Επιταγή

Στην επιταγή, ο εκδότης είναι οφειλέτης της απαίτησης από την επιταγή, και ο κομιστής είναι δανειστής της απαίτησης. Ο εκδότης δίνει εντολή στην τράπεζά του να καταβληθεί στον κομιστή της επιταγής το αναγραφόμενο ποσό, με ανάληψη από τον τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη. Ο κομιστής μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο την απαίτησή του από την επιταγή, συχνότερα με οπισθογράφηση. Ο καθού η οπισθογράφηση γίνεται νέος κομιστής της επιταγής. Αν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό του εκδότη, ο κομιστής δίνει την επιταγή στην τράπεζα και αναλαμβάνει το ποσό. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό του εκδότη, η επιταγή δεν θα πληρωθεί, θα σφραγιστεί, και ο κομιστής μπορεί να στραφεί προς πληρωμή κατά του εκδότη, των οπισθογράφων και των τριτεγγυητών. Με τη σειρά του, κάθε οπισθογράφος και τριτεγγυητής που πλήρωσε την επιταγή μπορεί να στραφεί κατά των προηγούμενών του οπισθογράφων ή τριτεγγυητών, και κατά του εκδότη. Η τραπεζική επιταγή έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις ισχύος. Αν η τραπεζική επιταγή είναι άκυρη, διαφοροποιείται ο χρόνος παραγραφής και οι μέθοδοι διεκδίκησης του ποσού.

Προϋποθέσεις ισχύος

Για να γεννήσει υποχρεώσεις η επιταγή, πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ισχύος της. Οι προϋποθέσεις ισχύος είναι Η ικανότητα για δικαιοπραξία κατά τον χρόνο προχρονολόγησης ή μεταχρονολόγησης δεν αποτελεί παράγοντα για την εγκυρότητα της επιταγής 1249/1989 Εφ.Θεσσαλονίκης. Ικανός θεωρείται και ο ανήλικος που απέκτησε νόμιμα την ικανοτητα προς ενέργεια εμπορικών πράξεων ν.5960/1933 άρ.58 παρ.1 εδ.2 Η ικανότητα προς δικαιοπραξία κρίνεται από τον εγχώριο Νόμο κάθε προσώπου ν.5960/1933 άρ.70 παρ.1 εδ.1. Εφαρμόζονται πρώτα οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της κάθε χώρας ν.5960/1933 άρ.70 παρ.1 εδ.1. Αν το πρόσωπο είναι ανίκανο κατά το νόμο εγχωριότητάς του, εξετάζεται αν είναι ικανό σύμφωνα με τον νόμο της χώρας στην οποία υπέγραψε ν.5960/1933 παρ.2 Ο νόμος της χώρας στην οποία η επιταγή είναι πληρωτέα ορίζει τα πρόσωπα επί των οποίων μπορεί να εκδοθεί η επιταγή ν.5960/1933 άρ.71 παρ.1. Αν η επιταγή είναι άκυρη κατά τον νόμο της χώρας πληρωμής εξαιτίας του προσώπου επί του οποίου εκδόθηκε, οι υποχρεώσεις των υπόλοιπων υπογραφέων είναι έγκυρες, αν ο νόμος της χωρας όπου έθεσαν την υπογραφή τους δεν θέτει ανάλογο περιορισμό ν.5960/1933 άρ.71 παρ.2. [περί το δίκαιο των ΗΠΑ ως προς επιταγές που είναι πληρωτέες στη χώρα αυτή, αλλά εκδόθηκαν σε άλλη χώρα 4001/2002 Πολ.Πρ.Αθήνας] Ο τύπος των υποχρεώσεων εκ της επιταγής ρυθμίζεται από τον νόμο της χώρας στην οποία τέθηκε η εκάστοτε υπογραφή ν.5960/1933 άρ.72 παρ.1 εδ.α. Αν ειναι άκυρη η ανάληψη των υποχρεώσεων λόγω τυπικής έλλειψης σύμφωνα με τον νόμο της χώρας που τέθηκε η υπογραφή, αρκεί να είναι τυπικά έγκυρη κατά τον νόμο της χώρας πληρωμής ν.5960/1933 άρ.72 παρ.1 εδ.β. Αν η ανάληψη υποχρέωσης για έναν από τους υπογράφοντες είναι άκυρη κατά τους νομους και των δύο ως άνω χωρών, αλλά έγκυρη κατά τον νόμο της χώρας επόμενου υπογράφοντος, οι υποχρεώσεις των επόμενων υπογράφοντων είναι έγκυρες ν.5960/1933 άρ.72 παρ.2. Ο νόμος της χώρας στην οποία υπέγραψαν αυτοί που ανέλαβαν υποχρέωση από επιταγή ρυθμίζει τα αποτελέσματα των υποχρεώσεών τους ν.5960/1933 άρ.73. Οι προθεσμίες άσκησης της αγωγής ρυθμίζονται για όλους τους υπογράφοντες από τον νόμο της χώρας όπου εκδόθηκε η επιταγή ν.5960/1933 άρ.74. Ο τύπος και η προθεσμία του διαμαρτυρικού και ο τύπος κάθε πράξης που αφορά την άσκηση ή διατήρηση [δικαιώματος από επιταγή] ορίζεται από τους νόμους της χώρας όπου διενεργούνται οι ως άνω πράξεις ν.5960/1933 άρ.76. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί συναλλαγματικής εφαρμόζονται και επί επιταγής ν.5960/1933 άρ.77. Η ισχύς των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την επιταγή δεν θίγεται λόγω μη τήρησης των διατάξεων περί χαρτοσήμανσής τους ν.5960/1933 άρ.78. Η άσκηση όμως των δικαιωμάτων εκ της επιταγής αναστέλλεται μέχρι να χαρτοσημανθεί νόμιμα αυτή μέσω καταβολής του νόμιμου χαρτοσήμου και των νόμιμων προστίμων ν.5960/1933 άρ.78. Μόνο οι επιταγές που πληρούν τους όρους του ν.5960/1933 άρ.1 θεωρούνται τραπεζικές επιταγές (και όχι πχ. η ταχυδρομική επιταγή νδ.404/1974).

Προϋποθέσεις εγκυρότητας

Για να είναι έγκυρη η επιταγή πρέπει να αναγράφεται Η μη εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής έχει τις εξής συνέπειες: Με την ανάκληση της επιταγής η τράπεζα έχει εντολή από τον πελάτη της να μην πληρώσει την επιταγή. Μετά από συμφωνία του εκδότη και του λήπτη για συμπλήρωση των συγκεκριμένων στοιχείων αργότερα, η επιταγή μπορεί να εκδοθεί χωρίς να αναφέρει κάποια από τα ανωτέρω στοιχεία. Η επιταγή αυτή λέγεται λευκή ν.5960/1933 άρ.13. Αν λείπει κάποια από τις προϋποθέσεις εγκυρότητας, πέραν των συμφωνημένων για λευκή επιταγή, η επιταγή είναι άκυρη ν.5960/1933 άρ.2 παρ.1.

Τι δεν είναι απαραίτητο να περιέχει η επιταγή

Ενδεικτικά, η επιταγή δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει

Σφράγιση επιταγής

Αν στον λογαριασμό του εκδότη δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια όταν ο κομιστής εμφανίσει την επιταγή, η τράπεζα υποχρεούται να βεβαιώσει τη μη πληρωμή της επιταγής. Η βεβαίωση αυτή γίνεται συνήθως με σφραγίδα, η δε σφράγιση γίνεται είτε στο σώμα της επιταγής είτε σε ξεχωριστό έγγραφο, και σημειώνεται η ημέρα εμφάνισης της επιταγής άρ.2 νδ.1325/1972. Στη βεβαίωση περιλαμβάνεται και η εξουσιοδότηση από τη μια τράπεζα στην άλλη, όταν η τράπεζα που πρόκειται να σφραγίσει την επιταγή είναι διαφορετική από την πληρώτρια άρ.88 παρ.1 ν.1969/1991 32/2010 Μον.Πρ.Ρόδου. Συνέπειες της σφράγισης έγκυρης επιταγής, για τον εκδότη, είναι Συνέπειες της σφράγισης έγκυρης επιταγής, για τον κομιστή, είναι Συνέπειες της σφράγισης έγκυρης επιταγής, για τον εξ αναγωγής υπόχρεο που πλήρωσε την επιταγή και έγινε κομιστής, είναι

Έγκυρη επιταγή

Τύποι επιταγής - Τρόποι μεταβίβασης

Ο εκδότης, ως συντάκτης της επιταγής, ρυθμίζει το πόσο εύκολη είναι η μεταβίβαση της επιταγής, θέτοντας ρήτρες επί του σώματός της και κατονομάζοντας τον λήπτη. Παρότι μεταβολή του τύπου της επιταγής μετά την έκδοση δεν επιτρέπεται, η εν λευκώ οπισθογράφηση επιταγής εις διαταγή την καθιστά λειτουργικά ισοδύναμη με επιταγή στον κομιστή.

