Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων & προσθήκης

Αν το δικόγραφο κατατέθηκε
Η συζήτηση διεξάγεται
Η υπόθεση συζητείται στο
H διαδικασία κατά την οποία εισάχθηκε το δικόγραφο είναι ητωντης
Η ειδική διαδικασία αφορά σε
ανταγωγήανταίτηση με τις προτάσεις
Το δικαστήριο ενεργεί ως
Η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε
Το ΕιρηνοδικείοΠολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση γαμικών διαφορών άρ.17 περ.1 ΚΠολΔ άρ.592 παρ.1 ΚΠολΔ. Το ΕιρηνοδικείοΠολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων άρ.17 περ.1 ΚΠολΔ άρ.614 παρ.1 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών από πιστωτικούς τίτλους άρ.636 ΚΠολΔ άρ.635 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση μισθωτικών διαφορών και διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους άρ.14 παρ.1 περ.β ΚΠολΔ άρ.15 περ.1 ΚΠολΔ άρ.16 περ.1 ΚΠολΔ άρ.17 περ.3 ΚΠολΔ άρ.647 παρ.2 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών από αμοιβές για παροχή εργασίας άρ.677 περ.1 ΚΠολΔ άρ.15 περ.11 ΚΠολΔ άρ.16 περ.7 ΚΠολΔ άρ.677 περ.2 ΚΠολΔ άρ.16 περ.8 ΚΠολΔ άρ.677 περ.3 ΚΠολΔ άρ.15 περ.12 ΚΠολΔ άρ.16 περ.11 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση ασφάλισής του άρ.14 παρ.1 περ.α ΚΠολΔ άρ.16 περ.12 ΚΠολΔ άρ.681 Α ΚΠολΔ. Το ΕιρηνοδικείοΠολυμελές Πρωτοδικείο είναι αναρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν σε διατροφή ή επιμέλεια τέκνων άρ.17 περ.2 ΚΠολΔ άρ.681 Β ΚΠολΔ. Το Μονομελές ΠρωτοδικείοΠολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση μικροδιαφορών άρ.466 παρ.1 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση αυτοτελών αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων άρ.683 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.683 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.684 ΚΠολΔ άρ.686 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ.
Υποθετικά, κατά το γράμμα του νόμου:

Κατάθεση προτάσεων

Ο διάδικος δεν υποχρεούται να καταθέσει προτάσεις άρ.592 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.614 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.635 ΚΠολΔ άρ.643 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.647 ΚΠολΔ άρ.663 ΚΠολΔ άρ.677 ΚΠολΔ άρ.681 Α ΚΠολΔ άρ.681 Β παρ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Δ παρ.1 ΚΠολΔ άρ.649 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.666 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.679 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.739 ΚΠολΔ άρ.741 ΚΠολΔ άρ.115 παρ.3 ΚΠολΔ ΑΠ 956/2007 153/2011 Εφ.Πειραιώς 254/2003 Μον.Πρ.Ξάνθης (εκουσίας) 4051/2009 Μον.Πρ.Αθηνών (εκουσίας).
Μπορεί, αν θέλει, Πρέπει να καταθέσει προτάσεις το αργότερο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης το αργότερο έως την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη δικάσιμο της υπόθεσης μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής άρ.528 ΚΠολΔ άρ.592 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.614 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.635 ΚΠολΔ άρ.647 ΚΠολΔ άρ.663 ΚΠολΔ άρ.677 ΚΠολΔ άρ.681 Α ΚΠολΔ άρ.681 Β παρ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Δ παρ.1 ΚΠολΔ άρ.524 παρ.2 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 περ.β ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 περ.γ ΚΠολΔ άρ.686 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.691 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.739 ΚΠολΔ άρ.741 ΚΠολΔ άρ.759 παρ.4 ΚΠολΔ άρ.466 ΚΠολΔ άρ.468 παρ.1 εδ.3 ΚΠολΔ άρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.238 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.748 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.4 εδ.3 ΚΠολΔ άρ.281 ΚΠολΔ ΑΠ 293/2005 215/2008 Εφ.Αθηνών.
Σε δύσκολες υποθέσεις, ο Ειρηνοδίκηςδικαστής μπορεί να υποχρεώσει τους διαδίκους να καταθέσουν προτάσεις άρ.592 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.614 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.663 ΚΠολΔ άρ.677 ΚΠολΔ άρ.681 Α ΚΠολΔ άρ.681 Β παρ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Δ παρ.1 ΚΠολΔ άρ.666 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.679 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.739 ΚΠολΔ άρ.741 ΚΠολΔ άρ.115 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τους διαδίκους να καταθέσουν προτάσεις άρ.635 ΚΠολΔ άρ.643 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.647 ΚΠολΔ άρ.649 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.691 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ.

Η προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου μέχρι 31η Αυγούστου άρ.147 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.1 ΚΠολΔ.
Αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής, η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους άρ.237 παρ.1 εδ.4 ΚΠολΔ.

Αποτελέσματα μη εμπρόθεσμης κατάθεσης προτάσεων

Στην τακτική διαδικασία, αν ο εναγόμενος δεν καταθέσει εμπρόθεσμα προτάσεις, αν η αγωγή και η κλήση επιδόθηκαν εμπρόθεσμα στον εναγόμενο, το δικαστήριο συζητά την αγωγή ερήμην του εναγόμενου άρ.271 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.270 παρ.1 ΚΠολΔ. Στην τακτική διαδικασία, αν ο εναγόμενος δεν καταθέσει εμπρόθεσμα προτάσεις, αν η αγωγή ή η κλήση δεν επιδόθηκαν εμπρόθεσμα στον εναγόμενο, το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση, και η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα άρ.271 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.270 παρ.1 ΚΠολΔ.

Κατάθεση προσθήκης

Ο διάδικος μπορεί να καταθέσει προσθήκη στις προτάσεις του το αργότερο μέχρι μέσα σε 15 ημέρες πριν τη δικάσιμο από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων άρ.237 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ.
Από 03-08-2016, η προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου μέχρι 31η Αυγούστου άρ.147 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.2 ΚΠολΔ.
Η προθεσμία τρέχει από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης έως και την προηγούμενη της συζήτησης εργάσιμη άρ.144 παρ.1 ΚΠολΔ 6590/2004 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης 21/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών.
Ο διάδικος μπορεί να καταθέσει προσθήκη στις προτάσεις του μέχρι τις 12:00 την τρίτηόγδοη εργάσιμη ημέρα μετά τη συζήτηση από την τυχόν εξέταση των μαρτύρων, ή μετά την αυτοψία, ή μετά τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση της γνωμοδότησης του πραγματογνώμοναπου τυχόν θα ορίσει το δικαστήριο άρ.238 εδ.3 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.7 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 περ.δ ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 περ.στ ΚΠολΔ άρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ.

Άσκηση ανταγωγήςανταίτησης δια των προτάσεων

Η ανταγωγή δεν επιτρέπεται να ασκηθεί για πρώτη φορά στη δευτεροβάθμια δίκη άρ.525 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ Η ανταγωγήανταίτηση δεν ασκείται παραδεκτά δια των προτάσεων, ασκείται μόνο με χωριστό δικόγραφο άρ.268 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 περ.ζ ΚΠολΔ. Για να είναι παραδεκτή η ανταγωγήανταίτηση δια των προτάσεων, οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης τουλάχιστον 8 εργάσιμες ημέρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης το αργότερο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης άρ.592 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.614 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.647 ΚΠολΔ άρ.663 ΚΠολΔ άρ.677 ΚΠολΔ άρ.681 Α ΚΠολΔ άρ.681 Β παρ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Δ παρ.1 ΚΠολΔ άρ.649 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.666 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.679 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Δ παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Β παρ.3 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.268 παρ.4 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.268 παρ.4 εδ.3 ΚΠολΔ άρ.115 παρ.3 ΚΠολΔ άρ.34 ΚΠολΔ ΑΠ 1284/2003.
Αν ο ισχυρισμός, επί του οποίου βασίζεται η ανταίτηση, δεν αναπτυχθεί και προφορικά κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, και δεν καταχωρηθεί στα πρακτικά, η ανταίτηση είναι απαράδεκτη 66/2014 Ειρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων) 12/2007 Ειρ.Άνδρου (ασφ. μέτρων) 66/2000 Ειρ.Φλώρινας (ασφ. μέτρων).

Στη διαδικασία πιστωτικών τίτλων δεν επιτρέπεται η άσκηση ανταγωγής, εκτός αν η ανταγωγή είναι συναφής με την κύρια αγωγή άρ.641 ΚΠολΔ άρ.662 Β παρ.3 ΚΠολΔ άρ.662 Β παρ.1 ΚΠολΔ άρ.614 περ.8 ΚΠολΔ.

Η προθεσμία τρέχει από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης έως και την προηγούμενη της συζήτησης εργάσιμη άρ.144 παρ.1 ΚΠολΔ 6590/2004 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης 21/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών.

Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και για τον προσθέτως παρεμβαίνοντα 5267/2007 Εφ.Αθηνών
Παραπομπή στα άρθρα 1-590 Όλες οι ειδικές διαδικασίες 591 παρ.1 εδ.1 εκουσίας 739 , 741 Αν οι προτάσεις δεν είναι υποχρεωτικές, η ανταγωγή ασκείται και με τις προτάσεις 268 παρ.4 εδ.3 Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δικάζει ασφαλιστικά μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης (άρα για προθεσμίες προτάσεων επί ασφαλιστικών μέτρων ακολουθούνται οι προθεσμίες της κύριας υπόθεσης) 686 παρ.5 εδ.2 Αν το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, και αν η υπόθεση αφορά στην τακτική διαδικασία, και αν η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε ερήμην, και αν οι διάδικοι καταθέσουν δήλωση ότι δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, τότε η κατάθεση προτάσεων είναι υποχρεωτική άρ.115 παρ.4 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.242 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.115 παρ.2 ΚΠολΔαρ.524 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.528 εδ.1 ΚΠολΔ Τι ισχύει για ειδικές διαδικασίες ερήμην, δεύτερο βαθμό? Ίσως οι διατάξεις του εφετείου είναι πιο ειδικές, μάλλον ομως της κάθε διαδικασίας είναι πιο ειδικές 524 παρ.2 εδ.2 Δευτεροβάθμιο + Αντιμωλία πρωτόδικα -> προτάσεις κατατίθενται έως την έναρξη της συζήτησης Τακτική, ειδική, εκουσίας ερήμην στον πρώτο βαθμό -> εξαφάνιση της απόφασης με έφεση ΑΠ 293/2005 Στις μισθωτικές, και στην κατ' έφεση ακόμη δεν απαιτείται η κατάθεση προτάσεων άρ.654 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.649 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ Προτάσεις στον ΑΠ (Αναίρεση) αρ.570 παρ.1.ΚΠολΔ Οι διάδικοι δεν είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν προτάσεις, εκτός αν προβάλλονται ενστάσεις ως προς το παραδεκτό και το εμπρόθεσμο της αίτησης της αναίρεσης και των πρόσθετων λόγων. Οι διάδικοι καταθέτουν τις προτάσεις τους είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Στα ασφαλιστικά μέτρα δεν υπάρχει παραπομπή στα άρθρα 1 έως 590, αντίθετα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και των ειδικών διαδικασιών 591 επόμενα. Πολυμελές, τακτική, πρωτόδικα ερήμην > 528 ΚΠολΔ > 20 μέρες πριν Πολυμελές, τακτική, ωσει παρών > 528 ΚΠολΔ > 20 μέρες πριν Πολεμελές, τακτική, κατ' αντιμωλία > Πολυμελές, ειδική, πρωτόδικα ερήμην > 528 ΚΠολΔ όπως στην ειδική διαδικασία. Μονομελές, τακτική, κατ' αντιμωλία > Μονομελές, τακτική, ερήμην Μονομελές, ειδική, κατ' αντιμωλία Μονομελές, ειδική, ερήμην > ερήμην, κατ' αντιμωλία, & τακτικές ή ειδικές 591 παρ.1, ενώπιον του ακροατηρίου Επί εφέσεως σε υπόθεση του Ειρηνοδικείου, πρέπει να κατατεθούν προτάσεις, γιατί το 115 λέει για όλα τα δικαστήρια εκτός του ειρηνοδικείου. Στις ειδικές διαδικασίες, αν η απόφαση ήταν πρωτόδικα ερήμην, οι προτάσεις κατατίθενται στο ακροατήριο, για κάθε βαθμό δικαστηρίου, ακόμη και στο εφετείο ΑΠ 293/2005. Αν ο διάδικος δεν καταθέσει προτάσεις, όταν οφείλει, ερημοδικεί, και στο Εφετείο η έφεση απορριπτεται ως ανυποστήρικτη άρ.524 παρ.3 ΚΠολΔ 168/2006 Εφ.Δωδεκανήσου

