Αξιόγραφα

Αξιόγραφο είναι κάθε ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο ενσωματώνεται ιδιωτικό περιουσιακό δικαίωμα (ενοχικό, εμπράγματο ή συμμετοχικό) 887/2002 Εφ.Αθηνών. Στα αξιόγραφα περιλαμβάνονται:

Διαταγή πληρωμής

Επί τιμολογίων πώλησης - δελτίων αποστολής

Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και βάσει τιμολογίου - δελτίου αποστολής, αρκεί να υπάρχει η υπογραφή του οφειλέτη 1479/2007 Εφ.Θεσσαλονίκης. Η υπογραφή αποτελείται από τη μονογραφή και την αναγραφή του ονόματος με αλφαβητικούς χαρακτήρες. Δεν αρκεί η μονογραφή του οφειλέτη 788/2006 Εφ.Θεσσαλονίκης. Το όνομα μπορεί να τίθεται συντμημένο, όχι όμως και το επώνυμο 21/2009 Ειρ.Πειραιώς. Η υπογραφή του οφειλέτη δεν απαιτείται να υπάρχει και επί των τιμολογίων πώλησης, αρκεί να υπάρχει αυτή επί του δελτίου αποστολής κάτω από το πεδίο "Ο παραλήπτης" 9505/1995 Πολ.Πρ.Αθηνών. Αν ο οφειλέτης ισχυριστεί ότι η υπογραφή δεν ανήκει στον ίδιο, ο δανειστής φέρει το βάρος απόδειξης του ότι η υπογραφή ανήκει στον οφειλέτη 1479/2007 Εφ.Θεσσαλονίκης. Κατά μια άποψη, αν η υπογραφή τίθεται από πληρεξούσιο, δεν απαιτείται η απόδειξη της πληρεξουσιότητας με έγγραφο 13978/1988 Εφ.Αθηνών εμμέσως 1601/1992 Εφ.Αθηνών 557/2000 Μον.Πρ.Λάρισας αναιρεθείσα 147/2005 Εφ.Καλαμάτας. Κατ' άλλη άποψη, αν η υπογραφή τίθεται από πληρεξούσιο, η πληρεξουσιότητα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο που θα κατατίθεται μαζί με την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής ΑΠ 1480/2007. Αν η υπογραφή τίθεται από τρίτο ως αντιπρόσωπο, και στην αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής δεν επισυνάπτεται έγγραφο που να αποδεικνύει την εντολή ή την πληρεξουσιότητα προς τον τρίτο, και εκδοθεί διαταγή πληρωμής, τότε η διαταγή πληρωμής είναι απαράδεκτη ΑΠ 872/2017. Η σχετική έλλειψη αποτελεί διαδικαστικό απαράδεκτο της διαταγής πληρωμής ΑΠ 872/2017. Η σχετική διαταγή πληρωμής δύναται να ακυρωθεί, μετά από ανακοπή του καθ' ου η αίτηση ΑΠ 872/2017 άρ. 632 ΚΠολΔ άρ. 633 ΚΠολΔ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου απαγγέλλεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη της απαίτησης και τη δυνατότητα να αποδειχθεί αυτή με άλλα μέσα ΑΠ 872/2017 Ολομ. ΑΠ 10/1997. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφο αν αυτό ορίζει ρητά ο νόμος για τη συγκεκριμένη πληρεξουσιότητα, ή αν η δικαιοπραξία στην οποία αφορά η πληρεξουσιότητα είναι τυπική, οπότε και η πληρεξουσιότητα πρέπει να περιβληθεί τον ίδιο τύπο, εκτός αν συνάγεται κάτι άλλο ΑΠ 1305/2009 άρ. 217 παρ. 2 ΑΚ. Η σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως, και τον ίδιο τύπο πρέπει να έχει και η σχετική πληρεξουσιότητα για να είναι έγκυρη ΑΠ 1305/2009 άρ. 873 ΑΚ άρ. 217 παρ. 2 ΑΚ. Βάσει μόνο φορτωτικής δεν είναι έγκυρη η έκδοση διαταγής πληρωμής 8/2008 Ειρ.Τρίπολης.

