Πλαστογραφία

Το αντίγραφο μέσω FAX αποτελεί έγγραφο. Συνεπώς είναι δεκτικό πλαστογραφίας 2/2000 ΑΠ Ποιν.Τμ. Αν το πιστοποιητικό που εκδίδεται δεν μπορεί να έχει νόμιμη συνέπεια, δεν στοιχειοθετείται πλαστογραφία 14/2005 Εφ.Δωδεκανήσου. Η θέση της υπογραφής τρίτου επί εγγράφου χωρίς τη συναίνεσή του στοιχειοθετεί πλαστογραφία 110/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η θέση της υπογραφής τρίτου επί εγγράφου έχοντας προηγουμένως τη συναίνεσή του δεν στοιχειοθετεί πλαστογραφία 730/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν κάποιος συμπληρώνει έγγραφο ή υπογράφει έγγραφο ύστερα από εντολή του φερόμενου ως εκδότη του, ή με συναίνεσή του, δεν διαπράττει πλαστογραφία 1264/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν ο αντιπρόσωπος εντολοδόχος εκτελεί την εντολή, υπογράφοντας, όταν τούτο απαιτείται και έχει την εντολή προς τούτο, αντί του αντιπροσωπευομένου, είτε θέτοντας τη δική του υπογραφή, είτε θετοντας την υπογραφή του αντιπροσωπευόμενου εντολέως, ο οποίος και δεσμεύεται από αυτό, τότε δεν στοιχειοθετείται πλαστογραφία 1264/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Πλαστογραφία ανεπικύρωτου αντιγράφου 427/2009 ΑΠ. Η έκδοση παραποιημένου πιστοποιητικού που αποσκοπεί στην πρόσληψη στο δημόσιο περιλαμβάνεται στην σκοπό κοινωνικής ανέλιξης, άρα στοιχειοθετεί πλαστογραφία 1200/2004 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το δικαίωμα διανυκτέρευσης στρατευμένου προϋποθέτει πιστοποιητικό διανυκτέρευσης. Η πλαστογράφησή του, αν οδηγεί σε παραπλάνηση, στοιχειοθετεί απλή πλαστογραφία, όχι πλαστογραφία εγγράφου για την κίνηση 216/2005 ΑΠ Ποιν.Τμ. (DSAnet). Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να αναφέρει επακριβώς τον σκοπό πλαστογραφίας του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση παράθεσης λανθασμένης ημερομηνίας γέννησης για έκδοση νέας ταυτότητας, αν η απόφαση δεν αναφέρει σκοπό πλαστογραφίας, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 2090/2005 ΑΠ Ποιν.Τμ..