Διακοπή της δίκης

Προϋποθέσεις διακοπής της δίκης

η δίκη διακόπτεται ΑΠ 148/2017 ΑΠ 1567/2010 άρ. 286 ΚΠολΔ άρ. 287 παρ. 1 ΚΠολΔ. Η επέλευση της διακοπής επέρχεται από τη γνωστοποίηση του λόγου της στον αντίδικο εκείνου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή ΑΠ 194/2012. Η διακοπή της δίκης από τον θάνατο κάποιου διαδίκου επέρχεται από τη γνωστοποίηση του θανάτου του διαδίκου προς τον αντίδικο ΑΠ 1567/2010 άρ. 287 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 286 περ. α ΚΠολΔ. Αν δεν γίνει έγκυρη γνωστοποίηση της διακοπής, η δίκη συνεχίζεται κανονικά σαν να μην εχώρησε ποτέ η διακοπή, και η απόφαση εκδίδεται εγκύρως στο όνομα των αρχικών διαδίκων ΑΠ 148/2017.

Λόγοι διακοπής της δίκης

Οι λόγοι διακοπής της δίκης αναφέρονται περιοριστικά στο άρ. 286 ΚΠολΔ ΑΠ 148/2017 άρ. 286 ΚΠολΔ.

Θάνατος διαδίκου και διακοπή της δίκης

Αν ο διάδικος αποβιώσει μέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, επέρχεται λόγος διακοπής της δίκης ΑΠ 827/2017 άρ. 286 περ. α ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος αποβιώσει μετά το πέρας της προφορικής συζήτησης μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, δεν επέρχεται λόγος διακοπής της δίκης ΑΠ 538/2019 άρ. 286 περ. α ΚΠολΔ. Αν λόγος διακοπής της δίκης ήταν ο θάνατος του αρχικού διαδίκου, ως διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης νοείται ο κληρονόμος του ΑΠ 148/2017, ο οποίος δύναται να είναι καθολικός διάδοχός του ΑΠ 827/2017. Αν λόγος διακοπής της δίκης ήταν ο θάνατος του αρχικού διαδίκου, ο κληρονόμος του έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη ΑΠ 148/2017. Αν αμφισβητηθεί η ιδιότητα του κληρονόμου του αποβιώσαντος διαδίκου, η ιδιότητά του αυτή αποτελεί αντικείμενο απόδειξης ΑΠ 194/2012. Αν ανοίχθηκε δίκη με την προσφυγή μέλους σωματείου κατά της απόφασης οργάνου του σωματείου περί αποβολής του μέλους, και κατά τη διάρκεια της δίκης επέλθει θάνατος του προσφυγόντος μέλους, δεν επέρχεται βιαία διακοπή της δίκης, αλλά καταργείται η δίκη ΑΠ 490/2001 σκέψ. II άρ. 286 περ. α ΚΠολΔ. Και αυτό, γιατί η δίκη καθίσταται πλέον άνευ αντικειμένου, λόγω του προσωποπαγούς χαρακτήρα του επίδικου δικαιώματος ΑΠ 490/2001 σκέψ. II. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο δύναται να απαγγείλει την κατάργηση της δίκης ΑΠ 490/2001 σκέψ. II. Αν ο διάδικος αποβιώσει μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης και πριν την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της απόφασης, δεν υφίσταται εκκρεμής δικαστικός αγώνας, ούτε στάδιο για διακοπή και επανάληψη της δίκης Ολομ. ΑΠ 31/2009 σκέψ. II άρ. 34 ΑΚ άρ. 35 ΑΚ άρ. 62 ΚΠολΔ άρ. 63 ΚΠολΔ άρ. 313 παρ. 1 περ. δ ΑΚ.

Ενηλικίωση διαδίκου και διακοπή της δίκης

Αν ο διάδικος ήταν ανήλικος όταν ανοίχθηκε η δίκη, και ως ανήλικος εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τους γονείς του ως νόμιμους αντιπροσώπους του, και ο διάδικος ενηλικιώθηκε πριν την περάτωση της δίκης, η ενηλικίωση του διαδίκου δεν αποτελεί λόγο διακοπής της δίκης ΑΠ 1626/2011 σκέψ. I. Στην περίπτωση αυτή, ο ενήλικος διάδικος παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα ΑΠ 1626/2011 σκέψ. I. Κατ' άλλη άποψη, η ενηλικίωση διαδίκου, του οποίου νόμιμοι αντιπρόσωποι στη δίκη ήταν οι ασκούντες τη γονική μέριμνά του, αποτελεί λόγο διακοπής της δίκης 705/2006 Εφ.Λάρισας.

Γνωστοποίηση του λόγου διακοπής της δίκης

Η γνωστοποίηση του λόγου διακοπής της δίκης γίνεται Αν άτομο του οποίου δεν προκύπτει η ταυτότητα και ιδιότητα, ως κληρονόμου ή πληρεξουσίου δικηγόρου, γνωστοποιήσει τον θάνατο διαδίκου, ακόμη και με ληξιαρχική πράξη θανάτου, η γνωστοποίηση δεν είναι νομότυπη, και η δίκη συνεχίζεται κανονικά ΑΠ 148/2017. Ο αντίδικος του διαδίκου που απεβίωσε δεν νομιμοποιείται να προβεί στη γνωστοποίηση του θανάτου του αποβιώσαντος, ούτε η τυχόν τέτοια δήλωσή του επιφέρει τη βίαιη διακοπή της δίκης, ο σχετικός ισχυρισμός του, δε, απορρίπτεται ως αλυσιτελής, διότι προβάλλεται χωρίς έννομο συμφέρον ΑΠ 827/2017. Η γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής γίνεται Η γνωστοποίηση της διακοπής της δίκης μπορεί να γίνει και με προφορική δήλωση στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής ΑΠ 1567/2010 άρ. 287 ΚΠολΔ. Ως δικόγραφο νοείται

Συνέπειες διακοπής της δίκης

Αν επήλθε διακοπή της δίκης, και γίνει διαδικαστική πράξη πριν την επανάληψη της δίκης, η διαδικαστική πράξη είναι άκυρη άρ. 289 ΚΠολΔ. Αν επήλθε διακοπή της δίκης, και γίνει διαδικαστική πράξη πριν την επανάληψη της δίκης, και η διαδικαστική πράξη αυτή είναι η έκδοση της απόφασης, η έκδοση της απόφασης δεν είναι άκυρη ως διαδικαστική πράξη από μόνο τον λόγο αυτό άρ. 289 ΚΠολΔ. Αν επήλθε διακοπή της δίκης, και γίνει διαδικαστική πράξη πριν την επανάληψη της δίκης, και τη διαδικαστική πράξη ενεργεί ο διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης, η διαδικαστική πράξη δεν είναι άκυρη από μόνο τον λόγο αυτό άρ. 289 ΚΠολΔ.

