Απάτη

Αν κάποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών άρ.386 παρ.1 υποεδ.1 ΠΚ. Αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών άρ.386 παρ.1 υποεδ.2 ΠΚ. επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών άρ.386 παρ.3 ΠΚ. Η απάτη, κατά το άρ.386 παρ.1 ΠΚ, αποτελεί πλημμέλημα άρ.386 παρ.1 ΠΚ άρ.18 εδ.2 ΠΚ. Η απάτη, κατά το άρ.386 παρ.3 ΠΚ, αποτελεί κακούργημα άρ.386 παρ.3 ΠΚ άρ.18 εδ.1 ΠΚ. Η απάτη, κατά το άρ.386 παρ.1 ΠΚ και άρ.386 παρ.3 ΠΚ, διώκεται αυτεπαγγέλτως άρ.386 παρ.1 ΠΚ άρ.386 παρ.3 ΠΚ άρ.36 ΚΠοινΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΠΚ;

Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση

Η απάτη τελείται με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, συνεπεία των οποίων παραπλανάται άλλος και προβαίνει, με πράξη, με παράλειψη ή με ανοχή, σε περιουσιακή διάθεση, η οποία έχει ως άμεσο αποτέλεσμα περιουσιακή βλάβη στον πλανηθέντα ή σε άλλον, με σκοπό να αποκομίσει ο δράστης ή άλλος παράνομο όφελος, χωρίς να προσαπαιτείται πραγματοποίηση του σκοπού αυτού 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Εκείνος που εξαπατήθηκε δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιος με αυτόν ο οποίος ζημιώθηκε 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ως περιουσιακή βλάβη νοείται κάθε μείωση της συνολικής αξίας της περιουσίας, αλλά και η απειλή μείωσής της, όταν δημιουργείται χειροτέρευση της ενεστώσας περιουσιακής κατάστασης, όπως και η απειλή ή ο κίνδυνος της περιουσίας στο μέλλον λόγω εμπλοκής σε δαπανηρό δικαστικό αγώνα 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η έκφραση επιστημονικής άποψης από τον κατηγορούμενο, βάσει αυτοψίας που διενήργησε, ανεξάρτητα με το αν η άποψη είναι ορθή, ή αν αντίκειται σε άλλη άποψη που ο κατηγορούμενος είχε εκφράσει σε άλλη χρονική στιγμή, δεν αποτελεί ισχυρισμό γεγονότος, και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει απάτη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Απάτη στο δικαστήριο

Η απάτη μπορεί να τελεσθεί και με την παραπλάνηση του δικαστηρίου σε πολιτική δίκη, όταν υποβάλλεται σε αυτό ψευδής ισχυρισμός, υποστηριζόμενος με προσαγωγή εν γνώσει ψευδών αναληθών αποδεικτικών μέσων 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η απάτη επί δικαστηρίου είναι τετελεσμένη, όταν με τους ψευδείς ισχυρισμούς και με την προσαγωγή αναληθών αποδεικτικών μέσων, εκδίδεται απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη της απάτης και σε βάρος του αντιδίκου του 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Διαφορετικά, η απάτη επί δικαστηρίου παραμένει στο στάδιο της απόπειρας 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Απάτη επί δικαστηρίου διαπράττεται και όταν η δίκη διεξάγεται κατ' ειδική διαδικασία, στην οποία το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από αποδεικτικούς κανόνες ως προς τα αποδεικτικά μέσα και την αποδεικτική τους δύναμη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Τέτοια διαδικασία είναι και η ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Εξάλειψη αξιοποίνου

Αν ο υπαίτιος απάτης ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, με θέληση του υπαιτίου και πριν ο υπαίτιος εξεταστεί με οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη από τις αρχές, το αξιόποινο της απάτης εξαλείφεται άρ.406 Α παρ.1 εδ.1 ΠΚ. Η μερική μόνο ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος άρ.406 Α παρ.1 εδ.2 ΠΚ. Στην απόπειρα απάτης αρκεί δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι έχουν ικανοποιηθεί άρ.406 Α παρ.4 ΠΚ άρ.384 παρ.4 ΠΚ. Η δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι ικανοποιήθηκαν εντελώς ισχύει για όλους τους συμμετόχους, εκτός από εκείνους που δηλώνουν ότι δεν την αποδέχονται άρ.406 Α παρ.4 ΠΚ άρ.384 παρ.5 ΠΚ.

Αρχειοθέτηση υπόθεσης

Αν ο υπαίτιος απάτης ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, μέχρι την άσκηση της ποινικής δίωξης, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας, δεν κινείται ποινική δίωξη και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών άρ.406 Α παρ.2 ΠΚ. Στην απόπειρα απάτης αρκεί δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι έχουν ικανοποιηθεί άρ.406 Α παρ.4 ΠΚ άρ.384 παρ.4 ΠΚ. Η δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι ικανοποιήθηκαν εντελώς ισχύει για όλους τους συμμετόχους, εκτός από εκείνους που δηλώνουν ότι δεν την αποδέχονται άρ.406 Α παρ.4 ΠΚ άρ.384 παρ.5 ΠΚ.

Απαλλαγή από ποινή

Αν ο υπαίτιος πλημμεληματικής απάτης ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας, ο υπαίτιος απαλλάσσεται από κάθε ποινή άρ.406 Α παρ.3 ΠΚ. Στην απόπειρα πλημμεληματικής απάτης αρκεί δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι έχουν ικανοποιηθεί άρ.406 Α παρ.4 ΠΚ άρ.384 παρ.4 ΠΚ. Η δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του ότι ικανοποιήθηκαν εντελώς ισχύει για όλους τους συμμετόχους, εκτός από εκείνους που δηλώνουν ότι δεν την αποδέχονται άρ.406 Α παρ.4 ΠΚ άρ.384 παρ.5 ΠΚ.

Συρροή ή κατ' εξακολούθηση έγκλημα

"Έγκλημα κατ' εξακολούθηση" είναι το έγκλημα που τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες ομοειδείς πράξεις που απέχουν χρονικά μεταξύ τους και κάθε μια από αυτές προσβάλλει το ίδιο έννομο αγαθό και περιέχουν πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, συνδέονται δε μεταξύ τους με την ίδια απόφαση για την εκτέλεσή τους 506/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το αν περισσότερες πράξεις του ίδιου ατόμου θεωρούνται ως ένα κατ' εξακολούθηση έγκλημα ή αν πρόκειται για πραγματική συρροή καταλείπεται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 308/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ..