Αδικοπραξία

Ορίζεται υποχρέωση για αποζημίωση όταν κάποιος ζημιώσει άλλον και η ζημία είναι παράνομη και υπαίτια. Δεν ευθύνεται σε αποζημίωση όποιος ζημίωσε άλλον Αν η ζημία δεν μπορεί να καλυφθεί από αλλού και κατά κρίση της κατάστασης των μερών, ο μη ευθυνόμενος μπορεί να καταδικασθεί σε εύλογη αποζημίωση.

Προσβολή των χρηστών ηθών

Αν κάποιος ζημιώσει άλλον με πρόθεση και κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει άρ.919 ΑΚ.

Συρροή ή κατ' εξακολούθηση έγκλημα

Το αν περισσότερες πράξεις του ίδιου ατόμου θεωρούνται ως ένα κατ' εξακολούθηση έγκλημα ή αν πρόκειται για πραγματική συρροή καταλείπεται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 308/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Ορισμένο αγωγής

Αν στην αγωγή δεν εκτίθεται με ακρίβεια η τέλεση της αδικοπραξίας από τον υπόχρεο στην καταβολή χρηματικής ικανοποίησης ή οι προϋποθέσεις θεμελίωσης αντικειμενικής ευθύνης από τον νόμο, και η πρόκληση της ηθικής βλάβης στον αιτούμενο, και δεν προσδιορίζεται το αιτούμενο χρηματικό ποσό, τότε η αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης είναι αόριστη 265/2015 ΑΠ. Στο δικόγραφο της αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης δεν απαιτείται να εκτίθενται τα προσδιοριστικά στοιχεία βάσει των οποίων θα καθορισθεί το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης 265/2015 ΑΠ. Τέτοια στοιχεία αποτελούν ο βαθμός του πταίσματος του αδικοπρακτήσαντος, η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διάδικων μερών, καθώς τα παραπάνω δύνανται να προκύψουν από τις αποδείξεις 265/2015 ΑΠ.

Αποθετική ζημία

Για να είναι ορισμένη η απαίτηση αποθετικής ζημίας, η αγωγή πρέπει να αναφέρει πραγματικά περιστατικά που να πιθανολογούν τη μελλοντική ζημία του ενάγοντα και θα καταστήσουν δυνατή στον δικαστή την εκτίμηση της πιθανότητας επέλευσης της ζημίας 869/2013 ΑΠ.

Αθέτηση σύμβασης

Η αθέτηση σύμβασης δεν αποτελεί αδικοπραξία 980/2014 Εφ.ΑΘηνών. Αποτελεί παράνομη πράξη, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί παροχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία οφειλέτη, πλημμελή εκπλήρωση της σύμβασης) 980/2014 Εφ.Αθηνών. Αν η αθέτηση της σύμβασης αποτελεί ταυτόχρονα και παράβαση των συναλλακτικών ηθών (πχ προσβολή της αρχής της εμπιστοσύνης του κοινού στους προμηθευτές), γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία 980/2014 Εφ.ΑΘηνών.

Αδικοπραξία από παροχή υπηρεσιών

Αποζημίωση οφείλει και ο πάροχος υπηρεσιών αν παράνομα και υπαίτια προκάλεσε ζημία ή ηθική βλάβη στον αποδοχέα των υπηρεσιών ν.2251/1994 άρ.8. Αν ο αποδοχέας των υπηρεσιών σύναψε τη σύμβαση ως μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δεν προστατεύεται με τις συγκεκριμένες διατάξεις 3884/2006 Εφ.Αθηνών 414/2013 Μον.Πρ.Λαμίας.

Αδυναμία συμψηφισμού και επίσχεσης

Για να γεννηθεί δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία, δεν απαιτείται να αποτελεί η άδικη πράξη και ποινικό αδίκημα 838/2008 ΑΠ. Δεν επιτρέπεται συμψηφισμός έναντι απαίτησης από αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, αν η ενέργεια του υπόχρεου σε αποζημίωση είναι δόλια άρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ, χωρίς να είναι απαραίτητο η αδικοπραξία του υπόχρεου να συνιστά ποινικό αδίκημα άρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ. Δεν επιτρέπεται επίσχεση έναντι απαίτησης από αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, αν η ενέργεια του υπόχρεου σε αποζημίωση είναι δόλια άρ.327 AK άρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ, χωρίς να είναι απαραίτητο η αδικοπραξία του υπόχρεου να συνιστά ποινικό αδίκημα άρ.327 AK άρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ.

Παραγραφή

Παραγραφή απαίτησης αποζημίωσης από προσβολή στην προσωπικότητα

Η απαίτηση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης από προσβολή στην προσωπικότητα υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή 726/2015 ΑΠ. Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα της προσβολής 647/2011 ΑΠ.

Παραγραφή σε εξακολουθητική ζημία

Αν η ζημία είναι εξακολουθητική, δεν αναγεννάται και η αξίωση αποζημίωσης εξακολουθητικά 28/2010 ΑΠ. Η αξίωση αποζημίωσης γεννάται εξαρχής για όλη τη ζημία, συμπεριλαμβάνουσας και της μέλλουσας, από τη στιγμή που η πράξη άρχισε να αναδίδει επιζήμιες συνέπειες, αν η ζημία μπορεί να προβλεφθεί κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων 28/2010 ΑΠ. Από τη στιγμή της γέννησης της αξίωσης, αν δεν υπάρχει κώλυμα περί την άσκηση της αγωγής, αρχίζει να τρέχει και η παραγραφή για την όλη ζημία 28/2010 ΑΠ. Για την έναρξη της παραγραφής, ως γνώση της ζημίας θεωρείται η γνώση των επιζήμιων συνεπειών της πράξεως, χωρίς να απαιτείται και η γνώση της ακριβούς έκτασης της ζημίας ή του ποσού της αποζημίωσης 28/2010 ΑΠ.

Συκοφαντική δυσφήμηση

Ενημερωθείτε για το πότε στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση και για τη δυνατότητα άσκησης αγωγής βάσει συκοφαντικής δυσφήμησης.

Ψευδής καταμήνυση

Ενημερωθείτε για το πότε στοιχειοθετείται ψευδής καταμήνυση.

Ψευδορκία

Ενημερωθείτε για το πότε στοιχειοθετείται ψευδορκία.

Απάτη

Ενημερωθείτε για το πότε στοιχειοθετείται απάτη.

Ηθική αυτουργία σε άδικη πράξη

Ηθική αυτουργία κατ' άρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ

Η αντικειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργία σε άδικη πράξη, κατ' άρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν: Η πρόκληση της απόφασης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς ο νόμος δεν ορίζει 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο, αρκεί να παρήγαγε στον αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ενδεικτικά, η απόφαση μπορεί να προκλήθηκε Η υποκειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας σε άδικη πράξη, κατ' άρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν: Δηλαδή απαιτείται δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθελημένη πρόκληση της απόφασης για τη διάπραξη από τον άλλο της αντικειμενικής υπόστασης ορισμένου εγκλήματος με θέληση, γνώση και αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξης 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο.

Ηθική αυτουργία κατ' άρ.46 παρ.1 περ.β ΠΚ

Άμεση συνέργεια σε τελούμενο από άλλον άδικη πράξη, κατ' άρ.46 παρ.1 περ.β ΠΚ, υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος παρείχε άμεση συνδρομή στον φυσικό αυτουργό κατά τη διάρκεια της κύριας πράξης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον αυτουργό, έτσι ώστε, χωρίς τη συνδρομή του κατηγορουμένου, να μην ήταν δυνατή με βεβαιότητα η διάπραξη της άδικης πράξης κάτω από τις περιστάσεις που τελέστηκε 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. "Άμεσος συνεργός" είναι εκείνος που, με πρόθεση, παρέχει άμεση συνδρομή στον αυτουργό κατά την εκτέλεση και τη διάρκεια της κύριας πράξης κατά τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς αυτή τη συνδρομή, δεν θα ήταν με βεβαιότητα δυνατή η τέλεση του εγκλήματος υπό τις περιστάσεις που διαπράχθηκε, ενώ ο δόλος του άμεσου συνεργού περιλαμβάνει τη θέληση για άμεση υποστήριξη του εκτελούντος την κύρια πράξη και τη γνώση της συγκεκριμένης πράξης, στην οποία παρέχει τη συνδρομή του, καθώς και ότι η τελευταία παρέχεται κατά την εκτέλεση της ίδιας πράξης 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο.