Ψευδορκία

Αν κάποιος ως διάδικος σε πολιτική δίκη δώσει εν γνώσει του ψευδή όρκο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους άρ.224 παρ.1 ΠΚ. Αν κάποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως μάρτυρας ενώπιον αρχής αρμόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώση του ψέματα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους άρ.224 παρ.2 ΠΚ. Με τον όρκο εξομοιώνεται η διαβεβαίωση των κληρικών στην ιεροσύνη τους, η διαβεβαίωση που επιτρέπει ο νόμος αντί για όρκο στους οπαδούς θρησκευμάτων που δεν επιτρέπουν όρκο, καθώς και κάθε άλλη βεβαίωση που αναπληρώνει τον όρκο, κατά τις διατάξεις της δικονομίας άρ.224 παρ.3 ΠΚ. Η ψευδορκία αποτελεί πλημμέλημα άρ.224 παρ.1 ΠΚ άρ.224 παρ.2 ΠΚ άρ.18 εδ.2 ΠΚ. Η ψευδορκία διώκεται αυτεπαγγέλτως άρ.224 ΠΚ άρ.36 ΚΠοινΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΠΚ;

Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση

Η αντικειμενική υπόσταση της, κατ' άρ.224 παρ.2 ΠΚ, ψευδορκίας μάρτυρα στοιχειοθετείται όταν: Η υποκειμενική υπόσταση της, κατ' άρ.224 παρ.2 ΠΚ, ψευδορκίας μάρτυρα στοιχειοθετείται όταν: Η γνώση έχει την έννοια της βεβαιότητας - επίγνωσης 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η έκφραση επιστημονικής άποψης από τον κατηγορούμενο, βάσει αυτοψίας που διενήργησε, ανεξάρτητα με το αν η άποψη είναι ορθή, ή αν αντίκειται σε άλλη άποψη που ο κατηγορούμενος είχε εκφράσει σε άλλη χρονική στιγμή, δεν αποτελεί ισχυρισμό γεγονότος, και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει ψευδορκία 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Περιεχόμενο απόφασης για ψευδορκία

Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής ποινικής απόφασης, πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ψευδή περιστατικά, τα αληθή περιστατικά, το από που προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τα αληθή περιστατικά, δηλαδή ότι τελούσε εν γνώσει της αναληθείας, και να παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά με βάση τα οποία το δικαστήριο κατέληξε στην περί τούτου κρίση 413/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ..