Πλαστογραφία

Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση

Η αντικειμενική υπόσταση της πλαστογραφίας στοιχειοθετείται όταν: Η υποκειμενική υπόσταση της πλαστογραφίας στοιχειοθετείται όταν: Ως έγγραφο, που αποτελεί το υλικό αντικείμενο της πλαστογραφίας, νοείται κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός, που έχει έννομη συνέπεια 1/2018 ΑΠ Πλήρη.Ποιν.Ολομέλεια άρ.13 περ.γ ΠΚ. Το έγγραφο πρέπει να είναι αντικειμενικά πρόσφορο να παράγει με τη χρήση του έννομες συνέπειες 1/2018 ΑΠ Πλήρη.Ποιν.Ολομέλεια. Νόθευση γνησίου εγγράφου υπάρχει όταν γίνεται αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του εγγράφου 1093/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Οι έννομες συνέπειες αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή, μεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή καταστάσεως δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης 1/2018 ΑΠ Πλήρη.Ποιν.Ολομέλεια. Δεν έχει σχέση το αν επιτεύχθηκε ή όχι η παραπλάνηση 1093/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Χρήση πλαστού εγγράφου

Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση

Η αντικειμενική υπόσταση της χρήσης πλαστού εγγράφου στοιχειοθετείται όταν. Η υποκειμενική υπόσταση της χρήσης πλαστού εγγράφου στοιχειοθετείται όταν: Η χρήση πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου από τον πλαστογράφο αποτελεί επιβαρυντική περίσταση 1093/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ. άρ.216 παρ.1 εδ.2 ΠΚ. Η χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου συνιστά ιδιαίτερο αυτοτελές έγκλημα, όχι μόνο όταν γίνεται από τον ίδιο τον πλαστογράφο αλλά αυτός για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να τιμωρηθεί για την πλαστογραφία, αλλά και όταν γίνεται από τρίτο μη πλαστογράφο 1093/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ο ενδεχόμενος δόλος ως προς το ψευδές της παράστασης, απόκρυψης ή παρασιώπησης δεν αρκεί 1093/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ο δράστης χρησιμοποίησε το έγγραφο αν το κατέστησε προσιτό στον μέλλοντα να παραπλανηθεί από το περιεχόμενο αυτού τρίτο και έδωσε σε αυτόν τη δυνατότητα να λάβει γνώση του περιεχομένου του 1093/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Δεν απαιτείται και να λάβει πράγματι γνώση ή να παραπλανηθεί ο τρίτος 1093/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου συνιστά αντικειμενικώς και η υποβολή αυτού σε Δημόσια Αρχή προς παραπλάνησή της ώστε να προβεί σε ενέργεια της αρμοδιότητάς της 1093/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου συνιστά αντικειμενικώς και η υποβολή του σε δικαστήριο, στο πλαίσιο αστικής δίκης προς παραπλάνηση αυτού και έκδοση ευνοϊκής για τον χρήστη απόφασης 1093/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το αντίγραφο μέσω FAX αποτελεί έγγραφο. Συνεπώς είναι δεκτικό πλαστογραφίας 2/2000 ΑΠ Ποιν.Τμ. Αν το πιστοποιητικό που εκδίδεται δεν μπορεί να έχει νόμιμη συνέπεια, δεν στοιχειοθετείται πλαστογραφία 14/2005 Εφ.Δωδεκανήσου. Η θέση της υπογραφής τρίτου επί εγγράφου χωρίς τη συναίνεσή του στοιχειοθετεί πλαστογραφία 110/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η θέση της υπογραφής τρίτου επί εγγράφου έχοντας προηγουμένως τη συναίνεσή του δεν στοιχειοθετεί πλαστογραφία 730/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν κάποιος συμπληρώνει έγγραφο ή υπογράφει έγγραφο ύστερα από εντολή του φερόμενου ως εκδότη του, ή με συναίνεσή του, δεν διαπράττει πλαστογραφία 1264/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν ο αντιπρόσωπος εντολοδόχος εκτελεί την εντολή, υπογράφοντας, όταν τούτο απαιτείται και έχει την εντολή προς τούτο, αντί του αντιπροσωπευομένου, είτε θέτοντας τη δική του υπογραφή, είτε θετοντας την υπογραφή του αντιπροσωπευόμενου εντολέως, ο οποίος και δεσμεύεται από αυτό, δεν στοιχειοθετείται πλαστογραφία 1264/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Πλαστογραφία ανεπικύρωτου αντιγράφου 427/2009 ΑΠ. Η έκδοση παραποιημένου πιστοποιητικού που αποσκοπεί στην πρόσληψη στο δημόσιο περιλαμβάνεται στην σκοπό κοινωνικής ανέλιξης, άρα στοιχειοθετεί πλαστογραφία 1200/2004 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το δικαίωμα διανυκτέρευσης στρατευμένου προϋποθέτει πιστοποιητικό διανυκτέρευσης. Η πλαστογράφησή του, αν οδηγεί σε παραπλάνηση, στοιχειοθετεί απλή πλαστογραφία, όχι πλαστογραφία εγγράφου για την κίνηση 216/2005 ΑΠ Ποιν.Τμ. (Ισοκράτης). Αν η νόθευση του εγγράφου συνέβη με εκ των υστέρων προσθήκες επ' αυτού, και οι εκ των υστέρων προσθήκες είναι τόσο προφανείς και καταφανείς, ώστε να αποκλείεται η παραπλάνηση οποιουδήποτε για γεγονός που μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες, δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά πλαστογραφία 208/2003 βούλ.Συμβ.Εφ.Ναυπλίου σκέψ.II 413/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να αναφέρει επακριβώς τον σκοπό πλαστογραφίας του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση παράθεσης λανθασμένης ημερομηνίας γέννησης για έκδοση νέας ταυτότητας, αν η απόφαση δεν αναφέρει σκοπό πλαστογραφίας, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 2090/2005 ΑΠ Ποιν.Τμ..