Επιταγή

Έννοια επιταγής

Στην επιταγή, ο εκδότης είναι οφειλέτης της απαίτησης από την επιταγή, και ο κομιστής είναι δανειστής της απαίτησης. Ο εκδότης δίνει εντολή στην τράπεζά του να καταβληθεί στον κομιστή της επιταγής το αναγραφόμενο ποσό, με ανάληψη από τον τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη. Ο κομιστής μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο την απαίτησή του από την επιταγή, συχνότερα με οπισθογράφηση. Ο καθ' ου η οπισθογράφηση γίνεται νέος κομιστής της επιταγής. Αν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό του εκδότη, ο κομιστής δίνει την επιταγή στην τράπεζα και αναλαμβάνει το ποσό. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό του εκδότη, η επιταγή δεν θα πληρωθεί, θα σφραγιστεί, και ο κομιστής μπορεί να στραφεί προς πληρωμή κατά του εκδότη, των οπισθογράφων και των τριτεγγυητών. Με τη σειρά του, κάθε οπισθογράφος και τριτεγγυητής που πλήρωσε την επιταγή μπορεί να στραφεί κατά των προηγούμενών του οπισθογράφων ή τριτεγγυητών, και κατά του εκδότη. Η τραπεζική επιταγή έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ισχύος. Αν η τραπεζική επιταγή είναι άκυρη, διαφοροποιείται ο χρόνος παραγραφής και οι μέθοδοι διεκδίκησης του ποσού. Μόνο οι επιταγές που πληρούν τους όρους του άρ. 1 ν. 5960/1933 θεωρούνται τραπεζικές επιταγές (και όχι πχ. η ταχυδρομική επιταγή νδ. 404/1974).

Προϋποθέσεις ικανότητας ανάληψης υποχρέωσης από την επιταγή

Αν κάποιος είναι ίκανος να αναλάβει υποχρέωση από δικαιοπραξία, είναι ικανός να αναλάβει υποχρέωση από την επιταγή άρ. 58 ν. 5960/1933. Αν κάποιος είναι ανίκανος να αναλάβει υποχρέωση από δικαιοπραξία γιατί είναι ανήλικος, αλλά τήρησε τις διατυπώσεις του νόμου περί απόκτησης της ικανότητας προς ενέργεια εμπορικών πράξεων, δεν είναι ανίκανος να αναλάβει υποχρέωση από την επιταγή από μόνο τον λόγο αυτό άρ. 58 παρ. 1 εδ. 2 ν. 5960/1933. Η ικανότητα προς ανάληψη υποχρεώσης από δικαιοπραξία κρίνεται κατά τον πραγματικό χρόνο έκδοσης της επιταγής, και όχι κατά τον χρόνο προχρονολόγησης ή μεταχρονολόγησης 1249/1989 Εφ.Θεσσαλονίκης. Η ικανότητα προς ανάληψη υποχρέωσης από δικαιοπραξία ρυθμίζεται, για το πρόσωπο που αναλαμβάνει υποχρέωση από την επιταγή, από τον εγχώριο Νόμο του προσώπου αυτού άρ. 70 εδ. 1 ν. 5960/1933. Αν ο νόμος αυτός κηρύσσει εφαρμοστέο τον Νόμο άλλης χώρας, εφαρμόζεται ο Νόμος της άλλης χώρας άρ. 70 εδ. 2 ν. 5960/1933. Αν το πρόσωπο είναι ανίκανο κατά τον σύμφωνα με τα παραπάνω εφαρμοστέο Νόμο, αλλά ικανό σύμφωνα με τον Νόμο της χώρας στο έδαφος της οποίας υπέγραψε, η υποχρέωσή του δεν είναι άκυρη από μόνο τον λόγο αυτό άρ. 70 εδ. 3 ν. 5960/1933. Το επί ποιων προσώπων είναι δυνατό να εκδοθεί η επιταγή ρυθμίζεται από τον Νόμο της χώρας στην οποία η επιταγή είναι πληρωτέα άρ. 71 εδ. 1 ν. 5960/1933. Αν η επιταγή είναι άκυρη κατά τον Νόμο της χώρας πληρωμής λόγω του προσώπου επί του οποίου εκδόθηκε, και από την επιταγή ανέλαβε υποχρέωση και άλλος υπογράφοντάς τη σε άλλη χώρα, και ο Νόμος της χώρας αυτής δεν περιλαμβάνει τη σχετική διάταξη για ακυρότητα της επιταγής λόγω του προσώπου επί του οποιου εκδόθηκε, η υποχρέωση του άλλου δεν είναι άκυρη από μόνο τον λόγο αυτό άρ. 71 εδ. 2 ν. 5960/1933. Η επιταγή είναι δυνατόν να εκδόθηκε σε χώρα εκτός των ΗΠΑ, αλλά να είναι πληρωτέα στις ΗΠΑ 4001/2002 Πολ.Πρ.Αθήνας. Ο τύπος της υποχρέωσης από την επιταγή ρυθμίζεται από τον Νόμο της χώρας, στο έδαφος της οποίας αναλήφθηκε η υποχρέωση δια υπογραφής άρ. 72 εδ. 1 ν. 5960/1933. Αν η ανάληψη της υποχρέωσης είναι άκυρη λόγω τυπικής έλλειψης σύμφωνα με τον Νόμο της χώρας, στο έδαφος της οποίας αναλήφθηκε η υποχρέωση δια υπογραφής, αλλά η ανάληψη της υποχρέωσης είναι τυπικά έγκυρη κατά τον Νόμο της χώρας πληρωμής, η υποχρέωση δεν είναι άκυρη από μόνο τον λόγο αυτό άρ. 72 εδ. 2 ν. 5960/1933. Αν η υποχρέωση που αναλήφθηκε με την υπογραφή είναι άκυρη κατά τον Νόμο της χώρας στο έδαφος της οποίας αναλήφθηκε η υποχρέωση δια υπογραφής και κατά τον νόμο της χώρας πληρωμής, αλλά έγκυρη κατά τον Νόμο της χώρας στην οποία αναλήφθηκε μεταγενέστερα υποχρέωση δια υπογραφής, η μεταγενέστερη υποχρέωση δεν είναι άκυρη από μόνο τον λόγο αυτό άρ. 72 εδ. 3 ν. 5960/1933. Τα αποτελέσματα της υποχρέωσης που αναλήφθηκε από την επιταγή δια υπογραφής ρυθμίζονται από τον Νόμο της χώρας, στο έδαφος της οποίας αναλήφθηκε η υποχρέωση δια υπογραφής άρ. 73 ν. 5960/1933. Οι προθεσμίες για την άσκηση της αγωγής ρυθμίζονται για όλους τους υπογράφοντες από τον Νόμο της χώρας όπου εκδόθηκε η επιταγή άρ. 74 ν. 5960/1933. Ο τύπος και οι προθεσμίες του διαμαρτυρικού και ο τύπος κάθε πράξης που είναι αναγκαία για την άσκηση ή διατήρηση δικαιώματος από επιταγή ρυθμίζονται από τον Νόμο της χώρας στο έδαφος της οποίας συντάσσεται το διαμαρτυρικό ή όπου ενεργείται η κάθε πράξη αντίστοιχα άρ. 76 ν. 5960/1933. Οι διατάξεις αστικού δικονομικού δικαίου περί συναλλαγματικής εφαρμόζονται και επί επιταγής άρ. 77 ν. 5960/1933. Το αν η επιταγή είναι αναγκαίως εν όψει ή αν δύναται να εκδοθεί επί προθεσμία από την όψη ρυθμίζεται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 1 ν. 5960/1933. Τα αποτελέσματα της μεταχρονολόγησης ρυθμίζονται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 1 ν. 5960/1933. Η προθεσμία της εμφάνισης ρυθμίζεται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 2 ν. 5960/1933. Το αν η επιταγή δύναται να γίνει αποδεκτή, να βεβαιωθεί, να επικυρωθεί ή να θεωρηθεί, και τα σχετικά αποτελέσματα κρίνονται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 3 ν. 5960/1933. Το αν ο κομιστής δύναται να απαιτήσει μερική πληρωμή ή αν υποχρεούται να αποδεχθεί μερική πληρωμή ρυθμίζεται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 4 ν. 5960/1933. Το αν η επιταγή δύναται να είναι δίγραμμη και τα αποτελέσματα της διγράμμισης ρυθμίζονται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 5 ν. 5960/1933. Το αν η επιταγή δύναται να περιέχει τη ρήτρα "σε λογαριασμό" ή ισοδύναμη και τα αποτελέσματα της ρήτρας αυτής ρυθμίζονται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 5 ν. 5960/1933. Το αν ο κομιστής της επιταγής έχει ειδικά δικαιώματα επί της προβλέψεως και η φύση των δικαιωμάτων αυτών ρυθμίζονται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 6 ν. 5960/1933. Το αν ο εκδότης δύναται να ανακαλέσει την επιταγή ή να προβεί σε αντίσταση κατά της πληρωμής της ρυθμίζονται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 7 ν. 5960/1933. Το ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της επιταγής ρυθμίζονται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 8 ν. 5960/1933. Το αν το διαμαρτυρικό ή η ισοδύναμη βεβαίωση είναι αναγκαία για την διατήρηση του δικαιώματος της αναγωγής εναντίον των οπισθογράφων, του εκδότη και των άλλων υποχρέων ρυθμίζονται από τον Νόμο της χώρας πληρωμής άρ. 75 περ. 9 ν. 5960/1933. Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις περί χαρτοσήμανσης της επιταγής, δεν θίγεται η ισχύς των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την επιταγή άρ. 78 εδ. 1 ν. 5960/1933. Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις περί χαρτοσήμανσης της επιταγής, η άσκηση των δικαιωμάτων από την επιταγή αναστέλλεται μέχρι η επιταγή να χαρτοσημανθεί νόμιμα μέσω καταβολής του νόμιμου χαρτοσήμου και των νόμιμων προστίμων άρ. 78 εδ. 2 ν. 5960/1933.

Προϋποθέσεις εγκυρότητας

Για να είναι έγκυρη η επιταγή πρέπει να αναγράφεται Η μη εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής έχει τις εξής συνέπειες: Με την ανάκληση της επιταγής η τράπεζα έχει εντολή από τον πελάτη της να μην πληρώσει την επιταγή. Μετά από συμφωνία του εκδότη και του λήπτη για συμπλήρωση των συγκεκριμένων στοιχείων αργότερα, η επιταγή μπορεί να εκδοθεί χωρίς να αναφέρει κάποια από τα ανωτέρω στοιχεία. Η επιταγή αυτή λέγεται λευκή άρ. 13 ν. 5960/1933. Αν λείπει κάποια από τις προϋποθέσεις εγκυρότητας, πέραν των συμφωνημένων για λευκή επιταγή, η επιταγή είναι άκυρη άρ. 2 παρ. 1 ν. 5960/1933.

Τι δεν είναι απαραίτητο να περιέχει η επιταγή

Ενδεικτικά, η επιταγή δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει

Σφράγιση επιταγής

Αν στον λογαριασμό του εκδότη δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια όταν ο κομιστής εμφανίσει την επιταγή, η τράπεζα υποχρεούται να βεβαιώσει τη μη πληρωμή της επιταγής. Η βεβαίωση αυτή γίνεται συνήθως με σφραγίδα, η δε σφράγιση γίνεται είτε στο σώμα της επιταγής είτε σε ξεχωριστό έγγραφο, και σημειώνεται η ημέρα εμφάνισης της επιταγής άρ. 2 νδ. 1325/1972. Στη βεβαίωση περιλαμβάνεται και η εξουσιοδότηση από τη μια τράπεζα στην άλλη, όταν η τράπεζα που πρόκειται να σφραγίσει την επιταγή είναι διαφορετική από την πληρώτρια άρ. 88 παρ. 1 ν. 1969/1991 32/2010 Μον.Πρ.Ρόδου. Συνέπειες της σφράγισης έγκυρης επιταγής, για τον εκδότη, είναι Συνέπειες της σφράγισης έγκυρης επιταγής, για τον κομιστή, είναι Συνέπειες της σφράγισης έγκυρης επιταγής, για τον εξ αναγωγής υπόχρεο που πλήρωσε την επιταγή και έγινε κομιστής, είναι

Έγκυρη επιταγή

Τύποι επιταγής - Τρόποι μεταβίβασης

Ο εκδότης, ως συντάκτης της επιταγής, ρυθμίζει το πόσο εύκολη είναι η μεταβίβαση της επιταγής, θέτοντας ρήτρες επί του σώματός της και κατονομάζοντας τον λήπτη. Παρότι μεταβολή του τύπου της επιταγής μετά την έκδοση δεν επιτρέπεται, η εν λευκώ οπισθογράφηση επιταγής εις διαταγή την καθιστά λειτουργικά ισοδύναμη με επιταγή στον κομιστή.

Επιταγή εις διαταγή

Ως επιταγή εις διαταγή νοείται Η επιταγή μπορεί να εκδοθεί και σε διαταγή του εκδότη της άρ. 6 εδ. 1 ν. 5960/1933, με τη ρήτρα εις διαταγή εμού του ιδίου.
Μεταβίβαση με οπισθογράφηση
Η επιταγή εις διαταγή μεταβιβάζεται με οπισθογράφηφη άρ. 14 παρ. 1 ν. 5960/1933. Για να είναι ισχυρή η οπισθογράφηση, ο οπισθογράφος πρέπει να έχει ικανότητα προς δικαιοπραξία άρ. 58 ν. 5960/1933. Με την οπισθογράφηση, Η οπισθογράφηση είναι καθαρή και απλή άρ. 15 παρ. 1 εδ. 1 ν. 5960/1933. Όροι επί της οπισθογράφησης δεν ισχύουν άρ. 15 παρ. 1 εδ. 2 ν. 5960/1933. Μερική οπισθογράφηση είναι άκυρη άρ. 15 παρ. 2 ν. 5960/1933. Άκυρη είναι και η οπισθογράφηση από την τράπεζα άρ. 15 παρ. 3 ν. 5960/1933. Η οπισθογράφηση μπορεί να γίνει και προς τον εκδότη και κάθε άλλο υπόχρεο άρ. 14 παρ. 3 εδ. 1 ν. 5960/1933, και αυτοί μπορούν να οπισθογραφήσουν την επιταγή εκ νέου. Οπισθογράφηση προς την πληρώτρια ισχύει μόνο ως εξόφληση άρ. 15 παρ. 5 εδ. 1 ν. 5960/1933εκτός αν γίνεται από κατάστημα της πληρώτριας προς άλλο κατάστημά της, πέραν αυτού που εξέδωσε την επιταγή άρ. 15 παρ. 5 εδ. 2 ν. 5960/1933.
Οπισθογράφηση προς συγκεκριμένο πρόσωπο
Ο λήπτης ή ο νόμιμος κομιστής της επιταγής μπορεί να την οπισθογραφήσει προς συγκεκριμένο άτομο άρ. 16 παρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 16 παρ. 2 εδ. 1 ν. 5960/1933. Ο οπισθογράφος πρέπει Αν την οπισθογραφήσει στον κομιστή, η οπισθογράφηση θεωρείται ότι είναι εν λευκώ άρ. 15 παρ. 4 ν. 5960/1933.
Οπισθογράφηση εν λευκώ
Ο λήπτης ή ο νόμιμος κομιστής της επιταγής μπορεί να την οπισθογραφήσει χωρίς να ορίσει συγκεκριμένα το ποιός θα είναι ο νόμιμος κομιστής. Η οπισθογράφηση αυτή λέγεται εν λευκώ άρ. 16 παρ. 2 εδ. 1 ν. 5960/1933. Ο οπισθογράφος πρέπει Ο κομιστής επιταγής που οπισθογραφήθηκε εν λευκώ μπορεί να συμπληρώσει το όνομά του στη θέση του υπέρ ου άρ. 17 παρ. 2 στοιχ. 1 ν. 5960/1933. Ο κομιστής επιταγής που οπισθογραφήθηκε εν λευκώ μπορεί μεταβιβάσει την επιταγή
Ρήτρες στην οπισθογράφηση
Αξία προς είσπραξη, Αξία σε κάλυψη, Αξία σε πίστωση
Η ρήτρα αυτή ισοδυναμεί στην πρακτική με οπισθογράφηση λόγω προεξόφλησης (check discounting). Ο οπισθογράφος καταθέτει την επιταγή στην τράπεζα, δίνοντάς της την εντολή να εισπράξει την επιταγή 3278/2009 Εφ.Αθηνών. Η τράπεζα οφείλει να μεριμνήσει για την όχληση περί πληρωμής της επιταγής, ως πληρεξούσιος του οπισθογράφου. Αν η επιταγή πληρωθεί, η τράπεζα πιστώνει στον λογαριασμό του οπισθογράφου την αξία της επιταγής. Αν η επιταγή δεν πληρωθεί, η τράπεζα έχει δικαίωμα να αναζητήσει το ποσό που τυχόν προεξόφλησε, και μάλιστα έντοκα από τον χρόνο στον οποίο ο οπισθογράφος όφειλε να αναζητήσει την πληρωμή, ή από την όχληση 177/2007 Εφ.Λάρισας. Στην πρακτική, ο οπισθογράφος μπορεί να αναλάβει την επιταγή από την τράπεζα αφού επιστρέψει το ποσό που προεξοφλήθηκε, είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρέωση του λογαριασμού του. Μπορεί ακόμη να αναλάβει την επιταγή αν η απαίτηση ασφαλιστεί εκ νέου με εγγυητικό μέσο, όπως επιταγές, μεταχρονολογημένες ή όχι (check rediscounting)
Λόγω πληρεξουσιότητας, Κατά πληρεξουσιότητα
Ο οπισθογράφος παραδίδει την επιταγή στον υπερ ου, αλλά παραμένει δικαιούχος της επιταγής και τελευταίος νόμιμος κομιστής της ΑΠ 1915/2008. Ο υπέρ ου η οπισθογράφηση, είτε φυσικό πρόσωπο είτε τράπεζα, λειτουργεί ως πληρεξούσιος του οπισθογράφου, με εντολή να ασκήσει τα δικαιώματα εκ της επιταγής στο όνομα του οπισθογράφου άρ. 23 παρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 23 παρ. 3 ν. 5960/1933 214/2007 Εφ.Πατρών. Ως οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας λογίζεται και η αναφορά στην οπισθογράφηση "πληρώσατε εις διαταγή (Επωνυμία τράπεζας) σε πίστωση λογαριασμού του (όνομα δικαιούχου)" ΑΠ 2060/2007. Ως οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας μπορεί να ισχύσει και οπισθογράφηση χωρίς τη σχετική ρήτρα, με μόνη τη συμφωνία των μερών. Η οπισθογράφηση λέγεται καλυμμένη λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση, και χρειάζεται να αποδειχθεί επί του δικαστηρίου ΑΠ 2011/2009. Η εντολοδόχος τράπεζα μπορεί να οπισθογραφήσει την επιταγή μόνο λόγω πληρεξουσιότητας 214/2007 Εφ.Πατρών. Η σχετική εντολή δεν περατώνεται με τον θάνατο του οπισθογράφου ή τη μεταγενέστερη ανικανότητά του άρ. 23 παρ. 3 ν. 5960/1933. Τη σχετική ρήτρα ή ισοδύναμη που ενέχει εντολή, μπορεί να θέσει ο νόμιμος κομιστής επιταγής εις διαταγή άρ. 23 παρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 14 παρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 14 παρ. 2 ν. 5960/1933 άρ. 5 παρ. 2 περ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 5 παρ. 2 περ. 3 ν. 5960/1933 άρ. 5 παρ. 3 ν. 5960/1933. Η ρήτρα πρέπει να καλύπτεται από την υπογραφή του οπισθογράφου 132/2003 Εφ.Δωδεκανήσου. Οι υπόχρεοι μπορούν να αντιτάξουν κατά της κομίστριας τράπεζας μόνο τις ενστάσεις που θα μπορούσαν να αντιτάξουν κατά του οπισθογράφου άρ. 23 παρ. 2 ν. 5960/1933 10460/2008 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης.
Αξία λόγω ενεχύρου, Αξία σε ενέχυρο
Με τη ρήτρα αυτή ο κομιστής παραδίδει την επιταγή στην τράπεζα, και αναλαμβάνει την αξία της επιταγής. Η τράπεζα καθίσταται ενεχυρούχος δανειστής της επιταγής άρ. 1244 ΑΚ άρ. 1251 ΑΚ και τελευταίος νόμιμος κομιστής της άρ. 1255 ΑΚ 1787/2012 Εφ.Αθηνών άρ. 17 εδ. α ν. 5960/1933 άρ. 18 ν. 5960/1933 39/2005 Μον.Πρ.Λιβαδειάς 10460/2008 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης. Αν η επιταγή πληρωθεί, η τράπεζα αναλαμβάνει τα χρήματα από τον οφειλέτη. Αν η επιταγή δεν πληρωθεί, η ενεχυρούχος τράπεζα συνήθως στρέφεται στον ενεχυράσαντα πελάτη της, και είτε αναζητά τα χρήματα από αυτόν, είτε συμφωνεί να του παραδώσει την επιταγή μετά από εκ νέου ασφάλιση της απαίτησης με νέο, υποκατάστατο εγγυητικό μέσο (πχ. νέα επιταγή). Στην οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου, ο υπόχρεος μπορεί να αντιτάξει κατά της τράπεζας μόνο τις ενστάσεις που έχει εναντίον της. Τις ενστάσεις που έχει κατά των προηγούμενών της οπισθογράφων και του εκδότη μπορεί να τις προτείνει μόνο αν η τράπεζα κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει της προς βλάβη του 10460/2008 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης.
Άνευ ευθύνης μου
Ο οπισθογράφος δεν ευθύνεται για την πληρωμή άρ. 18 παρ. 1 ν. 5960/1933. Η ρήτρα αυτή δεν ισχύει όσον αφορά τον εκδότη της επιταγής άρ. 12 παρ. 2 ν. 5960/1933.
Μη μεταβιβάσιμη
Ο οπισθογράφος δεν ευθύνεται έναντι επόμενών του οπισθογράφων άρ. 18 παρ. 2 ν. 5960/1933
Μεταβίβαση επιταγής εις διαταγή με εκχώρηση
Η οπισθογράφηση που έγινε μετά τη λήξη της προθεσμίας εμφάνισης ή τη βεβαίωση της τράπεζας περί μη πληρωμής (ή τη σύνταξη διαμαρτυρικού) άρ. 24 παρ. 1 ν. 5960/1933 λειτουργεί ως εκχώρηση. Αν η οπισθογράφηση δεν φέρει χρονολογία τεκμαίρεται ότι έγινε πριν τα ως άνω γεγονότα άρ. 24 παρ. 2 ν. 5960/1933.