Κατάθεση προσθήκης σε προτάσεις στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Είδος διαδικασίαςΔικαστήριοΠροθεσμία κατάθεσηςΣχετικές διατάξεις
Στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο
Προθεσμία κατάθεσηςΣχετικές διατάξεις
Επί πρωτόδικης απόφασης κατ' αντιμωλία, μέχρι τις 12:00 την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη συζήτηση άρ.524 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.524 παρ.2 ΚΠολΔ έγγραφο Εφετείου Αθηνών
Επί πρωτόδικης ερήμην απόφασης, όπως στην αντίστοιχη πρωτόδικη διαδικασία άρ.524 παρ.1 ΚΠολΔ ενημερωτικό σημείωμα Εφετείου Αθηνών
Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ;

Προθεσμία άσκησης έφεσης

Περισσότερα για την προθεσμία άσκησης έφεσης.

Αργίες - μη εργάσιμες ημέρες

Το Σάββατο είναι μη εργάσιμη ημέρα, για τις προθεσμίες που θέτει ο ΚΠολΔ άρ.144 παρ.3 ΚΠολΔ. Το Σάββατο είναι μη εργάσιμη ημέρα, για τις προθεσμίες σε εργάσιμες ημέρες που θέτει ο νόμος και απαιτούν τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επιχείρησης διαδικαστικών πράξεων ΑΠ 419/2005.

Αναστολή προθεσμιών τον Αύγουστο

Από την 1η Αυγούστου έως και 31η Αυγούστου αναστέλλονται οι προθεσμίες των άρ.503 ΚΠολΔ, άρ.518 παρ.1, άρ.545 παρ.1 και παρ.2, άρ.564 παρ.1 και παρ.2, άρ.153, άρ.632 παρ.1, άρ.633 παρ.2, άρ.715 παρ.5, άρ.729 παρ.5, άρ.847 παρ.1, άρ.926 παρ.2, άρ.943 παρ.4, άρ.955, άρ.966 παρ.2 και παρ.3, άρ.971 παρ.1, άρ.973, άρ.974, άρ.979 παρ.2, άρ.985 παρ.1, άρ.986, άρ.988 παρ.1, άρ.995 ΚΠολΔ άρ.147 παρ.2 ΚΠολΔ. Για τις αγωγές ειδικής διαδικασίας που κατατίθενται από 01-01-2016 και μετά, η προθεσμία αναψηλάφησης κατά το άρ.598 ΚΠολΔ αναστέλλεται από 1η Αυγούστου έως και 31η Αυγούστου άρ.147 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.598 ΚΠολΔ άρ.1 άρ.πρώτο ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τέταρτο ν.4335/2015 άρ.1 άρ.ένατο παρ.2 ν.4335/2015.

Παραγραφή

Περισσότερα για την παραγραφή.

Ποινικές προθεσμίες

Προθεσμία υποβολής έγκλησης

Περισσότερα για την προθεσμία υποβολής έγκλησης.

Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων

Περισσότερα για την προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων σε ποινική υπόθεση.

Παραγραφή ποινικού αδικήματος

Περισσότερα για την παραγραφή ποινικού αδικήματος.