Ψευδής καταμήνυση

Αν κάποιος καταμηνύσει εν γνώσει του ψευδώς άλλον ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτήν, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους άρ. 229 παρ. 1 ΠΚ. Αν κάποιος εν γνώσει του και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτο στην αρχή για αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτήν, υποβάλλοντας, αλλοιώνοντας ή αποκρύπτοντας κάποιο αποδεικτικό μέσο, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους άρ. 229 παρ. 2 ΠΚ. Το δικαστήριο δύναται να επιτρέψει στον παθόντα, μετά από αίτησή του, να δημοσιεύσει την απόφαση με έξοδα του καταδικασθέντα άρ. 229 παρ. 3 ΠΚ. Η ψευδής καταμήνυση αποτελεί πλημμέλημα άρ. 229 παρ. 1 ΠΚ άρ. 229 παρ. 2 ΠΚ άρ. 18 εδ. 2 ΠΚ. Η ψευδής καταμήνυση διώκεται αυτεπαγγέλτως άρ. 229 ΠΚ άρ. 36 ΚΠοινΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΠΚ;

Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση

Η αντικειμενική υπόσταση της ψευδούς καταμήνυσης κατ' άρ. 229 παρ. 1 ΠΚ στοιχειοθετείται όταν: Η υποκειμενική υπόσταση της ψευδούς καταμήνυσης κατ' άρ. 229 παρ. 1 ΠΚ στοιχειοθετείται όταν: Το έγκλημα είναι τετελεσμένο από τη στιγμή που η μήνυση θα περιέλθει στην αρχή ή γίνει η ανακοίνωση σε αυτή, ανεξάρτητα από το αν ασκήθηκε ή όχι στη συνέχεια ποινική δίωξη κατά του μηνυομένου ΑΠ Ποιν. 43/2010. Αν έχει κατατεθεί η μήνυση, και πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της ψευδούς καταμήνυσης, τότε κατηγορία για ψευδή καταμήνυση δεν ευσταθεί μόνο αν από κάποιο νόμιμο λόγο προκύπτει το ακαταδίωκτο της καταγγελλόμενης πράξης, ώστε να μην παρίσταται ανάγκη να διαπιστωθεί με οποιαδήποτε ανακριτική πράξη, ούτε και με την κατ' άρ. 43 παρ. 2 ΚΠοινΔ προκαταρκτική εξέταση ΑΠ Ποιν. 43/2010. Αν παρίσταται ανάγκη να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, όπως όταν δεν προκύπτει από την ίδια την έγκληση ότι η έγκληση δεν στηρίζεται στον νόμο, το έγκλημα της ψευδούς καταμήνυσης είναι τετελεσμένο από την υποβολή της έγκλησης ΑΠ Ποιν. 43/2010.

Συρροή ή κατ' εξακολούθηση έγκλημα

"Έγκλημα κατ' εξακολούθηση" είναι το έγκλημα που τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες ομοειδείς πράξεις που απέχουν χρονικά μεταξύ τους και κάθε μια από αυτές προσβάλλει το ίδιο έννομο αγαθό και περιέχουν πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, συνδέονται δε μεταξύ τους με την ίδια απόφαση για την εκτέλεσή τους ΑΠ Ποιν. 506/2015. Το αν περισσότερες πράξεις του ίδιου ατόμου θεωρούνται ως ένα κατ' εξακολούθηση έγκλημα ή αν πρόκειται για πραγματική συρροή καταλείπεται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ΑΠ Ποιν. 308/2016.

Ηθική αυτουργία

Περισσότερα για την ηθική αυτουργία.

Περιεχόμενο απόφασης για ψευδή καταμήνυση

Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής ποινικής απόφασης, πρέπει να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν