Παραγγελία επίδοσης

Αν θέλω να επιδώσω
Η αγωγή να εκδικαστεί κατά την τακτική διαδικασία και έχει κατατεθεί
αντίδικος είναι
Η επίδοση να γίνει
Ο παραλαβών ΟΗΤο αντίδικοςο να παραστεί στη συζήτηση

Σημείωση στο αντίγραφο της αγωγήςτων πρακτικών Δικαστηρίουτης απόφασης ή της διαταγής πληρωμήςτου απογράφου με συνημμένη επιταγή προς πληρωμή, επιδιδόμενο προς γνώση

Αυτό είναι ακριβές αντίγραφο από το εκτελεστό α' απόγραφο που έχω στα χέρια μου και αρμόδιοςΑρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να το επιδώσει νόμιμα την παρούσα τα παρόντα προς τον , δικηγόρο του Πρωτοδικείου ως πληρεξούσιοα δικηγόρο τονυ τηνς το , που κατοικεί εδρεύει , νόμιμα εκπροσωπούμενοηο, προς γνώση τουτηςτου και για τις νόμιμες συνέπειες., καλούμενονηο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται με την παραπάνω πράξη.τα παραπάνω πρακτικά. , καλούμενονηο συγχρόνως να καταβάλλει σε μένα ή στον πληρεξούσιο και αντίκλητο Δικηγόρο μου κ. που έχω και είναι δεκτικός καταβολής τα εξής χρηματικά ποσά:
δηλαδή συνολικά € και όλα νομιμότοκα, πλην των τόκων, διαφορετικά θα εισπραχθούν αναγκαστικά και σύμφωνα με τον νόμο.
Στην παρούσα επικολλήθηκε ένσημο ειδικής εισφοράς αξίας €.
, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Αμοιβή για επίδοση

Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση ορίζεται από τον νόμο KYA.21798/11-03-2016 (ΦΕΚ Β 709/16-03-2016) άρ. 49 ν. 2318/1995 άρ. 50 ν. 2318/1995 άρ. 122 παρ. 5 ΚΠολΔ άρ. 125 ΚΠολΔ άρ. 929 παρ. 3 ΚΠολΔ άρ. 630 Α ΚΠολΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ; Για τις αγωγές τακτικής διαδικασίας που κατατίθενται από 01-01-2016 και μετά, η προθεσμία επίδοσης της αγωγής αναστέλλεται από την 1η Αυγούστου έως και 31η Αυγούστου άρ. 147 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 215 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πρώτο ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015. Για τις αγωγές τακτικής διαδικασίας που κατατίθενται από 01-01-2016 και μετά, η προθεσμία κατάθεσης της παρέμβασης, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης δίκης ή ανταγωγής αναστέλλεται από την 1η Αυγούστου έως και 31η Αυγούστου άρ. 147 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 238 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πρώτο ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015. Για τις αγωγές τακτικής διαδικασίας που κατατίθενται από 01-01-2016 και μετά, η προθεσμία επίδοσης της παρέμβασης, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης δίκης ή ανταγωγής αναστέλλεται από την 1η Αυγούστου έως και 31η Αυγούστου άρ. 147 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 238 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 1 άρ. πρώτο ν. 4335/2015 άρ. 1 άρ. ένατο παρ. 4 ν. 4335/2015.

Επίδοση σε αντίκλητο

Αν κάποιος επικαλείται επίδοση σε αντίκλητο του διαδίκου, φέρει το βάρος επίκλησης και απόδειξης της ιδιότητας του αντικλήτου ΑΠ 1812/2009 άρ. 96 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 142 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 142 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 143 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 143 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 143 παρ. 3 ΚΠολΔ. Η ιδιότητα του αντικλήτου αποκτάται: Ο διορισμένος κατά το άρ. 96 ΚΠολΔ δικαστικός πληρεξούσιος είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος ΑΠ 1376/2006 άρ. 143 παρ. 1 ΚΠολΔ. Μεταξύ των επιδόσεων αυτών περιλαμβάνεται και η επίδοση της οριστικής απόφασης ΑΠ 1376/2006. Η παραπάνω ρύθμιση περί επίδοσης στον πληρεξούσιο δικηγόρο ως αντίκλητο είναι συνταγματική και συμβατή με το, κατοχυρωμένο με το άρ. 6 της ΕΣΔΑ, δικαίωμα του ανθρώπου για δίκαιη δίκη ΑΠ 1376/2006. Η επίδοση της απόφασης στον νομίμως διορισμένο δικαστικό πληρεξούσιο που παραστάθηκε νόμιμως είναι έγκυρη, ακόμη και αν ο δικηγόρος δεν είναι διορισμένος στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση ΑΠ 1376/2006. Αν παρέστησαν περισσότεροι του ενός δικαστικοί πληρεξούσιοι, η επίδοση είναι νόμιμη και οι συνέπειές της έγκυρες, ακόμη και αν η επίδοση γίνει στον έναν από τους δικαστικούς πληρεξουσίους ΑΠ 1376/2006.

Επίδοση σε νομικό πρόσωπο ή άλλες ενώσεις προσώπων

Για να επιδοθεί έγκυρα δικόγραφο σε νομικό πρόσωπο, πρέπει αυτό να παραδοθεί στον, κατά νόμο ή το καταστατικό του, νόμιμο εκπρόσωπό του, και να αναγραφεί από τον δικαστικό επιμελητή το ονοματεπώνυμό του στην έκθεση επίδοσης, αν η επίδοση γίνεται στον ίδιο ΑΠ 139/2018 άρ. 126 παρ. 1 περ. δ ΚΠολΔ άρ. 127 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 129 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 139 στοιχ. δ ΚΠολΔ. Αν η επίδοση γίνεται στο κατ' άρ. 124 παρ. 2 ΚΠολΔ κατάστημα, γραφείο ή εργαστήριο, και ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν βρεθεί εκεί, το έγγραφο παραδίδεται σε κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διάταξη του άρ. 129 παρ. 1 ΚΠολΔ, δηλαδή στον διευθυντή του καταστήματος, του γραφείου ή του εργαστηρίου ή σε κάποιον συνεταίρο, συνεργάτη, υπάλληλο ή υπηρέτη, ως υπαλλήλων ή υπηρετών νοούμενων των υπαλλήλων ή υπηρετών του νομικού προσώπου προς το οποίο γίνεται η επίδοση ΑΠ 139/2018. Η ιδιότητα και το ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο παραδίδεται το έγγραφο πρέπει και αρκεί να αναγράφεται στη σχετική έκθεση επίδοσης, ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθεί αν είναι από εκείνα τα πρόσωπα που ορίζονται από το άρ. 129 παρ. 1 ΚΠολΔ ΑΠ 139/2018. Εκείνος που ενεργεί την επίδοση δεν είναι υποχρεωμένος να τηρήσει οποιαδήποτε σειρά μεταξύ των ως άνω αρμοδίων για την παραλαβή του εγγράφου προσώπων, αφού η διάταξη του άρ. 129 παρ. 1 ΚΠολΔ δεν απαιτεί τούτο, όπως αντίθετα το επιβάλλει η διάταξη του άρ. 128 παρ. 1 ΚΠολΔ, όταν πρόκειται για επίδοση σε κατοικία στην οποία δεν βρίσκεται ο παραλήπτης του επιδιδόμενου εγγράφου ΑΠ 139/2018. Ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και γενικότερα τα καταστατικά όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης αυτού δικαιούται, μέσα στο πλαίσιο της γενικής εξουσίας του προς εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, να ορίσει κάποιο άλλο πρόσωπο, όπως δικηγόρο ΑΠ 1447/2018, υπάλληλο κλπ., ως αρμόδιο για την παραλαβή δικογράφων ΑΠ 139/2018. Στην περίπτωση αυτή, ο εξουσιοδοτηθείς μπορεί να παραλάβει δικόγραφο, σαν να ήταν ο ίδιος ο εκπρόσωπος ΑΠ 1447/2018. Αν υπάρχει πληρεξουσιότητα, η επίδοση μπορεί να γίνει προς τον πληρεξούσιο του εκπροσώπου, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση ή διατύπωση ΑΠ 1447/2018. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσης του επιδιδόμενου εγγράφου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ΑΠ 139/2018. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι αναγκαίο να γίνεται μνεία του ονοματεπωνύμου του νομίμου εκπροσώπου, αλλά αρκεί η μνεία του ονοματεπωνύμου του πληρεξουσίου, η οποία μπορεί να μη γίνεται στο κυρίως κείμενο της έκθεσης επίδοσης, αλλά να αναφέρεται αυτό πριν από την υπογραφή του παραλαβόντος το δικόγραφο ΑΠ 1447/2018. Για να απαγγελθεί ακυρότητα από την μη τήρηση του τύπου που διαγράφεται από τις παραπάνω διατάξεις, πρέπει να επήλθε σ' αυτόν που προτείνει την παράβαση (δικονομική) βλάβη, δεδομένου ότι για την τήρηση του τύπου αυτού δεν προβλέπεται ακυρότητα, αλλά ούτε δίδεται αναψηλάφηση ή αναίρεση ΑΠ 139/2018 άρ. 126 παρ. 1 περ. δ ΚΠολΔ άρ. 127 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 129 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 139 παρ. 1 στοιχ. δ ΚΠολΔ άρ. 159 ΚΠολΔ άρ. 544 ΚΠολΔ άρ. 559 ΚΠολΔ. Η έντονα απαγορευτική διατύπωση μιας διάταξης του ΚΠολΔ ("...δεν επιτρέπεται..."), ισοδυναμεί με ποινή ακυρότητας, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε βλάβη ΑΠ 1441/2017. Το δικαστήριο έχει την εξουσία να δεχθεί ή να απορρίψει την ύπαρξη του προτεινόμενου πραγματικού γεγονότος της βλάβης από τα στοιχεία της δικογραφίας ΑΠ 139/2018. Η άκυρη επίδοση είναι κατ' αρχάς μια υποστατή διαδικαστική πράξη, και μόνο αν ακυρωθεί από το δικαστήριο (με τη συνδρομή βλάβης) αναιρούνται οι έννομες συνέπειες της επίδοσης και θεωρείται ότι δεν επιχειρήθηκε ποτέ ΑΠ 139/2018.