Επιταγή εις διαταγή

Ως επιταγή εις διαταγή νοείται Η επιταγή μπορεί να εκδοθεί και σε διαταγή του εκδότη της ν.5960/1933 άρ.6 εδ.1, με τη ρήτρα εις διαταγή εμού του ιδίου.
Μεταβίβαση με οπισθογράφηση
Η επιταγή εις διαταγή μεταβιβάζεται με οπισθογράφηφη ν.5960/1933 άρ.14 παρ.1. Για να είναι ισχυρή η οπισθογράφηση, ο οπισθογράφος πρέπει να έχει ικανότητα προς δικαιοπραξία ν.5960/1933 άρ.58. Με την οπισθογράφηση, Η οπισθογράφηση είναι καθαρή και απλή ν.5960/1933 άρ.15 παρ.1 εδ.1. Όροι επί της οπισθογράφησης δεν ισχύουν ν.5960/1933 άρ.15 παρ.1 εδ.2. Μερική οπισθογράφηση είναι άκυρη ν.5960/1933 άρ.15 παρ.2. Άκυρη είναι και η οπισθογράφηση από την τράπεζα ν.5960/1933 άρ.15 παρ.3. Η οπισθογράφηση μπορεί να γίνει και προς τον εκδότη και κάθε άλλο υπόχρεο ν.5960/1933 άρ.14 παρ.3 εδ.1, και αυτοί μπορούν να οπισθογραφήσουν την επιταγή εκ νέου. Οπισθογράφηση προς την πληρώτρια ισχύει μόνο ως εξόφληση ν.5960/1933 άρ.15 παρ.5 εδ.1εκτός αν γίνεται από κατάστημα της πληρώτριας προς άλλο καταστημά της, πέραν αυτού που εξέδωσε την επιταγη ν.5960/1933 άρ.15 παρ.5 εδ.2.
Οπισθογράφηση προς συγκεκριμένο πρόσωπο
Ο λήπτης ή ο νόμιμος κομιστής της επιταγής μπορεί να την οπισθογραφήσει προς συγκεκριμένο άτομο ν.5960/1933 άρ.16 παρ.1 αντιπαραβολή με ν.5960/1933 άρ.16 παρ.2 εδ.1. Ο οπισθογράφος πρέπει να υπογράψει πάνω στην επιταγή ή το πρόσθεμα ν.5960/1933 άρ.16 παρ.1 εδ.2, και να γράψει το ονόμα του υπέρ ου ν.5960/1933 άρ.16 παρ.1 αντιπαραβολή με ν.5960/1933 άρ.16 παρ.2 εδ.1. Αν την οπισθογραφήσει στον κομιστή, η υπισθογράφηση θεωρείται ότι είναι εν λευκώ ν.5960/1933 άρ.15 παρ.4.
Οπισθογράφηση εν λευκώ
Ο λήπτης ή ο νόμιμος κομιστής της επιταγής μπορεί να την οπισθογραφήσει χωρίς να ορίσει συγκεκριμένα το ποιός θα είναι ο νόμιμος κομιστής. Η οπισθογράφηση αυτή λέγεται εν λευκώ ν.5960/1933 άρ.16 παρ.2 εδ.1. Ο οπισθογράφος πρέπει Ο κομιστής επιταγής που οπισθογραφήθηκε εν λευκώ μπορεί να συμπληρώσει το όνομά του στη θέση του υπέρ ου ν.5960/1933 άρ.17 παρ.2 στοιχ.1. Ο κομιστής επιταγής που οπισθογραφήθηκε εν λευκώ μπορεί μεταβιβάσει την επιταγή
Ρήτρες στην οπισθογράφηση (σχετική εγκύκλιος)
Αξία προς είσπραξη, Αξία σε κάλυψη, Αξία σε πίστωση
Η ρήτρα αυτή ισοδυναμεί στην πρακτική με οπισθογράφηση λόγω προεξόφλησης (check discounting). Ο οπισθογράφος καταθέτει την επιταγή στην τράπεζα, δίνοντάς της την εντολή να εισπράξει την επιταγή 3278/2009 Εφ.Αθηνών. Η τράπεζα οφείλει να μεριμνήσει για την όχληση περί πληρωμής της επιταγής, ως πληρεξούσιος του οπισθογράφου. Αν η επιταγή πληρωθεί, η τράπεζα πιστώνει στον λογαριασμό του οπισθογράφου την αξία της επιταγής. Αν η επιταγή δεν πληρωθεί, η τράπεζα έχει δικαίωμα να αναζητήσει το ποσό που τυχόν προεξόφλησε, και μάλιστα έντοκα από τον χρόνο στον οποίο ο οπισθογράφος όφειλε να αναζητήσει την πληρωμή, ή από την όχληση 177/2007 Εφ.Λάρισας. Στην πρακτική, ο οπισθογράφος μπορεί να αναλάβει την επιταγή από την τράπεζα αφού επιστρέψει το ποσό που προεξοφλήθηκε, είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρέωση του λογαριασμού του. Μπορεί ακόμη να αναλάβει την επιταγή αν η απαίτηση ασφαλιστεί εκ νέου με εγγυητικό μέσο, όπως επιταγές, μεταχρονολογημένες ή όχι (check rediscounting)
Λόγω πληρεξουσιότητας, Κατά πληρεξουσιότητα
Ο οπισθογράφος παραδίδει την επιταγή στον υπερ ου, αλλά παραμένει δικαιούχος της επιταγής και τελευταίος νόμιμος κομιστής της ΑΠ 1915/2008. Ο υπέρ ου η οπισθογράφηση, είτε φυσικό πρόσωπο είτε τράπεζα, λειτουργεί ως πληρεξούσιος του οπισθογράφου, με εντολή να ασκήσει τα δικαιώματα εκ της επιταγής στο όνομα του οπισθογράφου ν.5960/1933 άρ.23 παρ.1, παρ.3 214/2007 Εφ.Πατρών. Ως οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας λογίζεται και η αναφορά στην οπισθογράφηση "πληρώσατε εις διαταγή (Επωνυμία τράπεζας) σε πίστωση λογαριασμού του (όνομα δικαιούχου)" ΑΠ 2060/2007. Ως οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας μπορεί να ισχύσει και οπισθογράφηση χωρίς τη σχετική ρήτρα, με μόνη τη συμφωνία των μερών. Η οπισθογράφηση λέγεται καλυμμένη λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση, και χρειάζεται να αποδειχθεί επί του δικαστηρίου ΑΠ 2011/2009. Η εντολοδόχος τράπεζα μπορεί να οπισθογραφήσει την επιταγή μόνο λόγω πληρεξουσιότητας 214/2007 Εφ.Πατρών. Η σχετική εντολή δεν περατώνεται με τον θάνατο του οπισθογράφου ή τη μεταγενέστερη ανικανότητά του. ν.5960/1933 άρ.23 παρ.3 Τη σχετική ρήτρα ή ισοδύναμη που ενέχει εντολή, μπορεί να θέσει ο νόμιμος κομιστής επιταγής εις διαταγή ν.5960/1933 άρ.23 παρ.1, άρ.14 παρ.1 και παρ.2, (αρ.5 παρ.2 περ.1 σε αντιπαραβολή με περ.3 και άρ.5 παρ.3). Η ρήτρα πρέπει να καλύπτεται από την υπογραφή του οπισθογράφου 132/2003 Εφ.Δωδεκανήσου. Οι υπόχρεοι μπορούν να αντιταξουν κατά της κομίστριας τράπεζας μόνο τις ενστάσεις που θα μπορούσαν να αντιτάξουν κατά του οπισθογράφου ν.5960/1933 άρ.23 παρ.2 10460/2008 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης.
Αξία λόγω ενεχύρου, Αξία σε ενέχυρο
Με τη ρήτρα αυτή ο κομιστής παραδίδει την επιταγή στην τράπεζα, και αναλαμβάνει την αξία της επιταγής. Η τράπεζα καθίσταται ενεχυρούχος δανειστής της επιταγής άρ.1244 ΑΚ άρ.1251 ΑΚ και τελευταίος νόμιμος κομιστής της άρ.1255 ΑΚ 1787/2012 Εφ.Αθηνών άρ.17 εδ.α, άρ.18 ν.5960/1933 39/2005 Μον.Πρ.Λιβαδειάς 10460/2008 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης. Αν η επιταγή πληρωθεί, η τράπεζα αναλαμβάνει τα χρήματα από τον οφειλέτη. Αν η επιταγή δεν πληρωθεί, η ενεχυρούχος τράπεζα συνήθως στρέφεται στον ενεχυράσαντα πελάτη της, και είτε αναζητά τα χρήματα από αυτόν, είτε συμφωνεί να του παραδώσει την επιταγή μετά από εκ νέου ασφάλιση της απαίτησης με νέο, υποκατάστατο εγγυητικό μέσο (πχ νέα επιταγή) Στην οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου, ο υπόχρεος μπορεί να αντιτάξει κατά της τράπεζας μόνο τις ενστάσεις που έχει εναντίον της. Τις ενστάσεις που έχει κατά των προηγούμενών της οπισθογράφων και του εκδότη μπορεί να τις προτείνει μόνο αν η τράπεζα κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει της προς βλάβη του 10460/2008 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης.
Άνευ ευθύνης μου
Ο οπισθογράφος δεν ευθύνεται για την πληρωμή ν.5960/1933 άρ.18 παρ.1. Η ρήτρα αυτή δεν ισχύει όσον αφορά τον εκδότη της επιταγής ν.5960/1933 άρ.12 παρ.2.
Μη μεταβιβάσιμη
Ο οπισθογράφος δεν ευθύνεται έναντι επόμενών του οπισθογράφων ν.5960/1933 άρ.18 παρ.2
Μεταβίβαση επιταγής εις διαταγή με εκχώρηση
Η οπισθογράφηση που έγινε μετά τη λήξη της προθεσμίας εμφάνισης ή τη βεβαίωση της τράπεζας περί μη πληρωμής (ή τη σύνταξη διαμαρτυρικού) ν.5960/1933 άρ.24 παρ.1 λειτουργεί ως εκχώρηση. Αν η οπισθογράφηση δεν φέρει χρονολογία τεκμαίρεται ότι έγινε πριν τα ως άνω γεγονότα ν.5960/1933 άρ.24 παρ.2.

Επιταγή στον κομιστή ή ανώνυμη επιταγή

Ως επιταγή στον κομιστή ή ανώνυμη νοείται
Μεταβίβαση επιταγής στον κομιστή με συμφωνία και παράδοση
Η μεταβίβαση γίνεται με συμφωνία και παράδοση, όχι με οπισθογράφηση, με συνέπεια να μην ευθύνονται οι ενδιάμεσοι κτήτορες αλλά μόνο ο εκδότης. Τυχόν οπισθογράφηση λειτουργεί απλά και μόνο για να ευθύνεται ο οπισθογράφος ως οφειλέτης από αναγωγή, δεν μετατρέπει τον τύπο της επιταγής ν.5960/1933 άρ.20.
Μεταβίβαση επιταγής στον κομιστή με εκχώρηση

Επιταγή ονομαστική

Με την αναγραφή του ονόματος του λήπτη και της ρήτρας όχι εις διαταγή η επιταγή καθίσταται ονομαστική ν.5960/1933 άρ.5 παρ.2 περ.2
Μεταβίβαση ονομαστικής επιταγής με εκχώρηση
Η ονομαστική επιταγή μεταβιβάζεται με εκχώρηση, όχι με οπισθογράφηση. ν.5960/1933 άρ.14 παρ.2 Για την εγκυρότητα μεταβίβασης με εκχώρηση απαιτείται αναγγελία στον οφειλέτη. Η αναγγελία μπορεί να γίνει με σημείωση στον τίτλο, με την επίδοση δικογράφου αγωγής ή με την επίδοση διαταγής πληρωμής.

Ενεχύραση επιταγής

Ο κομιστής της επιταγής μπορεί να μεταβιβάσει την επιταγή λόγω ενεχύρου σε τρίτο, ακόμη και άτυπα, δηλαδή με οπισθογράφηση της επιταγής και παράδοσή της στον τρίτο 340/2002 Εφ.Πατρών. Η οπισθογράφηση προς ενεχύραση μπορεί να γίνει είτε με θέση της ρήτρας "αξία λόγω ενεχύρου" κατά την οπισθογράφηση είτε χωρίς τη σχετική ρήτρα, με μόνη την οπισθογράφηση και παράδοση της επιταγής στον δανειστή 340/2002 Εφ.Πατρών.

Αναγωγή

Προϋποθέσεις άσκησης αναγωγής

Για να ασκήσει την αναγωγή ο κομιστής κατά του εκδότη ν.5960/1933 άρ.40 παρ.1 περ.2 των οπισθογράφων ν.5960/1933 άρ.40 παρ.1 περ.1 και των τριτεγγυητών ν.5960/1933 άρ.40 παρ.1 περ.1 ν.5960/1933 άρ.27 παρ.1 η επιταγή πρεπει να εμφανιστεί έγκαιρα ν.5960/1933 άρ.40 παρ.1, να μην πληρωθεί ν.5960/1933 άρ.40 παρ.1, και η άρνηση πληρωμής να βεβαιωθεί ν.5960/1933 άρ.34 παρ.1 Η βεβαίωση μη πληρωμής μπορεί να γίνει Το διαμαρτυρικό συντάσσεται από συμβολαιογράφο, χωρίς πρόσληψη μαρτύρων στον τόπο της πληρωμής ν.5960/1933 άρ.63 παρ.1. Ένα μόνο διαμαρτυρικό συντάσσεται ακόμη και αν υπάρχουν περισσότεροι πληρωτές ν.5960/1933 άρ.63 παρ.2. Το διαμαρτυρικό περιλαμβάνει: Οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται μόνο σε εργάσιμη ημέρα ν.5960/1933 άρ.55 παρ.1, πάντα πριν την έκπνευση της προθεσμιας εμφάνισης ν.5960/1933 άρ.41 παρ.1, ή το πολύ μέχρι την πρωτη επομενη εργάσιμη ημέρα μετά την εμφάνιση αν αυτή έγινε την τελευταία μερα της προθεσμίας ν.5960/1933 άρ.41 παρ.2. Αν η τελευταία μέρα προς εμφάνιση είναι νόμιμη εορτάσιμη (Κυριακή, ημέρες πλήρους αργίας Δημοσίων Γραφείων ή Τραπεζών) ν.5960/1933 άρ.62, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμο ν.5960/1933 άρ.55 παρ.2. Η προθεσμία περί σύνταξης της βεβαίωσης ή του διαμαρτυρικού παρατείνεται όταν αυτή εμποδίζεται λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος, ανωτέρας βίας ή διάταξης νόμου οποιουδήποτε κράτους ν.5960/1933 άρ.48 παρ.1. Αν η ανωτέρα βία διαρκεί περισσότερες από 15 μέρες από την ημέρα που ο κομιστής ειδοποίησε τον οπισθογράφο του περί της ανωτέρας βίας, μπορεί να ασκήσει αναγωγή και χωρίς την εμφάνιση ή βεβαίωση ή διαμαρτυρικό ν.5960/1933 άρ.48 παρ.4. Καθαρώς προσωπικά γεγονότα του κομιστή ή του εντολοδόχου προς εμφάνιση της επιταγής ή σύνταξη βεβαίωσης δεν αποτελούν ανωτέρα βία ν.5960/1933 άρ.48 παρ/5.

Παραγραφή αξίωσης εμπρόθεσμα εμφανισμένης επιταγής

Οι αγωγές του κομιστή κατά των υποχρέων παραγράφονται μετά από έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση ν.5960/1933 άρ.52 παρ.1 Οι αγωγές εξ αναγωγής του υποχρέου που πλήρωσε την επιταγή παραγράφονται μετά από έξι μήνες από την πληρωμή της επιταγής από αυτόν ν.5960/1933 άρ.52 παρ.2 περ.1 ή από την ημέρα που ασκήθηκε αγωγή εναντίον του ν.5960/1933 άρ.52 παρ.2 περ.2. Η απαίτηση από την επιταγή παραγράφεται αν η διαταγή πληρωμής δεν τελεσιδικήσει μετά την επίδοση της διαταγής πληρωμής και πριν την παρέλευση του χρόνου παραγραφής 928/1994 Εφ.Πειραιώς 6445/1999 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης (ασφ. μέτρα). Όμως η επίδοση επιταγής προς πληρωμή κάτω από εκτελεστό απόγραφο διακόπτει την παραγραφή 7968/2013 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης άρ.264 ΑΚ και ξεκινά καινούρια προθεσμία παραγραφής από την επομένη της επίδοσης 99/2002 Εφ.Δωδεκανήσου. Η διακοπή της παραγραφής έχει αποτέλεσμα μόνο κατά εκείνου ως προς τον οποίο έλαβε χώρα το γεγονος που διακόπτει την παραγραφή ν.5960/1933 άρ.53. Τα πραγματικά περιστατικά που διακόπτουν και αναστέλουν τις παραγραφές ορίζονται στις διατάξεις περί παραγραφής και βραχυπρόθεσμης παραγραφής του ΑΚ ν.5960/1933 άρ.61. Αν παραγραφεί η αναγωγή εκ της επιταγής, ο κομιστής και κάθε δικαιουχος μπορεί να ασκήσει αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού κατά του εκδότη ή των οπισθογράφων ν.5960/1933 άρ.60 παρ.1. Η ως άνω αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού παραγράφεται μετά από πέντε χρόνια από τη χρονολογία έκδοσης της επιταγής ν.5960/1933 άρ.60 παρ.2. Μετά την παραγραφή της επιταγής, μετατροπή της σε χρεωστικό ομόλογο και έκδοση διαταγής πληρωμής βάσει αυτού είναι απαράδεκτη 43/2005 Εφ.Ιωαννίνων.

Δικαιώματα του τελευταίου κομιστή

Η επιταγή είναι πληρωτέα εν όψει ν.5960/1933 άρ.28 παρ.1 εδ.1. Ο τελευταίος κομιστής μπορεί να εναγάγει τον εκδότη ν.5960/1933 άρ.12 παρ.1, τους οπισθογράφους ν.5960/1933 άρ.17 παρ.1 και τους τριτεγγυητές ν.5960/1933 άρ.27 παρ.1 για την πληρωμή της επιταγής που δεν πληρώθηκε από την τράπεζα ν.5960/1933 άρ.44 παρ.2. Οι παραπάνω είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ν.5960/1933 άρ.44 παρ.1. Ο κομιστής μπορεί να εναγάγει ατομικά ή ομαδικά όσους υπόχρεους θέλει, με οποιαδήποτε σειρά, ανεξάρτητα από τη σειρά οπισθογράφησης ν.5960/1933 άρ.44 παρ.2, παρ.4 απαιτώντας το ποσό της επιταγής, τους νόμιμους τόκους και τα έξοδά του ν.5960/1933 άρ.45 παρ.1, παρ.2 Ο κομιστής επιταγής που δεν πληρώθηκε δικαιούται να απαιτήσει Οι επιταγές που εκδόθηκαν και είναι πληρωτέες στην Ελλάδα τοκοφορούν με το γενικό επιτόκιο υπερημερίας, κάθε άλλη επιταγή με 6%. Ο κάτοχος επιταγής θεωρείται ότι είναι νόμιμος κομιστής, αν η επιταγή φέρει αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, ακόμη κι αν η τελευταία οπισθογράφηση είναι εν λευκώ ν.5960/1933 άρ.19 παρ.1 εδ.1, άρ.14 παρ.1 και παρ.2, (αρ.5 παρ.2 περ.1 σε αντιπαραβολή με περ.3 και άρ.5 παρ.3), άρ.20. Διαγραμμένες οπισθογραφήσεις δεν διακόπτουν την ως άνω σειρά οπισθογράφησης ν.5960/1933 άρ.19 παρ.1 εδ.2. Ο οπισθογράφος που έπεται οπισθογράφησης εν λευκώ τεκμαίρεται ότι απέκτησε την επιταγή δια της εν λευκώ οπισθογραφησης ν.5960/1933 άρ.19 παρ.1 εδ.3. Ο νόμιμος κομιστής που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογράφησης με την τελευταία οπισθογράφηση εν λευκώ λευκώ δεν υποχρεούται να αποδώσει την επιταγή σε προηγούμενο δικαιουχο που στερήθηκε την επιταγή για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης κλοπής, ληστείας, πειρατείας και καταστροφής της επιταγής ν.5960/1933 άρ.68) εκτός αν απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη ή διαπράττοντας βαρύ πταίσμα ν.5960/1933 άρ.21. Ο νόμιμος κομιστής επιταγής στον κομιστή ν.5960/1933 άρ.69 ή οπισθογραφήσιμης που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων με την τελευταία οπισθογράφηση εν λευκώ, και στον οποίο περιήλθε η επιταγή μετά από αποξένωσή της από τον νόμιμο κάτοχό της για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης κλοπής, ληστείας, πειρατείας και καταστροφής της επιταγής ν.5960/1933 άρ.68), αν δεν απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη, ή αν δεν διέπραξε κατά την κτήση της βαρύ πταίσμα, αν η επιταγή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, έχει εναντίον του ακυρώσαντος αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού ν.5960/1933 άρ.67 παρ.1 με πενταετή παραγραφή απο την έκδοση της επιταγής ν.5960/1933 άρ.67 παρ.2. O νόμιμος κομιστής επιταγής στον κομιστή ν.5960/1933 άρ.69 που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων με την τελευταία οπισθογράφηση εν λευκώ, και στον οποίο περιήλθε η επιταγή μετά από αποξένωσή της από τον νόμιμο κάτοχό της, αν δεν απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη, ή αν δεν διέπραξε κατά την κτήση της βαρύ πταίσμα, αν η επιταγή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, έχει εναντίον του ακυρώσαντος αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού ν.5960/1933 άρ.67 παρ.1 με πενταετή παραγραφή απο την έκδοση της επιταγής ν.5960/1933 άρ.67 παρ.2.

Δικαιώματα αυτού που πλήρωσε την επιταγή εξ αναγωγής

Ο οπισθογράφος ν.5960/1933 άρ.44 παρ.3 ή ο τριτεγγυητής ν.5960/1933 άρ.27 παρ.3, ν.5960/1933 άρ.44 παρ.3 που πλήρωσε την επιταγή δικαιούται να εναγάγει τους προηγούμενούς του οπισθογράφους ν.5960/1933 άρ.17 παρ.1, τριτεγγυητές ν.5960/1933 άρ.27 παρ.1 και τον εκδότη ν.5960/1933 άρ.12 παρ.1. Ο υπόχρεος που πλήρωσε την επιταγή δικαιούται να απαιτήσει Οι επιταγές που εκδόθηκαν και είναι πληρωτέες στην Ελλάδα τοκοφορούν κατά το γενικό επιτόκιο υπερημερίας, κάθε άλλη επιταγή με 6%. Ο υπόχρεος που πλήρωσε την επιταγή εξ αναγωγής μπορεί να ζητήσει την παράδοση της μαζί με τη βεβαίωση της τράπεζα περί μη πληρωμής (ή τη βεβαίωση συμψηφηστικού γραφείου ή το διαμαρτυρικό) ν.5960/1933 άρ.47 παρ.1. Ο οπισθογράφος που πλήρωσε την επιταγή δικαιούται να διαγράψει την οπισθογράφησή του και αυτές των επόμενων οπισθογράφων ν.5960/1933 άρ.47 παρ.2

Μη υπόχρεοι έναντι οποιουδήποτε κομιστή

Έναντι του κομιστή της επιταγής δεν ευθύνεται

Διαταγή πληρωμής βάσει εμπρόθεσμα εμφανισμένης επιταγής

Στη σχετική διαταγή πληρωμής αρκεί να αναφέρεται το νόμιμο και εμπρόθεσμο της εμφάνισης της επιταγής και η βεβαίωση μη πληρωμής με κάποιον από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν.5960/1933. Δεν απαιτείται να αναφέρεται Τυχόν ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε βάσει εμπρόθεσμα εμφανισμένης επιταγής εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων 7196/1998 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης Τυχόν ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε βάσει άκυρης επιταγής που μετατράπηκε σε χρεωστικό ομόλογο εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία 369/2004 Ειρ.Ρόδου (αφορά μετατραπείσα άκυρη συναλλαγματική, κατά παρέκταση νομικής σκέψης μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιταγή) Η κατά τόπον αρμοδιότητα για την έκδοση διαταγής πληρωμής κρίνεται κατά τις γενικές διατάξεις, καθώς δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη. Άρα, αν υπάρχουν δωσιδικίες, ο δανεστής μπορεί να επιλέξει το δικαστήριο που θέλει (γενικής ή ειδικής δωσιδικίας οποιουδήποτε οφειλέτη, δικαστήριο του τόπου έκδοσης πληρωμής, αποδοχής ή είσπραξης του αξιογράφου, αρμοδιότητα κατά συμφωνημένη παρέκταση) άρ.321 ΑΚ άρ.1, άρ.2, άρ.8 ν.5960/1933. Το δικαστήριο αυτό γίνεται και το αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδιο για την ανακοπή του άρ.632 ή άρ.633 ΚΠολΔ, κατά την επικρατούσα άποψη.

Ενστάσεις προβαλλόμενες κατά του κομιστή

Η υποχρέωση που γεννάται από την υπογραφή επί της επιταγής είναι αυτοτελής για τον κάθε υπογράφοντα. Η απαλλαγή ενός οφειλέτη από την ευθύνη του με την προβολή ένστασης δεν καταργεί την ευθύνη των υπόλοιπων εκ του τίτλου υποχρέων. Υπογραφές που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να δημιουργησουν υποχρεώσεις για τους υπογράφοντες ή τους εντολείς αυτών (συμπεριλαμβανομένης της ανικανότητας προς ανάληψη υποχρεώσεων από επιταγή, πλαστότητα, ανυπαρξία προσώπου) δεν επιδρούν στην εγκυρότητα των υποχρεώσεων των υπόλοιπων υπογραφόντων ν.5960/1933 άρ.10.
Ένσταση έλλειψης υποκείμενης αιτίας
Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει ότι όταν υπέγραψε την επιταγή την υπέγραψε για συγκεκριμένη αιτία, ωστόσο η αιτία αυτή είναι ανύπαρκτη. Αν το δικαστήριο κάνει δεκτό τον ισχυρισμό, ο εναγόμενος ελευθερώνεται από την οφειλή του βάσει των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού ΑΠ 692/2008.
Στην επιταγή εις διαταγή
Ένσταση έλλειψης νομιμοποίησης του κομιστή
Ο οφειλέτης ισχυρίζεται ότι Για την εδραίωση κακής πίστης του τρίτου δεν απαιτείται συμπαιγνία μεταβιβάζοντος και αποκτώντος. Αρκεί ο τρίτος να γνωρίζει ότι ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος του τίτλου και ότι από τη μεταβίβαση θα προέλθει βλάβη στον αληθινό κυριο. Η ίδια ένσταση υπάρχει και όταν προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο κομιστής κατά την κτήση του τίτλου βρισκόταν σε βαρειά αμέλεια (π.χ. δεν πρόσεξε φανερά σημάδια παραποίησης του τελευταίου ονόματος, ή υπερβολική ομοιότητα έστω κάποιων υπογραφών). Σε περίπτωση τελεσφόρησης της ένστασης η διαταγή πληρωμής ή η αγωγή κρίνεται απαράδεκτη.
Ένσταση πλαστότητας της υπογραφής του οφειλέτη
Ο οφειλέτης ισχυρίζεται ότι η υπογραφή του πλαστογραφήθηκε, άρα δεν δήλωσε ο ίδιος βούληση. Κατά μια άποψη, η ένσταση πλαστότητας είναι απαράδεκτη αν δεν προσκομίζονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα, αν δεν κατονομάζονται οι μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά μέσα. Κατ' άλλη άποψη, η ένσταση δεν είναι απαράδεκτη για τον λόγο αυτό. Για την παραδεκτή προβολή της ένστασης πλαστότητας ο δικηγόρος του ενισταμένου πρέπει να παρίσταται μετά του ενιστάμενου κατά τη συζήτηση ή να έχει ειδικό πληρεξούσιο περί προσβολής του εγγράφου ως πλαστού άρ.98 περ.β ΚΠολΔ ή να έχει κατατεθεί μήνυση για πλαστογραφία. Δεν αρκεί η προσυπογραφή των προτάσεων από τον ενιστάμενο διάδικο αν ο ίδιος δεν παραστάσθηκε κατά τη συζήτηση. Η αμφισβήτηση της γνησιότητας της υπογραφής αποτελεί ένσταση, και όχι άρνηση, άρα το βάρος απόδειξης φέρει ο ίδιος ο προτείνων την ένσταση πλαστότητας, κατά παρέκκλιση από το άρ.457 ΚΠολΔ, και μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε αποδεικτικό μέσο, ακόμη και μάρτυρες. Αν εκκρεμεί ποινική δίωξη για τη διάγνωση της διαφοράς, το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή κατ' αίτηση του διαδίκου να διατάξει την αναβολή της συζήτησης μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας άρ.250 ΚΠολΔ. Ακόμη και αν δεν υπάρχει εκκρεμής ποινική δίωξη, αν στο δικαστήριο γεννώνται σοβαρές υπόνοιες κατά ορισμένου προσώπου για πλαστογραφία, αυτό μπορεί να αναβάλλει τη δίκη μέχρι το τέλος της ποινικής δίκης άρ.461 ΚΠολΔ άρ.462 ΚΠολΔ. Δεν τελείται πλαστογραφία, αν η επιταγή φέρει υπογραφή του εκδότη ΑΠ 923/2002, αν ο εκδότης και ο λήπτης είχαν συμφωνήσει κάποιο στοιχείο να συμπληρωθεί αργότερα, και ο λήπτης-κομιστής συμπληρώσει το στοιχείο αντίθετα με τη συμφωνία ΑΠ 923/2002, ακόμη και αν το στοιχείο αυτό είναι το ποσό ΑΠ 923/2002. Τελείται πλαστογραφία, αν η επιταγή φέρει υπογραφή του εκδότη, αν ο εκδότης και ο λήπτης δεν είχαν συμφωνήσει να συμπληρωθεί κάποιο στοιχείο αργότερα, και ο λήπτης-κομιστής συμπληρώσει το στοιχείο ΑΠ 839/1994.
Ένσταση αλλοίωσης του περιεχομένου του τίτλου
Ο οφειλέτης ισχυρίζεται ότι μετά τη θέση της υπογραφής του στην επιταγή σημειώθηκαν αλλαγές στο κείμενό της. Οι αλλαγές μπορεί να συνίστανται σε προσθήκες, διαγραφές, σβήσιμο ή μεταβολές στοιχείων του κειμένου (πχ του ποσού, του χρόνου λήξης, ρητρών), να προκλήθηκαν εσκεμμένα ή τυχαία (πχ πλαστογραφία από τρίτο, τυχαία κάλυψη στοιχείων με κηλίδες μελανιού). Η ευθύνη των υπογραφέων εξαρτάται από τον περιεχόμενο της επιταγής τη στιγμή που υπογράφουν. Αν το κείμενο αλλοιωθεί, οι υπογραφείς που υπέγραψαν πριν την αλλοίωση ευθύνονται βάσει του αρχικού κειμένου το οποίο υπέγραψαν, ενώ επόμενοι υπογραφείς ευθύνονται βάσει του αλλοιωμένου κειμένου ν.5960/1933 άρ.51. Υποστηρίζεται ότι αν ο οφειλέτης υπέγραψε πριν την αλλοίωση αλλά συναίνεσε ή ενέκρινε αυτήν, ευθύνεται κατά τους όρους του αλλοιωθέντος κειμένου. Ο ενιστάμενος έχει το βάρος απόδειξης της αλλοίωσης και του ότι η υπογραφή του προηγήθηκε της αλλοίωσης. Προς αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε αποδεικτικό μέσο. Αν ο οφειλέτης συμπλήρωσε αμελώς την επιταγή (πχ έγγραψε το ποσό μόνο με αριθμούς) μπορεί να δημιουργηθεί ευθύνη έναντί του γιατί με τη συμπεριφορά του διευκόλυνε τη νόθευση του κειμένου του τίτλου άρ.281 AK άρ.300 ΑΚ. Σε περίπτωση αλλοίωσης του ποσού της επιταγής, ο οφειλέτης που εξοφλεί πλήρως την υποχρέωση που είχε αναλάβει και είναι μικρότερη της τελικά αναφερόμενης δεν πρέπει να ζητήσει την παράδοση της επιταγής αλλά μόνο εξοφλητική απόδειξη. Διαφορετικά, χωρίς τον τίτλο, ο κομιστής δεν θα μπορεί να στραφεί κατά των οφειλετών που ανέλαβαν την αλλοιωμένη υποχρέωση και να απαιτήσει το επιπλέον ποσό το οποίο δικαιούται.
Ένσταση έλλειψης ή υπέρβασης της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του υπογράψαντος
Αν κάποιος θέσει την υπογραφή του στην επιταγή έναντι άλλου, χωρίς να είναι αντιπρόσωπός του ή καθ' υπέρβαση της εξουσίας του ως αντιπροσώπου, η υποχρέωση από την επιταγή βαρύνει αυτόν ν.5960/1933 άρ.11 παρ.1 εδ.2, άρ.11 παρ.2. Αν πλήρωσε, έχει τα δικαιώματα που θα είχε ο φερόμενος ως εκπροσωπηθείς ν.5960/1933 άρ.11 παρ.1 εδ.2, άρ.11 παρ.2. Ο αντιπροσωπευόμενος μπορεί να αντιτάξει ακόμη και κατά καλόπιστου κομιστή τη σχετική ένσταση ΑΠ 574/2001. Τέτοια υπέρβαση της αντιπροσωπευτικής εξουσίας υπάρχει και όταν ο διαχειριστής εταιρείας υπογράφει, χωρίς ρητή προς αυτό εξουσιοδότηση, επιταγή έκδοσης της εταιρείας με τον ίδιο ως δικαιούχο ΑΠ 574/2001. Αυτός που στερήθηκε, για οποιονδήποτε λόγο, την κατοχή της επιταγής δεν μπορεί να διεκδικήσει την επιταγή από τον κομιστή που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογράφησης εκτός αν ο κομιστής αυτός απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη ή διαπράττοντας βαριά αμέλεια ν.5960/1933 άρ.21, άρ.19.
Ένσταση αντισυμβατικής συμπλήρωσης της εν λευκώ επιταγής
Αν η συμπλήρωση της εν λευκώ επιταγής γίνει αντισυμβατικά, η σχετική ένσταση μπορεί να ταχθεί κατά του κομιστή μόνο αν αυτός απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη ή διαπράττοντας βαρύ πταίσμα ν.5960/1933 άρ.13.
Ένσταση έλλειψης αιτίας έκδοσης της επιταγής
Η επιταγή είναι μεν αναιτιώδης δικαιοπραξία (δηλ. δεν απαιτείται να αναγράφεται πάνω της η αιτία έκδοσης) πλην όμως δεν μπορεί να δημιουργηθεί υποχρεώση χωρίς αιτία ν.5960/1933 άρ.1, άρ.21, άρ.22, άρ.28 1682/1991 Εφ.Θεσσαλονίκης. (Πχ., οφειλή από παίγνιο ή στοίχημα 1682/1991 Εφ.Θεσσαλονίκης 2130/1987 Εφ.Αθηνών) Τα εξ επιταγής εναγόμενα πρόσωπα μπορούν να αντιτάξουν κατά του κομιστή τις ενστάσεις τους από τις προσωπικές σχέσεις τους με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές, μόνο αν ο κομιστής κατά την κτήση της επιταγής ενήργησε εν γνώσει του προς βλάβη του οφειλέτη ν.5960/1933 άρ.22. Η υποχρέωση που γεννάται από την υπογραφή επί της επιταγής είναι αυτοτελής για τον κάθε υπογράφοντα. Υπογραφές που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να δημιουργησουν υποχρεώσεις για τους υπογράφοντες ή τους εντολείς αυτών (συμπεριλαμβανομένης της ανικανότητα προς ανάληψη υποχρεώσεων από επιταγή, πλαστότητα, ανυπαρξία προσώπου) δεν επιδρούν στην εγκυρότητα των υποχρεώσεων των υπολοίπων υπογραφέων ν.5960/1933 άρ.10. Ο θάνατος του εκδότη ή η ανικανότητά του μετά την έκδοση της επιταγής δεν θίγουν τα αποτελέσματά της ν.5960/1933 άρ.33. Οεπικαλούμενος κατά του κομιστή τη μη τήρηση της προθεσμίας εμφάνισης βαρύνεται με την απόδειξη περί αυτού ν.5960/1933 άρ.43.
Στην ανώνυμη επιταγή / επιταγή στον κομιστή
Στην ονομαστική επιταγή
Κατά του κομιστή - εκδοχέα ο οφειλέτης μπορεί να προβάλει όλες τις ενστάσεις που είχε κατά του εκχωρητή άρ.463 ΑΚ. Οι ενστάσεις πρέπει να υφίστανται πριν την αναγγελία άρ.463 ΑΚ. Κατά τη νομολογία αρκεί κατά τον χρόνο της αναγγελίας να υφίσταται ο νομικός λόγος ή η βάση της ένστασης, ακόμη και αν τα πραγματικά περιστατικά που τη θεμελιώνουν επήλθαν μετά την αναγγελία (πχ εκπλήρωση διαλυτικής αίρεσης, επέλευση παραγραφής μετά την αναγγελία).

Μη εμφάνιση / Εκπρόθεσμη εμφάνιση - Αγωγή βάσει αιτιώδους σχέσης ή αδικαιολόγητου πλουτισμού

Η επιταγή που δεν εμφανίστηκε εμπρόθεσμα και γι' αυτό δεν σφραγίστηκε παραμένει έγκυρη και ως τέτοια δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλη δικαιοπραξία και να λειτουργήσει ως αφηρημένη υπόσχεση / αναγνώριση χρέους ή χρεωστικό ομόλογο παροχής χρημάτων 3066/2003 Εφ.Θεσσαλονίκης 616/2002 Εφ.Λάρισας 1121/2000 Εφ.Θεσσαλονίκης 162/2000 Πολ.Πρ.Λάρισας ΑΠ 1459/1999 2079/1991 Μον.Πρ.Αθηνών 53/1987 Μον.Πρ.Αγρινίου. Στην περίπτωση αυτή ο κομιστής πρέπει να ασκήσει αγωγή βάσει της υποκείμενης σχέσης, ή, εφ'όσον αυτή δεν μπορεί να επιδιωχθεί, να ασκήσει την παρεχόμενη αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού ν.5960/1933 άρ.60 3066/2003 Εφ.Θεσσαλονίκης. Η σχετική αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού έχει πενταετή παραγραφή από τη χρονολογία έκδοσης της επιταγής ν.5960/1933 άρ.60 παρ.2.

Άκυρη επιταγή

Ακυρότητα για τυπικούς λόγους

Ο εκδότης και ο πρώτος κομιστής της άκυρης επιταγής τεκμαίρεται ότι ήθελαν τη μετατροπή της σε άλλη δικαιοπραξία (δεν απαιτείται αναφορά των προϋποθέσεων του άρ.182 ΑΚ) ΑΠ 392/2001. Μεταξύ οπισθογράφου και νόμιμου κομιστή δεν υπάρχει τέτοιο τεκμήριο 861/2000 Εφ.Θεσσαλονίκης. Ο οφειλέτης που στρέφεται εναντίον τους πρέπει να αποδείξει ο ίδιος ότι δεν είχαν τέτοια πρόθεση 7643/1995 Εφ.Αθηνών. Μετατροπή μπορεί να γίνει σε Η έλλειψη της χρονολογίας ανάληψης της υποχρέωσης από αφηρημένη υπόσχεση χρέους δεν επιδρά στην εγκυρότητά της 9175/1986 Εφ.Αθηνών H οπισθογράφηση που τέθηκε επί άκυρης επιταγής μετατρέπεται σε άλλη νομική πράξη ανάλογα με τη δικαιοπραξία στην οποία μετατρέπεται η επιταγή. Η οπισθογράφηση άκυρης επιταγής που μετατρέπεται σε χρεωστικό ομόλογο ισχύει ως οπισθογράφηση κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί οπισθογράφησης συναλλαγματικών/ γραμματίων εις διαταγή ν.5325/1932 6741/2007 Εφ.Αθηνών 5533/2004 Εφ.Αθηνών. Ο νόμιμος, μετά από οπισθογράφηση, κομιστής που μετατρέπει την άκυρη επιταγή σε χρεωστικό ομόλογο πρέπει να αποδεικνύει την εκχώρηση της απαίτησης (είτε να αναφέρεται αυτή στο έγγραφο του χρεωστικού ομολόγου, είτε στην αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής) προκειμένου να στραφεί κατά του εκδότη 861/2000 Εφ.Θεσσαλονίκης. Η άκυρη επιταγή που μετατρέπεται σε αφηρημένη υπόσχεση χρέους μεταβιβάζεται με εκχώρηση της απαίτησης που φέρει ο οπισθογράφος κατά του εκδότη της 6741/2007 Εφ.Αθηνών 576/2002 Ειρ.Θεσσαλονίκης 11036/1990 Εφ.Αθηνών. Για να γεννήσει δικαιώματα η εκχώρηση για τον εκδοχέα πρέπει να γίνει σχετική αναγγελία στον εκδότη 20/1996 Μον.Πρ.Άρτας. Τέτοια αναγγελία συνιστά και η επίδοση της απορρέουσας διαταγής πληρωμής 20/1996 Μον.Πρ.Άρτας Κατα μια άποψη, με την τυπικά άκυρη επιταγή εξομειώνεται και η διαδικαστικά ανενεργής, για τον εκ οπισθογραφήσεως κομιστή, δίγραμμη επιταγή 8413/2003 Εφ.Αθηνών Σε περίπτωση ακυρότητας για τυπικούς λόγους, άκυρη καθίσταται και η τριτεγγύηση, η οποία μπορεί να ισχύσει κατά μετατροπή σε εγγύηση του ΑΚ 8413/2003 Εφ.Αθηνών 1601/2003 Εφ.Αθηνών.

Μετατροπή σε άλλη δικαιοπραξία και μεταβίβαση

Με τη μετατροπή της επιταγής σε άλλη σύμβαση, δημιουργείται νέα απαίτηση, ξεχωριστή της επιταγής, μεταξύ του εκδότη και του λήπτη. Οι οπισθογραφήσεις κρίνονται εκ νέου για το αν αποτελούν έγκυρη οπισθογράφηση χρεωστικού ομολόγου. Η οπισθογραφήση που τέθηκε πριν τη μετατροπή της επιταγής, μπορεί από μόνη της, μετά τη μετατροπή σε χρεωστικό ομόλογο, να αποτελέσει μόνο άτυπη εκχώρηση μεταξύ οπισθογράφου και κομιστή (εκχωρητή - εκδοχέα), καθώς δεν προκύπτει από το έντυπο η αποδοχή της εκχώρησης από τον εκδοχέα. Από τέτοια άτυπη εκχώρηση δεν μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, διότι δεν προκύπτει άμεσα από τον τίτλο η υποχρέωση πληρωμής του εκχωρητή 861/2000 Εφ.Θεσσαλονίκης. Με την παραγραφή της επιταγής αποδυναμώνονται τα εξ αυτής δικαιώματα. Άρα αποδυναμώνονται και τα δικαιώματα του νόμιμου, μετά από οπισθογράφηση, κομιστή της επιταγής.
Παραγραφή αξίωσης από άκυρη επιταγή που μετατράπηκε σε άλλη δικαιοπραξία
Η αξίωση από άκυρη επιταγή που μετατράπηκε σε άλλη δικαιοπραξία έχει εικοσαετή παραγραφή άρ.249 ΑΚ 1623/1998 Εφ.Αθηνών.
Διαταγή πληρωμής βάσει άκυρης επιταγής που μετατράπηκε σε άλλη δικαιοπραξία
Η αίτηση της διαταγής πληρωμής πρέπει να αναφέρει ότι η επιταγή ισχύει κατά μετατροπή ως χρεωστικό ομόλογο ή αφηρημένη υπόσχεση χρέους, και ότι φέρει όλα τα εκ του νόμου στοιχεία τους ΑΠ 392/2001 Το χρεωστικό ομόλογο ή η αφηρημένη υπόσχεση χρέους πρέπει να χαρτοσημανθεί από την αρμοδια ΔΟΥ πριν την έκδοση διαταγής πληρωμής (2% ή 3% επί του κεφαλαίου και τόκων, συν 20% επ' αυτού προσαύξηση υπερ ΟΓΑ) πδ.28/28.11.1931 άρ.14, άρ.15 και άρ.12, άρ.13 αντίστοιχα (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου) 12607/2005 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης Η αίτηση και η απόφαση διαταγής πληρωμής βάσει χρεωστικού ομολόγου ή αφηρημένης υπόισχεσης χρέους δεν απαιτείται να αναφέρει τον αριθμό του διπλοτύπου χαρτοσήμανσης της ΔΟΥ 369/2004 Ειρ.Ρόδου.

Ακυρότητα λόγω εκπρόθεσμης εμφάνισης

Μετατροπή άρ.182 ΑΚ μπορεί να γίνει σε Οι τόκοι στη διαταγή πληρωμής βάσει άκυρης, λόγω μη εμπρόθεσμης εμφάνισης, επιταγής που μετατράπηκε οφείλονται από την ημερομηνία έμφάνισης της άκυρης και μετατραπείσας επιταγής 5533/2004 Εφ.Αθηνών.

Παραγεγραμμένη επιταγή

Η επιταγή που παραγράφηκε λόγω άπρακτης παρέλευσης εξαμήνου από την εμφάνισή της δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλλη δικαιοπραξία 83/2007 Ειρ.Ναυπλίου 43/2005 Εφ.Ιωαννίνων 616/2002 Εφ.Λάρισας 6/2002 Μον.Πρ.Ρόδου. Η μεταβίβαση της απαίτησης από χρεωστικό ομόλογο γίνεται με οπισθογράφηση ή με εκχώρηση.

Τριτεγγύηση

Με την τριτεγγύηση, ο τριτεγγυητής εγγυάται υπέρ του εκδότη ή οπισθογράφου την πληρωμή όλου ή μέρους του ποσού της επιταγής ν.5960/1933 άρ.25 παρ.1. Η εγγύηση δίνεται προς κάποιο υπογραφέα της επιταγής ή κάποιον τρίτο, εκτός της πληρώτριας ν.5960/1933 άρ.25 παρ.2. Ο τριτεγγυητής ευθύνεται εις ολόκληρον με τον υπέρ ου ν.5960/1933 άρ.27 παρ.1, και η ευθύνη του είναι ανεξάρτητα από το έγκυρο της ενοχής του υπέρ ου, εκτος αν αυτή είναι άκυρη λόγω τυπικής έλλειψης ν.5960/1933 άρ.27 παρ.2. Για να έχει ισχύ η τριτεγγύηση, ο τριτεγγυητής πρέπει να έχει ικανότητα για δικαιπραξία ν.5960/1933 άρ.58. Για να είναι έγκυρη η τριτεγγύηση πρέπει να τεθεί η υπογραφή του τριτεγγυητή ν.5960/1933 άρ.26 παρ.2 πανω στην επιταγή ή το πρόσθεμα ν.5960/1933 άρ.26 παρ.1 με τις λέξεις δια τριτεγγύηση ν.5960/1933 άρ.26 παρ.2. Και μόνη η υπογραφή τρίτου, όμως, στο εμπρόσθιο τμήμα της επιταγής ισχύει ως τριτεγγύηση ν.5960/1933 άρ.26 παρ.3. Αν ο υπέρ ου η τριτεγγύηση δεν κατονομάζεται, η τριτεγγύηση θεωρείται ότι δίνεται υπέρ του εκδότη ν.5960/1933 άρ.26 παρ.4 εδ.2. Τριτεγγυητής δεν μπορεί να ειναι η πληρώτρια ν.5960/1933 άρ.25 παρ.2.

Πληρωμή από την τράπεζα

Η επιταγή (ακόμη και μεταχρονολογημένη) είναι πληρωτέα εν όψει ν.5960/1933 άρ.28 παρ.1, άρ.28 παρ.2 Η τράπεζα έχει εντολή από τον εκδότη της επιταγής να πληρώσει. Αν η τράπεζα παραβεί τη σχέση εντολής ευθύνεται έναντι του εκδότη, ποτέ έναντι του κομιστή. Ενδεικτικά, παράβαση της εντολής συνιστά η άρνηση πληρωμής εμπρόθεσμα εμφανισμένης και έγκυρης επιταγής, η πληρωμή άκυρης επιταγής, η πληρωμή της επιταγής παρά την ανάκληση του εκδότη. Η πληρώτρια, αφού πληρώσει την επιταγή, δικαιούται να απαιτήσει να της αποδοθεί η εξοφλημένη επιταγή ν.5960/1933 άρ.34 παρ.1. Ο κομιστής δεν μπορει να αρνηθεί μερική πληρωμή ν.5960/1933 άρ.34 παρ.2. Η πληρώτρια μπορεί να απαιτήσει να γινει μνεια της μερικής πληρωμής επί της επιταγής και να δοθεί βεβαίωση μερικής εξόφλησης ν.5960/1933 άρ.34 παρ.3. Αν η επιταγή πληρωθεί μερικά λόγω μη διαθεσίμων κεφαλαίων, η τράπεζα οφείλει να σημειώσει επί της επιταγής την τμηματική εξόφληση και την έλλειψη υπολοίπων διαθεσίμων κεφαλαίων. Η πληρώτρια, όταν πρόκειται να πληρώσει επιταγή εις διαταγή υποχρεούται να εξακριβώσει την κανονικότητα της συνέχειας των οπισθογραφήσεων, όχι όμως και την υπογραφή των οπισθογράφων ν.5960/1933 άρ.35. Η τράπεζα μπορεί να πληρώσει την επιταγή και μετά την προθεσμία εμφάνισης, αν δεν έχει ανακληθεί ν.5960/1933 άρ.32 παρ.2. Πρακτικά, οι τράπεζες έρχονται σε συνεννόηση με τον πελάτη τους για το αν θα πληρώσουν ή όχι εκπρόθεσμες επιταγές. Η ανάκληση της επιταγής ισχύει, κατά τον νόμο, μόνο μετά την προθεσμία εμφάνισης ν.5960/1933 άρ.32 παρ.1. Στην πράξη οι τράπεζες δέχονται άκαιρη ανάκληση

Ρήτρες στην επιταγή

Πληρωτέα σε λογαριασμό, Αξία σε πίστωση λογαριασμού

Τη σχετική ρήτρα ή ισοδύναμη μπορεί να θέσει ο εκδότης ή ο κομιστής ν.5960/1933 άρ.39 παρ.1. Με τη ρήτρα, η επιταγή δεν μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, αλλά μόνο να πίστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του κομιστή ν.5960/1933 άρ.39 παρ.1, άρ.39 παρ.2 ΑΠ 172/2009. Ο λογιστικός κανονισμός μπορεί να γίνει με πίστωση σε λογαριασμό, γύρο ή συμψηφισμό ν.5960/1933 άρ.39 παρ.2. Η διαγραφή της σχετικής ρήτρας θεωρείται ως μη γενόμενη ν.5960/1933 άρ.39 παρ.3. Αν η πληρώτρια αθετήσει τις διατάξεις περί τη ρήτρα, ευθύνεται για τη ζημία που προκλήθηκε μέχρι του ποσού της επιταγής ν.5960/1933 άρ.39 παρ.4.

Ανέξοδος επιστροφή, Άνευ διαμαρτυρικού

Τη σχετική ρήτρα ή ισοδύναμη μπορεί να θέσει ο εκδότης ν.5960/1933 άρ.43 παρ.1, ο οπισθογράφος ν.5960/1933 άρ.43 παρ.1 ή ο τριτεγγυητής ν.5960/1933 άρ.43 παρ.1, πάνω στον τίτλο ν.5960/1933 άρ.43 παρ.1 και να την υπογράψει ν.5960/1933 άρ.43 παρ.1. Με τη ρήτρα, ο κομιστής δεν χρειάζεται βεβαίωση από την τράπεζα ή από συμφηφιστικό γραφείο ή διαμαρτυρικό πριν ασκήσει την αναγωγή ν.5960/1933 άρ.43 παρ.1. Αν τη ρήτρα υπέγραψε ο εκδότης Αν τη ρήτρα υπέγραψε ο οπισθογράφος ή ο τριτεγγυητής Ο κομιστής επιταγής που δεν πληρώθηκε και φέρει τον όρο "ανέξοδος επιστροφή", ειδοποιεί τον οπισθογράφο του και τον εκδότη εντός τεσσάρων ημερών από την ημέρα της εμφάνισης της επιταγής ν.5960/1933 άρ.42 παρ.1.

Δίγραμμη επιταγή

Ο εκδότης ή ο κομιστής της επιταγής ν.5960/1933 άρ.37 παρ.1μπορούν να την καθιστήσουν δίγραμμη, θέτοντας δύο παράλληλες γραμμές στο μπροστά τμήμα της ν.5960/1933 άρ.37 παρ.2 Η διγράμμιση είναι γενική όταν δεν αναφέρει τίποτα μεταξύ των γραμμών ή αναγράφει μόνο τον όρο "τραπεζίτης" ή ισοδύναμο ν.5960/1933 άρ.37 παρ.3. Η διγράμμιση είναι ειδική όταν μεταξύ των γραμμών αναγράφεται το όνομα συγκεκριμένης τράπεζας ή υποκατάστημά της ν.5960/1933 άρ.37 παρ.3. Με τη γενική διγράμμιση, την επιταγή μπορεί να πληρώσει η αναγραφόμενη επί της επιταγής ως πληρώτρια τράπεζα, αλλά μόνο σε άτομο που είναι πελάτης της ή σε κάποια άλλη τράπεζα ν.5960/1933 άρ.38 παρ.1 8567/2006 Εφ.Αθηνών. Με τη ειδική διγράμμιση, αν η τράπεζα που αναγράφεται ως πληρώτρια είναι ίδια με την τράπεζα που αναγράφεται μεταξύ της διγράμμισης, η επιταγή μπορεί να πληρωθεί μόνο σε πελάτη της τράπεζας. Αν η τράπεζα που αναγράφεται ως πληρώτρια είναι διαφορετική της τράπεζας μεταξύ της διγράμμισης, η επιταγή μπορεί να πληρωθεί μόνο στην τράπεζα που αναγράφεται μεταξύ της διγράμμισης ν.5960/1933 άρ.38 παρ.2 ΑΠ 2059/2007. Η γενική διγράμιση μπορεί να μετατραπεί σε ειδική αλλά όχι το αντιστροφο ν.5960/1933 άρ.37 παρ.4. Η διαγραφή της διγράμισης ή του ονόματος της τράπεζας θεωρειται ως μη γενομένη ν.5960/1933 άρ.37 παρ.5. Αν η τράπεζα δεν τηρήσει τις διατάξεις περί διγράμμισης ευθύνεται για τη σχετική ζημία μέχρι του ποσού της επιταγής ν.5960/1933 άρ.38 παρ.4. Αν η τράπεζα πληρώσει την επιταγή σε άτομο που δεν είναι πελάτης της ή σε άλλη τράπεζα, δεν επέρχεται ακυρότητα της σφράγισης της επιταγής ή της ίδιας της επιταγής ΑΠ Ποιν. 393/2015, αλλά μόνο η τράπεζα έχει υποχρέωση αποζημίωσης, αν προκλήθηκε ζημία από την παραβίαση αυτή ΑΠ Ποιν. 393/2015.

Ρήτρες που θεωρούνται ως μη γεγραμμένες

Ρήτρες επί της επιταγής περι τόκων θεωρούνται ως μη γεγραμμένες. Ρήτρες επί της επιταγης περί μη ευθύνης του εκδότη της θεωρούνται ως μη γεγραμμένες ν.5960/1933 άρ.12 παρ.2. Ρήτρες επί της επιταγής περί του να μην είναι πληρωτέα εν όψει ν.5960/1933 άρ.28 παρ.1 εδ.2. Επιταγές σε πολλαπλά αντίγραφα κατ' άρθρο 49 Επιταγές σε ξένο νόμισμα κατ' άρθρο 36

Επιταγή πληρωτέα σε ξένη χώρα

Ο νόμος της χώρας στην οποία η επιταγή είναι πληρωτέα καθορίζει:

Ποινική ευθύνη

Ακάλυπτη επιταγή

Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής στοιχειοθετείται αντικειμενικά αν Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής στοιχειοθετείται υποκειμενικά με δόλο ΑΠ Ποιν. 393/2015. Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής αποτελεί πλημμέλημα άρ.79 παρ.1 ν.5960/1933 άρ.53 ΠΚ. Η επαπειλούμενη ποινή για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής είναι Θα συμβουλευτείτε τον ΠΚ; Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής διώκεται μόνο μετά από έγκληση ν.5960/1933 άρ.79 παρ.5. Την έγκληση δικαιούνται Η μεταχρονολόγηση της επιταγής δεν έχει σημασία όσον αφορά τον χρόνο στον οποίο πρέπει να διαθέτει διαθέσιμα κεφάλαια ο εκδότης ν.5960/1933 άρ.79 παρ.1. Αν ο εκδότης ανακαλέσει άκαιρα την επιταγή, και η τράπεζα δεν πληρώσει την επιταγή, το διαθέσιμο κεφάλαιο μετατρέπεται ουσιαστικά σε μη διαθέσιμο ΑΠ 1847/1987 5501/1989 Μον.Πρ.Αθήνας. Η ποινική ευθύνη δεν καλύπτεται με την ανάκληση της επιταγής, ακόμη και αν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στον λογαριασμό του εκδότη. Το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο υπαίτιος αποζημιώσει πλήρως τον κομιστή μετά τη νόμιμη εμφάνιση και μη πληρωμή της επιταγής ν.5960/1933 άρ.79 παρ.3 ν.2408/1996 άρ.4 παρ.1 εδ.β. Η αποζημίωση αυτή δεν συνίσταται μόνο στην εξόφληση της επιταγής, αλλά περιλαμβάνει και κάθε άλλη ζημία στην οποία υποβλήθηκε ο δανειστής από την καθυστερημένη εξόφληση της επιταγής ΑΠ 1096/2002 ΑΠ 1616/2006. επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και μέχρι πέντε έτη άρ.79 παρ.2 ν.5960/1933 άρ.53 ΠΚ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν χωρεί εξάλειψη του αξιοποίνου με την πλήρη αποζημίωση του κομιστή ν.5960/1933 άρ.79 παρ.3 ν.2408/1996 άρ.4 παρ.1 εδ.β. Το δικαστήριο διατάσσει τη δημοσίευση δια του τύπου, υπό την επιμέλεια του εισαγγελέως, περίληψης της καταδικαστικής απόφασης. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στα έξοδα του άρ.581 ΚΠοινΔ ν.5960/1933 άρ.79 παρ.2 εδ.β. Εκδότης της ακάλυπτης επιταγής θεωρείται και αυτός που υπογράφει την επιταγή θέτοντας το όνομα και την υπογραφή άλλου, όταν από το σώμα της επιταγής δεν προκύπτει η σχέση αντιπροσώπευσης και η εντολή του άλλου 68/2000 Εφ.Ναυπλίου. Στις υποθέσεις ακάλυπτων επιταγών δεν παραγγέλλεται προανάκριση ν.5960/1933 άρ.79 παρ.4 εδ.β. Η ποινική δίωξη ασκείται με απευθείας κλήση στο ακροατήριο ν.5960/1933 άρ.79 παρ.4 εδ.α. Η παραγραφή της εκ της επιταγής απορρέουσας απαίτησης είναι διαφορετική από την ποινική παραγραφή του εγκλήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, η οποία για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής ως πλημμελήματος είναι πενταετής ΑΠ Ποιν. 1358/2006. Για έκδοση ακάλυπτης επιταγής ποσού 8.076.000 €, δράστης καταδικάστηκε, με την αναγνώριση ελαφρυντικού άρ.84 παρ.2 περ.β ΠΚ, σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, η οποία μετατράπηκε επί 5 ευρώ την ημέρα, και σε χρηματική ποινή 12.000 € ΑΠ Ποιν. 393/2015.

Ψευδορκία περί αποξένωσης από επιταγής

Αυτός που βεβαιώνει ενόρκως ενώπιον του προέδρου του δικαστηρίου ότι αποστερήθηκε την επιταγή λόγω απώλειας, υπεξαίρεσης, κλοπής, ληστείας, πειρατείας ή καταστροφής αυτής τιμωρείται κατά τις διατάξεις περί ψευδορκίας ν.5960/1933 άρ.80.

Αγωγή αποζημίωσης βάσει ακάλυπτης επιταγής

Για τη σχετική αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, η τοκοφορία ξεκινά από την πρώτη σχετική όχληση του ενάγοντος (άρα αν δεν αποδειχθεί προγενέστερη όχληση, από την επίδοση της αγωγής), και όχι από την επόμενη της εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή 7643/1998 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης. Την αγωγή αδικοπραξίας δικαιούται και ο υπόχρεος εξ αναγωγής που εξόφλησε την ακάλυπτη επιταγή και έγινε κομιστής της ν.5960/1933 άρ.79 παρ.5 εδ.β.

Λεξικό

= Ίδιο με | ≈ Παρόμοιο με | ≠ Αντίθετο με
Επιταγή ανώνυμη
Επιταγή που δεν κατονομάζει τον λήπτη, ή τον κατονομάζει με τη ρήτρα στον κομιστή = επιταγή στον κομιστή οπισθογράφηση εν λευκώεπιταγή εις διαταγή, ≠ επιταγή ονομαστική
Επιταγή ευκολίας
Επιταγή που εκδίδεται μετά από συμφωνία εκδότη και λήπτη χωρίς να υπάρχει έννομη σχέση μεταξύ τους που να δικαιολογεί την έκδοσή της. Σκοπός της έκδοσης της επιταγής αυτής είναι η προβολή της σε τρίτο, ώστε να πειστεί για τη φερεγγυότητα του λήπτη ή του κομιστή και να πιστώσει σε έναν απ' αυτούς το ποσό της επιταγής 2623/2006 Εφ.Αθηνών.
Επιταγή εις διαταγή
Επιταγή που κατονομάζει τον λήπτη, με ή χωρίς τη ρήτρα εις διαταγή, χωρίς τις ρήτρες στον κομιστή και όχι εις διαταγή ν.5960/1933 παρ.2 εδ.1 και εδ.3, παρ.3
Επιταγή στον κομιστή
Επιταγή που δεν κατονομάζει τον λήπτη, ή τον κατονομάζει με τη ρήτρα στον κομιστή = ανώνυμη επιταγήοπισθογράφηση εν λευκώεπιταγή εις διαταγή, ≠ επιταγή ονομαστική
Επιταγή λευκή
Επιταγή που φέρει τουλάχιστον την υπογραφή του εκδότη και τέθηκε σε κυκλοφορία ηθελημένα χωρίς κάποιο από τα υπόλοιπα στοιχεία εγκυρότητας, με τη συμφωνία να συμπληρωθεί αργότερα από τον λήπτη ΑΠ 96/2006 ν.5960/1933 άρ.13
Επιταγή ονομαστική
Επιταγή που κατονομάζει τον λήπτη με τη ρήτρα όχι εις διαταγή ν.5960/1933 άρ.5 παρ.2 εδ.2επιταγή εις διαταγή, ≠ επιταγή στον κομιστή
Οπισθογράφηση εν λευκώ
Οπισθογράφηση που δεν κατονομάζει τον υπέρ ου η οπισθογράφηση ή κατονομάζει τον ίδιο τον οπισθογράφο
Πρόσθεμα επιταγής
Φύλλο που προσαρτάται στην τραπεζική επιταγή. Μπορεί να φέρει τριτεγγύηση ή οπισθογράφηση (απλή ή εν λευκώ)
Μετοπισθογράφηση
Η οπισθογράφηση της επιταγής μετά το πέρας της προθεσμίας εμφάνισής της 132/2003 Εφ.Δωδεκανήσου
Επιταγή λογιστική
Επιταγή που φέρει τη ρήτρα πληρωτέα σε λογαριασμό ή ισοδύναμη ν.5960/1933 άρ.39 ΑΠ 172/2009