Επί τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών

Κατά μια άποψη, μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με μόνο το στέλεχος του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, παρότι δεν υπάρχει επί του εγγράφου η υπογραφή του προσώπου που έλαβε τις υπηρεσίες 9/2008 Ειρ.Αργαλάστης (η εκπλήρωση της σύμβασης αποδεικνύονταν από εμπορικά βιβλία). Κατ' άλλη άποψη, πρέπει να αποδεικνύεται η κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, καθώς και η εκτέλεση του έργου 474/2006 Ειρ.Αθηνών (κρίνοντας κατά πιθανολόγηση επί του νομικού ζητήματος). Αποδεικτική δύναμη έχουν και οι μεμονωμένες σελίδες εμπορικών βιβλίων 9/2008 Ειρ.Αργαλάστης. Το απόσπασμα εμπορικών βιβλίων τράπεζας για αλληλόχρεο λογαριασμό, που προέρχεται από το ηλεκτρονικό αρχείο της τράπεζας και φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου, αποτελεί πρωτότυπο έγγραφο και έγκυρο αποδεικτικό μέσο 81/2007 Μον.Πρ.Ρόδου. Ο αγοραστής που κατέβαλε το τίμημα μέσω επιταγής, δεν επακολούθησε όμως η παροχή του πωλητή, μπορεί να αιτηθεί την μεσεγγύηση των επιταγών μέχρι την έκδοση απόφασης για την επιστροφή των επιταγών 1541/2002 Μον.Πρ.Κατερίνης. Βάσει αλληλόχρεου λογαριασμού δύναται να εκδοθεί διαταγή πληρωμής ΑΠ 343/2012.

Χρεωστικό ομόλογο

Το χρεωστικό ομόλογο είναι είδος αξιογράφου, το οποίο εκδίδεται από έμπορο νδ. 17-7/13-8-1932 άρ. 76 εδ. β. Στο χρεωστικό ομόλογο περιλαμβάνεται και η υποσχετική επιστολή 4314/2001 Εφ.Αθηνών.

Στοιχεία εγκυρότητας χρεωστικού ομολόγου

Στοιχεία εγκυρότητας του εμπορικού χρεωστικού ομολόγου είναι

Μεταβίβαση με οπισθογράφηση

Το χρεωστικό ομόλογο μεταβιβάζεται με οπισθογράφηση 576/2002 Ειρ.Θεσσαλονίκης.

Προβαλλόμενες ενστάσεις

Ο οφειλέτης από εμπορικό χρεωστικό ομόλογο 763/1997 Εφ.Κρήτης μπορεί να αντιτάξει, κατά του κατόχου, μόνο Το χρεωστικό ομόλογο αποτελεί πιστωτικό τίτλο 9415/1999 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Η υποσχετική επιστολή αποτελεί χρεωστικό ομόλογο 4314/2001 Εφ.Αθηνών. Η υποσχετική επιστολή (promissory letter, που εκδόθηκε για διεθνή συναλλαγή) αποτελεί αφηρημένη υπόσχεση χρέους και όχι χρεωστικό ομόλογο 23351/2001 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Επειδή η υποχρέωση δεν προκύπτει άμεσα από τον τίτλο, αλλά πηγάζει από άλλη προϋπάρχουσα αιτία, η σχετική υποσχετική επιστολή δεν είναι πιστωτικός τίτλος κατά την έννοια που απαιτούν οι διατάξεις περί πιστωτικών τίτλων. Άρα η σχετική ανακοπή εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία 23351/2001 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Η υποσχετική επιστολή ενσωματώνει αναιτιώδη ενοχή, δηλαδή ενοχή έγκυρη ανεξάρτητα από την αιτία έκδοσης της επιστολής. Ο δανειστής δεν απαιτείται να αποδείξει την ύπαρξη και το θεμιτό της αιτίας της ενοχής, αρκεί η υπόσχεση του οφειλέτη. Για τη χαρτοσήμανση 9415/1999 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης.