Προθεσμίες

Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων & προσθήκης

Αν το δικόγραφο κατατέθηκε
Η συζήτηση διεξάγεται
Η υπόθεση συζητείται στο
H διαδικασία κατά την οποία εισάχθηκε το δικόγραφο είναι ητωντης
Η ειδική διαδικασία αφορά σε
ανταγωγήανταίτηση με τις προτάσεις
Το δικαστήριο ενεργεί ως
Η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε
Το ΕιρηνοδικείοΠολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση γαμικών διαφορών άρ.17 περ.1 ΚΠολΔ άρ.592 παρ.1 ΚΠολΔ. Το ΕιρηνοδικείοΠολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων άρ.17 περ.1 ΚΠολΔ άρ.614 παρ.1 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών από πιστωτικούς τίτλους άρ.636 ΚΠολΔ άρ.635 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση μισθωτικών διαφορών και διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους άρ.14 παρ.1 περ.β ΚΠολΔ άρ.15 περ.1 ΚΠολΔ άρ.16 περ.1 ΚΠολΔ άρ.17 περ.3 ΚΠολΔ άρ.647 παρ.2 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών από αμοιβές για παροχή εργασίας άρ.677 περ.1 ΚΠολΔ άρ.15 περ.11 ΚΠολΔ άρ.16 περ.7 ΚΠολΔ άρ.677 περ.2 ΚΠολΔ άρ.16 περ.8 ΚΠολΔ άρ.677 περ.3 ΚΠολΔ άρ.15 περ.12 ΚΠολΔ άρ.16 περ.11 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση ασφάλισής του άρ.14 παρ.1 περ.α ΚΠολΔ άρ.16 περ.12 ΚΠολΔ άρ.681 Α ΚΠολΔ. Το ΕιρηνοδικείοΠολυμελές Πρωτοδικείο είναι αναρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών που αφορούν σε διατροφή ή επιμέλεια τέκνων άρ.17 περ.2 ΚΠολΔ άρ.681 Β ΚΠολΔ. Το Μονομελές ΠρωτοδικείοΠολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση μικροδιαφορών άρ.466 παρ.1 ΚΠολΔ. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση αυτοτελών αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων άρ.683 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.683 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.684 ΚΠολΔ άρ.686 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ.
Υποθετικά, κατά το γράμμα του νόμου:

Κατάθεση προτάσεων

Ο διάδικος δεν υποχρεούται να καταθέσει προτάσεις άρ.592 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.614 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.635 ΚΠολΔ άρ.643 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.647 ΚΠολΔ άρ.663 ΚΠολΔ άρ.677 ΚΠολΔ άρ.681 Α ΚΠολΔ άρ.681 Β παρ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Δ παρ.1 ΚΠολΔ άρ.649 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.666 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.679 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.739 ΚΠολΔ άρ.741 ΚΠολΔ άρ.115 παρ.3 ΚΠολΔ ΑΠ 956/2007 153/2011 Εφ.Πειραιώς 254/2003 Μον.Πρ.Ξάνθης (εκουσίας) 4051/2009 Μον.Πρ.Αθηνών (εκουσίας).
Μπορεί, αν θέλει, Πρέπει να καταθέσει προτάσεις το αργότερο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης το αργότερο έως την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη δικάσιμο της υπόθεσης μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής άρ.528 ΚΠολΔ άρ.592 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.614 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.635 ΚΠολΔ άρ.647 ΚΠολΔ άρ.663 ΚΠολΔ άρ.677 ΚΠολΔ άρ.681 Α ΚΠολΔ άρ.681 Β παρ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Δ παρ.1 ΚΠολΔ άρ.524 παρ.2 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 περ.β ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 περ.γ ΚΠολΔ άρ.686 παρ.5 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.691 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.739 ΚΠολΔ άρ.741 ΚΠολΔ άρ.759 παρ.4 ΚΠολΔ άρ.466 ΚΠολΔ άρ.468 παρ.1 εδ.3 ΚΠολΔ άρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.238 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.748 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.4 εδ.3 ΚΠολΔ άρ.281 ΚΠολΔ ΑΠ 293/2005 215/2008 Εφ.Αθηνών.
Σε δύσκολες υποθέσεις, ο Ειρηνοδίκηςδικαστής μπορεί να υποχρεώσει τους διαδίκους να καταθέσουν προτάσεις άρ.592 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.614 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.663 ΚΠολΔ άρ.677 ΚΠολΔ άρ.681 Α ΚΠολΔ άρ.681 Β παρ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Δ παρ.1 ΚΠολΔ άρ.666 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.679 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.739 ΚΠολΔ άρ.741 ΚΠολΔ άρ.115 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τους διαδίκους να καταθέσουν προτάσεις άρ.635 ΚΠολΔ άρ.643 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.647 ΚΠολΔ άρ.649 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.691 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ.

Η προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου μέχρι 31η Αυγούστου άρ.147 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.1 ΚΠολΔ.
Αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής, η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους τους διαδίκους άρ.237 παρ.1 εδ.4 ΚΠολΔ.

Κατάθεση προσθήκης

Ο διάδικος μπορεί να καταθέσει προσθήκη στις προτάσεις του το αργότερο μέχρι μέσα σε 15 ημέρες πριν τη δικάσιμο από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων άρ.237 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ.
Από 03-08-2016, η προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου μέχρι 31η Αυγούστου άρ.147 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.2 ΚΠολΔ.
Η προθεσμία τρέχει από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης έως και την προηγούμενη της συζήτησης εργάσιμη άρ.144 παρ.1 ΚΠολΔ 6590/2004 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης 21/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών.
Ο διάδικος μπορεί να καταθέσει προσθήκη στις προτάσεις του μέχρι τις 12:00 την τρίτηόγδοη εργάσιμη ημέρα μετά τη συζήτηση από την τυχόν εξέταση των μαρτύρων, ή μετά την αυτοψία, ή μετά τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση της γνωμοδότησης του πραγματογνώμοναπου τυχόν θα ορίσει το δικαστήριο άρ.238 εδ.3 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 παρ.7 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 περ.δ ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 περ.στ ΚΠολΔ άρ.686 παρ.2 ΚΠολΔ.

Άσκηση ανταγωγήςανταίτησης δια των προτάσεων

Η ανταγωγή δεν επιτρέπεται να ασκηθεί για πρώτη φορά στη δευτεροβάθμια δίκη άρ.525 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ Η ανταγωγήανταίτηση δεν ασκείται παραδεκτά δια των προτάσεων, ασκείται μόνο με χωριστό δικόγραφο άρ.268 παρ.4 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 περ.ζ ΚΠολΔ. Για να είναι παραδεκτή η ανταγωγήανταίτηση δια των προτάσεων, οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης τουλάχιστον 8 εργάσιμες ημέρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη συζήτηση της υπόθεσης το αργότερο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης άρ.592 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.614 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.647 ΚΠολΔ άρ.663 ΚΠολΔ άρ.677 ΚΠολΔ άρ.681 Α ΚΠολΔ άρ.681 Β παρ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Δ παρ.1 ΚΠολΔ άρ.649 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.666 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.679 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Δ παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.681 Β παρ.3 ΚΠολΔ άρ.591 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.268 παρ.4 εδ.2 ΚΠολΔ άρ.268 παρ.4 εδ.3 ΚΠολΔ άρ.115 παρ.3 ΚΠολΔ άρ.34 ΚΠολΔ ΑΠ 1284/2003.
Αν ο ισχυρισμός, επί του οποίου βασίζεται η ανταίτηση, δεν αναπτυχθεί και προφορικά κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, και δεν καταχωρηθεί στα πρακτικά, η ανταίτηση είναι απαράδεκτη 66/2014 Ειρ.Ρόδου (ασφ. μέτρων) 12/2007 Ειρ.Άνδρου (ασφ. μέτρων) 66/2000 Ειρ.Φλώρινας (ασφ. μέτρων).

Στη διαδικασία πιστωτικών τίτλων δεν επιτρέπεται η άσκηση ανταγωγής, εκτός αν η ανταγωγή είναι συναφής με την κύρια αγωγή άρ.641 ΚΠολΔ άρ.662 Β παρ.3 ΚΠολΔ άρ.662 Β παρ.1 ΚΠολΔ άρ.614 περ.8 ΚΠολΔ.

Η προθεσμία τρέχει από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης έως και την προηγούμενη της συζήτησης εργάσιμη άρ.144 παρ.1 ΚΠολΔ 6590/2004 Πολ.Πρ.Θεσσαλονίκης 21/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών.

Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και για τον προσθέτως παρεμβαίνοντα 5267/2007 Εφ.Αθηνών
Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ;

Είδη προθεσμιών

Προπαρασκευαστικές προθεσμίες είναι οι προθεσμίες που τάσσονται (από το νόμο ή το δικαστήριο), και είναι απαραίτητο να παρέλθουν πριν από την ενέργεια ορισμένης πράξης ΑΠ 476/2014 σκέψ.2 ΑΠ 1929/2009. Η διάταξη του άρ.144 παρ.1 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και επί προθεσμιών ενέργειας και επί προπαρασκευαστικών προθεσμιών ΑΠ 1929/2009 άρ.144 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.1 παρ.12 εδ.1 ν.1157/1981. Και αυτό, λόγω της αδιάστικτης διατύπωσης των εν λόγω διατάξεων ΑΠ 476/2014 σκέψ.2 άρ.144 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.1 παρ.12 εδ.1 ν.1157/1981 άρ.241 ΑΚ άρ.242 ΑΚ. Αν η τελευταία ημέρα προθεσμίας ενέργειας ή προπαρασκευαστικής προθεσμίας συμπίπτει προς ημέρα εξαιρετέα ή Σάββατο, δεν υπολογίζεται η ημέρα αυτή, και η προθεσμία λήγει την ίδια ώρα (7:00 μμ) της επόμενης εργάσιμης ημέρας ΑΠ 476/2014 σκέψ.2 ΑΠ 1929/2009. Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες, ανεξάρτητα αν είναι ενέργειας ή προπαρασκευαστικές, υπολογίζονται κατά τη φορά του χρόνου (δηλ. από ένα χρονικό σημείο προς το μέλλον), και όχι αντίθετα προς τη φορά του χρόνου ΑΠ 476/2014 σκέψ.2. Η προπαρασκευαστική προθεσμία έχει για αφετηρία της την ενέργεια που πρέπει να γίνει πριν την προετοιμαζόμενη πράξη ΑΠ 476/2014 σκέψ.2. Η προπαρασκευαστική προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ενέργειας που πρέπει να γίνει πριν την προετοιμαζόμενη πράξη, και όχι αντίστροφα, δηλαδή όχι από την προηγούμενη της ημέρας για την οποία προσδιορίσθηκε να λάβει χώρα η προετοιμαζόμενη πράξη ΑΠ 476/2014 σκέψ.2. Αυτό ισχύει και επί της 30ήμερης προθεσμίας που τάσσεται με τη διάταξη του άρ.569 παρ.2 ΚΠολΔ, για την κατάθεση και την επίδοση του δικογράφου των προσθέτων λόγων αναίρεσης ΑΠ 1929/2009. Αν (με αφετηρία την επομένη της επίδοσης των πρόσθετων λόγων αναίρεσης) η τελευταία (30ή) πριν από τη δικάσιμο της αναίρεσης ημέρα συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα, δεν υπάρχει εμπρόθεσμη άσκηση των λόγων αυτών αναίρεσης, και οι λόγοι αυτοί αναίρεσης απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι ΑΠ 1929/2009 άρ.144 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.577 παρ.2 ΚΠολΔ. Η προθεσμία των 20 ημερών για τις προτάσεις ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και των 15 ημερών για τις σχετικές προσθήκες είναι προπαρασκευαστικές ΑΠ 846/2017 σκέψ.Α. Αν η τελευταία μέρα της προθεσμίας των 20 ημερών για τις προτάσεις ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και των 15 ημερών για τις σχετικές προσθήκες είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, η ημέρα αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της προθεσμίας ΑΠ 846/2017 σκέψ.Α.

