Συκοφαντική δυσφήμηση

Αν κάποιος ισχυριστεί ή διαδώσει για κάποιον άλλον ενώπιον τρίτου ψευδές γεγονός, το οποίο μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου, και ο υπαίτιος γνώριζε ότι το γεγονός είναι ψευδές, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών άρ.363 εδ.1 ΠΚ άρ.362 εδ.1 ΠΚ. Μαζί με τη φυλάκιση μπορεί να επιβληθεί και χρηματική ποινή άρ.363 εδ.1 υποεδ.2 ΠΚ, και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων άρ.363 εδ.2 ΠΚ άρ.63 ΠΚ. Η συκοφαντική δυσφήμηση αποτελεί πλημμέλημα άρ.363 εδ.1 ΠΚ άρ.18 εδ.2 ΠΚ. Η συκοφαντική δυσφήμηση διώκεται, κατά κανόνα, κατ' έγκληση άρ.368 παρ.1 εδ.1 ΠΚ άρ.363 ΠΚ. Περισσότερα για το παράβολο έγκλησης. Αν ο δικαιούχος της έγκλησης δεν υποβάλει την έγκληση μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση της πράξης που τελέσθηκε και του προσώπου που την τέλεσε, ή έστω ενός συμμετόχου, το αξιόποινο της πράξης εξαλείφεται 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.117 παρ.1 ΠΚ. Σε περίπτωση συκοφαντικής δυσφήμησης, δυσφήμησης ή εξύβρισης, ακόμα και αν τελούνται δια του τύπου, αν δεν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, δεν ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου άρ.417 εδ.2 ΚΠοινΔ άρ.32 ν.4596/2019 άρ.363 ΠΚ άρ.362 ΠΚ άρ.361 ΠΚ. Το δικαστήριο, ή το συμβούλιο, οφείλει να ελέγξει κατά σειρά προτεραιότητας, αν οι ισχυρισμοί αποτελούν συκοφαντική δυσφήμηση, απλή δυσφήμηση ή ότι ενέχουν σκοπό εξύβρισης 1568/1997 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν αποφανθεί αρνητικά όσον αφορά τη συκοφαντική δυσφήμηση, θα προχωρήσει στη στάθμιση των ισχυρισμών ως απλής δυσφήμησης ή εξύβρισης 1568/1997 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Θα συμβουλευτείτε τον ΠΚ;

Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση

H αντικειμενική υπόσταση της συκοφαντικής δυσφήμησης στοιχειοθετείται όταν: Η υποκειμενική υπόσταση της συκοφαντικής δυσφήμησης στοιχειοθετείται όταν:

Ισχυρισμός ή διάδοση

Ισχυρισμός υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος ανακοινώνει το γεγονός ως δική του πεποίθηση, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκε η πεποίθηση 964/2010 Ποιν.Τμ.. Διάδοση υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος μεταδίδει περαιτέρω ισχυρισμό άλλου προσώπου περί γεγονότος, χωρίς να υιοθετεί τον εν λόγω ισχυρισμό 964/2010 Ποιν.Τμ.. Η διάδοση μπορεί να γίνει και με μετάδοση από τον κατηγορούμενο, δια του τύπου, ισχυρισμού άλλου προσώπου σχετικά με τρίτο 964/2010 Ποιν.Τμ.. Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου μπορεί να γίνει και με την ανάρτηση - επικόλληση διαφημιστικού φυλλαδίου με δυσφημιστικούς ισχυρισμούς 2515/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η καταχώριση στο internet κειμένου με δυσφημιστικά γεγονότα δεν στοιχειοθετεί αδίκημα τελούμενο δια του Τύπου 192/2017 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Τρίτος στη συκοφαντική δυσφήμηση

Ο ισχυρισμός μπορεί να γίνει και με την κατάθεση αγωγής στη γραμματεία του δικαστηρίου 1362/2000 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν η συκοφαντική δυσφήμηση γίνει με κατάθεση αγωγής, τρίτοι που λαμβάνουν γνώση του ισχυρισμού είναι οι υπάλληλοι της γραμματείας του δικαστηρίου, οι δικαστές ή και άλλα πρόσωπα 1362/2000 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ως τρίτος, ενώπιον του οποίου γίνεται ο ισχυρισμός ή η διάδοση, θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή αρχή, όπως ο γραμματέας δικαστηρίου, ο δικαστικός επιμελητής, οι δικαστές, οι εισαγγελείς κλπ. 1264/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ., που έλαβαν γνώση του συκοφαντικού ισχυρισμού ή της διάδοσης 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν η συκοφαντική δυσφήμηση γίνει με κατάθεση αγωγής από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά εντολή του πελάτη του, ο δικηγόρος δεν γίνεται φορέας των ισχυρισμών 1362/2000 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ο δικηγόρος δεν έχει ευθύνη για παραβάσεις συκοφαντικής δυσφήμησης που τελεί με τη σύνταξη αγωγών, προτάσεων, μηνύσεων κλπ., που συντάσσονται με εντολή του πελάτη του και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της εντολής του, εφόσον μάλιστα δεν γνωρίζει την αναλήθεια αυτών που εκθέτει και αυτά ήταν αναγκαία για την υπεράσπιση του εντολέα του 755/1997 ΑΠ Συμβούλιο 761/1988 ΑΠ Συμβούλιο. Αν όμως ο δικηγόρος δεν ενήργησε απλά ως νομικός παραστάτης του πελάτη του, αλλά χειρίστηκε την υπόθεση σαν δική του, (πχ. λόγω συγγένειας με τον πελάτη και προσωπικής ανάμειξης στην υπόθεση του πελάτη του 241/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.), το δικαστήριο δύναται να δεχθεί ότι ο δικηγόρος ευθύνεται και ως ηθικός αυτουργός για τις πράξεις του πελάτη του 241/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν η συκοφαντική δυσφήμηση τελέστηκε με εξώδικο που επιδόθηκε, και ο δικαστικός επιμελητής έλαβε γνώση του περιεχομένου του εξωδίκου, τρίτος είναι και ο δικαστικός επιμελητής που επέδωσε το εξώδικο και έλαβε γνώση του περιεχομένου του 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Γεγονός πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου

Ως τιμή νοείται το αγαθό όνομα, η εκτίμηση που απολαμβάνει το άτομο στην κοινωνία με βάση την ηθική αξία που έχει συνεπεία εκπληρώσεως απ' αυτό των ηθικών και νομικών κανόνων 171/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ως υπόληψη νοείται το αγαθό όνομα, η εκτίμηση που απολαμβάνει το άτομο στην κοινωνία με βάση την κοινωνική αξία του συνεπεία των ιδιοτήτων και ικανοτήτων που έχει για την εκπλήρωση των ιδιαίτερων κοινωνικών του έργων ή του επαγγέλματός του 171/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ως γεγονός πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου θεωρείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου, το οποίο ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ. 2515/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ., το οποίο υποπίπτει στις αισθήσεις και μπορεί να αποδειχθεί, το οποίο αντίκειται στον νόμο, την ηθική και την ευπρέπεια, το οποίο προσάπτεται σε ορισμένο πρόσωπο με συνέπεια να επέρχεται εμφανής υποτίμηση της τιμής και της υπόληψής του 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ως γεγονός πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου θεωρείται και κάθε συγκεκριμένη συμπεριφορά ή σχέση προσώπου, αναφερόμενη στο παρελθόν ή το παρόν 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ. 2515/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ., εφόσον συνάπτεται άμεσα με κάτι που έχει συμβεί 964/2010 Ποιν.Τμ., η οποία προσάπτεται σε ορισμένο πρόσωπο με συνέπεια να επέρχεται εμφανής υποτίμηση της τιμής και της υπόληψής του 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Στην έννοια του γεγονότος είναι δυνατόν να υπαχθούν και η έκφραση γνώμης ή αξιολογικής κρίσης και χαρακτηρισμοί, όταν συνδέονται και σχετίζονται με συγκεκριμένα περιστατικά που συνιστούν γεγονός κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικώς να προσδιορίζουν την ποσοτική και ποιοτική του βαρύτητα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση να συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας του θιγόμενου 964/2010 Ποιν.Τμ.. Απλές κρίσεις, γνώμες ή χαρακτηρισμοί που ενέχουν αμφισβήτηση, κατά την κοινή αντίληψη της κοινωνικής ή ηθικής αξίας του παθόντος ή εκδήλωση καταφρόνησης ή ονειδισμού αυτού, χωρίς να συνδέονται με συγκεκριμένο γεγονός, είναι δυνατόν να θεμελιώσουν το έγκλημα της εξύβρισης 964/2010 Ποιν.Τμ.. Ψευδείς ισχυρισμοί που εμφανίζουν δικηγόρο ότι παρανομεί εις βάρος των πελατών του, για προσωπικό του όφελος, μπορούν να στοιχειοθετήσουν συκοφαντική δυσφήμηση 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ψευδείς ισχυρισμοί που αφήνουν να εννοηθεί ότι δικηγόρος απειλεί τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα πελάτη του μπορούν να στοιχειοθετήσουν συκοφαντική δυσφήμηση 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Ψευδές γεγονός

Αν το γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη αποδεικνύεται αληθές, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης 964/2010 Ποιν.Τμ. άρ.366 παρ.1 εδ.1 ΠΚ άρ.363 εδ.1 ΠΚ άρ.362 ΠΚ. Αν το γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη αποδεικνύεται αληθές, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απλής δυσφήμησης 964/2010 Ποιν.Τμ. άρ.366 παρ.1 εδ.1 ΠΚ άρ.362 ΠΚ. Αν το γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη δεν αποδεικνύεται ότι είναι ψευδές, και υπάρχουν αμφιβολίες για την αλήθεια ή αναλήθεια αυτού, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης 1228/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ. άρ.363 εδ.1 ΠΚ άρ.362 ΠΚ. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την αλήθεια του γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη, στοιχειοθετείται, συντρεχόντων και των λοιπών όρων, το αδίκημα της δυσφήμησης 964/2010 Ποιν.Τμ.. Αν επιτρέπεται η απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη, και ο κατηγορούμενος δεν δηλώσει εγγράφως στον εγκαλούντα και στον εισαγγελέα ότι θέλει να αποδείξει την αλήθεια του γεγονότος με μάρτυρες και τα ονόματα των μαρτύρων, και προτείνει τον αυτοτελή ισχυρισμό ότι το γεγονός είναι αληθές, ο αυτοτελής ισχυρισμός προτείνεται απαράδεκτα 1228/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ. άρ.363 ΠΚ άρ.366 παρ.1 ΠΚ άρ.326 παρ.3 ΚΠοινΔ άρ.361 ΚΠοινΔ. Στην ίδια περίπτωση, αν ο κατηγορούμενος προτείνει την εξέταση μάρτυρα για την απόδειξη της αλήθειας του γεγονότος, το αίτημα εξέτασης του μάρτυρα είναι απαράδεκτο 1228/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ. άρ.363 ΠΚ άρ.366 παρ.1 ΠΚ άρ.326 παρ.3 ΚΠοινΔ άρ.361 ΚΠοινΔ. Η επίδοση της έγγραφης δήλωσης αυτής πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη δίκη, με εξαίρεση την προσβολή της τιμής μάρτυρα ενώπιον του δικαστηρίου 1228/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ. άρ.326 παρ.3 ΚΠοινΔ άρ.361 ΚΠοινΔ.

