Τέλος απογράφου

Είδος διαφοράςΤέλοςΣχετικές διατάξεις
Εμπορικό δίκαιο2% επί κεφαλαίου και τόκων άρ. 15 παρ. 1α πδ. 28-07-1931 άρ. 14 πδ. 28-07-1931
Ενοχικό δίκαιο3% επί κεφαλαίου και τόκων άρ. 13 παρ. 1α πδ. 28-07-1931 άρ. 12 πδ. 28-07-1931
Μίσθωση κατοικίας Από 01-01-20083% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ. 3 παρ. 4 ν. 3522/2006 Τόκοι: άρ. 13 παρ. 2α πδ. 28-07-1931 άρ. 12 πδ. 28-07-1931
Μίσθωση κατοικίας Από 01-01-20071,5% επί του κεφαλαίου, 3% επί των τόκων Κεφάλαιο: άρ. 3 παρ. 4 ν. 3522/2006 πολ.1008/2007 Τόκοι: άρ. 13 παρ. 2α πδ. 28-07-1931 άρ. 12 πδ. 28-07-1931
Μίσθωση κατοικίας Πριν την 01-01-20073% επί κεφαλαίου και τόκων άρ. 13 παρ. 2α πδ. 28-07-1931 άρ. 12 πδ. 28-07-1931
Μίσθωση επαγγελματική3% επί κεφαλαίου και τόκων άρ. 13 παρ. 2α πδ. 28-07-1931 άρ. 12 πδ. 28-07-1931 εγχειρίδιο ΓΓΔΕ 2016 ΠΟΛ. 1008/2007
Εργατικά Από 01-01-20023% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ. 3 ν. 2990/2002 άρ. 2 παρ. 1α ν. 2990/2002 (αποδοχές σύμβασης εργασίας) άρ. 2 παρ. 1β ν. 2290/2002 (αποδοχές σύμβασης έργου που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης) άρ. 2 παρ. 1δ ν. 2990/2002 (αποζημίωση εργατικού ατυχήματος) άρ. 2 παρ. 1δ ν. 2990/2002 (αποζημίωση απόλυσης από εργασία)
Εργατικά Πριν την 01-01-20023% επί κεφαλαίου και τόκων άρ. 13 παρ. 1α πδ. 28-07-1931 άρ. 12 πδ. 28-07-1931
Αυτοκινητικές διαφορές2% επί κεφαλαίου και τόκων άρ. 15 παρ. 1α πδ. 28-07-1931 άρ. 14 πδ. 28-07-1931
Ασφαλιστική αποζημίωση3% επί κεφαλαίου (και 3% επί των τόκων για το διάστημα έως 01-01-2009)Κεφάλαιο: άρ. 13 παρ. 2α πδ. 28-07-1931 άρ. 12 πδ. 28-07-1931 Τόκοι: Από 01-01-2009 άρ. 71 παρ. 10α στοιχ. 3 ν. 3746/2009 ΠΟΛ. 1051/2009 Τόκοι: Πριν την 01-01-2009 άρ. 13 παρ. 2α πδ. 28-07-1931 άρ. 12 πδ. 28-07-1931
Διατροφή3% επί κεφαλαίου και τόκων άρ. 13 παρ. 1α πδ. 28-07-1931 άρ. 12 πδ. 28-07-1931
Επιταγή Από 01-01-20012% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ. 25 παρ. 8 ν. 2873/2000 άρ. 20 στοιχ. θ πδ. 28-07-1931 άρ. 25 παρ. 1 ν. 2873/2000 Τόκοι: άρ. 15 παρ. 1α πδ. 28-07-1931 άρ. 14 πδ. 28-07-1931 άρ. 59 ν. 5960/1933
Συναλλαγματική Από 01-01-2002Ατελώς άρ. 3 ν. 2990/2002 άρ. 2 παρ. 1ε ν. 2990/2002
Γραμμάτιο εις διαταγή Από 01-01-2002Ατελώς άρ. 3 ν. 2990/2002 άρ. 2 παρ. 1ε ν. 2990/2002
Τιμολόγιο Από 01-01-19873% επί των τόκων Κεφάλαιο: 664/2009 Μον.Διοικ.Πρ.Πειραιώς άρ. 63 παρ. 1β ν. 2859/2000 άρ. 2 ν. 2859/2000 άρ. 67 ν. 1642/1986 άρ. 19 παρ. 9 ν. 1882/1990
Αξιόγραφο για το οποίο καταβάλλεται ΦΠΑ3% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ. 19 παρ. 9 ν. 1882/1990
Ομόλογο3% επί των τόκων (3% επί του κεφαλαίου έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΟΥ)
Εμπορικό ομόλογο2% επί των τόκων (2% επί του κεφαλαίου έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΟΥ)
Αλληλόχρεος λογαριασμός Από 01-01-19872% επί των τόκωνΚεφάλαιο: 361/2007 Εφ.Λάρισας άρ. 48 παρ. 1 ν. 1676/1986 άρ. 7α ν. 1676/1986 άρ. 16α ν. 1676/1986 άρ. 16β ν. 1676/1986 άρ. 2 παρ. 1 ν. 2157/1993 άρ. 2 παρ. 3 ν. 2157/1993
Δάνειο Τράπεζας Από 01-01-19873% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ. 48 παρ. 1 ν. 1676/1986 άρ. 7α ν. 1676/1986 άρ. 16α ν. 1676/1986 άρ. 16β ν. 1676/1986 άρ. 2 παρ. 1 ν. 2157/1993 άρ. 2 παρ. 3 ν. 2157/1993
Δάνειο Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Από 09-02-20043% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ. 20 παρ. 14δ ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31/09-02-2004) άρ. 32 ν. 3227/2004
Δάνειο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Από 28-06-2006ΑτελώςΚεφάλαιο: άρ. 26 ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α 132/2006) ΠΟΛ. 1115/28-09-2006 άρ. 18 ν. 3470/2006
Οφειλές πιστωτικής κάρτας (VISA κλπ.)3% επί των τόκων
Απόδοση πράγματοςΑτελώς
Δικαστική δαπάνηΑτελώς

Απόγραφο

Το απόγραφο είναι το αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου που φέρει τον εκτελεστήριο τύπο ΑΠ 205/2014 άρ. 918 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ. Ο εκτελεστήριος τύπος συνίσταται στην έκδοση του απογράφου στο όνομα του Ελληνικού Λαού και στη διαταγή προς όλα τα αρμόδια όργανα να εκτελέσουν τον τίτλο ΑΠ 205/2014 άρ. 918 παρ. 1 εδ. 2 ΚΠολΔ άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ; Αν ο αρμόδιος για την έκδοση απογράφου αρνείται να δώσει το απόγραφο, η έκδοση μπορεί να ζητηθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο αρμόδιος για την έκδοση του απογράφου, κατά τη διαδικασία των 686 επ. ΚΠολΔ (ασφαλιστικά μέτρα) άρ. 918 παρ. 5 ΚΠολΔ άρ. 686 ΚΠολΔ. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει να χορηγεί στον επισπεύδοντα επίσημα αντίγραφα του δικαιογράφου που εκτελείται και των επιδοτηρίων της επιταγής, με τα οποία αυτός μπορεί να ενεργήσει νέα εκτέλεση κατά του οφειλέτη και κατά κάθε άλλου υποχρέου, με κατάσχεση άλλης περιουσίας, ή με προσωπική κράτηση, αν έχει απαγγελθεί άρ. 918 παρ. 6 ΚΠολΔ.

