Διακοπή της δίκης

Η δίκη διακόπτεται, αν, μέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση της υπόθεσης, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, συντρέξει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται στο άρ.286 ΚΠολΔ ΑΠ 148/2017 άρ.286 ΚΠολΔ.

Λόγοι διακοπής της δίκης

Οι λόγοι διακοπής της δίκης αναφέρονται περιοριστικά στο άρ.286 ΚΠολΔ ΑΠ 148/2017 άρ.286 ΚΠολΔ.

Θάνατος διαδίκου

Αν κάποιος διάδικος πεθάνει μέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, η δίκη διακόπτεται ΑΠ 827/2017 άρ.286 περ.α ΚΠολΔ. Αν κάποιος διάδικος πεθάνει μετά το πέρας της προφορικής συζήτησης μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, η δίκη δεν διακόπτεται ΑΠ 538/2019 άρ.286 περ.α ΚΠολΔ. Η διακοπή της δίκης από τον θάνατο κάποιου διαδίκου επέρχεται από τη γνωστοποίηση του θανάτου του διαδίκου προς τον αντίδικο ΑΠ 1567/2010 άρ.287 παρ.1 ΚΠολΔ. Επί θανάτου του αρχικού διαδίκου, ως διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης νοείται ο κληρονόμος του (καθολικός διάδοχός του ΑΠ 827/2017), ο οποίος και έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη ΑΠ 148/2017. Αν αμφισβητηθεί η ιδιότητα του κληρονόμου του αποβιώσαντος διαδίκου, η ιδιότητά του αυτή αποτελεί αντικείμενο απόδειξης ΑΠ 194/2012. Αν άτομο του οποίου δεν προκύπτει η ταυτότητα και ιδιότητα, ως κληρονόμου ή πληρεξουσίου δικηγόρου, γνωστοποιήσει τον θάνατο διαδίκου, ακόμη και με ληξιαρχική πράξη θανάτου, η γνωστοποίηση δεν είναι νομότυπη, και η δίκη συνεχίζεται κανονικά ΑΠ 148/2017. Αν ανοίχθηκε δίκη με την προσφυγή μέλους σωματείου κατά της απόφασης οργάνου του σωματείου περί αποβολής του μέλους, και επέλθει θάνατος του προσφυγόντος μέλους κατά τη διάρκεια της δίκης, δεν επέρχεται βιαία διακοπή της δίκης, αλλά καταργείται η δίκη ΑΠ 490/2001 σκέψ.II άρ.286 περ.α ΚΠολΔ. Και αυτό, γιατί η δίκη καθίσταται πλέον άνευ αντικειμένου, λόγω του προσωποπαγούς χαρακτήρα του επίδικου δικαιώματος ΑΠ 490/2001 σκέψ.II. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο δύναται να απαγγείλει την κατάργηση της δίκης ΑΠ 490/2001 σκέψ.II.

Ενηλικίωση του ανήλικου

Αν ο διάδικος ήταν ανήλικος όταν ανοίχθηκε η δίκη, και ως ανήλικος εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τους γονείς του ως νόμιμους αντιπροσώπους του, και ο διάδικος ενηλικιώθηκε πριν την περάτωση της δίκης, η ενηλικίωση του διαδίκου δεν αποτελεί λόγο διακοπής της δίκης ΑΠ 1626/2011 σκέψ.I. Στην περίπτωση αυτή, ο ενήλικος διάδικος παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα ΑΠ 1626/2011 σκέψ.I. Κατ' άλλη άποψη, η ενηλικίωση διαδίκου, του οποίου νόμιμοι αντιπρόσωποι στη δίκη ήταν οι ασκούντες τη γονική μέριμνά του, αποτελεί λόγο διακοπής της δίκης 705/2006 Εφ.Λάρισας.

Γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής

Η γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής γίνεται Η γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής γίνεται Ως δικόγραφο νοείται Η γνωστοποίηση της διακοπής της δίκης μπορεί να γίνει και με προφορική δήλωση στο ακροατήριο από τον πληρεξουσίο δικηγόρο του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής ΑΠ 1567/2010 άρ.287 ΚΠολΔ. Ο αντίδικος του διαδίκου που απεβίωσε δεν νομιμοποιείται να προβεί στη γνωστοποίηση του θανάτου του αποβιώσαντος, ούτε η τυχόν τέτοια δήλωσή του επιφέρει τη βίαιη διακοπή της δίκης, ο σχετικός ισχυρισμός του, δε, απορρίπτεται ως αλυσιτελής, διότι προβάλλεται χωρίς έννομο συμφέρον ΑΠ 827/2017. Ο αντίδικος του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης και ο ομόδικός του μπορούν να προκαλέσουν την επανάληψη της δίκης, η οποία έχει διακοπεί, προσκαλώντας για τον σκοπό αυτό τον διάδικο υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή με κοινοποίηση δικογράφου ΑΠ 827/2017. Την πρόσκληση αυτή μπορεί μπορεί να την γνωστοποιήσουν και πριν από τη γνωστοποίηση του γεγονότος που προκάλεσε τη διακοπή (όπως του θανάτου διαδίκου), θεωρώντας ότι η διακοπή της δίκης επήλθε ΑΠ 827/2017. Στην περίπτωση αυτή, η δίκη επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως τριάντα ημέρες μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης ΑΠ 827/2017.

Επέλευση της διακοπής

Το αποτέλεσμα της διακοπής επέρχεται μόνο αν τόσο το διακοπτικό γεγονός όσο και η κατά νόμιμο τρόπο γνωστοποίησή του επισυμβούν το βραδύτερο μέχρι την προφορική συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ΑΠ 148/2017. Η επέλευση της διακοπής επέρχεται από τη γνωστοποίηση του λόγου της στον αντίδικο εκείνου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή ΑΠ 194/2012. Αν δεν γίνει έγκυρη γνωστοποίηση της διακοπής, η δίκη συνεχίζεται κανονικά σαν να μην εχώρησε ποτέ η διακοπή, και η απόφαση εκδίδεται εγκύρως στο όνομα των αρχικών διαδίκων ΑΠ 148/2017. Ο κληρονόμος του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή μπορεί να επαναλάβει τη δίκη εκουσίως με ρητή ή σιωπηρή δήλωσή του ΑΠ 194/2012. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής, μπορεί να επαναλάβει τη δίκη εκουσίως με ρητή ή σιωπηρή δήλωσή του ΑΠ 288/2014. Σιωπηρή δήλωση περί επανάληψης της δίκης συνιστά και η επίδοση κλήσης για συζήτηση, στην οποία η ιδιότητα του καλούντος ως κληρονόμου δεν είναι αναγκαίο να διατυπώνεται πανηγυρικά, αλλά μπορεί να προκύπτει από το όλο περιεχόμενό της ΑΠ 194/2012.

Επανάληψη της δίκης

Η επανάληψη της δίκης που έχει διακοπεί λόγω θανάτου κάποιου διαδίκου μπορεί να γίνει εκούσια με ρητή ή σιωπηρή δήλωση των προσώπων, τα οποία υπεισέρχονται στη δικονομική του θέση, ως κληρονόμοι εκείνου ΑΠ 171/2017 άρ.290 ΚΠολΔ. Αν αποδεικνύεται ή συνομολογείται από τον αντίδικο, έστω και σιωπηρά, η νόμιμη δυνατότητα του προσώπου να διεξάγει τη δίκη στη θέση του διαδίκου, στον οποίο αφορούσε το διακοπτικό γεγονός, δεν απαιτείται ιδιαίτερη συζήτηση περί της επανάληψης, και η δίκη συνεχίζεται κανονικά ΑΠ 171/2017. Η επανάληψη της δίκης που διακόπηκε μπορεί να γίνει εκούσια με ρητή ή σιωπηρή δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής ΑΠ 1567/2010 άρ.290 ΚΠολΔ. Για την επανάληψη της δίκης εκ μέρους του κληρονόμου του αποβιώσαντος διαδίκου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η αποδοχή της κληρονομίας του αποβιώσαντος από τον κληρονόμο του, γιατί αυτός δεν ασκεί αυτοτελές δικό του δικαίωμα αλλά απλώς επαναλαμβάνει τη δίκη που διακόπηκε και τη συνεχίζει με την ιδιότητα του κληρονόμου του αποβιώσαντος ΑΠ 171/2017. Για την επανάληψη της δίκης δεν απαιτείται η υποβολή φόρου κληρονομίας, καθώς το αντικείμενο της κληρονομίας ήταν επίδικο κατά τον χρόνο του θανάτου του διαδίκου και η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τον χρόνο της λήξης, με οποιοδήποτε τρόπο, της επιδικίας ΑΠ 171/2017. Επί εκούσιας επανάληψης της δίκης, αν ο κληρονόμος του αποβιώσαντος διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης επιδίδει κλήση προς επανάληψη της συζήτησης, και στην κλήση δεν αναφέρεται ο χρόνος θανάτου του αποβιώσαντος διαδίκου, η κλήση προς επανάληψη της συζήτησης δεν είναι αόριστη από μόνο τον λόγο αυτό ΑΠ 194/2012.

Αναγκαστική επανάληψη της δίκης

Η πρόσκληση προς αναγκαστική επανάληψη της δίκης γίνεται Ο κληρονόμος, ο κληροδόχος ή ο καταπιστευματοδόχος δεν μπορούν να κληθούν για να επαναληφθεί η δίκη που έχει διακοπεί πριν περάσει η προθεσμία της αποποίησης ή πριν χάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το δικαίωμα της αποποίησης άρ.292 ΚΠολΔ. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν, κατά την κρίση του επισπεύδοντος (προσκαλούντος), ο κληρονόμος του αρχικού αντιδίκου του έχει ή όχι συμφέρον να συνεχίσει τη δίκη, καθώς γι' αυτό θα αποφανθεί το δικαστήριο, μετά από ακρόαση και του τελευταίου ΑΠ 827/2017. Επί αναγκαστικής επανάληψης της δίκης, απαιτείται η παρέλευση της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας, που αφετηρία έχει τον χρόνο επαγωγής (θανάτου) του κληρονομούμενου ΑΠ 194/2012.