επί συμφωνίας περί την έκβαση της δίκης άρ.92 παρ.5 νδ.3026/1954, το ίδιο όμως ισχύει και στην περίπτωση συμφωνίας που εξαρτά την αμοιβή από το αποτέλεσμα της εργασίας 1239/2003 ΑΠ. Η εγκυρότητα της σύμβασης εργολαβίας δίκης μπορεί να εξεταστεί και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο 451/2000 ΑΠ. Η αμοιβή με βάση εργολαβικό δίκης μπορεί να συμφωνηθεί και σε ποσοστό επί του αντικειμένου της δίκης 48/2006 ΑΠ 451/2000 ΑΠ, αλλά το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% επί του αντικειμένου της δίκης 451/2000 ΑΠ άρ.92 παρ.3 εδ.2 νδ.3026/1954. Η απαίτηση του δικηγόρου βάσει εργολαβικού δίκης γεννιέται όταν η δίκη διεξαχθεί επιτυχώς 1373/2007 ΑΠ, ή όταν η δίκη επιλυθεί με συμβιβασμό 1373/2007 ΑΠ, (δηλαδή από τη στιγμή που ο εντολέας ικανοποιηθεί από τη δικαστική ή εξώδικη επίλυση της διαφοράς του με ενέργειες του δικηγόρου 193/2008 ΑΠ), ή όταν περαιωθεί η εργασία 1373/2007 ΑΠ 48/2006 ΑΠ. Το εργολαβικό δίκης δεν είναι άκυρο από μόνο τον λόγο ότι δεν έχει συνταχθεί εγγράφως 768/2000 ΑΠ, εκτός αν η δίκη αφορά σε εργατικές διαφορές ή σε αυτοκινητικές διαφορές. Αν η δίκη αφορά σε εργατικές διαφορές, και το εργολαβικό δίκης δεν έχει συνταχθεί εγγράφως, το εργολαβικό δίκης είναι άκυρο 65/2010 ΑΠ άρ.92 παρ.4 νδ.3026/1954. Αν η δίκη αφορά σε εργατικές διαφορές, και το εργολαβικό δίκης δεν γνωστοποιηθεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο άρ.92 παρ.4 εδ.1 νδ.3026/1954 εντός 20 ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης άρ.92 παρ.4 εδ.4 νδ.3026/1954, το εργολαβικό δίκης είναι άκυρο 65/2010 ΑΠ άρ.92 παρ.4 εδ.5 νδ.3026/1954. Η ακυρότητα της σύμβασης λόγω μη έγγραφης κατάρτισης και μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης στον Δικηγορικό Σύλλογο ισχύει αναδρομικά 27/2008 ΑΠ Ολομέλεια 1802/2008 ΑΠ. Η ακυρότητα της σύμβασης λόγω μη έγγραφης κατάρτισης και μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης στον Δικηγορικό Σύλλογο είναι συνταγματική 27/2008 ΑΠ Ολομέλεια 1802/2008 ΑΠ. Αν η δίκη αφορά σε αυτοκινητικές διαφορές άρ.681 Α ΚΠολΔ, και το εργολαβικό δίκης δεν έχει συνταχθεί εγγράφως, και η σύμβαση συνάφθηκε από τις 04-07-2006 και μετά άρ.16 παρ.7 ν.3472/2006 άρ.21 ν.3472/2006 ΦΕΚ Α 135/04-07-2006, το εργολαβικό δίκης είναι άκυρο άρ.92 παρ.4 περ.Α εδ.1 νδ.3026/1954. Αν η δίκη αφορά σε αυτοκινητικές διαφορές άρ.681 Α ΚΠολΔ, και το εργολαβικό δίκης δεν γνωστοποιηθεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο άρ.92 παρ.4 εδ.1 νδ.3026/1954 εντός 20 ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης άρ.92 παρ.4 εδ.4 νδ.3026/1954, το εργολαβικό δίκης είναι άκυρο άρ.92 παρ.4 εδ.5 νδ.3026/1954. Η ακυρότητα της σύμβασης λόγω μη έγγραφης κατάρτισης και μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης στον Δικηγορικό Σύλλογο ισχύει αναδρομικά 1802/2008 ΑΠ. Η ακυρότητα της σύμβασης λόγω μη έγγραφης κατάρτισης και μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης στον Δικηγορικό Σύλλογο είναι συνταγματική 1802/2008 ΑΠ. Αν πληρωθεί η αναβλητική αίρεση στην οποία αφορά το εργολαβικό δίκης, ο δικηγόρος δεν αποκτά αυτοδικαίως το ποσοστό επί του αντικειμένου της δίκης, το οποίο αποτελεί την αμοιβή του 1373/2007 ΑΠ 48/2006 ΑΠ. Αν πληρωθεί η αναβλητική αίρεση στην οποία αφορά το εργολαβικό δίκης, ο δικηγόρος έχει ενοχική αξίωση έναντι του εντολέα του για τη μεταβίβαση ή την καταβολή του ποσοστού επί του αντικειμένου της δίκης 1373/2007 ΑΠ 48/2006 ΑΠ. Αν η δίκη αφορά σε αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά την ειδική διαδικασία προσδιορισμού τιμής μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων, η δικηγορική αμοιβή βάσει του εργολαβικού δίκης δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται στον Κώδικα Δικηγόρων άρ.9 παρ.1 εδ.2 ν.1093/1980 άρ.92 παρ.3 νδ.3026/1954. Η συμφωνία εργολαβίας δίκης συνεχίζει να ισχύει μέχρι την τελεσίδικη περάτωση της δίκης 880/2007 ΑΠ 580/2000 ΑΠ. Αν η συμφωνία καταργηθεί με νεότερη αντίθετη συμφωνία, η αρχική συμφωνία παύει να ισχύει 880/2007 ΑΠ 580/2000 ΑΠ. Η αντίθετη συμφωνία μπορεί γίνει ατύπως και σιωπηρώς, αρκεί να προκύπτει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θέλησαν την κατάργηση της σύμβασης περί εργολαβίας δίκης και τον καθορισμό της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου για κάθε δικαστική ή δικηγορική ενέργειά του είτε με βάση τη νέα συμφωνία, είτε με βάση τα προβλεπόμενα ελάχιστα νόμιμα όρια της αμοιβής 880/2007 ΑΠ 580/2000 ΑΠ. Αν έχει συναφθεί εργολαβικό δίκης, και ο πελάτης καταβάλει ποσό στον δικηγόρο όσο είναι εκκρεμής η σχετική δίκη, και δεν έχει οριστεί διαφορετικά με την καταβολή, η καταβολή αυτή θεωρείται προκαταβολή του πελάτη προς τον δικηγόρο έναντι της από το εργολαβικό αμοιβής 880/2007 ΑΠ 580/2000 ΑΠ. Αν δεν κερδηθεί τελεσίδικα η υπόθεση ο δικηγόρος οφείλει να επιστρέψει την προκαταβολή 580/2000 ΑΠ. Η καταβολή αυτή δεν επιφέρει την κατάργηση της σύμβασης εργολαβίας δίκης, εκτός αν συνάγεται έστω και σιωπηρώς ότι με την καταβολή αυτή τα μέρη θέλησαν να παύσει η αρχική σύμβαση και να αμειφθεί ο δικηγόρος με βάση τις προβλεπόμενες στον Κώδικα Δικηγόρων αμοιβές για όλες τις ενέργειές του σχετικά με την υπόθεση 880/2007 ΑΠ 580/2000 ΑΠ. Αν η αγωγή δικηγορικής αμοιβής στηρίζεται σε εργολαβικό δίκης, και δεν αναφέρεται στην αγωγή ότι όρος της σύμβασης ήταν και ότι σε περίπτωση αποτυχίας ο δικηγόρος δεν θα λάμβανε αμοιβή, η αγωγή είναι αόριστη 1239/2003 ΑΠ. Αν η αγωγή δικηγορικής αμοιβής στηρίζεται σε εργολαβικό για δίκη, και η απαίτηση για αμοιβή γεννήθηκε λόγω αδικαιολόγητης ανάκλησης της εντολής, και δεν αναφέρεται στην αγωγή ότι, αν δεν είχε ανακληθεί η εντολή, ο δικηγόρος θα διεκπεραίωνε επιτυχώς την υπόθεση στην οποία αφορούσε η εντολή, με βέβαιη κατάληξη την έκδοση ευνοϊκής τελεσίδικης απόφασης για τον εντολέα, η αγωγή είναι αόριστη 880/2007 ΑΠ 1774/2002 ΑΠ. Αν η αγωγή δικηγορικής αμοιβής στηρίζεται σε εργολαβικό για εξώδικη εργασία, και η απαίτηση για αμοιβή γεννήθηκε λόγω αδικαιολόγητης ανάκλησης της εντολής, και δεν αναφέρεται στην αγωγή ότι, αν δεν είχε ανακληθεί η εντολή, ο δικηγόρος θα διεκπεραίωνε επιτυχώς την εργασία στην οποία αφορούσε η εντολή, με βέβαιη κατάληξη το ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον εντολέα, η αγωγή είναι αόριστη 1239/2003 ΑΠ. Οι χειρισμοί των υπόθεσεων από τη μεριά των δικηγόρων, από τη φύση της εργασίας, δεν είναι δυνατόν να περιέχουν το στοιχείο της βεβαιότητας της επέλευσης του επιθυμητού αποτελέσματος 1153/2015 ΑΠ. Αν ο πελάτης του δικηγόρου αναθέσει σ' αυτόν τον δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό μιας υπόθεσής του, και ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον δικηγόρο ορισμένη αμοιβή για το σύνολο των ενεργειών του, η σύμβαση είναι καθαρά και δεν τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς έκβασης της δίκης 65/2010 ΑΠ. Αν η σύμβαση αφορά τον νομικό χειρισμό και εκπροσώπηση σε δίκες για τον καθορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης ακινήτου, και η σύμβαση ορίζει ως αμοιβή για τον δικηγόρο ποσοστό επί της αποζημίωσης που θα καθορισθεί λόγω απαλλοτρίωσης, χωρίς να τελεί η αμοιβή υπό την αίρεση της επιτυχούς έκβασης της δίκης, η σύμβαση αποτελεί σύμβαση εντολής, και όχι εργολαβικό δίκης 65/2010 ΑΠ.

Ανάκληση της εντολής

Ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή του προς τον δικηγόρο περί ανάθεσης της υπόθεσης, με ανάκληση της εντολής 193/2008 ΑΠ. Η ανάκληση της εντολής, ως δικαίωμα, ασκείται με μονομερή και απευθυντέα στον αντισυμβαλλόμενο δήλωση βουλήσεως 193/2008 ΑΠ. Η λύση της εντολής επέρχεται με την περιέλευση της δήλωσης βουλήσεως στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται 193/2008 ΑΠ. Η ανάκληση της εντολής είναι δυνατόν να γίνει και σιωπηρά, αρκεί ο εντολέας να καταστήσει γνωστή τη βούλησή του αυτή στον εντολοδόχο 193/2008 ΑΠ. Το δικαστήριο κρίνει το πότε υπάρχει ή όχι ανάκληση της εντολής 193/2008 ΑΠ. Η κρίση του δικαστηρίου για το αν η ανάκληση της εντολής είναι αδικαιολόγητη αποτελεί νομικό χαρακτηρισμό 193/2008 ΑΠ. Η κρίση του δικαστηρίου για το αν η ανάκληση της εντολής είναι αδικαιολόγητη σχηματίζεται από τα πραγματικά περιστατικά τα οποία δέχθηκε το δικαστήριο, και με βάση Αν η ανάκληση της εντολής γίνει γιατί η συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και πελάτη περιλαμβάνει ασαφή διατύπωση ως προς το τμήμα περί δικαστικών εξόδων του ενάγοντος - πελάτη, η ανάκληση της εντολής δεν γίνεται δικαιολογημένα, καθώς είναι δυνατόν το κονδύλιο να διασαφηνιστεί ερμηνευτικά ή να γίνει συμπληρωματική συμβατική ρύθμιση 451/2000 ΑΠ. Αν υπάρχει συμφωνία περί αμοιβής μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, και ο πελάτης ανακαλέσει αδικαιολόγητα την εντολή, ο δικηγόρος δικαιούται την αμοιβή του κατά τη συμφωνία 1153/2015 ΑΠ 193/2008 ΑΠ άρ.170 νδ.3026/1954. Αν υπάρχει συμφωνία περί αμοιβής μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, και ο πελάτης ανακαλέσει δικαιολογημένα την εντολή, και ο λόγος ανάκλησης δεν περέχει δικαίωμα άσκησης αγωγής κακοδικίας άρ.73 ΕισΝΚΠολΔ, ο εντολέας έχει υποχρέωση να καταβάλει στον δικηγόρο τις δαπάνες που ο δικηγόρος έχει πραγματοποιήσει προς εκτέλεση της εντολής και μέχρι την ανάκληση αυτής, καθώς και την αμοιβή του για τις μέχρι τότε ενέργειές του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων 1153/2015 ΑΠ. Αν υπάρχει εργολαβικό δίκης, και ο πελάτης ανακαλέσει αδικαιολόγητα την εντολή, ο δικηγόρος δικαιούται την αμοιβή του κατά το εργολαβικό δίκης 1373/2007 ΑΠ 48/2006 ΑΠ. Αν υπάρχει εργολαβικό δίκης, και ο πελάτης ανακαλέσει δικαιολογημένα την εντολή, και ο λόγος ανάκλησης δεν περέχει δικαίωμα άσκησης αγωγής κακοδικίας άρ.73 ΕισΝΚΠολΔ, ο εντολέας έχει υποχρέωση να καταβάλει στον δικηγόρο τις δαπάνες που ο δικηγόρος έχει πραγματοποιήσει προς εκτέλεση της εντολής και μέχρι την ανάκληση αυτής, καθώς και την αμοιβή του για τις μέχρι τότε ενέργειές του 1373/2007 ΑΠ 48/2006 ΑΠ. Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται κατά τον Κώδικα Δικηγόρων 1373/2007 ΑΠ 48/2006 ΑΠ. Αν η εντολή ανακληθεί αδικαιολόγητα, η αξίωση του δικηγόρου για την αμοιβή του γεννιέται από την ανάκληση της εντολής 48/2006 ΑΠ 768/2000 ΑΠ. Αν η παροχή του ανακαλέσαντος την εντολή προς τον δικηγόρο είναι αδύνατη, ο χρόνος παραγραφής δεν μετατίθεται από το γεγονός αυτό 48/2006 ΑΠ Αν η αγωγή δικηγορικής αμοιβής στηρίζεται σε εργολαβικό δίκης, και η αμοιβή οφείλεται στον δικηγόρο λόγω ανάκλησης της εντολής, η αγωγή δεν είναι αόριστη από μόνο τον λόγο ότι δεν αναφέρεται στην αγωγή ο λόγος ανάκλησης 1239/2003 ΑΠ. Κατά μια άποψη, ο περιορισμός της εγκυρότητας των διαδικαστικών πράξεων δικηγόρου λόγω της ιδιότητάς του ως καθηγητή Νομικής Σχολής είναι συνταγματικός 193/2008 ΑΠ.

Αμοιβή επί συμβιβασμού κατά τον Κώδικα Δικηγόρων του 1954

Η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύμπραξη στην επίτευξη συμβιβασμού υπολογίζεται στο 5% επί της αξίας του αντικειμένου άρ.157 Α παρ.3 νδ.3026/1954 άρ.124 παρ.1 νδ.3026/1954. Σε περίπτωση συμβιβασμού, ο δικηγόρος δικαιούται, πέραν της αμοιβής για τον συμβιβασμό, και αμοιβή και για όλες τις διαδικαστικές ενέργειες στις οποίες προέβη μέχρι τον συμβιβασμό 1400/2011 ΑΠ. Για τον προσδιορισμό της αξίας του αντικειμένου της δίκης μετά από συμβιβασμό που έγινε με συνδρομή δικηγόρου, ως χρόνος προσδιορισμού της αξίας του αντικειμένου ορίζεται ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών του δικηγόρου 1708/2007 ΑΠ.

Παραγραφή δικηγορικών απαιτήσεων κατά τον Κώδικα Δικηγόρων του 1954

Η παραγραφή της απαίτησης του δικηγόρου περί αμοιβής του ή δαπανών για ενέργειές του επί δικών ξεκινά από το τέλος του έτους στο οποίο ενεργήθηκε από αυτόν η τελευταία διαδικαστική πράξη επί της δίκης άρ.190 νδ.3026/1954 ή στο οποίο έπαυσε για οποιονδήποτε λόγο να εκπροσωπεί τον εντολέα του 42/1990 ΑΠ. Αν ανατεθεί σε δικηγόρο η εντολή εκπροσώπησης στη διεξαγωγή δίκης 407/2008 ΑΠ, η απαίτηση του δικηγόρου γεννάται για όλες τις επιμέρους αμοιβές του που αφορούν στη συγκεκριμένη δίκη από το χρονικό σημείο στο οποίο ενήργησε την τελευταία διαδικαστική πράξη του επί της δίκης, ή από το χρονικό σημείο στο οποίο έπαυσε από οποιονδήποτε λόγο να εκπροσωπεί τον εντολέα του 42/1990 ΑΠ. Από την ίδια ημέρα είναι δικαστικά επιδιώξιμη η αμοιβή του 407/2008 ΑΠ 42/1990 ΑΠ. Αν ανατεθεί σε δικηγόρο η εντολή εκπροσώπησης στη διεξαγωγή δίκης 407/2008 ΑΠ, η παραγραφή ξεκινά για όλες τις επιμέρους αμοιβές του δικηγόρου που αφορούν στη συγκεκριμένη δίκη από την ημέρα γέννησης της αξίωσης για την όλη αμοιβή 407/2008 ΑΠ 42/1990 ΑΠ. Αν έχει συναφθεί εργολαβία δίκης, η απαίτηση γεννιέται όταν η δίκη διεξαχθεί επιτυχώς, ή όταν η διαφορά επιλυθεί με συμβιβασμό, ή όταν περαιωθεί η εργασία 48/2006 ΑΠ. Ως δίκη λαμβάνεται υπόψη η δίκη στο σύνολό της, ανεξαρτήτως του βαθμού δικαιοδοσίας 407/2008 ΑΠ 90/2014 Εφ.Πειραιώς (παρ. εργασίας). Αν για την υπόθεση γίνει συζήτηση στον Άρειο Πάγο, η σχετική συζήτηση αποτελεί μέρος της δίκης 407/2008 ΑΠ. Αν για την υπόθεση γίνει συζήτηση στον Άρειο Πάγο, και παρασταθεί κατά τη συζήτηση ο δικηγόρος που έλαβε εντολή για την διεξαγωγή της αρχικής δίκης, οι απαιτήσεις του περί την δίκη γεννώνται από την επομένη του τέλους του έτους στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου 407/2008 ΑΠ. Αν η απαίτηση του δικηγόρου αφορά σε αμοιβές του περί δίκης ή σε δαπάνες του περί δίκης, η πενταετία της παραγραφής της απαίτησής του ξεκινά από το τέλος του έτους κατά το οποίο ο δικηγόρος ενήργησε την τελευταία διαδικαστική πράξη περί τη δίκη 478/2017 ΑΠ, και όχι από το τέλος του έτους κατά το οποίο το δικαστήριο ενήργησε την τελευταία διαδικαστική του πράξη 478/2017 ΑΠ. Η παραγραφή της απαίτησης του δικηγόρου περί αμοιβής του ή δαπανών για ενέργειές του επί διοικητικών υποθέσεων ή εξώδικων ενεργειών ξεκινά από το τέλος του έτους στο οποίο ενεργήθηκε η σχετική πράξη άρ.190 νδ.3026/1964 ή στο οποίο έπαυσε για οποιονδήποτε λόγο να εκπροσωπεί τον εντολέα του 42/1990 ΑΠ. Λόγος παύσης της εκπροσώπησης του εντολέα του δικηγόρου είναι και η συνταξιοδότηση του δικηγόρου 8/2008 ΑΠ.