Έκδοση απογράφου

Προϋποθέσεις έκδοσης απογράφου

Έννομο συμφέρον
Το απόγραφο εκδίδεται μόνο αν ο αιτών έχει έννομο συμφέρον ΑΠ 446/2016 άρ. 918 παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολΔ. Ο αιτών έχει έννομο συμφέρον προς έκδοση απογράφου, αν νομιμοποιείται ενεργητικά να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση ΑΠ 446/2016 άρ. 918 παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολΔ. Αν ο αιτών την έκδοση απογράφου εμφανίζεται από το περιεχόμενο του εκτελεστού τίτλου ως ο φορέας της αξίωσης για την οποία ενεργείται η αναγκαστική εκτέλεση, ο αιτών έχει έννομο συμφέρον προς έκδοση απογράφου ΑΠ 446/2016. Αν δεν μπορεί να γίνει εκτέλεση σύμφωνα με τα άρ. 915 έως 917 ΚΠολΔ (απαίτηση μη βέβαιη, απαίτηση μη εκκαθαρισμένη, αναγκαστική εκτέλεση που αφορά σε αντικαταστατά πράγματα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη απόφαση ορισμού της αξίας τους), απόγραφο δεν δίνεται άρ. 918 παρ. 4 ΚΠολΔ άρ. 915 ΚΠολΔ άρ. 916 ΚΠολΔ άρ. 917 ΚΠολΔ. Ένα μόνο απόγραφο δίνεται στον καθένα από εκείνους που έχουν έννομο συμφέρον άρ. 918 παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολΔ. Αν περισσότερα πρόσωπα νομιμοποιούνται ενεργητικά να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση, ο καθένας τους μπορεί να ζητήσει για τον εαυτό του απόγραφο ΑΠ 446/2016 άρ. 918 παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολΔ.
Καταβολή τέλους απογράφου
Η καταβολή του τέλους απογράφου, από τον διάδικο ή τον αιτούντα, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του πρώτου απογράφου άρ. 13 παρ. 1 περ. γ πδ. 28-07-1931. Το τέλος απογράφου αποτελεί αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ΑΠ 630/2015 άρ. 12 παρ. 1 πδ. 28-07-1931 άρ. 13 παρ. 1 περ. γ πδ. 28-07-1931 άρ. 15 παρ. 1 περ. β πδ. 28-07-1931. Τέλος απογράφου απαιτείται και επί των προσωρινά εκτελεστών αποφάσεων, προκειμένου να εκδοθεί απόγραφο που αφορά το προσωρινά εκτελεστό μέρος της απαίτησης. Τέλος απογράφου δεν απαιτείται για την εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων άρ. 700 παρ. 2 εδ. 1 ΚΠολΔ. Και αυτό, ακόμη και αν εκτελείται κονδύλιο περί δικαστικής δαπάνης άρ. 700 παρ. 4 ΚΠολΔ. Το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Κοινότητες εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής τέλους απογράφου άρ. 2 παρ. 2 πδ. 28-07-1931. Αν εναγόμενος είναι το Δημόσιο, το τέλος απογράφου δεν περιλαμβάνεται στη δικαστική δαπάνη άρ. 12 ν. ΓϠΟΗ/1912 άρ. 13 περ. 1 υποπερ. γ εδ. 4 ν. ΓϠΟΗ/1912 άρ. 14 ν. ΓϠΟΗ/1912 άρ. 15 περ. 1 υποπερ. β ν. ΓϠΟΗ/1912. Το απόγραφο απόφασης ποινικού δικαστηρίου, η οποία επιδικάζει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση, υπόκειται σε τέλος 3% επί του επιδικαζόμενου ποσού άρ. 28 παρ. 9 πδ. 28-07-1931 άρ. 2 ν. 663/1977 (ΦΕΚ Α 215/1977).

Δεύτερο απόγραφο

Αν χαθεί το απόγραφο που δόθηκε, ή για άλλο σοβαρό λόγο, μπορεί να δοθεί άλλο απόγραφο άρ. 918 παρ. 3 εδ. 2 ΚΠολΔ. Για έκδοση δεύτερου απογράφου, και κάθε επόμενου από τον ίδιο τίτλο, δεν απαιτείται εκ νέου καταβολή τέλους απογράφου, παρά μόνο για τις απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από το εκδοθέν απόγραφο, όπως τους τυχόν ενδιάμεσους τόκους.

Απόγραφο σε άλλο πρόσωπο

Αν εκδόθηκε απόγραφο υπέρ προσώπου, και κάποιος άλλος αιτηθεί την έκδοση απογράφου υπέρ αυτού του άλλου, το απόγραφο υπέρ του άλλου δεν αποτελεί δεύτερο απόγραφο, αλλά απόγραφο σε άλλο πρόσωπο ΑΠ 446/2016.

Επιταγή προς πληρωμή και τέλος απογράφου

Το τέλος απογράφου περιλαμβάνεται στα έξοδα εκτέλεσης ΑΠ 630/2015 άρ. 975 ΚΠολΔ. Τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης βαρύνουν εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, και προκαταβάλλονται από εκείνον που την επισπεύδει ΑΠ 630/2015 άρ. 932 ΚΠολΔ. Αν η δικαστική απόφαση επιδίκασε ξεχωριστή χρηματική απαίτηση υπέρ κάθε ενός από τους ομόδικους διαδίκους, και για την έκδοση του απογράφου καταβλήθηκε το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που αναλογεί στο σύνολο των απαιτήσεων (κεφαλαίων και επ' αυτών τόκων) που επιδικάστηκαν υπέρ όλων των ομόδικων διαδίκων, και βάσει του καταβληθέντος τέλους απογράφου εκδόθηκε ένα κοινό απόγραφο της απόφασης, και ο κάθε νικήσας διάδικος προβεί αυτοτελώς σε σχέση με τους υπόλοιπους ομόδικούς του σε ξεχωριστή επιταγή προς πληρωμή κατά του οφειλέτη, ο κάθε διάδικος δικαιούται να επιτάξει τον οφειλέτη να του καταβάλει το μέρος του τέλους απογράφου που αντιστοιχεί στην αναλογία της απαίτησής του σε σχέση με τις απαιτήσεις όλων των ομόδικων διαδίκων του για τις οποίες εκδόθηκε το απόγραφο, και όχι το πλήρες ποσό του καταβληθέντος τέλους απογράφου ΑΠ 630/2015.