Τέλος απογράφου

Είδος διαφοράςΤέλοςΣχετικές διατάξεις
Εμπορικό δίκαιο2% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.15 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.14 πδ.28-07-1931
Ενοχικό δίκαιο3% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Μίσθωση κατοικίας Από 01-01-20083% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.3 παρ.4 ν.3522/2006 Τόκοι: άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Μίσθωση κατοικίας Από 01-01-20071,5% επί του κεφαλαίου, 3% επί των τόκων Κεφάλαιο: άρ.3 παρ.4 ν.3522/2006 πολ.1008/2007 Τόκοι: άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Μίσθωση κατοικίας Πριν την 01-01-20073% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Μίσθωση επαγγελματική3% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931 εγχειρίδιο ΓΓΔΕ 2016 πολ.1008/2007
Εργατικά Από 01-01-20023% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.3 ν.2990/2002 άρ.2 παρ.1α ν.2990/2002 (αποδοχές σύμβασης εργασίας) άρ.2 παρ.1β ν.2290/2002 (αποδοχές σύμβασης έργου που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης) άρ.2 παρ.1δ ν.2990/2002 (αποζημίωση εργατικού ατυχήματος) άρ.2 παρ.1δ ν.2990/2002 (αποζημίωση απόλυσης από εργασία)
Εργατικά Πριν την 01-01-20023% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Αυτοκινητικές διαφορές2% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.15 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.14 πδ.28-07-1931
Ασφαλιστική αποζημίωση3% επί κεφαλαίου (και 3% επί των τόκων για το διάστημα έως 01-01-2009)Κεφάλαιο: άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931 Τόκοι: Από 01-01-2009 άρ.71 παρ.10α στοιχ.3 ν.3746/2009 πολ.1051/2009 Τόκοι: Πριν την 01-01-2009 άρ.13 παρ.2α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Διατροφή3% επί κεφαλαίου και τόκων άρ.13 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.12 πδ.28-07-1931
Επιταγή Από 01-01-20012% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.25 παρ.8 ν.2873/2000 άρ.20 στοιχ.θ πδ.28-07-1931 ν.2873/2000 άρ.25 παρ.1 Τόκοι: άρ.15 παρ.1α πδ.28-07-1931 άρ.14 πδ.28-07-1931 ν.5960/1933 άρ.59
Συναλλαγματική Από 01-01-2002Ατελώς άρ.3 ν.2990/2002 άρ.2 παρ.1ε ν.2990/2002
Γραμμάτιο εις διαταγή Από 01-01-2002Ατελώς άρ.3 ν.2990/2002 άρ.2 παρ.1ε ν.2990/2002
Τιμολόγιο Από 01-01-19873% επί των τόκων Κεφάλαιο: 664/2009 Μον.Διοικ.Πρ.Πειραιώς άρ.63 παρ.1β ν.2859/2000 άρ.2ν.2859/2000 ν.1642/1986 άρ.67 άρ.19 παρ.9 ν.1882/1990
Αξιόγραφο για το οποίο καταβάλλεται ΦΠΑ3% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.19 παρ.9 ν.1882/1990
Ομόλογο3% επί των τόκων (3% επί του κεφαλαίου έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΟΥ)
Εμπορικό ομόλογο2% επί των τόκων (2% επί του κεφαλαίου έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΟΥ)
Αλληλόχρεος λογαριασμός Από 01-01-19872% επί των τόκωνΚεφάλαιο: 361/2007 Εφ.Λάρισας άρ.48 παρ.1 ν.1676/1986 άρ.7α ν.1676/1986 άρ.16α ν.1676/1986 άρ.16β ν.1676/1986 άρ.2 παρ.1 ν.2157/1993 παρ.3 ν.2157/1993
Δάνειο Τράπεζας Από 01-01-19873% επί των τόκωνΚεφάλαιο: ν.1676/1986 άρ.48 παρ.1 ν.1676/1986 άρ.7α, άρ.16α, άρ.16β ν.2157/1993 άρ.2 παρ.1, παρ.3
Δάνειο Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας Από 09-02-20043% επί των τόκωνΚεφάλαιο: άρ.20 παρ.14δ ν.3227/2004 (ΦΕΚ Α 31/09-02-2004) άρ.32 ν.3227/2004
Δάνειο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Από 28-06-2006ΑτελώςΚεφάλαιο: άρ.26 ν.3470/2006 (ΦΕΚ Α 132/2006) πολ.1115/28-09-2006 άρ.18 ν.3470/2006
Οφειλές πιστωτικής κάρτας (VISA κλπ)3% επί των τόκων
Απόδοση πράγματοςΑτελώς
Δικαστική δαπάνηΑτελώς
Το τέλος απογράφου αποτελεί αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ΑΠ 630/2015 άρ.12 παρ.1 πδ.28-07-1931 άρ.13 παρ.1 περ.γ πδ.28-07-1931 άρ.15 παρ.1 περ.β πδ.28-07-1931. Η καταβολή, από τον διάδικο ή τον αιτούντα, του τέλους απογράφου αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του πρώτου απογράφου άρ.13 παρ.1 περ.γ πδ.28-07-1931. Για έκδοση δεύτερου απογράφου, και κάθε επόμενου από τον ίδιο τίτλο, δεν απαιτείται εκ νέου καταβολή, παρά μόνο για τους τυχόν ενδιάμεσους τόκους. Το απόγραφο εκδίδεται μόνο αν ο αιτών έχει έννομο συμφέρον ΑΠ 446/2016 άρ.918 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ. Ο αιτών έχει έννομο συμφέρον προς έκδοση απογράφου αν νομιμοποιείται ενεργητικά να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση ΑΠ 446/2016 άρ.918 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ. Αν από το περιεχόμενο του εκτελεστού τίτλου εμφανίζεται ως ο φορέας της αξίωσης για την οποία ενεργείται η αναγκαστική εκτέλεση, ο αιτών έχει έννομο συμφέρον προς έκδοση απογράφου ΑΠ 446/2016. Αν περισσότερα πρόσωπα νομιμοποιούνται ενεργητικά να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση, ο καθένας τους μπορεί να ζητήσει για τον εαυτό του απόγραφο ΑΠ 446/2016 άρ.918 παρ.3 εδ.1 ΚΠολΔ. Αν εκδόθηκε απόγραφο υπέρ προσώπου, και άλλο πρόσωπο αιτηθεί την έκδοση απογράφου, το απόγραφο υπέρ του άλλου δεν αποτελεί δεύτερο απόγραφο, αλλά απόγραφο σε άλλο πρόσωπο ΑΠ 446/2016. Τέλος απογράφου κατατίθεται και επί των προσωρινά εκτελεστών αποφάσεων, προκειμένου να εκδοθεί απόγραφο που αφορά το προσωρινά εκτελεστό μέρος της απαίτησης. Τέλος απογράφου δεν κατατίθεται για εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων άρ.700 παρ.1 ΚΠολΔ, ακόμη και αν εκτελείται κονδύλιο περί δικαστικής δαπάνης άρ.700 παρ.4 ΚΠολΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ; Το απόγραφο απόφασης ποινικού δικαστηρίου η οποία επιδικάζει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση υπόκειται σε τέλος 3% επί του επιδικαζόμενου ποσού άρ.28 παρ.9 πδ.28-07-1931 ν.663/1977 άρ.2 (ΦΕΚ Α 215/1977). Το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Κοινότητες εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής τέλους απογράφου άρ.2 παρ.2 πδ.28-07-1931. Όταν εναγόμενος είναι το Δημόσιο, το τέλος απογράφου δεν περιλαμβάνεται στη δικαστική δαπάνη άρ.12 ν.ΓϠΟΗ/1912 άρ.13 περ.1 υποπερ.γ εδ.4 ν.ΓϠΟΗ/1912 άρ.14 ν.ΓϠΟΗ/1912 άρ.15 περ.1 υποπερ.β ν.ΓϠΟΗ/1912. Στοιχεία που δίνονται στη ΔΟΥ: ΑΦΜ: (Στοιχεία ενάγοντα: ΑΦΜ) Όνομα: (Στοιχεία ενάγοντα: Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) Κύριο τέλος: ____ € Κράτηση ΟΓΑ: ____ € Τελικό ποσό: ____ € Παρατηρήσεις: (Στοιχεία απόφασης: Αριθμός Απόφασης, Είδος διαδικασίας)