Γνώση του ψεύδους του γεγονότος

Αν ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι ο ισχυρισμός είναι αληθής, δεν στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση 964/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ. 513/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε ότι το γεγονός είναι ψευδές, δεν στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση 389/2016 ΑΠ. Αν ο κατηγορούμενος έχει αμφιβολίες για το ψεύδος του γεγονότος, δεν στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση 389/2016 ΑΠ. Αν ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι ο ισχυρισμός είναι αληθής, δύναται να στοιχειοθετείται απλή δυσφήμηση 964/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε ότι το γεγονός είναι ψευδές, δύναται να στοιχειοθετείται απλή δυσφήμηση 389/2016 ΑΠ. Αν ο κατηγορούμενος έχει αμφιβολίες για το ψεύδος του γεγονότος, δύναται να στοιχειοθετείται απλή δυσφήμηση 389/2016 ΑΠ. Η πεποίθηση του κατηγορουμένου ότι το γεγονός που ισχυρίζεται ή διαδίδει είναι αληθές δεν αποκλείει τον δόλο περί απλής δυσφήμησης, αν γνώριζε ότι τα όσα έλεγε ήταν ικανά να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του προσώπου στο οποίο αφορούν 239/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Επί συκοφαντικής δυσφήμησης, αν ο δράστης, σε κατάθεσή του ενώπιον του ανακριτή, αναφέρεται και προσεπιβεβαιώνει προηγούμενη κατάθεσή του η οποία περιείχε συκοφαντικούς ισχυρισμούς, χρόνος έναρξης της παραγραφής της καινούριας συκοφαντικής δυσφήμησης είναι ο χρόνος προσεπιβεβαίωσης της προηγούμενης κατάθεσης 1334/2007 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Συρροή ή κατ' εξακολούθηση έγκλημα

"Έγκλημα κατ' εξακολούθηση" είναι το έγκλημα που τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες ομοειδείς πράξεις που απέχουν χρονικά μεταξύ τους και κάθε μια από αυτές προσβάλλει το ίδιο έννομο αγαθό και περιέχουν πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, συνδέονται δε μεταξύ τους με την ίδια απόφαση για την εκτέλεσή τους 506/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το αν περισσότερες πράξεις του ίδιου ατόμου θεωρούνται ως ένα κατ' εξακολούθηση έγκλημα ή αν πρόκειται για πραγματική συρροή καταλείπεται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 308/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Αυτοτελής ισχυρισμός διαφύλαξης δικαιώματος ή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος

Ο άδικος χαρακτήρας της απλής δυσφήμησης ή εξύβρισης αίρεται και όταν η εκδήλωση που προσβάλλει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου γίνεται για τη διαφύλαξη δικαιώματος του δράστη ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, αν η εκδήλωση αυτή αποτελεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το επιβαλλόμενο και αντικειμενικά αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη του δικαιώματος ή την ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, χωρίς τη χρήση του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η προστασία τους με άλλον τρόπο, και ο δράστης κινήθηκε στη προσβλητική εκδήλωση αποκλειστικά προς τον σκοπό αυτό 964/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η συκοφαντική δυσφήμηση δεν δικαιολογείται από το δικαιώμα ενάσκησης κριτικής ή εκτέλεσης νομίμου καθήκοντος 1568/1997 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι η απλή δυσφήμηση ή η εξύβριση στην οποία προέβη έγιναν για τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, και για τον λόγο αυτό δεν είναι άδικες πράξεις, αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. 1707/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.367 παρ.1 ΠΚ άρ.367 παρ.2 ΠΚ άρ.362 ΠΚ άρ.361 παρ.1 ΠΚ. Αν ο κατηγορούμενος προβάλλει ισχυρισμό ότι προέβει σε απλή δυσφήμηση ή εξύβριση για τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, και από τις σχετικές πράξεις του κατηγορουμένου στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση (με διάδοση ή ισχυρισμό ενώπιον τρίτου ψευδούς ισχυρισμού, εν γνώσει του ψεύδους), ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου δεν είναι νόμιμος 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. 1707/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.367 παρ.1 ΠΚ άρ.367 παρ.2 ΠΚ άρ.363 ΠΚ άρ.362 ΠΚ άρ.361 παρ.1 ΠΚ. Αν ο ισχυρισμός που προβάλλει ο κατηγορούμενος δεν είναι νόμιμος, το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να προβεί σε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την απόρριψή του 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. 1707/2009 ΑΠ Ποιν.τμ..

Αναστολή ποινικής δίωξης

Αν έχει ασκηθεί έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση, και το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο ύποπτος συκοφαντικής δυσφήμησης είναι αξιόποινη πράξη άλλου, και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη του άλλου, η δίκη για τη συκοφαντική δυσφήμηση αναστέλλεται μέχρι το τέλος της ποινικής δίωξης για την αξιόποινη πράξη του άλλου άρ.366 παρ.2 εδ.1 υποεδ.1 ΠΚ. Αν ο άλλος αθωωθεί αμετάκλητα (με αθωωτική απόφαση η οποία στηρίζεται στο ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την αξιόποινη πράξη άρ.366 παρ.2 εδ.1 υποεδ.2 ΠΚ ή με απαλλακτικό βούλευμα), παράγεται νόμιμο αμάχητο τεκμήριο για την αναλήθεια των γεγονότων τα οποία συνιστούν το περιεχόμενο της πράξης που του αποδίδονταν 755/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το νόμιμο αμάχητο τεκμήριο έχει την έννοια ότι δεν είναι επιτρεπτή η επάνοδος και εκ νέου έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας των ίδιων γεγονότων, τα οποία συνιστούν το περιεχόμενο της πράξης της συκοφαντικής δυσφήμησης 755/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν ο άλλος καταδικαστεί αμετάκλητα, παράγεται νόμιμο αμάχητο τεκμήριο για την αλήθεια των γεγονότων τα οποία συνιστούν το περιεχόμενο της πράξης που του αποδίδονταν 755/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το αμάχητο αυτό τεκμήριο δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής σε άλλα εγκλήματα, όπως αυτό της ψευδούς καταμήνυσης για το ψευδές της καταμηνυθείσας πράξης 755/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ. 210/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ. ή της ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης για το ψευδές της πράξης την οποία αφορούσε η κατάθεση 210/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ. ή της ψευδορκίας για το ψευδές της πράξης την οποία αφορούσε η κατάθεση 210/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα, και δεν δεσμεύεται από την αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση για την πράξη συκοφαντικής δυσφήμησης που είχε αποδοθεί στον άλλο, όταν κρίνει επί άλλου εγκλήματος, όπως επί ψευδούς καταμήνυσης 755/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ. ή ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης 210/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ. ή ψευδορκίας 210/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος

Αν το κλητήριο θέσπισμα περιλαμβάνει τα ψευδή γεγονότα, και δεν περιλαμβάνει τα αληθή γεγονότα, το κλητήριο θέσπισμα δεν είναι άκυρο από μόνο τον λόγο αυτό 918/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ. 1264/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Περιεχόμενο ποινικής απόφασης για συκοφαντική δυσφήμηση

Άμεσος δόλος υπάρχει όταν ο δράστης τελεί την πράξη εν γνώσει ορισμένου περιστατικού 1183/2017 ΑΠ Ποιν.Τμ. σκέψ.III. Υπερχειλής δόλος υπάρχει όταν ο δράστης τελεί την πράξη με σκοπό επέλευσης συγκεκριμένου εγκληματικού αποτελέσματος 1183/2017 ΑΠ Ποιν.Τμ. σκέψ.III. Η ύπαρξη άμεσου δόλου, όπου αυτός απαιτείται από τον νόμο για τη στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης εγκλήματος, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση με παράθεση περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, αλλιώς υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ύπαρξη του στοιχείου αυτού και ιδρύεται λόγος αναίρεσης 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η αιτιολογία αυτή ενυπάρχει στην απόφαση, αν κατά τις παραδοχές της απόφασης, ο σχετικός με το ψευδές γεγονός ισχυρισμός του δράστη θεμελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ιδίου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων, σχετικών με τη γνώση, περιστατικών 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η ύπαρξη υπερχειλούς δόλου, όπου αυτός απαιτείται από τον νόμο για την στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης εγκλήματος, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση με παράθεση περιστατικών που δικαιολογούν τον σκοπό επέλευσης του εγκληματικού αποτελεσματος, αλλιώς υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ύπαρξη του στοιχείου αυτού και ιδρύεται λόγος αναίρεσης 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η αιτιολογία αυτή ενυπάρχει στην απόφαση, αν κατά τις παραδοχές της απόφασης, ο σχετικός με το ψευδές γεγονός ισχυρισμός του δράστη θεμελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ιδίου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων, σχετικών με τη γνώση, περιστατικών 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν γεγονότα διαλαμβάνονταν σε εξώδικο που επιδόθηκε, και η απόφαση κάνει δεκτό ότι με τα αναγραφόμενα στο εξώδικο τελέστηκε συκοφαντική δυσφήμηση, και ο συντάκτης του εξωδίκου είχε προσωπική αντίληψη για τα γεγονότα αυτά, η απόφαση δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει ειδική αιτιολογία για το πώς προκύπτει η γνώση του ψεύδους των περιστατικών από τον δράστη 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Αγωγή βάσει συκοφαντικής δυσφήμησης

Αν υπάρχει ηθική βλάβη του ενάγοντος, και υπάρχει υπαιτιότητα του εναγομένου σε αυτή, είτε από δόλο είτε από αμέλεια, γεννάται υποχρέωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης 2/2008 ΑΠ Πλήρη.Ολομέλεια. Αν κάποιος, από πρόθεση ή από αμέλεια, διαπράττει συκοφαντική δυσφήμηση, είτε γνωρίζοντας είτε υπαιτίως αγνοώντας την αναλήθεια των γεγονότων, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον άλλο 389/2016 ΑΠ. Ως αστικό αδίκημα, η δυσφήμηση θεμελιώνεται υποκειμενικώς και σε απλή αμέλεια του δράστη 389/2016 ΑΠ. Επί περισσότερων συκοφαντικών ισχυρισμών δύναται να επιδικαστεί ένα κονδύλιο χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης 1509/2014 ΑΠ. Αν η δυσφημιστική ή εξυβριστική συμπεριφορά και γενικώς η προσβολή της προσωπικότητας συγκροτείται από ένα σύνολο εκδηλώσεων, οι οποίες συνιστούν λογικώς ενιαίο βιοτικό συμβάν, και ο ενάγων αιτείται με την αγωγή του μια ενιαία σχετική αξίωση για την αποκατάσταση της περιουσιακής του ζημίας ή την ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης από την προσβολή, αποτιμώντας την αξίωση σε ένα μόνο συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, η αγωγή δεν είναι αόριστη από μόνο το ότι ο ενάγων δεν προσδιορίζει στο δικόγραφο της αγωγής το ποσό που απαιτούνταν ως αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης από κάθε επιμέρους προσβολή της προσωπικότητάς του 14/2007 ΑΠ. Αν η δυσφημιστική ή εξυβριστική συμπεριφορά και γενικώς η προσβολή της προσωπικότητας συγκροτείται από ένα σύνολο εκδηλώσεων, οι οποίες συνιστούν λογικώς ενιαίο βιοτικό συμβάν, και κάποιες εκδηλώσεις έγιναν δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, γεννώντας διαφορά που εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία του άρ.681 Δ ΚΠολΔ, και άλλες εκδηλώσεις έγιναν με οποιοδήποτε άλλο μέσο, γεννώντας διαφορά που εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία ως ίσχυε πριν τον ν.2915/2001, και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση είναι καθ' ύλην αρμόδιο και για τα δύο είδη διαφορών, δεν προκαλείται ακυρότητα ή απαράδεκτο από την εισαγωγή όλης της υπόθεσης κατά την τακτική διαδικασία 14/2007 ΑΠ. Κατά μια άποψη, αν η συκοφαντική δυσφήμηση γίνεται δια εισαγωγικού της δίκης δικογράφου ή προτάσεων σε δίκη, και η αγωγή περί συκοφαντικής δυσφήμησης δεν αναφέρει τις πολιτικές δίκες στις οποίες οι εναγόμενοι υποστήριξαν τα φερόμενα ως συκοφαντικά περιστατικά, και δεν αναφέρεται η ιδιότητα των εναγομένων στις δίκες εκείνες, και δεν αναφέρεται κάθε ένα χωριστά από τα έγγραφα που περιελάμβαναν τους ισχυρισμούς, το δικόγραφο περί συκοφαντικής δυσφήμησης είναι αόριστο 27/2007 Εφ.Δωδεκανήσου. Κατά μια άποψη, αν η αγωγή αφορά σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, και δεν γίνεται επίκληση υπαιτιότητας του εναγομένου, η αγωγή είναι αόριστη 61/2016 Πολ.Πρωτ.Αθηνών (προσβ. δημοσιευμάτων). Κατά μια άποψη, αν η αγωγή αφορά σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ο ενάγων φέρει το βάρος απόδειξης της υπαιτιότητας του εναγομένου 61/2016 Πολ.Πρωτ.Αθηνών (προσβ. δημοσιευμάτων).

Παραγραφή σε εξακολουθητική ζημία

Η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά από πενταετία, αφότου ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας και του υπόχρεου σε αποζημίωση 28/2010 ΑΠ άρ.937 εδ.1 υποεδ.1 ΑΚ. Σε κάθε περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται μετά την πάροδο 20 ετών από την πράξη άρ.937 εδ.1 υποεδ.2 ΑΚ. Αν η ζημία είναι εξακολουθητική, δεν αναγεννάται και η αξίωση αποζημίωσης εξακολουθητικά 28/2010 ΑΠ άρ.937 εδ.1 υποεδ.1 ΑΚ άρ.247 επ. ΑΚ άρ.251 ΑΚ άρ.268 εδ.1 ΑΚ άρ.297 ΑΚ άρ.298 ΑΚ άρ.914 ΑΚ. Η αξίωση αποζημίωσης γεννάται εξαρχής για όλη τη ζημία, συμπεριλαμβάνουσας και της μέλλουσας, από τη στιγμή που η πράξη άρχισε να αναδίδει επιζήμιες συνέπειες, αν η ζημία μπορεί να προβλεφθεί κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων 28/2010 ΑΠ άρ.247 επ. ΑΚ άρ.251 ΑΚ άρ.268 εδ.1 ΑΚ άρ.297 ΑΚ άρ.298 ΑΚ άρ.914 ΑΚ. Από τη στιγμή της γέννησης της αξίωσης, αν δεν υπάρχει κώλυμα περί την άσκηση της αγωγής, αρχίζει να τρέχει και η παραγραφή για την όλη ζημία 28/2010 ΑΠ άρ.247 επ. ΑΚ άρ.251 ΑΚ άρ.268 εδ.1 ΑΚ άρ.297 ΑΚ άρ.298 ΑΚ άρ.914 ΑΚ. Για την έναρξη της παραγραφής, ως γνώση της ζημίας θεωρείται η γνώση των επιζήμιων συνεπειών της πράξεως, χωρίς να απαιτείται και η γνώση της ακριβούς έκτασης της ζημίας ή του ποσού της αποζημίωσης 28/2010 ΑΠ. Θα συμβουλευτείτε τον ΑΚ;

Δυσφημιστικές διαδόσεις

Περισσότερα για την υποστήριξη ή διάδοση αναληθών ειδήσεων.