Αδικοπραξία

Ορίζεται υποχρέωση για αποζημίωση όταν κάποιος ζημιώσει άλλον και η ζημία είναι παράνομη και υπαίτια. Δεν ευθύνεται σε αποζημίωση όποιος ζημίωσε άλλον Αν η ζημία δεν μπορεί να καλυφθεί από αλλού και κατά κρίση της κατάστασης των μερών, ο μη ευθυνόμενος μπορεί να καταδικασθεί σε εύλογη αποζημίωση.

Προσβολή των χρηστών ηθών

Αποζημίωση οφείλει όποιος ζημιώνει άλλον με πρόθεση και κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη.

Δυσφημιστικές διαδόσεις

Αποζημίωση οφείλει όποιος υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον του άλλου, ενώ γνωρίζει ή αγνοεί υπαίτια το αναληθές τους.

Συκοφαντική δυσφήμηση

H αντικειμενική υπόσταση της συκοφαντικής δυσφήμησης στοιχειοθετείται όταν: Η υποκειμενική υπόσταση της συκοφαντικής δυσφήμησης στοιχειοθετείται όταν: Θα συμβουλευτείτε τον ΠΚ;

Ισχυρισμός και διάδοση

Ισχυρισμός υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος ανακοινώνει το γεγονός ως δική του πεποίθηση, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκε η πεποίθηση 964/2010 Ποιν.Τμ.. Διάδοση υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος μεταδίδει περαιτέρω ισχυρισμό άλλου προσώπου περί γεγονότος, χωρίς να υιοθετεί τον εν λόγω ισχυρισμό 964/2010 Ποιν.Τμ.. Η διάδοση μπορεί να γίνει και με μετάδοση από τον κατηγορούμενο, δια του τύπου, ισχυρισμού άλλου προσώπου σχετικά με τρίτο 964/2010 Ποιν.Τμ.. Ως τρίτος, ενώπιον του οποίου γίνεται ο ισχυρισμός ή η διάδοση, θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή αρχή, όπως ο γραμματέας δικαστηρίου, ο δικαστικός επιμελητής, οι δικαστές που έλαβαν γνώση του συκοφαντικού ισχυρισμού ή της διάδοσης 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου μπορεί να γίνει και με την ανάρτηση - επικόλληση διαφημιστικού φυλλαδίου με δυσφημιστικούς ισχυρισμούς 2515/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ο ισχυρισμός μπορεί να γίνει και με την κατάθεση αγωγής στη γραμματεία του δικαστηρίου 1362/2000 ΑΠ Ποιν.Τμ. Αν η συκοφαντική δυσφήμηση γίνει με κατάθεση αγωγής, τρίτοι που λαμβάνουν γνώση του ισχυρισμού είναι οι υπάλληλοι της γραμματείας του δικαστηρίου, οι δικαστές ή και άλλα πρόσωπα 1362/2000 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν η συκοφαντική δυσφήμηση γίνει με κατάθεση αγωγής από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά εντολή του πελάτη του, ο δικηγόρος δεν γίνεται φορέας των ισχυρισμών 1362/2000 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ο δικηγόρος δεν έχει ευθύνη για παραβάσεις συκοφαντικής δυσφήμισης που τελεί με τη σύνταξη αγωγών, προτάσεων, μηνύσεων κλπ, που συντάσσονται με εντολή του πελάτη και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της εντολής του, εφόσον μάλιστα δεν γνωρίζει την αναλήθεια αυτών που εκθέτει και αυτά ήταν αναγκαία για την υπεράσπιση του εντολέα του 755/1997 ΑΠ Συμβούλιο 761/1988 ΑΠ Συμβούλιο. Αν όμως ο δικηγόρος δεν ενήργησε απλά ως νομικός παραστάτης του πελάτη του, αλλά χειρίστηκε την υπόθεση σαν δική του, (πχ λόγω συγγένειας με τον πελάτη και προσωπικής ανάμειξης στην υπόθεση του πελάτη του 241/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.), το δικαστήριο δύναται να δεχθεί ότι ο δικηγόρος ευθύνεται και ως ηθικός αυτουργός για τις πράξεις του πελάτη του 241/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Κατά μια άποψη, αν η συκοφαντική δυσφήμηση γίνεται δια εισαγωγικού της δίκης δικογράφου ή προτάσεων σε δίκη, και αν η αγωγή περί συκοφαντικής δυσφήμησης δεν αναφέρει τις πολιτικές δίκες στις οποίες οι εναγόμενοι υποστήριξαν τα φερόμενα ως συκοφαντικά περιστατικά, και αν δεν αναφέρεται η ιδιότητα των εναγομένων στις δίκες εκείνες, και αν δεν αναφέρεται κάθε ένα χωριστά από τα έγγραφα που περιελάμβαναν τους ισχυρισμούς, τότε το δικόγραφο περί συκοφαντικής δυσφήμησης είναι αόριστο 27/2007 Εφ.Δωδεκανήσου. Το δικαστήριο, ή το συμβούλιο, οφείλει να ελέγξει κατά σειρά προτεραιότητας, αν οι ισχυρισμοί αποτελούσαν συκοφαντική δυσφήμιση, απλή δυσφήμιση ή ότι ενέχουν σκοπό εξύβρισης 1568/1997 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν αποφανθεί αρνητικά όσον αφορά τη συκοφαντική δυσφήμιση, θα προχωρήσει στη στάθμιση των ισχυρισμών ως απλής δυσφήμισης ή εξύβρισης 1568/1997 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η καταχώριση στο internet κειμένου με δυσφημιστικά γεγονότα δεν στοιχειοθετεί αδίκημα τελούμενο δια του Τύπου 192/2017 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Ψευδές γεγονός

Αν το γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη αποδεικνύεται αληθές, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης 964/2010 Ποιν.Τμ. αρ.366 παρ.1 εδ.1 ΠΚ αρ.363 εδ.1 ΠΚ αρ.362 ΠΚ. Αν το γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη αποδεικνύεται αληθές, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απλής δυσφήμησης 964/2010 Ποιν.Τμ. αρ.366 παρ.1 εδ.1 ΠΚ αρ.362 ΠΚ. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την αλήθεια του γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη, στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης 964/2010 Ποιν.Τμ..

Γεγονός πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου

Ως γεγονός πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου θεωρείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου, το οποίο ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ. 2515/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ., το οποίο υποπίπτει στις αισθήσεις και μπορεί να αποδειχθεί, το οποίο αντίκειται στον νόμο, την ηθική και την ευπρέπεια, το οποίο προσάπτεται σε ορισμένο πρόσωπο με συνέπεια να επέρχεται εμφανής υποτίμηση της τιμής και της υπόληψής του 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ως γεγονός πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου θεωρείται και κάθε συγκεκριμένη συμπεριφορά ή σχέση προσώπου, αναφερόμενη στο παρελθόν ή το παρόν 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ. 2515/2009 ΑΠ Ποιν.Τμ., εφόσον συνάπτεται άμεσα με κάτι που έχει συμβεί 964/2010 Ποιν.Τμ., η οποία προσάπτεται σε ορισμένο πρόσωπο με συνέπεια να επέρχεται εμφανής υποτίμηση της τιμής και της υπόληψής του 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Στην έννοια του γεγονότος είναι δυνατόν να υπαχθούν και η έκφραση γνώμης ή αξιολογικής κρίσης και χαρακτηρισμοί, όταν συνδέονται και σχετίζονται με συγκεκριμένα περιστατικά που συνιστούν γεγονός κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικώς να προσδιορίζουν την ποσοτική και ποιοτική του βαρύτητα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση να συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας του θιγόμενου 964/2010 Ποιν.Τμ.. Απλές κρίσεις, γνώμες ή χαρακτηρισμοί που ενέχουν αμφισβήτηση, κατά την κοινή αντίληψη της κοινωνικής ή ηθικής αξίας του παθόντος ή εκδήλωση καταφρόνησης ή ονειδισμού αυτού, χωρίς να συνδέονται με συγκεκριμένο γεγονός, είναι δυνατόν να θεμελιώσουν το έγκλημα της εξύβρισης 964/2010 Ποιν.Τμ.. Ως τιμή νοείται το αγαθό όνομα, η εκτίμηση που απολαμβάνει το άτομο στην κοινωνία με βάση την ηθική αξία που έχει συνεπεία εκπληρώσεως απ' αυτό των ηθικών και νομικών κανόνων 171/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ως υπόληψη νοείται το αγαθό όνομα, η εκτίμηση που απολαμβάνει το άτομο στην κοινωνία με βάση την κοινωνική αξία του συνεπεία των ιδιοτήτων και ικανοτήτων που έχει για την εκπλήρωση των ιδιαίτερων κοινωνικών του έργων ή του επαγγέλματός του 171/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ψευδείς ισχυρισμοί που εμφανίζουν δικηγόρο ότι παρανομεί εις βάρος των πελατών του, για προσωπικό του όφελος, μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο συκοφαντικής δυσφήμησης 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ψευδείς ισχυρισμοί που αφήνουν να εννοηθεί ότι δικηγόρος απειλεί τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα πελάτη του μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο συκοφαντικής δυσφήμησης 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Γνώση του ψεύδους του γεγονότος

Αν ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι ο ισχυρισμός είναι αληθής, δεν στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση 964/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ. 513/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε ότι το γεγονός είναι ψευδές, δεν στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση 389/2016 ΑΠ. Αν ο κατηγορούμενος έχει αμφιβολίες για το ψεύδος του γεγονότος, δεν στοιχειοθετείται συκοφαντική δυσφήμηση 389/2016 ΑΠ. Αν ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι ο ισχυρισμός είναι αληθής, δύναται να στοιχειοθετείται απλή δυσφήμηση 964/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε ότι το γεγονός είναι ψευδές, δύναται να στοιχειοθετείται απλή δυσφήμηση 389/2016 ΑΠ. Αν ο κατηγορούμενος έχει αμφιβολίες για το ψεύδος του γεγονότος, δύναται να στοιχειοθετείται απλή δυσφήμηση 389/2016 ΑΠ. Η πεποίθηση του κατηγορουμένου ότι το γεγονός που ισχυρίζεται ή διαδίδει είναι αληθές δεν αποκλείει τον δόλο περί απλής δυσφήμησης, αν γνώριζε ότι τα όσα έλεγε ήταν ικανά να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του προσώπου στο οποίο αφορούν 239/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ως αστικό αδίκημα, η δυσφήμηση θεμελιώνεται υποκειμενικώς και και σε απλή αμέλεια του δράστη 389/2016 ΑΠ. Αν κάποιος, από πρόθεση ή από αμέλεια, διαπράττει συκοφαντική δυσφήμηση, είτε γνωρίζοντας είτε υπαιτίως αγνοώντας την αναλήθεια των γεγονότων, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον άλλο 389/2016 ΑΠ. Αν τα γεγονότα προβάλλονται με εξώδικο, και αν στο εξώδικο αναγράφονται γεγονότα για τα οποία ο συντάκτης του εξωδίκου είχε προσωπική αντίληψη, και αν η απόφαση κάνει δεκτό ότι τα γεγονότα συνέβησαν όπως αναφέρονται στο εξώδικο, τότε η απόφαση δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει ειδική αιτιολογία για το πώς προκύπτει η γνώση των περιστατικών από τον δράστη 611/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ο άδικος χαρακτήρας της απλής δυσφήμισης ή εξύβρισης αίρεται και όταν η εκδήλωση που προσβάλλει την τιμή ή την υπόληψη του άλλου γίνεται για τη διαφύλαξη δικαιώματος του δράστη ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, αν η εκδήλωση αυτή αποτελεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το επιβαλλόμενο και αντικειμενικά αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη του δικαιώματος ή την ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, χωρίς τη χρήση του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η προστασία τους με άλλον τρόπο, και ο δράστης κινήθηκε στη προσβλητική εκδήλωση αποκλειστικά προς τον σκοπό αυτό 964/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η συκοφαντική δυσφήμιση δεν δικαιολογείται από το δικαιώμα ενάσκησης κριτικής ή εκτέλεσης νομίμου καθήκοντος 1568/1997 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Άμεσος δόλος υπάρχει όταν ο δράστης τελεί την πράξη εν γνώσει ορισμένου περιστατικού. Υπερχειλής δόλος υπάρχει όταν ο δράστης τελεί την πράξη με σκοπό επέλευσης συγκεκριμένου αποτελέσματος. Η ύπαρξη άμεσου δόλου, όπου αυτός απαιτείται από τον νόμο για την στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης εγκλήματος, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση με παράθεση περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, αλλιώς υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ύπαρξη του στοιχείου αυτού και ιδρύεται λόγος αναίρεσης 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η αιτιολογία αυτή ενυπάρχει στην απόφαση, αν κατά τις παραδοχές της απόφασης, ο σχετικός με το ψευδές γεγονός ισχυρισμός του δράστη θεμελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ιδίου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων, σχετικών με τη γνώση, περιστατικών 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η ύπαρξη υπερχειλούς δόλου, όπου αυτός απαιτείται από τον νόμο για την στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης εγκλήματος, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση με παράθεση περιστατικών που δικαιολογούν τον σκοπό επέλευσης του εγκληματικού αποτελεσματος, αλλιώς υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ύπαρξη του στοιχείου αυτού και ιδρύεται λόγος αναίρεσης 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η αιτιολογία αυτή ενυπάρχει στην απόφαση, αν κατά τις παραδοχές της απόφασης, ο σχετικός με το ψευδές γεγονός ισχυρισμός του δράστη θεμελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ιδίου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων, σχετικών με τη γνώση, περιστατικών 512/2013 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν έχει ασκηθεί έγκληση για συκοφαντική δυσφήμηση, και αν το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο ύποπτος συκοφαντικής δυσφήμησης είναι αξιόποινη πράξη άλλου, και αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη του άλλου, τότε η δίκη για τη συκοφαντική δυσφήμηση αναστέλλεται μέχρι το τέλος της ποινικής δίωξης για την αξιόποινη πράξη του άλλου αρ.366 παρ.2 εδ.1 υποεδ.1 ΠΚ. Αν ο άλλος αθωωθεί αμετάκλητα (με αθωωτική απόφαση η οποία στηρίζεται στο ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την αξιόποινη πράξη αρ.366 παρ.2 εδ.1 υποεδ.2 ΠΚ ή με απαλλακτικό βούλευμα), παράγεται νόμιμο αμάχητο τεκμήριο για την αναλήθεια των γεγονότων τα οποία συνιστούν το περιεχόμενο της πράξης που του αποδίδονταν 755/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το νόμιμο αμάχητο τεκμήριο έχει την έννοια ότι δεν είναι επιτρεπτή η επάνοδος και εκ νέου έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας των ίδιων γεγονότων, τα οποία συνιστούν το περιεχόμενο της πράξης της συκοφαντικής δυσφήμησης 755/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Αν ο άλλος καταδικαστεί αμετάκλητα, παράγεται νόμιμο αμάχητο τεκμήριο για την αλήθεια των γεγονότων τα οποία συνιστούν το περιεχόμενο της πράξης που του αποδίδονταν 755/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το αμάχητο αυτό τεκμήριο δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής σε άλλα εγκλήματα, όπως αυτό της ψευδούς καταμήνυσης για το ψευδές της καταμηνυθείσας πράξης 755/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ. 210/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ. ή της ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης για το ψευδές της πράξης την οποία αφορούσε η κατάθεση 210/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ. ή της ψευδορκίας για το ψευδές της πράξης την οποία αφορούσε η κατάθεση 210/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα, και δεν δεσμεύεται από την αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση για την πράξη συκοφαντικής δυσφήμησης που είχε αποδοθεί στον άλλο, όταν κρίνει επί άλλου εγκλήματος, όπως επί ψευδούς καταμήνυσης 755/2015 ΑΠ Ποιν.Τμ. ή ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης 210/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ. ή ψευδορκίας 210/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Επί περισσότερων συκοφαντικών ισχυρισμών επιδικάζεται ένα κονδύλιο χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης 1509/2014 ΑΠ. Επί συκοφαντικής δυσφήμισης, αν ο δράστης, σε κατάθεσή του ενώπιον του ανακριτή, αναφέρεται και προσεπιβεβαιώνει προηγούμενη κατάθεσή του η οποία περιείχε συκοφαντικούς ισχυρισμούς, χρόνος έναρξης της παραγραφής της καινούριας συκοφαντικής δυσφήμισης είναι ο χρόνος προσεπιβεβαίωσης της προηγούμενης κατάθεσης 1334/2007 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Υπαιτιότητα εναγομένου συκοφαντικής δυσφήμησης

Αν υπάρχει ηθική βλάβη του ενάγοντος, και αν υπάρχει υπαιτιότητα του εναγομένου σε αυτή, είτε από δόλο είτε από αμέλεια, γεννάται υποχρέωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης 2/2008 ΑΠ Πλήρη.Ολομέλεια. Κατά μια άποψη, αν η αγωγή αφορά σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, και αν δεν γίνεται επίκληση υπαιτιότητας του εναγομένου, η αγωγή είναι αόριστη 61/2016 Πολ.Πρωτ.Αθηνών (προσβ. δημοσιευμάτων). Κατά μια άποψη, αν η αγωγή αφορά σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ο ενάγων φέρει το βάρος απόδειξης της υπαιτιότητας του εναγομένου 61/2016 Πολ.Πρωτ.Αθηνών (προσβ. δημοσιευμάτων).

Συρροή ή κατ' εξακολούθηση έγκλημα

Το αν περισσότερες πράξεις του ίδιου ατόμου θεωρούνται ως ένα κατ' εξακολούθηση έγκλημα ή αν πρόκειται για πραγματική συρροή καταλείπεται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 308/2016 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Ορισμένο αγωγής

Αν στην αγωγή δεν εκτίθεται με ακρίβεια η τέλεση της αδικοπραξίας από τον υπόχρεο στην καταβολή χρηματικής ικανοποίησης ή οι προϋποθέσεις θεμελίωσης αντικειμενικής ευθύνης από τον νόμο, και η πρόκληση της ηθικής βλάβης στον αιτούμενο χρηματικό ποσό, και αν δεν προσδιορίζεται το αιτούμενο χρηματικό ποσό, τότε η αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης είναι αόριστη 265/2015 ΑΠ. Στο δικόγραφο της αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης δεν απαιτείται να εκτίθενται τα προσδιοριστικά στοιχεία βάσει των οποίων θα καθορισθεί το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης 265/2015 ΑΠ. Τέτοια στοιχεία αποτελούν ο βαθμός του πταίσματος του αδικοπρακτήσαντος, η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διάδικων μερών, καθώς τα παραπάνω δύνανται να προκύψουν από τις αποδείξεις 265/2015 ΑΠ.

Ψευδής καταμήνυση

Η αντικειμενική υπόσταση της ψευδούς καταμήνυσης κατ' αρ.229 παρ.1 ΠΚ στοιχειοθετείται όταν: Η υποκειμενική υπόσταση της ψευδούς καταμήνυσης κατ' αρ.229 παρ.1 ΠΚ στοιχειοθετείται όταν Το έγκλημα είναι τετελεσμένο από τη στιγμή που η μήνυση θα περιέλθει στην αρχή ή γίνει η ανακοίνωση σε αυτή, ανεξάρτητα από το αν ασκήθηκε ή όχι στη συνέχεια ποινική δίωξη κατά του μηνυομένου 43/2010 Ποιν.Τμ.. Αν έχει κατατεθεί η μήνυση, και αν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της ψευδούς καταμήνυσης, τότε κατηγορία για ψευδή καταμήνυση δεν ευσταθεί μόνο αν από κάποιο νόμιμο λόγο προκύπτει το ακαταδίωκτο της καταγγελλόμενης πράξης, ώστε να μην παρίσταται ανάγκη να διαπιστωθεί με οποιαδήποτε ανακριτική πράξη, ούτε και με την κατ' αρ.43 παρ.2 ΚΠοινΔ προκαταρκτική εξέταση 43/2010 Ποιν.Τμ.. Αν παρίσταται ανάγκη να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, όπως όταν δεν προκύπτει από την ίδια την έγκληση ότι η έγκληση δεν στηρίζεται στον νόμο, το έγκλημα της ψευδούς καταμήνυσης είναι τετελεσμένο από την υποβολή της έγκλησης 43/2010 Ποιν.Τμ.. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής ποινικής απόφασης, πρέπει να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την υποβολή της μήνυσης ή της αναφοράς ενώπιον της αρχής, η καταγγελόμενη ποινική πράξη, η γνώση της αναλήθειας των καταγγελόμενων περιστατικών από τον δράστη, και ο σκοπός αυτού να προκληθεί καταδίωξη του ψευδώς καταγγελλόμενου προσώπου 413/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ..

Ψευδορκία

Ψευδορκία κατ' αρ.224 παρ.2 ΠΚ

Η αντικειμενική υπόσταση της ψευδορκίας μάρτυρα, στοιχειοθετείται:
 • αν ο μάρτυρας καταθέσει ενόρκως ενώπιον αρχής 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ, και
 • αν η αρχή είναι αρμόδια να ενεργεί ένορκη εξέταση 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ, και
 • αν τα κατατιθέμενα ως πραγματικά περιστατικά είναι ψευδή 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ.
 • Η υποκειμενική υπόσταση της ψευδορκίας μάρτυρα στοιχειοθετείται
 • αν ο κατηγορούμενος ενήργησε εν γνώσει, με την έννοια της βεβαιότητας, ότι τα περιστατικά που καταθέτει ως πραγματικά είναι ψευδή 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ, ή
 • αν ο κατηγορούμενος ενήργησε εν γνώσει, με την έννοια της βεβαιότητας, των αληθινών περιστατικων, τα οποία ο μάρτυρας σκοπίμως αποκρύπτει ή αρνείται να καταθέσει 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ, και
 • αν ο κατηγορούμενος ενήργησε με θέληση κατάθεσης των ψευδών περιστατικών, ή απόκρυψης των αληθινών περιστατικών ή άρνησης κατάθεσης των αληθινών περιστατικών 1859/2009 ΑΠ Ποιν.τμ. άρ.224 παρ.2 ΠΚ.
 • Η γνώση έχει την έννοια της βεβαιότητας - επίγνωσης 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η έκφραση επιστημονικής άποψης από τον κατηγορούμενο, βάσει αυτοψίας που διενήργησε, ανεξάρτητα με το αν η άποψη είναι ορθή, ή αν αντίκειται σε άλλη άποψη που ο κατηγορούμενος είχε εκφράσει σε άλλη χρονική στιγμή, δεν αποτελεί ισχυρισμό γεγονότος, και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει ψευδορκία 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής ποινικής απόφασης, πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ψευδή περιστατικά, τα αληθή περιστατικά, το από που προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τα αληθή περιστατικά, δηλαδή ότι τελούσε εν γνώσει της αναληθείας, και να παρατίθενται τα πραγματικά περιστατικά με βάση τα οποία το δικαστήριο κατέληξε στην περί τούτου κρίση 413/2010 ΑΠ Ποιν.Τμ..

  Απάτη

  Η απάτη τελείται με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, συνεπεία των οποίων παραπλανάται άλλος και προβαίνει, με πράξη, με παράλειψη ή με ανοχή, σε περιουσιακή διάθεση, η οποία έχει ως άμεσο αποτέλεσμα περιουσιακή βλάβη στον πλανηθέντα ή σε άλλον, με σκοπό να αποκομίσει ο δράστης ή άλλος παράνομο όφελος, χωρίς να προσαπαιτείται πραγματοποίηση του σκοπού αυτού 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Εκείνος που εξαπατήθηκε δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιος με αυτόν ο οποίος ζημιώθηκε 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ως περιουσιακή βλάβη νοείται κάθε μείωση της συνολικής αξίας της περιουσίας, αλλά και η απειλή μείωσής της, όταν δημιουργείται χειροτέρευση της ενεστώσας περιουσιακής κατάστασης, όπως και η απειλή ή ο κίνδυνος της περιουσίας στο μέλλον λόγω εμπλοκής σε δαπανηρό δικαστικό αγώνα 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η έκφραση επιστημονικής άποψης από τον κατηγορούμενο, βάσει αυτοψίας που διενήργησε, ανεξάρτητα με το αν η άποψη είναι ορθή, ή αν αντίκειται σε άλλη άποψη που ο κατηγορούμενος είχε εκφράσει σε άλλη χρονική στιγμή, δεν αποτελεί ισχυρισμό γεγονότος, και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει απάτη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ..

  Απάτη στο δικαστήριο

  Η απάτη μπορεί να τελεσθεί και με την παραπλάνηση του δικαστηρίου σε πολιτική δίκη, όταν υποβάλλεται σε αυτό ψευδής ισχυρισμός, υποστηριζόμενος με προσαγωγή εν γνώσει ψευδών αναληθών αποδεικτικών μέσων 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Η απάτη επί δικαστηρίου είναι τετελεσμένη, όταν με τους ψευδείς ισχυρισμούς και με την προσαγωγή αναληθών αποδεικτικών μέσων, εκδίδεται απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη της απάτης και σε βάρος του αντιδίκου του 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Διαφορετικά, η απάτη επί δικαστηρίου παραμένει στο στάδιο της απόπειρας 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Απάτη επί δικαστηρίου διαπράττεται και όταν η δίκη διεξάγεται κατ' ειδική διαδικασία, στην οποία το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από αποδεικτικούς κανόνες ως προς τα αποδεικτικά μέσα και την αποδεικτική τους δύναμη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Τέτοια διαδικασία είναι και η ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ..

  Ηθική αυτουργία σε άδικη πράξη

  Ηθική αυτουργία κατ' αρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ

  Η αντικειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργία σε άδικη πράξη, κατ' αρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν: Η πρόκληση της απόφασης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς ο νόμος δεν ορίζει 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο, αρκεί να παρήγαγε στον αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. Ενδεικτικά, η απόφαση μπορεί να προκλήθηκε Η υποκειμενική υπόσταση της ηθικής αυτουργίας σε άδικη πράξη, κατ' αρ.46 παρ.1 περ.α ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν: Δηλαδή απαιτείται δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθελημένη πρόκληση της απόφασης για τη διάπραξη από τον άλλο της αντικειμενικής υπόστασης ορισμένου εγκλήματος με θέληση, γνώση και αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξης 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο.

  Ηθική αυτουργία κατ' αρ.46 παρ.1 περ.β ΠΚ

  Άμεση συνέργεια σε τελούμενο από άλλον άδικη πράξη, κατ' αρ.46 παρ.1 περ.β ΠΚ, υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος παρείχε άμεση συνδρομή στον φυσικό αυτουργό κατά τη διάρκεια της κύριας πράξης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον αυτουργό, έτσι ώστε, χωρίς τη συνδρομή του κατηγορουμένου, να μην ήταν δυνατή με βεβαιότητα η διάπραξη της άδικης πράξης κάτω από τις περιστάσεις που τελέστηκε 318/2011 ΑΠ Ποιν.Τμ.. "Άμεσος συνεργός" είναι εκείνος που, με πρόθεση, παρέχει άμεση συνδρομή στον αυτουργό κατά την εκτέλεση και τη διάρκεια της κύριας πράξης κατά τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς αυτή τη συνδρομή, δεν θα ήταν με βεβαιότητα δυνατή η τέλεση του εγκλήματος υπό τις περιστάσεις που διαπράχθηκε, ενώ ο δόλος του άμεσου συνεργού περιλαμβάνει τη θέληση για άμεση υποστήριξη του εκτελούντος την κύρια πράξη και τη γνώση της συγκεκριμένης πράξης, στην οποία παρέχει τη συνδρομή του, καθώς και ότι η τελευταία παρέχεται κατά την εκτέλεση της ίδιας πράξης 755/2014 ΑΠ Ποιν.Τμ.Συμβούλιο.

  Αποθετική ζημία

  Για να είναι ορισμένη η απαίτηση αποθετικής ζημίας, η αγωγή πρέπει να αναφέρει πραγματικά περιστατικά που να πιθανολογούν τη μελλοντική ζημία του ενάγοντα και θα καταστήσουν δυνατή στον δικαστή την εκτίμηση της πιθανότητας επέλευσης της ζημίας 869/2013 ΑΠ.

  Αθέτηση σύμβασης

  Η αθέτηση σύμβασης δεν αποτελεί αδικοπραξία 980/2014 Εφ.ΑΘηνών. Αποτελεί παράνομη πράξη, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί παροχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία οφειλέτη, πλημμελή εκπλήρωση της σύμβασης) 980/2014 Εφ.Αθηνών. Αν η αθέτηση της σύμβασης αποτελεί ταυτόχρονα και παράβαση των συναλλακτικών ηθών (πχ προσβολή της αρχής της εμπιστοσύνης του κοινού στους προμηθευτές), γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία 980/2014 Εφ.ΑΘηνών.

  Αδικοπραξία από παροχή υπηρεσιών

  Αποζημίωση οφείλει και ο πάροχος υπηρεσιών αν παράνομα και υπαίτια προκάλεσε ζημία ή ηθική βλάβη στον αποδοχέα των υπηρεσιών ν.2251/1994 αρ.8. Αν ο αποδοχέας των υπηρεσιών σύναψε τη σύμβαση ως μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δεν προστατεύεται με τις συγκεκριμένες διατάξεις 3884/2006 Εφ.Αθηνών 414/2013 Μον.Πρ.Λαμίας.

  Αδυναμία συμψηφισμού και επίσχεσης

  Για να γεννηθεί δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία, δεν απαιτείται να αποτελεί η άδικη πράξη και ποινικό αδίκημα 838/2008 ΑΠ. Δεν επιτρέπεται συμψηφισμός έναντι απαίτησης από αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, αν η ενέργεια του υπόχρεου σε αποζημίωση είναι δόλια αρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ, χωρίς να είναι απαραίτητο η αδικοπραξία του υπόχρεου να συνιστά ποινικό αδίκημα αρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ. Δεν επιτρέπεται επίσχεση έναντι απαίτησης από αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, αν η ενέργεια του υπόχρεου σε αποζημίωση είναι δόλια αρ.327 AK αρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ, χωρίς να είναι απαραίτητο η αδικοπραξία του υπόχρεου να συνιστά ποινικό αδίκημα αρ.327 AK αρ.450 ΑΚ 838/2008 ΑΠ.

  Παραγραφή

  Παραγραφή απαίτησης αποζημίωσης από προσβολή στην προσωπικότητα

  Η απαίτηση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης από προσβολή στην προσωπικότητα υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή 726/2015 ΑΠ. Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα της προσβολής 647/2011 ΑΠ.

  Παραγραφή σε εξακολουθητική ζημία

  Αν η ζημία είναι εξακολουθητική, δεν αναγεννάται και η αξίωση αποζημίωσης εξακολουθητικά 28/2010 ΑΠ. Η αξίωση αποζημίωσης γεννάται εξαρχής για όλη την ζημία, συμπεριλαμβάνουσας και της μέλλουσας, από τη στιγμή που η πράξη άρχισε να αναδίδει επιζήμιες συνέπειες, αν η ζημία μπορεί να προβλεφθεί κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων 28/2010 ΑΠ. Από τη στιγμή της γέννησης της αξίωσης, αν δεν υπάρχει κώλυμα περί την άσκηση της αγωγής, αρχίζει να τρέχει και η παραγραφή για την όλη ζημία 28/2010 ΑΠ. Για την έναρξη της παραγραφής, ως γνώση της ζημίας θεωρείται η γνώση των επιζήμιων συνεπειών της πράξεως, χωρίς να απαιτείται και η γνώση της ακριβούς έκτασης της ζημίας ή του ποσού της αποζημίωσης 28/2010 ΑΠ.