Πλαστογραφία

Το αντίγραφο μέσω FAX αποτελεί έγγραφο. Συνεπώς είναι δεκτικό πλαστογραφίας 2/2000 ΑΠ Ποιν.Τμ. Αν το πιστοποιητικό που εκδίδεται δεν μπορεί να έχει νόμιμη συνέπεια, δεν στοιχειοθετείται πλαστογραφία 14/2005 Εφ.Δωδεκανήσου
Η θέση της υπογραφής τρίτου επί εγγράφου χωρίς τη συναίνεσή του στοιχειοθετεί πλαστογραφία 110/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η θέση της υπογραφής τρίτου επί εγγράφου έχοντας προηγουμένως τη συναίνεσή του δεν στοιχειοθετεί πλαστογραφία 730/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Πλαστογραφία ανεπικύρωτου αντιγράφου 427/2009 ΑΠ Η έκδοση παραποιημένου πιστοποιητικού που αποσκοπεί στην πρόσληψη στο δημόσιο περιλαμβάνεται στην σκοπό κοινωνικής ανέλιξης, άρα στοιχειοθετεί πλαστογραφία 1200/2004 ΑΠ Ποιν.Τμ. Το δικαίωμα διανυκτέρευσης στρατευμένου προϋποθέτει πιστοποιητικό διανυκτέρευσης. Η πλαστογράφησή του, αν οδηγεί σε παραπλάνηση, στοιχειοθετεί απλή πλαστογραφία, όχι πλαστογραφία εγγράφου για την κίνηση 216/2005 ΑΠ Ποιν.Τμ. (DSAnet) Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να αναφέρει επακριβώς τον σκοπό πλαστογραφίας του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση παράθεσης λανθασμένης ημερομηνίας γέννησης για έκδοση νέας ταυτότητας, αν η απόφαση δεν αναφέρει σκοπό πλαστογραφίας, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 2090/2005 ΑΠ Ποιν.Τμ..