Διακοπή και επανάληψη της δίκης

Ο κληρονόμος του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή μπορεί να επαναλάβει τη δίκη εκουσίως με ρητή ή σιωπηρή δήλωσή του ΑΠ 194/2012 άρ. 290 ΚΠολΔ. Η επανάληψη της δίκης που έχει διακοπεί λόγω θανάτου κάποιου διαδίκου μπορεί να γίνει εκούσια με ρητή ή σιωπηρή δήλωση των προσώπων, τα οποία υπεισέρχονται στη δικονομική του θέση, ως κληρονόμοι εκείνου ΑΠ 171/2017 άρ. 290 ΚΠολΔ. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής, μπορεί να επαναλάβει τη δίκη εκουσίως με ρητή ή σιωπηρή δήλωσή του ΑΠ 288/2014. Η επανάληψη της δίκης που διακόπηκε μπορεί να γίνει εκούσια με ρητή ή σιωπηρή δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής ΑΠ 1567/2010 άρ. 290 ΚΠολΔ. Σιωπηρή δήλωση περί επανάληψης της δίκης συνιστά και η επίδοση κλήσης για συζήτηση, στην οποία η ιδιότητα του καλούντος ως κληρονόμου δεν είναι αναγκαίο να διατυπώνεται πανηγυρικά, αλλά μπορεί να προκύπτει από το όλο περιεχόμενό της ΑΠ 194/2012. Αν η νόμιμη δυνατότητα του προσώπου να διεξάγει τη δίκη στη θέση του διαδίκου, στον οποίο αφορούσε το διακοπτικό γεγονός, αποδεικνύεται ή συνομολογείται από τον αντίδικο, έστω και σιωπηρά, δεν απαιτείται ιδιαίτερη συζήτηση περί της επανάληψης, και η δίκη συνεχίζεται κανονικά ΑΠ 171/2017. Ο αντίδικος του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης και ο ομόδικός του μπορούν να προκαλέσουν την επανάληψη της δίκης, η οποία έχει διακοπεί, προσκαλώντας για τον σκοπό αυτό τον διάδικο υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή, με κοινοποίηση δικογράφου ΑΠ 827/2017 άρ. 291 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠολΔ. Την πρόσκληση αυτή μπορεί μπορεί να την γνωστοποιήσουν και πριν από τη γνωστοποίηση του γεγονότος που προκάλεσε τη διακοπή (όπως του θανάτου διαδίκου), θεωρώντας ότι η διακοπή της δίκης επήλθε ΑΠ 827/2017 άρ. 291 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή, η δίκη επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως τριάντα ημέρες μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης ΑΠ 827/2017 άρ. 291 παρ. 2 εδ. 1 ΚΠολΔ. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως 6 μήνες το πολύ από τον δικαστή, ή αν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο από τον πρόεδρο, οι οποίοι δικάζουν κατά τη διαδικασία των άρ. 686 επ. ΚΠολΔ (ασφαλιστικά μέτρα) άρ. 291 παρ. 2 εδ. 2 ΚΠολΔ. Η πρόσκληση προς αναγκαστική επανάληψη της δίκης γίνεται Ο κληρονόμος, ο κληροδόχος ή ο καταπιστευματοδόχος δεν μπορούν να κληθούν για να επαναληφθεί η δίκη που έχει διακοπεί πριν περάσει η προθεσμία της αποποίησης ή πριν χάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το δικαίωμα της αποποίησης ΑΠ 827/2017 άρ. 292 ΚΠολΔ. Και αυτό, ανεξάρτητα από το αν, κατά την κρίση του επισπεύδοντος (προσκαλούντος), ο κληρονόμος του αρχικού αντιδίκου του έχει ή όχι συμφέρον να συνεχίσει τη δίκη, καθώς γι' αυτό θα αποφανθεί το δικαστήριο, μετά από ακρόαση και του τελευταίου ΑΠ 827/2017. Για την επανάληψη της δίκης εκ μέρους του κληρονόμου του αποβιώσαντος διαδίκου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η αποδοχή της κληρονομίας του αποβιώσαντος από τον κληρονόμο του, γιατί αυτός δεν ασκεί αυτοτελές δικό του δικαίωμα αλλά απλώς επαναλαμβάνει τη δίκη που διακόπηκε και τη συνεχίζει με την ιδιότητα του κληρονόμου του αποβιώσαντος ΑΠ 171/2017. Για την επανάληψη της δίκης δεν απαιτείται η υποβολή φόρου κληρονομίας, καθώς το αντικείμενο της κληρονομίας ήταν επίδικο κατά τον χρόνο του θανάτου του διαδίκου και η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τον χρόνο που έληξε, με οποιοδήποτε τρόπο, η επιδικία ΑΠ 171/2017. Επί εκούσιας επανάληψης της δίκης, αν ο κληρονόμος του αποβιώσαντος διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης επιδίδει κλήση προς επανάληψη της συζήτησης, και στην κλήση δεν αναφέρεται ο χρόνος θανάτου του αποβιώσαντος διαδίκου, η κλήση προς επανάληψη της συζήτησης δεν είναι αόριστη από μόνο τον λόγο αυτό ΑΠ 194/2012.