Επιταγή στον κομιστή ή ανώνυμη επιταγή

Ως επιταγή στον κομιστή ή ανώνυμη νοείται
Μεταβίβαση επιταγής στον κομιστή με συμφωνία και παράδοση
Η μεταβίβαση γίνεται με συμφωνία και παράδοση, όχι με οπισθογράφηση, με συνέπεια να μην ευθύνονται οι ενδιάμεσοι κτήτορες αλλά μόνο ο εκδότης. Τυχόν οπισθογράφηση λειτουργεί απλά και μόνο για να ευθύνεται ο οπισθογράφος ως οφειλέτης από αναγωγή, δεν μετατρέπει τον τύπο της επιταγής άρ. 20 ν. 5960/1933.
Μεταβίβαση επιταγής στον κομιστή με εκχώρηση

Επιταγή ονομαστική

Με την αναγραφή του ονόματος του λήπτη και της ρήτρας όχι εις διαταγή η επιταγή καθίσταται ονομαστική άρ. 5 παρ. 2 περ. 2 ν. 5960/1933
Μεταβίβαση ονομαστικής επιταγής με εκχώρηση
Η ονομαστική επιταγή μεταβιβάζεται με εκχώρηση, όχι με οπισθογράφηση άρ. 14 παρ. 2 ν. 5960/1933. Για την εγκυρότητα μεταβίβασης με εκχώρηση απαιτείται αναγγελία στον οφειλέτη. Η αναγγελία μπορεί να γίνει με σημείωση στον τίτλο, με την επίδοση δικογράφου αγωγής ή με την επίδοση διαταγής πληρωμής.

Ενεχύραση επιταγής

Ο κομιστής της επιταγής μπορεί να μεταβιβάσει την επιταγή λόγω ενεχύρου σε τρίτο, ακόμη και άτυπα, δηλαδή με οπισθογράφηση της επιταγής και παράδοσή της στον τρίτο 340/2002 Εφ.Πατρών. Η οπισθογράφηση προς ενεχύραση μπορεί να γίνει είτε με θέση της ρήτρας "αξία λόγω ενεχύρου" κατά την οπισθογράφηση είτε χωρίς τη σχετική ρήτρα, με μόνη την οπισθογράφηση και παράδοση της επιταγής στον δανειστή 340/2002 Εφ.Πατρών.

Αναγωγή

Προϋποθέσεις άσκησης αναγωγής

Για να ασκήσει την αναγωγή ο κομιστής κατά του εκδότη άρ. 40 παρ. 1 περ. 2 ν. 5960/1933 των οπισθογράφων άρ. 40 παρ. 1 περ. 1 ν. 5960/1933 και των τριτεγγυητών άρ. 40 παρ. 1 περ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 27 παρ. 1 ν. 5960/1933 η επιταγή πρέπει να εμφανιστεί έγκαιρα άρ. 40 παρ. 1 ν. 5960/1933, να μην πληρωθεί άρ. 40 παρ. 1 ν. 5960/1933, και η άρνηση πληρωμής να βεβαιωθεί άρ. 34 παρ. 1 ν. 5960/1933 Η βεβαίωση μη πληρωμής μπορεί να γίνει Το διαμαρτυρικό συντάσσεται από συμβολαιογράφο, χωρίς πρόσληψη μαρτύρων στον τόπο της πληρωμής άρ. 63 παρ. 1 ν. 5960/1933. Ένα μόνο διαμαρτυρικό συντάσσεται ακόμη και αν υπάρχουν περισσότεροι πληρωτές άρ. 63 παρ. 2 ν. 5960/1933. Το διαμαρτυρικό περιλαμβάνει: Οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται μόνο σε εργάσιμη ημέρα άρ. 55 παρ. 1 ν. 5960/1933, πάντα πριν την εκπνοή της προθεσμίας εμφάνισης άρ. 41 παρ. 1 ν. 5960/1933, ή το πολύ μέχρι την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την εμφάνιση αν αυτή έγινε την τελευταία μέρα της προθεσμίας άρ. 41 παρ. 2 ν. 5960/1933. Αν η τελευταία μέρα προς εμφάνιση είναι νόμιμη εορτάσιμη (Κυριακή, ημέρες πλήρους αργίας Δημοσίων Γραφείων ή Τραπεζών) άρ. 62 ν. 5960/1933, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμο άρ. 55 παρ. 2 ν. 5960/1933. Η προθεσμία περί σύνταξης της βεβαίωσης ή του διαμαρτυρικού παρατείνεται όταν αυτή εμποδίζεται λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος, ανωτέρας βίας ή διάταξης νόμου οποιουδήποτε κράτους άρ. 48 παρ. 1 ν. 5960/1933. Αν η ανωτέρα βία διαρκεί περισσότερες από 15 μέρες από την ημέρα που ο κομιστής ειδοποίησε τον οπισθογράφο του περί της ανωτέρας βίας, μπορεί να ασκήσει αναγωγή και χωρίς την εμφάνιση ή βεβαίωση ή διαμαρτυρικό άρ. 48 παρ. 4 ν. 5960/1933. Καθαρώς προσωπικά γεγονότα του κομιστή ή του εντολοδόχου προς εμφάνιση της επιταγής ή σύνταξη βεβαίωσης δεν αποτελούν ανωτέρα βία άρ. 48 παρ. 5 ν. 5960/1933.

Παραγραφή αξίωσης εμπρόθεσμα εμφανισμένης επιταγής

Οι αγωγές του κομιστή κατά των υποχρέων παραγράφονται μετά από έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση άρ. 52 παρ. 1 ν. 5960/1933 Οι αγωγές εξ αναγωγής του υποχρέου που πλήρωσε την επιταγή παραγράφονται μετά από έξι μήνες από την πληρωμή της επιταγής από αυτόν άρ. 52 παρ. 2 περ. 1 ν. 5960/1933 ή από την ημέρα που ασκήθηκε αγωγή εναντίον του άρ. 52 παρ. 2 περ. 2 ν. 5960/1933. Η απαίτηση από την επιταγή παραγράφεται αν η διαταγή πληρωμής δεν τελεσιδικήσει μετά την επίδοση της διαταγής πληρωμής και πριν την παρέλευση του χρόνου παραγραφής 928/1994 Εφ.Πειραιώς 6445/1999 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης (ασφ. μέτρα). Όμως η επίδοση επιταγής προς πληρωμή κάτω από εκτελεστό απόγραφο διακόπτει την παραγραφή 7968/2013 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης άρ. 264 ΑΚ και ξεκινά καινούρια προθεσμία παραγραφής από την επομένη της επίδοσης 99/2002 Εφ.Δωδεκανήσου. Η διακοπή της παραγραφής έχει αποτέλεσμα μόνο κατά εκείνου ως προς τον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός που διακόπτει την παραγραφή άρ. 53 ν. 5960/1933. Τα πραγματικά περιστατικά που διακόπτουν και αναστέλλουν τις παραγραφές ορίζονται στις διατάξεις περί παραγραφής και βραχυπρόθεσμης παραγραφής του ΑΚ άρ. 61 ν. 5960/1933. Αν παραγραφεί η αναγωγή εκ της επιταγής, ο κομιστής και κάθε δικαιούχος μπορεί να ασκήσει αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού κατά του εκδότη ή των οπισθογράφων άρ. 60 παρ. 1 ν. 5960/1933. Η ως άνω αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού παραγράφεται μετά από πέντε χρόνια από τη χρονολογία έκδοσης της επιταγής άρ. 60 παρ. 2 ν. 5960/1933. Μετά την παραγραφή της επιταγής, μετατροπή της σε χρεωστικό ομόλογο και έκδοση διαταγής πληρωμής βάσει αυτού είναι απαράδεκτη 43/2005 Εφ.Ιωαννίνων.

Δικαιώματα του τελευταίου κομιστή

Η επιταγή είναι πληρωτέα εν όψει άρ. 28 παρ. 1 εδ. 1 ν. 5960/1933. Ο τελευταίος κομιστής μπορεί να εναγάγει τον εκδότη άρ. 12 παρ. 1 ν. 5960/1933, τους οπισθογράφους άρ. 17 παρ. 1 ν. 5960/1933 και τους τριτεγγυητές άρ. 27 παρ. 1 ν. 5960/1933 για την πληρωμή της επιταγής που δεν πληρώθηκε από την τράπεζα άρ. 44 παρ. 2 ν. 5960/1933. Οι παραπάνω είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον άρ. 44 παρ. 1 ν. 5960/1933. Ο κομιστής μπορεί να εναγάγει ατομικά ή ομαδικά όσους υπόχρεους θέλει, με οποιαδήποτε σειρά, ανεξάρτητα από τη σειρά οπισθογράφησης άρ. 44 παρ. 2 ν. 5960/1933 άρ. 44 παρ. 4 ν. 5960/1933 απαιτώντας το ποσό της επιταγής, τους νόμιμους τόκους και τα έξοδά του άρ. 45 παρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 45 παρ. 2 ν. 5960/1933. Ο κομιστής επιταγής που δεν πληρώθηκε δικαιούται να απαιτήσει Οι επιταγές που εκδόθηκαν και είναι πληρωτέες στην Ελλάδα τοκοφορούν με το γενικό επιτόκιο υπερημερίας, κάθε άλλη επιταγή με 6%. Ο κάτοχος επιταγής θεωρείται ότι είναι νόμιμος κομιστής, αν η επιταγή φέρει αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, ακόμη κι αν η τελευταία οπισθογράφηση είναι εν λευκώ άρ. 19 παρ. 1 εδ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 14 παρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 14 παρ. 2 ν. 5960/1933 άρ. 5 παρ. 2 περ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 5 παρ. 2 περ. 3 ν. 5960/1933 άρ. 5 παρ. 3 ν. 5960/1933 άρ. 20 ν. 5960/1933. Διαγραμμένες οπισθογραφήσεις δεν διακόπτουν την ως άνω σειρά οπισθογράφησης άρ. 19 παρ. 1 εδ. 2 ν. 5960/1933. Ο οπισθογράφος που έπεται οπισθογράφησης εν λευκώ τεκμαίρεται ότι απέκτησε την επιταγή δια της εν λευκώ οπισθογραφησης άρ. 19 παρ. 1 εδ. 3 ν. 5960/1933. Ο νόμιμος κομιστής που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογράφησης με την τελευταία οπισθογράφηση εν λευκώ λευκώ δεν υποχρεούται να αποδώσει την επιταγή σε προηγούμενο δικαιούχο που στερήθηκε την επιταγή για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης κλοπής, ληστείας, πειρατείας και καταστροφής της επιταγής άρ. 68 ν. 5960/1933) εκτός αν απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη ή διαπράττοντας βαρύ πταίσμα άρ. 21 ν. 5960/1933. Ο νόμιμος κομιστής επιταγής στον κομιστή άρ. 69 ν. 5960/1933 ή οπισθογραφήσιμης που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων με την τελευταία οπισθογράφηση εν λευκώ, και στον οποίο περιήλθε η επιταγή μετά από αποξένωσή της από τον νόμιμο κάτοχό της για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης κλοπής, ληστείας, πειρατείας και καταστροφής της επιταγής άρ. 68 ν. 5960/1933), αν δεν απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη, ή αν δεν διέπραξε κατά την κτήση της βαρύ πταίσμα, αν η επιταγή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, έχει εναντίον του ακυρώσαντος αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού άρ. 67 παρ. 1 ν. 5960/1933 με πενταετή παραγραφή από την έκδοση της επιταγής άρ. 67 παρ. 2 ν. 5960/1933. O νόμιμος κομιστής επιταγής στον κομιστή άρ. 69 ν. 5960/1933 που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων με την τελευταία οπισθογράφηση εν λευκώ, και στον οποίο περιήλθε η επιταγή μετά από αποξένωσή της από τον νόμιμο κάτοχό της, αν δεν απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη, ή αν δεν διέπραξε κατά την κτήση της βαρύ πταίσμα, αν η επιταγή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, έχει εναντίον του ακυρώσαντος αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού άρ. 67 παρ. 1 ν. 5960/1933 με πενταετή παραγραφή απο την έκδοση της επιταγής άρ. 67 παρ. 2 ν. 5960/1933.

Δικαιώματα αυτού που πλήρωσε την επιταγή εξ αναγωγής

Ο οπισθογράφος άρ. 44 παρ. 3 ν. 5960/1933 ή ο τριτεγγυητής άρ. 27 παρ. 3 ν. 5960/1933 άρ. 44 παρ. 3 ν. 5960/1933 που πλήρωσε την επιταγή δικαιούται να εναγάγει τους προηγούμενούς του οπισθογράφους άρ. 17 παρ. 1 ν. 5960/1933, τριτεγγυητές άρ. 27 παρ. 1 ν. 5960/1933 και τον εκδότη άρ. 12 παρ. 1 ν. 5960/1933. Ο υπόχρεος που πλήρωσε την επιταγή δικαιούται να απαιτήσει Οι επιταγές που εκδόθηκαν και είναι πληρωτέες στην Ελλάδα τοκοφορούν κατά το γενικό επιτόκιο υπερημερίας, κάθε άλλη επιταγή με 6%. Ο υπόχρεος που πλήρωσε την επιταγή εξ αναγωγής μπορεί να ζητήσει την παράδοση της μαζί με τη βεβαίωση της τράπεζα περί μη πληρωμής (ή τη βεβαίωση συμψηφιστικού γραφείου ή το διαμαρτυρικό) άρ. 47 παρ. 1 ν. 5960/1933. Ο οπισθογράφος που πλήρωσε την επιταγή δικαιούται να διαγράψει την οπισθογράφησή του και αυτές των επόμενων οπισθογράφων άρ. 47 παρ. 2 ν. 5960/1933

Μη υπόχρεοι έναντι οποιουδήποτε κομιστή

Έναντι του κομιστή της επιταγής δεν ευθύνεται

Διαταγή πληρωμής βάσει εμπρόθεσμα εμφανισμένης επιταγής

Στη σχετική διαταγή πληρωμής αρκεί να αναφέρεται το νόμιμο και εμπρόθεσμο της εμφάνισης της επιταγής και η βεβαίωση μη πληρωμής με κάποιον από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρ. 40 ν. 5960/1933. Δεν απαιτείται να αναφέρεται Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε βάσει εμπρόθεσμα εμφανισμένης επιταγής εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων 7196/1998 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Κατά μια άποψη, η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε βάσει άκυρης επιταγής που μετατράπηκε σε χρεωστικό ομόλογο εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Και αυτό, κατ' αναλογία των διατάξεων που ισχύουν για τη μετατραπείσα άκυρη συναλλαγματική 369/2004 Ειρ.Ρόδου. Η κατά τόπον αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής πληρωμής κρίνεται κατά τις γενικές διατάξεις, καθώς δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη. Άρα, αν υπάρχουν δωσιδικίες, ο δανειστής μπορεί να επιλέξει το δικαστήριο που θέλει (γενικής ή ειδικής δωσιδικίας οποιουδήποτε οφειλέτη, δικαστήριο του τόπου έκδοσης πληρωμής, αποδοχής ή είσπραξης του αξιογράφου, αρμοδιότητα κατά συμφωνημένη παρέκταση) άρ. 321 ΑΚ άρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 2 ν. 5960/1933 άρ. 8 ν. 5960/1933. Το δικαστήριο αυτό γίνεται και το αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδιο για την ανακοπή του άρ. 632 ΚΠολΔ ή άρ. 633 ΚΠολΔ, κατά την επικρατούσα άποψη.

Ενστάσεις προβαλλόμενες κατά του κομιστή

Η υποχρέωση που γεννάται από την υπογραφή επί της επιταγής είναι αυτοτελής για τον κάθε υπογράφοντα. Η απαλλαγή ενός οφειλέτη από την ευθύνη του με την προβολή ένστασης δεν καταργεί την ευθύνη των υπόλοιπων εκ του τίτλου υποχρέων. Υπογραφές που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να δημιουργήσουν υποχρεώσεις για τους υπογράφοντες ή τους εντολείς αυτών (συμπεριλαμβανομένης της ανικανότητας προς ανάληψη υποχρεώσεων από επιταγή, πλαστότητα, ανυπαρξία προσώπου) δεν επιδρούν στην εγκυρότητα των υποχρεώσεων των υπόλοιπων υπογραφόντων άρ. 10 ν. 5960/1933.
Ένσταση έλλειψης υποκείμενης αιτίας
Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει ότι όταν υπέγραψε την επιταγή την υπέγραψε για συγκεκριμένη αιτία, ωστόσο η αιτία αυτή είναι ανύπαρκτη. Αν το δικαστήριο κάνει δεκτό τον ισχυρισμό, ο εναγόμενος ελευθερώνεται από την οφειλή του βάσει των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού ΑΠ 692/2008.
Στην επιταγή εις διαταγή
Ένσταση έλλειψης νομιμοποίησης του κομιστή
Ο οφειλέτης ισχυρίζεται ότι Για την εδραίωση κακής πίστης του τρίτου δεν απαιτείται συμπαιγνία μεταβιβάζοντος και αποκτώντος. Αρκεί ο τρίτος να γνωρίζει ότι ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος του τίτλου και ότι από τη μεταβίβαση θα προέλθει βλάβη στον αληθινό κύριο. Η ίδια ένσταση υπάρχει και όταν προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο κομιστής κατά την κτήση του τίτλου βρισκόταν σε βαριά αμέλεια (πχ. δεν πρόσεξε φανερά σημάδια παραποίησης του τελευταίου ονόματος, ή υπερβολική ομοιότητα έστω κάποιων υπογραφών). Σε περίπτωση τελεσφόρησης της ένστασης η διαταγή πληρωμής ή η αγωγή κρίνεται απαράδεκτη.
Ένσταση πλαστότητας της υπογραφής του οφειλέτη
Ο οφειλέτης ισχυρίζεται ότι η υπογραφή του πλαστογραφήθηκε, άρα δεν δήλωσε ο ίδιος βούληση. Κατά μια άποψη, η ένσταση πλαστότητας είναι απαράδεκτη αν δεν προσκομίζονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα, αν δεν κατονομάζονται οι μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά μέσα. Κατ' άλλη άποψη, η ένσταση δεν είναι απαράδεκτη για τον λόγο αυτό. Για την παραδεκτή προβολή της ένστασης πλαστότητας ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενιστάμενου πρέπει να παρίσταται μετά του ενιστάμενου κατά τη συζήτηση ή να έχει ειδικό πληρεξούσιο περί προσβολής του εγγράφου ως πλαστού άρ. 98 περ. β ΚΠολΔ ή να έχει κατατεθεί μήνυση για πλαστογραφία. Δεν αρκεί η προσυπογραφή των προτάσεων από τον ενιστάμενο διάδικο αν ο ίδιος δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση. Η αμφισβήτηση της γνησιότητας της υπογραφής αποτελεί ένσταση, και όχι άρνηση, άρα το βάρος απόδειξης φέρει ο ίδιος ο προτείνων την ένσταση πλαστότητας, κατά παρέκκλιση από το άρ. 457 ΚΠολΔ, και μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε αποδεικτικό μέσο, ακόμη και μάρτυρες. Αν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τη διάγνωση της διαφοράς, το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή κατ' αίτηση του διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζήτησης μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας άρ. 250 ΚΠολΔ. Ακόμη και αν δεν υπάρχει εκκρεμής ποινική δίωξη, αν στο δικαστήριο γεννώνται σοβαρές υπόνοιες κατά ορισμένου προσώπου για πλαστογραφία, αυτό μπορεί να αναβάλλει τη δίκη μέχρι το τέλος της ποινικής δίκης άρ. 461 ΚΠολΔ άρ. 462 ΚΠολΔ. Δεν τελείται πλαστογραφία, αν η επιταγή φέρει υπογραφή του εκδότη ΑΠ 923/2002, αν ο εκδότης και ο λήπτης είχαν συμφωνήσει κάποιο στοιχείο να συμπληρωθεί αργότερα, και ο λήπτης-κομιστής συμπληρώσει το στοιχείο αντίθετα με τη συμφωνία ΑΠ 923/2002, ακόμη και αν το στοιχείο αυτό είναι το ποσό ΑΠ 923/2002. Τελείται πλαστογραφία, αν η επιταγή φέρει υπογραφή του εκδότη, αν ο εκδότης και ο λήπτης δεν είχαν συμφωνήσει να συμπληρωθεί κάποιο στοιχείο αργότερα, και ο λήπτης-κομιστής συμπληρώσει το στοιχείο ΑΠ 839/1994.
Ένσταση αλλοίωσης του περιεχομένου του τίτλου
Ο οφειλέτης ισχυρίζεται ότι μετά τη θέση της υπογραφής του στην επιταγή σημειώθηκαν αλλαγές στο κείμενό της. Οι αλλαγές μπορεί να συνίστανται σε προσθήκες, διαγραφές, σβήσιμο ή μεταβολές στοιχείων του κειμένου (πχ του ποσού, του χρόνου λήξης, ρητρών), να προκλήθηκαν εσκεμμένα ή τυχαία (πχ πλαστογραφία από τρίτο, τυχαία κάλυψη στοιχείων με κηλίδες μελανιού). Η ευθύνη των υπογραφέων εξαρτάται από τον περιεχόμενο της επιταγής τη στιγμή που υπογράφουν. Αν το κείμενο αλλοιωθεί, οι υπογραφείς που υπέγραψαν πριν την αλλοίωση ευθύνονται βάσει του αρχικού κειμένου το οποίο υπέγραψαν, ενώ επόμενοι υπογραφείς ευθύνονται βάσει του αλλοιωμένου κειμένου άρ. 51 ν. 5960/1933. Υποστηρίζεται ότι αν ο οφειλέτης υπέγραψε πριν την αλλοίωση αλλά συναίνεσε ή ενέκρινε αυτήν, ευθύνεται κατά τους όρους του αλλοιωθέντος κειμένου. Ο ενιστάμενος έχει το βάρος απόδειξης της αλλοίωσης και του ότι η υπογραφή του προηγήθηκε της αλλοίωσης. Προς αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε αποδεικτικό μέσο. Αν ο οφειλέτης συμπλήρωσε αμελώς την επιταγή (πχ έγγραψε το ποσό μόνο με αριθμούς) μπορεί να δημιουργηθεί ευθύνη έναντί του γιατί με τη συμπεριφορά του διευκόλυνε τη νόθευση του κειμένου του τίτλου άρ. 281 ΑΚ άρ. 300 ΑΚ. Σε περίπτωση αλλοίωσης του ποσού της επιταγής, ο οφειλέτης που εξοφλεί πλήρως την υποχρέωση που είχε αναλάβει και είναι μικρότερη της τελικά αναφερόμενης δεν πρέπει να ζητήσει την παράδοση της επιταγής αλλά μόνο εξοφλητική απόδειξη. Διαφορετικά, χωρίς τον τίτλο, ο κομιστής δεν θα μπορεί να στραφεί κατά των οφειλετών που ανέλαβαν την αλλοιωμένη υποχρέωση και να απαιτήσει το επιπλέον ποσό το οποίο δικαιούται.
Ένσταση έλλειψης ή υπέρβασης της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του υπογράψαντος
Αν κάποιος θέσει την υπογραφή του στην επιταγή έναντι άλλου, χωρίς να είναι αντιπρόσωπός του ή καθ' υπέρβαση της εξουσίας του ως αντιπροσώπου, η υποχρέωση από την επιταγή βαρύνει αυτόν άρ. 11 παρ. 1 εδ. 2 ν. 5960/1933 άρ. 11 παρ. 2 ν. 5960/1933. Αν πλήρωσε, έχει τα δικαιώματα που θα είχε ο φερόμενος ως εκπροσωπηθείς άρ. 11 παρ. 1 εδ. 2 ν. 5960/1933 άρ. 11 παρ. 2 ν. 5960/1933. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να αντιτάξει ακόμη και κατά καλόπιστου κομιστή τη σχετική ένσταση ΑΠ 574/2001. Τέτοια υπέρβαση της αντιπροσωπευτικής εξουσίας υπάρχει και όταν ο διαχειριστής εταιρείας υπογράφει, χωρίς ρητή προς αυτό εξουσιοδότηση, επιταγή έκδοσης της εταιρείας με τον ίδιο ως δικαιούχο ΑΠ 574/2001. Αυτός που στερήθηκε, για οποιονδήποτε λόγο, την κατοχή της επιταγής δεν μπορεί να διεκδικήσει την επιταγή από τον κομιστή που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογράφησης εκτός αν ο κομιστής αυτός απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη ή διαπράττοντας βαριά αμέλεια άρ. 21 ν. 5960/1933 άρ. 19 ν. 5960/1933.
Ένσταση αντισυμβατικής συμπλήρωσης της εν λευκώ επιταγής
Αν η συμπλήρωση της εν λευκώ επιταγής γίνει αντισυμβατικά, η σχετική ένσταση μπορεί να ταχθεί κατά του κομιστή μόνο αν αυτός απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη ή διαπράττοντας βαρύ πταίσμα άρ. 13 ν. 5960/1933.
Ένσταση έλλειψης αιτίας έκδοσης της επιταγής
Η επιταγή είναι μεν αναιτιώδης δικαιοπραξία (δηλ. δεν απαιτείται να αναγράφεται πάνω της η αιτία έκδοσης) πλην όμως δεν μπορεί να δημιουργηθεί υποχρέωση χωρίς αιτία άρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 21 ν. 5960/1933 άρ. 22 ν. 5960/1933 άρ. 28 ν. 5960/1933 1682/1991 Εφ.Θεσσαλονίκης. (Πχ., οφειλή από παίγνιο ή στοίχημα 1682/1991 Εφ.Θεσσαλονίκης 2130/1987 Εφ.Αθηνών) Τα εξ επιταγής εναγόμενα πρόσωπα μπορούν να αντιτάξουν κατά του κομιστή τις ενστάσεις τους από τις προσωπικές σχέσεις τους με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές, μόνο αν ο κομιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει του προς βλάβη του οφειλέτη άρ. 22 ν. 5960/1933. Η υποχρέωση που γεννάται από την υπογραφή επί της επιταγής είναι αυτοτελής για τον κάθε υπογράφοντα. Υπογραφές που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να δημιουργήσουν υποχρεώσεις για τους υπογράφοντες ή τους εντολείς αυτών (συμπεριλαμβανομένης της ανικανότητα προς ανάληψη υποχρεώσεων από επιταγή, πλαστότητα, ανυπαρξία προσώπου) δεν επιδρούν στην εγκυρότητα των υποχρεώσεων των υπολοίπων υπογραφέων άρ. 10 ν. 5960/1933. Ο θάνατος του εκδότη ή η ανικανότητά του μετά την έκδοση της επιταγής δεν θίγουν τα αποτελέσματά της άρ. 33 ν. 5960/1933. Ο επικαλούμενος κατά του κομιστή τη μη τήρηση της προθεσμίας εμφάνισης βαρύνεται με την απόδειξη περί αυτού άρ. 43 ν. 5960/1933.
Στην ανώνυμη επιταγή / επιταγή στον κομιστή
Στην ονομαστική επιταγή
Κατά του κομιστή - εκδοχέα ο οφειλέτης μπορεί να προβάλει όλες τις ενστάσεις που είχε κατά του εκχωρητή άρ. 463 ΑΚ. Οι ενστάσεις πρέπει να υφίστανται πριν την αναγγελία άρ. 463 ΑΚ. Κατά τη νομολογία αρκεί κατά τον χρόνο της αναγγελίας να υφίσταται ο νομικός λόγος ή η βάση της ένστασης, ακόμη και αν τα πραγματικά περιστατικά που τη θεμελιώνουν επήλθαν μετά την αναγγελία (πχ εκπλήρωση διαλυτικής αίρεσης, επέλευση παραγραφής μετά την αναγγελία).

Μη εμφάνιση / Εκπρόθεσμη εμφάνιση - Αγωγή βάσει αιτιώδους σχέσης ή αδικαιολόγητου πλουτισμού

Η επιταγή που δεν εμφανίστηκε εμπρόθεσμα και γι' αυτό δεν σφραγίστηκε παραμένει έγκυρη και ως τέτοια δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλη δικαιοπραξία και να λειτουργήσει ως αφηρημένη υπόσχεση / αναγνώριση χρέους ή χρεωστικό ομόλογο παροχής χρημάτων 3066/2003 Εφ.Θεσσαλονίκης 616/2002 Εφ.Λάρισας 1121/2000 Εφ.Θεσσαλονίκης 162/2000 Πολ.Πρ.Λάρισας ΑΠ 1459/1999 2079/1991 Μον.Πρ.Αθηνών 53/1987 Μον.Πρ.Αγρινίου. Στην περίπτωση αυτή ο κομιστής πρέπει να ασκήσει αγωγή βάσει της υποκείμενης σχέσης, ή, αν αυτή δεν μπορεί να επιδιωχθεί, να ασκήσει την παρεχόμενη αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού άρ. 60 ν. 5960/1933 3066/2003 Εφ.Θεσσαλονίκης. Η σχετική αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού έχει πενταετή παραγραφή από τη χρονολογία έκδοσης της επιταγής άρ. 60 παρ. 2 ν. 5960/1933.

Άκυρη επιταγή

Ακυρότητα για τυπικούς λόγους

Ο εκδότης και ο πρώτος κομιστής της άκυρης επιταγής τεκμαίρεται ότι ήθελαν τη μετατροπή της σε άλλη δικαιοπραξία (δεν απαιτείται αναφορά των προϋποθέσεων του άρ. 182 ΑΚ) ΑΠ 392/2001. Μεταξύ οπισθογράφου και νόμιμου κομιστή δεν υπάρχει τέτοιο τεκμήριο 861/2000 Εφ.Θεσσαλονίκης. Ο οφειλέτης που στρέφεται εναντίον τους πρέπει να αποδείξει ο ίδιος ότι δεν είχαν τέτοια πρόθεση 7643/1995 Εφ.Αθηνών. Μετατροπή μπορεί να γίνει σε Η έλλειψη της χρονολογίας ανάληψης της υποχρέωσης από αφηρημένη υπόσχεση χρέους δεν επιδρά στην εγκυρότητά της 9175/1986 Εφ.Αθηνών Η οπισθογράφηση που τέθηκε επί άκυρης επιταγής μετατρέπεται σε άλλη νομική πράξη ανάλογα με τη δικαιοπραξία στην οποία μετατρέπεται η επιταγή. Η οπισθογράφηση άκυρης επιταγής που μετατρέπεται σε χρεωστικό ομόλογο ισχύει ως οπισθογράφηση κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί οπισθογράφησης συναλλαγματικών/ γραμματίων εις διαταγή ν. 5325/1932 6741/2007 Εφ.Αθηνών 5533/2004 Εφ.Αθηνών. Ο νόμιμος, μετά από οπισθογράφηση, κομιστής που μετατρέπει την άκυρη επιταγή σε χρεωστικό ομόλογο πρέπει να αποδεικνύει την εκχώρηση της απαίτησης (είτε να αναφέρεται αυτή στο έγγραφο του χρεωστικού ομολόγου, είτε στην αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής) προκειμένου να στραφεί κατά του εκδότη 861/2000 Εφ.Θεσσαλονίκης. Η άκυρη επιταγή που μετατρέπεται σε αφηρημένη υπόσχεση χρέους μεταβιβάζεται με εκχώρηση της απαίτησης που φέρει ο οπισθογράφος κατά του εκδότη της 6741/2007 Εφ.Αθηνών 576/2002 Ειρ.Θεσσαλονίκης 11036/1990 Εφ.Αθηνών. Για να γεννήσει δικαιώματα η εκχώρηση για τον εκδοχέα πρέπει να γίνει σχετική αναγγελία στον εκδότη 20/1996 Μον.Πρ.Άρτας. Τέτοια αναγγελία συνιστά και η επίδοση της απορρέουσας διαταγής πληρωμής 20/1996 Μον.Πρ.Άρτας Κατά μια άποψη, με την τυπικά άκυρη επιταγή εξομειώνεται και η διαδικαστικά ανενεργής, για τον εκ οπισθογραφήσεως κομιστή, δίγραμμη επιταγή 8413/2003 Εφ.Αθηνών Σε περίπτωση ακυρότητας για τυπικούς λόγους, άκυρη καθίσταται και η τριτεγγύηση, η οποία μπορεί να ισχύσει κατά μετατροπή σε εγγύηση του ΑΚ 8413/2003 Εφ.Αθηνών 1601/2003 Εφ.Αθηνών.

Μετατροπή σε άλλη δικαιοπραξία και μεταβίβαση

Με τη μετατροπή της επιταγής σε άλλη σύμβαση, δημιουργείται νέα απαίτηση, ξεχωριστή της επιταγής, μεταξύ του εκδότη και του λήπτη. Οι οπισθογραφήσεις κρίνονται εκ νέου για το αν αποτελούν έγκυρη οπισθογράφηση χρεωστικού ομολόγου. Η οπισθογράφηση που τέθηκε πριν τη μετατροπή της επιταγής, μπορεί από μόνη της, μετά τη μετατροπή σε χρεωστικό ομόλογο, να αποτελέσει μόνο άτυπη εκχώρηση μεταξύ οπισθογράφου και κομιστή (εκχωρητή - εκδοχέα), καθώς δεν προκύπτει από το έντυπο η αποδοχή της εκχώρησης από τον εκδοχέα. Από τέτοια άτυπη εκχώρηση δεν μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, διότι δεν προκύπτει άμεσα από τον τίτλο η υποχρέωση πληρωμής του εκχωρητή 861/2000 Εφ.Θεσσαλονίκης. Με την παραγραφή της επιταγής αποδυναμώνονται τα εξ αυτής δικαιώματα. Άρα αποδυναμώνονται και τα δικαιώματα του νόμιμου, μετά από οπισθογράφηση, κομιστή της επιταγής.
Παραγραφή αξίωσης από άκυρη επιταγή που μετατράπηκε σε άλλη δικαιοπραξία
Η αξίωση από άκυρη επιταγή που μετατράπηκε σε άλλη δικαιοπραξία έχει εικοσαετή παραγραφή άρ. 249 ΑΚ 1623/1998 Εφ.Αθηνών.
Διαταγή πληρωμής βάσει άκυρης επιταγής που μετατράπηκε σε άλλη δικαιοπραξία
Η αίτηση της διαταγής πληρωμής πρέπει να αναφέρει ότι η επιταγή ισχύει κατά μετατροπή ως χρεωστικό ομόλογο ή αφηρημένη υπόσχεση χρέους, και ότι φέρει όλα τα εκ του νόμου στοιχεία τους ΑΠ 392/2001 Το χρεωστικό ομόλογο ή η αφηρημένη υπόσχεση χρέους πρέπει να χαρτοσημανθεί από την αρμοδια ΔΟΥ πριν την έκδοση διαταγής πληρωμής (2% ή 3% επί του κεφαλαίου και τόκων, συν 20% επ' αυτού προσαύξηση υπέρ ΟΓΑ) άρ. 14 πδ. 28-07-1931 (ΦΕΚ Α 239/28-07-1931) άρ. 15 πδ. 28-07-1931 άρ. 12 πδ. 28-07-1931 άρ. 13 πδ. 28-07-1931 12607/2005 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Η αίτηση και η απόφαση διαταγής πληρωμής βάσει χρεωστικού ομολόγου ή αφηρημένης υπόσχεσης χρέους δεν απαιτείται να αναφέρει τον αριθμό του διπλοτύπου χαρτοσήμανσης της ΔΟΥ 369/2004 Ειρ.Ρόδου.

Ακυρότητα λόγω εκπρόθεσμης εμφάνισης

Μετατροπή άρ. 182 ΑΚ μπορεί να γίνει σε Οι τόκοι στη διαταγή πληρωμής βάσει άκυρης, λόγω μη εμπρόθεσμης εμφάνισης, επιταγής που μετατράπηκε οφείλονται από την ημερομηνία εμφάνισης της άκυρης και μετατραπείσας επιταγής 5533/2004 Εφ.Αθηνών.

Παραγεγραμμένη επιταγή

Η επιταγή που παραγράφηκε λόγω άπρακτης παρέλευσης εξαμήνου από την εμφάνισή της δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλη δικαιοπραξία 83/2007 Ειρ.Ναυπλίου 43/2005 Εφ.Ιωαννίνων 616/2002 Εφ.Λάρισας 6/2002 Μον.Πρ.Ρόδου. Η μεταβίβαση της απαίτησης από χρεωστικό ομόλογο γίνεται με οπισθογράφηση ή με εκχώρηση.

Τριτεγγύηση

Με την τριτεγγύηση, ο τριτεγγυητής εγγυάται υπέρ του εκδότη ή οπισθογράφου την πληρωμή όλου ή μέρους του ποσού της επιταγής άρ. 25 παρ. 1 ν. 5960/1933. Η εγγύηση δίνεται προς κάποιο υπογραφέα της επιταγής ή κάποιον τρίτο, εκτός της πληρώτριας άρ. 25 παρ. 2 ν. 5960/1933. Ο τριτεγγυητής ευθύνεται εις ολόκληρον με τον υπέρ ου άρ. 27 παρ. 1 ν. 5960/1933, και η ευθύνη του είναι ανεξάρτητα από το έγκυρο της ενοχής του υπέρ ου, εκτός αν αυτή είναι άκυρη λόγω τυπικής έλλειψης άρ. 27 παρ. 2 ν. 5960/1933. Για να έχει ισχύ η τριτεγγύηση, ο τριτεγγυητής πρέπει να έχει ικανότητα για δικαιοπραξία άρ. 58 ν. 5960/1933. Για να είναι έγκυρη η τριτεγγύηση πρέπει να τεθεί η υπογραφή του τριτεγγυητή άρ. 26 παρ. 2 ν. 5960/1933 πάνω στην επιταγή ή το πρόσθεμα άρ. 26 παρ. 1 ν. 5960/1933 με τις λέξεις δια τριτεγγύηση άρ. 26 παρ. 2 ν. 5960/1933. Και μόνη η υπογραφή τρίτου, όμως, στο εμπρόσθιο τμήμα της επιταγής ισχύει ως τριτεγγύηση άρ. 26 παρ. 3 ν. 5960/1933. Αν ο υπέρ ου η τριτεγγύηση δεν κατονομάζεται, η τριτεγγύηση θεωρείται ότι δίνεται υπέρ του εκδότη άρ. 26 παρ. 4 εδ. 2 ν. 5960/1933. Τριτεγγυητής δεν μπορεί να είναι η πληρώτρια άρ. 25 παρ. 2 ν. 5960/1933.

Πληρωμή από την τράπεζα

Η επιταγή (ακόμη και μεταχρονολογημένη) είναι πληρωτέα εν όψει άρ. 28 παρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 28 παρ. 2 ν. 5960/1933. Η τράπεζα έχει εντολή από τον εκδότη της επιταγής να πληρώσει. Αν η τράπεζα παραβεί τη σχέση εντολής ευθύνεται έναντι του εκδότη, ποτέ έναντι του κομιστή. Ενδεικτικά, παράβαση της εντολής συνιστά η άρνηση πληρωμής εμπρόθεσμα εμφανισμένης και έγκυρης επιταγής, η πληρωμή άκυρης επιταγής, η πληρωμή της επιταγής παρά την ανάκληση του εκδότη. Η πληρώτρια, αφού πληρώσει την επιταγή, δικαιούται να απαιτήσει να της αποδοθεί η εξοφλημένη επιταγή άρ. 34 παρ. 1 ν. 5960/1933. Ο κομιστής δεν μπορεί να αρνηθεί μερική πληρωμή άρ. 34 παρ. 2 ν. 5960/1933. Η πληρώτρια μπορεί να απαιτήσει να γίνει μνεία της μερικής πληρωμής επί της επιταγής και να δοθεί βεβαίωση μερικής εξόφλησης άρ. 34 παρ. 3 ν. 5960/1933. Αν η επιταγή πληρωθεί μερικά λόγω μη διαθεσίμων κεφαλαίων, η τράπεζα οφείλει να σημειώσει επί της επιταγής την τμηματική εξόφληση και την έλλειψη υπολοίπων διαθεσίμων κεφαλαίων. Η πληρώτρια, όταν πρόκειται να πληρώσει επιταγή εις διαταγή υποχρεούται να εξακριβώσει την κανονικότητα της συνέχειας των οπισθογραφήσεων, όχι όμως και την υπογραφή των οπισθογράφων άρ. 35 ν. 5960/1933. Η τράπεζα μπορεί να πληρώσει την επιταγή και μετά την προθεσμία εμφάνισης, αν δεν έχει ανακληθεί άρ. 32 παρ. 2 ν. 5960/1933. Πρακτικά, οι τράπεζες έρχονται σε συνεννόηση με τον πελάτη τους για το αν θα πληρώσουν ή όχι εκπρόθεσμες επιταγές. Η ανάκληση της επιταγής ισχύει, κατά τον νόμο, μόνο μετά την προθεσμία εμφάνισης άρ. 32 παρ. 1 ν. 5960/1933. Στην πράξη οι τράπεζες δέχονται άκαιρη ανάκληση

Ρήτρες στην επιταγή

Πληρωτέα σε λογαριασμό, Αξία σε πίστωση λογαριασμού

Τη σχετική ρήτρα ή ισοδύναμη μπορεί να θέσει ο εκδότης ή ο κομιστής άρ. 39 παρ. 1 ν. 5960/1933. Με τη ρήτρα, η επιταγή δεν μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, αλλά μόνο να πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του κομιστή άρ. 39 παρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 39 παρ. 2 ν. 5960/1933 ΑΠ 172/2009. Ο λογιστικός κανονισμός μπορεί να γίνει με πίστωση σε λογαριασμό, γύρο ή συμψηφισμό άρ. 39 παρ. 2 ν. 5960/1933. Η διαγραφή της σχετικής ρήτρας θεωρείται ως μη γενόμενη άρ. 39 παρ. 3 ν. 5960/1933. Αν η πληρώτρια αθετήσει τις διατάξεις περί τη ρήτρα, ευθύνεται για τη ζημία που προκλήθηκε μέχρι του ποσού της επιταγής άρ. 39 παρ. 4 ν. 5960/1933.

Ανέξοδος επιστροφή, Άνευ διαμαρτυρικού

Τη σχετική ρήτρα ή ισοδύναμη μπορεί να θέσει ο εκδότης άρ. 43 παρ. 1 ν. 5960/1933, ο οπισθογράφος άρ. 43 παρ. 1 ν. 5960/1933 ή ο τριτεγγυητής άρ. 43 παρ. 1 ν. 5960/1933, πάνω στον τίτλο άρ. 43 παρ. 1 ν. 5960/1933 και να την υπογράψει άρ. 43 παρ. 1 ν. 5960/1933. Με τη ρήτρα, ο κομιστής δεν χρειάζεται βεβαίωση από την τράπεζα, ή από συμφηφιστικό γραφείο ή διαμαρτυρικό, πριν ασκήσει την αναγωγή άρ. 43 παρ. 1 ν. 5960/1933. Αν τη ρήτρα υπέγραψε ο εκδότης Αν τη ρήτρα υπέγραψε ο οπισθογράφος ή ο τριτεγγυητής Ο κομιστής επιταγής που δεν πληρώθηκε και φέρει τον όρο "ανέξοδος επιστροφή", ειδοποιεί τον οπισθογράφο του και τον εκδότη εντός τεσσάρων ημερών από την ημέρα της εμφάνισης της επιταγής άρ. 42 παρ. 1 ν. 5960/1933.

Δίγραμμη επιταγή

Ο εκδότης ή ο κομιστής της επιταγής άρ. 37 παρ. 1 ν. 5960/1933μπορούν να την καταστήσουν δίγραμμη, θέτοντας δύο παράλληλες γραμμές στο μπροστά τμήμα της άρ. 37 παρ. 2 ν. 5960/1933 Η διγράμμιση είναι γενική όταν δεν αναφέρει τίποτα μεταξύ των γραμμών ή αναγράφει μόνο τον όρο "τραπεζίτης" ή ισοδύναμο άρ. 37 παρ. 3 ν. 5960/1933. Η διγράμμιση είναι ειδική όταν μεταξύ των γραμμών αναγράφεται το όνομα συγκεκριμένης τράπεζας ή υποκατάστημά της άρ. 37 παρ. 3 ν. 5960/1933. Με τη γενική διγράμμιση, την επιταγή μπορεί να πληρώσει η αναγραφόμενη επί της επιταγής ως πληρώτρια τράπεζα, αλλά μόνο σε άτομο που είναι πελάτης της ή σε κάποια άλλη τράπεζα άρ. 38 παρ. 1 ν. 5960/1933 8567/2006 Εφ.Αθηνών. Με τη ειδική διγράμμιση, αν η τράπεζα που αναγράφεται ως πληρώτρια είναι ίδια με την τράπεζα που αναγράφεται μεταξύ της διγράμμισης, η επιταγή μπορεί να πληρωθεί μόνο σε πελάτη της τράπεζας. Αν η τράπεζα που αναγράφεται ως πληρώτρια είναι διαφορετική της τράπεζας μεταξύ της διγράμμισης, η επιταγή μπορεί να πληρωθεί μόνο στην τράπεζα που αναγράφεται μεταξύ της διγράμμισης άρ. 38 παρ. 2 ν. 5960/1933 ΑΠ 2059/2007. Η γενική διγράμμιση μπορεί να μετατραπεί σε ειδική αλλά όχι το αντίστροφο άρ. 37 παρ. 4 ν. 5960/1933. Η διαγραφή της διγράμμισης ή του ονόματος της τράπεζας θεωρείται ως μη γενομένη άρ. 37 παρ. 5 ν. 5960/1933. Αν η τράπεζα δεν τηρήσει τις διατάξεις περί διγράμμισης ευθύνεται για τη σχετική ζημία μέχρι του ποσού της επιταγής άρ. 38 παρ. 4 ν. 5960/1933. Αν η τράπεζα πληρώσει την επιταγή σε άτομο που δεν είναι πελάτης της ή σε άλλη τράπεζα, δεν επέρχεται ακυρότητα της σφράγισης της επιταγής ή της ίδιας της επιταγής ΑΠ Ποιν. 393/2015, αλλά μόνο η τράπεζα έχει υποχρέωση αποζημίωσης, αν προκλήθηκε ζημία από την παραβίαση αυτή ΑΠ Ποιν. 393/2015.