Αργίες — μη εργάσιμες ημέρες

Για τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, και λοιπά ΝΠΔΔ, αργίες αποτελούν Για τα δικαστήρια, τις δικαστικές υπηρεσίες, και τους δικαστικούς επιμελητές, αργία αποτελεί και Το Σάββατο είναι μη εργάσιμη ημέρα, για τις προθεσμίες που θέτει ο ΚΠολΔ άρ.144 παρ.3 ΚΠολΔ. Το Σάββατο είναι μη εργάσιμη ημέρα, για τις προθεσμίες σε εργάσιμες ημέρες που θέτει ο νόμος και απαιτούν τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επιχείρησης διαδικαστικών πράξεων ΑΠ 419/2005. Οι αργίες, όπως οι Κυριακές, αποτελούν εξαιρετέες ημέρες ΑΠ 199/2009 σκέψ.1. Στην προθεσμία των 12 εργάσιμων ημερών για την άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης δεν θα υπολογισθούν οι Κυριακές, οι λοιπές αργίες και τα Σάββατα που μεσολαβούν ΑΠ 1634/2002 άρ.979 παρ.2 ΚΠολΔ. Για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, αργία αποτελεί και Για τους εργαζόμενους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Σχολές, αργία αποτελεί και Για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αργία αποτελεί και

Ημιαργίες

Για τους εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, και λοιπά ΝΠΔΔ, ημιαργίες αποτελούν Οι ημιαργίες, όπως η 24η Δεκεμβρίου (παραμονή των Χριστουγέννων), περιλαμβάνονται στις εργάσιμες ημέρες ΑΠ 1634/2002. Και αυτό, γιατί ο όρος "εργάσιμη ημέρα" δεν μπορεί παρά να νοηθεί και σε σχέση με τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επιχείρησης διαδικαστικών πράξεων που απευθύνονται στο δικαστήριο ΑΠ 1634/2002.

Αναστολή προθεσμιών

Αναστολή προθεσμιών τον Αύγουστο

Από την 1η Αυγούστου έως και 31η Αυγούστου αναστέλλονται οι προθεσμίες των άρ.503 ΚΠολΔ, άρ.518 παρ.1, άρ.545 παρ.1 και παρ.2, άρ.564 παρ.1 και παρ.2, άρ.153, άρ.632 παρ.1, άρ.633 παρ.2, άρ.715 παρ.5, άρ.729 παρ.5, άρ.847 παρ.1, άρ.926 παρ.2, άρ.943 παρ.4, άρ.955, άρ.966 παρ.2 και παρ.3, άρ.971 παρ.1, άρ.973, άρ.974, άρ.979 παρ.2, άρ.985 παρ.1, άρ.986, άρ.988 παρ.1, άρ.995 ΚΠολΔ άρ.147 παρ.2 ΚΠολΔ. Για τις αγωγές ειδικής διαδικασίας που κατατίθενται από 01-01-2016 και μετά, η προθεσμία αναψηλάφησης κατά το άρ.598 ΚΠολΔ αναστέλλεται από 1η Αυγούστου έως και 31η Αυγούστου άρ.147 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.598 ΚΠολΔ άρ.1 άρ.πρώτο ν.4335/2015 άρ.1 άρ.τέταρτο ν.4335/2015 άρ.1 άρ.ένατο παρ.2 ν.4335/2015.

Αναστολή προθεσμιών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (13-03-2020 έως και 31-05-2020) δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων άρ.74 παρ.1 εδ.1 v.4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30-05-2020). Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη απο τον νόμο προθεσμία άρ.74 παρ.1 εδ.2 v.4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30-05-2020). Οι προθεσμίες του άρ.215 παρ.2 ΚΠολΔ, του άρ.237 παρ.1 ΚΠολΔ, του άρ.237 παρ.2 ΚΠολΔ, του άρ.238 ΚΠολΔ, οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών (πλην των προθεσμιών του άρ.934 ΚΠολΔ), των ένδικων μέσων και πρόσθετων λόγων δεν συμπληρώνονται αν δεν παρέλθουν επιπλέον 30 ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους άρ.74 παρ.1 εδ.3 v.4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30-05-2020). Ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από 16-10-2020 έως και 24-10-2020 και ώρα 05:59, Ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, από 23-10-2020 έως και 24-10-2020 και ώρα 05:59, Ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Καστοριάς, από 24-10-2020 και ώρα 06:00 έως και 25-10-2020, Ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Καστοριάς, από 26-10-2020 έως και 29-10-2020 και ώρα 05:59, Ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων και Σερρών, από 29-10-2020 και ώρα 06:00 έως και 30-10-2020 και ώρα 05:59, Ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Ροδόπης και Λάρισας, από 30-10-2020 και ώρα 06:00 έως και 06-11-2020, Ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Σερρών, από 30-10-2020 και ώρα 06:00 έως και 03-11-2020 και ώρα 05:59, Ενώπιον των δικαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Σερρών, από 03-11-2020 και ώρα 06:00 έως και 07-11-2020 και ώρα 05:59, Από 07-11-2020 και ώρα 06:00 έως και 30-11-2020 και ώρα 05:59, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, Από 07-11-2020 και ώρα 06:00 έως και 16-11-2020, ειδικά για τα δικαστήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Ροδόπης και Λάρισας, Από 07-11-2020 και ώρα 06:00 έως και 27-11-2020, ειδικά για τα δικαστήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Σερρών, Από 30-11-2020 και ώρα 06:00 έως και 07-12-2020 και ώρα 05:59, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, Από 07-12-2020 και ώρα 06:00 έως και 13-12-2020 και ώρα 05:59, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, Από 13-12-2020 και ώρα 06:00 έως και 15-12-2020 και ώρα 05:59, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, Από 15-12-2020 και ώρα 06:00 έως και 03-01-2021 και ώρα 05:59, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, Από 03-01-2021 και ώρα 06:00 έως και 11-01-2021 και ώρα 05:59, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, Από 11-01-2021 και ώρα 06:00 έως και 18-01-2021 και ώρα 05:59, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, Από 18-01-2021 και ώρα 06:00 έως και 25-01-2021 και ώρα 05:59, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, Από 25-01-2021 και ώρα 06:00 έως και 01-02-2021 και ώρα 06:00, ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, Κατά μια άποψη, αν η υπόθεση συζητήθηκε εντός χρονικού διαστήματος αναστολής δικών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, Το χρονικό διάστημα από 07-11-2020 έως και 05-04-2021 (προηγούμενη ημέρα της σύμφωνα με τον νόμο ημέρας λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων) δεν υπολογίζεται για τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες που είχαν ανασταλεί δυνάμει της ΠΝΠ.11-03-2020 και του άρ.2 ν.4682/2020 άρ.25 ν.4792/2021 άρ.28 ν.4792/2021 (ΦΕΚ Α 54/09-04-2021) άρ.83 παρ.1 περ.α ν.4790/2021 άρ.124 ν.4790/2021 (ΦΕΚ Α 48/31-03-2021) άρ.11 ΠΝΠ.11-03-2020 (ΦΕΚ Α 55/11-03-2020) άρ.2 v.4682/2020 (ΦΕΚ Α 76/03-04-2020) άρ.14 παρ.1 ΚΥΑ.18877/26-03-2021 (ΦΕΚ Β 1194/27-03-2021). Και αυτό, κατά το γράμμα του νόμου, καθώς στη διάταξη του άρ.25 ν.4792/2021 αναφέρεται ρητά ως χρόνος λήξης του μέτρου της αναστολής η 06-04-2021, παρότι το μέτρο της αναστολής βάσει της ΚΥΑ.18877/26-03-2021 έληξε στις 06:00 της 05-04-2021, και η 05-04-2021 όφειλε να θεωρηθεί εργάσιμη για τα δικαστήρια, με ισχύ της αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών έως και 04-04-2021 άρ.14 παρ.1 ΚΥΑ.18877/26-03-2021 (ΦΕΚ Β 1194/27-03-2021).

Δικαστικές διακοπές

Οι δικαστικές διακοπές διαρκούν από 1 Ιουλίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους άρ.11 παρ.2 ν.1756/1988. Για το έτος 2020, οι δικαστικές διακοπές διαρκούν από 15 Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου άρ.18 ν.4684/2020 άρ.19 ν.4684/2020 (ΦΕΚ Α 86/25-04-2020). Για το έτος 2021, οι δικαστικές διακοπές διαρκούν από 1 Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου άρ.26 ν.4792/2021 άρ.28 ν.4792/2021 (ΦΕΚ Α 54/09-04-2021).

Προθεσμία άσκησης έφεσης

Περισσότερα για την προθεσμία άσκησης έφεσης ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου.

Παραγραφή

Περισσότερα για την παραγραφή.

Προθεσμίες για ποινικές υποθέσεις

Προθεσμία υποβολής έγκλησης

Περισσότερα για την προθεσμία υποβολής έγκλησης.

Παραγραφή ποινικού αδικήματος

Περισσότερα για την παραγραφή ποινικού αδικήματος.

Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων

Περισσότερα για την προθεσμία άσκησης έφεσης ενώπιον ποινικού δικαστηρίου.