Ι ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
A' ΠΟΙΝΙΚΕΣ
1. Παραστάσεις στα Δικαστήρια
1. Ενώπιον Πταισματοδικείου 80 €
2. Ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου 117 €
3. Ενώπιον Τριμελούς Πλημ/κείου 214 €
4. Ενώπιον Εφετείου:
α) επί πλημμελημάτων 491 €
β) επί κακουργημάτων 983 €
γ) επί κακουργημάτων (αιτ. αναστολής) 491 €
5. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου 1.410 €
5α. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου (αιτ. αναστολής) 652 €
6. Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Δ.) 1.314 €
Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Ε.) 1.635 €
7. Ενώπιον Στρατοδικείου ή Ναυτοδικείου ή Αεροδικείου
α) επί πλημμελημάτων 224 €
β) επί κακουργημάτων 588 €
8. Ενώπιον Αναθεωρητικού:
α) επί πλημμελημάτων 481 €
β) επί κακουργημάτων 801 €
9. Ενώπιον του Αρείου Πάγου
α) Αίτηση αναίρεσης κατ' αποφάσεως
Πλημ/κείου και Εφετείου 534 €
β) Παράσταση για πλημμέλημα 1.015 €
γ) Παράσταση για κακούργημα 1.496 €
δ) Υπόμνημα επί αιτήσεως αναιρέσεως 406 €
10. Ενώπιον Συμβουλίου Πλημ/κών 235 €
11. Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών 427 €
2. Παράσταση σε απολογία κατηγορουμένου
α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 144 €
β) Ενώπιον ανακριτού για πλημμέλημα 224 €
γ) Ενώπιον ανακριτού για κακούργημα 556 €
3. Παράσταση σε άλλες ανακριτικές πράξεις
α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 144 €
β) Ενώπιον ανακριτού 224 €
4. Υπομνήματα
α) Κατά το στάδιο της προανάκρισης 107 €
β) Κατά το στάδιο της ανάκρισης 214 €
γ) Προς το Συμβούλιο Πλημ/κών 235 €
δ) Προς το Συμβούλιο Εφετών
1) ως Συμβούλιο Α' Βαθμού 406 €
2) για την υποστήριξη εφέσεως κατά βουλεύματος 406 €
ε) Επί αιτήσεως αναθεωρήσεως 406 €
5. Μηνύσεις - Αιτήσεις - Ενδικα μέσα
α) Σύνταξη μήνυσης 139 €
β) Σύνταξη αίτησης προς ποινικές αρχές 85 €
γ) Σύνταξη αίτησης αναστολής της ποινής 214 €
δ) Σύνταξη αίτησης χάριτος 374 €
ε) Έφεση κατά βουλεύματος 417 €
στ) Έφεση κατ' αποφάσεως Πλημ/κείου 144 €
ζ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Πλημ/κείου 171 €
η) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Εφετείου 171 €
Β' ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(Αξία αντικειμένου έως 12.000 €)
α) Εργατικά
α) Αγωγή 85 €
β) Παράσταση 64 €
γ) Προτάσεις 85 €
α1) Αιτήσεις
1. Για σύνταξη κάθε αίτησης 64 €
2. Παράσταση 37 €
3. Προτάοεις 64 €
β) Διαδικασία απόδοσης μισθίου
(μηνιαίο μίσθωμα έως 450 €)
1. Αγωγή 85 €
2. Παράσταση 54 €
3. Προτάσεις 107 €
β1) Αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου 107 €
γ) Αυτοκινητικές διαφορές
1. Αγωγή 43 €
2. Παράσταση 64 €
3. Προτάοεις 43 €
δ) Πίνακες Μηχανικών-Ιατρών-Μεσιτών κ.λ.π.
α) Αγωγή 75 €
β) Παράσταση 85 €
γ) Προτάσεις 75 €
ε) Ασφαλιστικά μέτρα (νομής)
1. Αίτηση 96 €
2. Παράσταση 96 €
3. Αυτοψία 96 €
4. Σημείωμα 96 €
στ) Ασφαλιστικά μέτρα γενικά:
α) Αίτηση 80 €
β) Παράσταση 59 €
γ) Σημείωμα 69 €
ζ) Mικροδιαφορές (αξία μέχρι 1.500 €) 64 €
η) Συγγενικά συμβούλια - Λογοδοσίες κ.λ.π.
1. Αίτηση για σύγκληση Συγγενικού Συμβουλίου 75 €
2. Σύνταξη εκθέσεως επί λογοδοσιών 75 €
3. Σύνταξη εκθέσεως επί δηλώσεων 75 €
4. Δηλώσεις επί κατασχέσεων εις χείρας τρίτων 75 €
5. Αίτηση για την αντικατάσταση μεσεγγυούχου 75 €
6. Αίτηση για ένορκες βεβαιώσεις 75 €
7. Παράσταση σε χειραφεσία, συγγενικά συμβούλια, λογοδοσίες, δηλώσεις 96 €
8. Κάθε παράσταση 96 €
θ) Διαδικασία πιστωτικών τίτλων
1. Αγωγή 43 €
2. Παράσταση 69 €
3. Προτάσεις 54 €
ι) 1. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής 64 €
κ) Ανακοπές κάθε είδους
1. Ανακοπή 64 €
2. Παράσταση 48 €
3. Προτάσεις 59 €
λ) Ανταγωγές γενικά 48 €
μ) Παρεμβάσεις 48 €
ν) Αιτήσεις διάφορες
1. Σύνταξη αίτησης για θέματα μη ειδικώς αναφερόμενα στον ΚώδΔικ 80 €
2. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων 80 €
3. Σύνταξη αίτησης προτίμησης ή ορισμού δικασίμου, αναβολής εκτέλεσης αποφάσεων περί εξώσεως, περί παροχής απογράφου, παρατάσεως προθεσμίας 80 €
4. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων 80 €
ξ) Τακτική διαδικασία
1. Σύνταξη αγωγής, παρέμβασης, τριτανακοπής 69 €
2. Προτάσεις 59 €
3. Παράσταση 69 €
4. Αίτηση για συντηρητική απόδειξη 69 €
5. Αγωγή περί επιδείξεως εγγράφου 69 €
6. Αίτηση για εξαίρεση πραγματογνώμονος 69 €
7. Γνωστοποίηση μαρτύρων 48 €
8. Αιτήσεις προς τον Εισηγητή 48 €
9. Κλήση προς μάρτυρα ή πραγματογνώμονα 48 €
10. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος 85 €
11. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος επί του επιδίκου 129 €
12. Παράσταση κατά τη δόση όρκου διαδίκου ή πραγματογνώμονα 80 €
13. Κλήση προς διάδικο 69 €
14. Σύνταξη δηλώσεως επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου 80 €
15. Προτάσεις μετ' απόδειξη 117 €
16. Παράσταση μετ' απόδειξη 107 €
ο) Εκουσία διαδικασία
α) Αίτηση 69 €
β) Παράσταση 69 €
γ) Προτάσεις 59 €
Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων, ένα (1) γραμμάτιο
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(Αξία αντικειμένου από 12.001 έως 80.000 €)
Α) Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών
α) Οταν το μίσθωμα είναι από 451 μέχρι 585 €
1. Αγωγή 134 €
2. Παράσταση 102 €
3. Προτάσεις 102 €
β) Οταν το μίσθωμα είναι από 586 μέχρι 1.465 €
1. Αγωγή 171 €
2. Παράσταση 171 €
3. Προτάσεις 171 €
γ) Οταν το μίσθωμα είναι πάνω απο 1.466 €
1. Αγωγή 203 €
2. Παράσταση 268 €
3. Προτάσεις 268 €
Α1) Διαταγή απόδοσης μισθίου 139 €
Β) Ασφαλιστικά μέτρα (Γενικά)
1. Αίτηση 107 €
2. Παράσταση 134 €
3. Προτάσεις (σημείωμα) 102 €
Βα) Διατροφές κ.λ.π.
1. Αίτηση 134 €
2. Παράσταση 102 €
3. Σημείωμα 102 €
Γ) Εκουσία δικαιοδοσία
1. Αίτηση 102 €
2. Παράσταση 102 €
3. Προτάσεις 117 €