Ρήτρες που θεωρούνται ως μη γεγραμμένες

Ρήτρες επί της επιταγής περί τόκων θεωρούνται ως μη γεγραμμένες. Ρήτρες επί της επιταγής περί μη ευθύνης του εκδότη της θεωρούνται ως μη γεγραμμένες άρ. 12 παρ. 2 ν. 5960/1933. Ρήτρες επί της επιταγής περί του να μην είναι πληρωτέα εν όψει άρ. 28 παρ. 1 εδ. 2 ν. 5960/1933. Επιταγές σε πολλαπλά αντίγραφα κατ' άρ. 49 ν. 5960/1933. Επιταγές σε ξένο νόμισμα κατ' άρ. 36 ν. 5960/1933.

Επιταγή πληρωτέα σε ξένη χώρα

Ο νόμος της χώρας στην οποία η επιταγή είναι πληρωτέα καθορίζει:

Ποινική ευθύνη

Ακάλυπτη επιταγή

Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής στοιχειοθετείται αντικειμενικά αν Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής στοιχειοθετείται υποκειμενικά με δόλο ΑΠ Ποιν. 393/2015. Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής αποτελεί πλημμέλημα άρ. 79 παρ. 1 ν. 5960/1933 άρ. 53 ΠΚ. Η επαπειλούμενη ποινή για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής είναι Θα συμβουλευτείτε τον ΠΚ; Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής διώκεται μόνο μετά από έγκληση άρ. 79 παρ. 5 ν. 5960/1933. Την έγκληση δικαιούνται Η μεταχρονολόγηση της επιταγής δεν έχει σημασία όσον αφορά τον χρόνο στον οποίο πρέπει να διαθέτει διαθέσιμα κεφάλαια ο εκδότης άρ. 79 παρ. 1 ν. 5960/1933. Αν ο εκδότης ανακαλέσει άκαιρα την επιταγή, και η τράπεζα δεν πληρώσει την επιταγή, το διαθέσιμο κεφάλαιο μετατρέπεται ουσιαστικά σε μη διαθέσιμο ΑΠ 1847/1987 5501/1989 Μον.Πρ.Αθήνας. Η ποινική ευθύνη δεν καλύπτεται με την ανάκληση της επιταγής, ακόμη και αν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό του εκδότη. Το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο υπαίτιος αποζημιώσει πλήρως τον κομιστή μετά τη νόμιμη εμφάνιση και μη πληρωμή της επιταγής άρ. 79 παρ. 3 ν. 5960/1933 άρ. 4 παρ. 1 εδ. β ν. 2408/1996. Η αποζημίωση αυτή δεν συνίσταται μόνο στην εξόφληση της επιταγής, αλλά περιλαμβάνει και κάθε άλλη ζημία στην οποία υποβλήθηκε ο δανειστής από την καθυστερημένη εξόφληση της επιταγής ΑΠ 1096/2002 ΑΠ 1616/2006. επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και μέχρι πέντε έτη άρ. 79 παρ. 2 ν. 5960/1933 άρ. 53 ΠΚ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν χωρεί εξάλειψη του αξιοποίνου με την πλήρη αποζημίωση του κομιστή άρ. 79 παρ. 3 ν. 5960/1933 άρ. 4 παρ. 1 εδ. β ν. 2408/1996. Το δικαστήριο διατάσσει τη δημοσίευση δια του τύπου, υπό την επιμέλεια του εισαγγελέως, περίληψης της καταδικαστικής απόφασης. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στα έξοδα του άρ. 581 ΚΠοινΔ άρ. 79 παρ. 2 εδ. β ν. 5960/1933. Εκδότης της ακάλυπτης επιταγής θεωρείται και αυτός που υπογράφει την επιταγή θέτοντας το όνομα και την υπογραφή άλλου, όταν από το σώμα της επιταγής δεν προκύπτει η σχέση αντιπροσώπευσης και η εντολή του άλλου 68/2000 Εφ.Ναυπλίου. Στις υποθέσεις ακάλυπτων επιταγών δεν παραγγέλλεται προανάκριση άρ. 79 παρ. 4 εδ. β ν. 5960/1933. Η ποινική δίωξη ασκείται με απευθείας κλήση στο ακροατήριο άρ. 79 παρ. 4 εδ. α ν. 5960/1933. Η παραγραφή της εκ της επιταγής απορρέουσας απαίτησης είναι διαφορετική από την ποινική παραγραφή του εγκλήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, η οποία για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής ως πλημμελήματος είναι πενταετής ΑΠ Ποιν. 1358/2006. Για έκδοση ακάλυπτης επιταγής ποσού 8.076.000 €, δράστης καταδικάστηκε, με την αναγνώριση ελαφρυντικού άρ. 84 παρ. 2 περ. β ΠΚ, σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, η οποία μετατράπηκε επί 5 ευρώ την ημέρα, και σε χρηματική ποινή 12.000 € ΑΠ Ποιν. 393/2015.

Ψευδορκία περί αποξένωσης από επιταγή

Αυτός που βεβαιώνει ενόρκως ενώπιον του προέδρου του δικαστηρίου ότι αποστερήθηκε την επιταγή λόγω απώλειας, υπεξαίρεσης, κλοπής, ληστείας, πειρατείας ή καταστροφής αυτής τιμωρείται κατά τις διατάξεις περί ψευδορκίας άρ. 80 ν. 5960/1933.

Αγωγή αποζημίωσης βάσει ακάλυπτης επιταγής

Για τη σχετική αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, η τοκοφορία ξεκινά από την πρώτη σχετική όχληση του ενάγοντος (άρα αν δεν αποδειχθεί προγενέστερη όχληση, από την επίδοση της αγωγής), και όχι από την επόμενη της εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή 7643/1998 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Την αγωγή αδικοπραξίας δικαιούται και ο υπόχρεος εξ αναγωγής που εξόφλησε την ακάλυπτη επιταγή και έγινε κομιστής της άρ. 79 παρ. 5 εδ. β ν. 5960/1933.

Λεξικό

= Ίδιο με | ≈ Παρόμοιο με | ≠ Αντίθετο με
Επιταγή ανώνυμη
Επιταγή που δεν κατονομάζει τον λήπτη, ή τον κατονομάζει με τη ρήτρα στον κομιστή = επιταγή στον κομιστή οπισθογράφηση εν λευκώεπιταγή εις διαταγή, ≠ επιταγή ονομαστική
Επιταγή ευκολίας
Επιταγή που εκδίδεται μετά από συμφωνία εκδότη και λήπτη χωρίς να υπάρχει έννομη σχέση μεταξύ τους που να δικαιολογεί την έκδοσή της. Σκοπός της έκδοσης της επιταγής αυτής είναι η προβολή της σε τρίτο, ώστε να πειστεί για τη φερεγγυότητα του λήπτη ή του κομιστή και να πιστώσει σε έναν απ' αυτούς το ποσό της επιταγής 2623/2006 Εφ.Αθηνών.
Επιταγή εις διαταγή
Επιταγή που κατονομάζει τον λήπτη, με ή χωρίς τη ρήτρα εις διαταγή, χωρίς τις ρήτρες στον κομιστή και όχι εις διαταγή άρ. 5 εδ. 2 ν. 5960/1933 άρ. 5 εδ. 3 ν. 5960/1933 άρ. 5 εδ. 5 ν. 5960/1933
Επιταγή στον κομιστή
Επιταγή που δεν κατονομάζει τον λήπτη, ή τον κατονομάζει με τη ρήτρα στον κομιστή = ανώνυμη επιταγήοπισθογράφηση εν λευκώεπιταγή εις διαταγή, ≠ επιταγή ονομαστική
Επιταγή λευκή
Επιταγή που φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του εκδότη και τέθηκε σε κυκλοφορία ηθελημένα χωρίς κάποιο από τα υπόλοιπα στοιχεία εγκυρότητας, με τη συμφωνία να συμπληρωθεί αργότερα από τον λήπτη ΑΠ 96/2006 άρ. 13 ν. 5960/1933
Επιταγή ονομαστική
Επιταγή που κατονομάζει τον λήπτη με τη ρήτρα όχι εις διαταγή άρ. 5 εδ. 3 ν. 5960/1933επιταγή εις διαταγή, ≠ επιταγή στον κομιστή
Οπισθογράφηση εν λευκώ
Οπισθογράφηση που δεν κατονομάζει τον υπέρ ου η οπισθογράφηση ή κατονομάζει τον ίδιο τον οπισθογράφο
Πρόσθεμα επιταγής
Φύλλο που προσαρτάται στην τραπεζική επιταγή. Μπορεί να φέρει τριτεγγύηση ή οπισθογράφηση (απλή ή εν λευκώ)
Μετοπισθογράφηση
Η οπισθογράφηση της επιταγής μετά το πέρας της προθεσμίας εμφάνισής της 132/2003 Εφ.Δωδεκανήσου
Επιταγή λογιστική
Επιταγή που φέρει τη ρήτρα πληρωτέα σε λογαριασμό ή ισοδύναμη άρ. 39 ν. 5960/1933 ΑΠ 172/2009