Επίδοση σε Δήμο

Εκπρόσωπος του Δήμου είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο που ορίζεται απ' αυτόν ΑΠ 1447/2018 άρ. 58 παρ. 1 ν. 3852/2010 άρ. 59 παρ. 7 ν. 3852/2010 άρ. 89 ν. 3463/2006. Ο δήμαρχος δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων (πχ. των εκθέσεων επίδοσης) και πιστοποιητικών σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή προϊστάμενο δημοτικής αρχής ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του δήμου ΑΠ 1447/2018 άρ. 88 ν. 3463/2006 άρ. 285 ν. 3852/2010. Η επίδοση εγγράφου προς Δήμο πρέπει να γίνεται στον Δήμαρχο, και, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντά του, στα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν κατ' άρ. 129 ΚΠολΔ, ή στο εξουσιοδοτημένο από τον δήμαρχο πρόσωπο για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων ΑΠ 1447/2018. Αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα, η παράδοση του εγγράφου γίνεται εις χείρας ενός από τα πρόσωπα που αναγράφονται στο άρ. 129 ΚΠολΔ ΑΠ 1447/2018. Το άρ. 129 ΚΠολΔ έχει εφαρμογή και στα ΝΠΔΔ, καθώς ο νόμος δεν διακρίνει ΑΠ 1447/2018. Η επίδοση σε γραμματεία του Δήμου επιτρέπεται μόνο αν κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται αυτή απουσιάζουν από το δημοτικό κατάστημα όλοι οι κατά νόμο προαναφερθέντες εκπρόσωποί του ΑΠ 1447/2018. Αν στην έκθεση επίδοσης που συντάσσεται στην περίπτωση αυτή δεν αναγράφεται ότι οι κατά νόμο εκπρόσωποι του Δήμου απουσιάζουν ή κωλύονται να παραλάβουν το προς επίδοση έγγραφο, η επίδοση είναι άκυρη ΑΠ 1447/2018 άρ. 139 παρ. 1 ΚΠολΔ.

Άκυρη επίδοση

Η επίδοση της αγωγής, λογικώς, δεν μπορεί να έχει γίνει πριν από την ημέρα της κατάθεσής της ΑΠ 992/2017 σκέψ. 5. Η επίδοση της απόφασης προς γνώση είναι άκυρη, αν επιδόθηκε αντίγραφο της απόφασης επικυρωμένο από δικηγόρο, αλλά το αρχικό έγγραφο που είχε στα χέρια του ο δικηγόρος δεν έφερε βεβαίωση ακριβούς αντιγράφου από τη Γραμματεία του δικαστηρίου ΑΠ 195/2001 ΑΠ 1133/2008. Αν επιδοθεί αντίγραφο οριστικής απόφασης, και δεν βεβαιώνεται από τον εκδόσαντα το αντίγραφο δικηγόρο η ακρίβεια του αντιγράφου αυτού σε σχέση με το πρωτότυπο, η επίδοση αυτή ισούται με παράλειψη επίδοσης, δεν κινεί την προθεσμία της έφεσης, ούτε υποχρεώνει τον διάδικο σε ενέργεια ΑΠ 2/1993. Στην περίπτωση αυτή, ο διάδικος δεν είναι υποχρεωμένος να διαπιστώσει την ακρίβεια του αντιγράφου κατ' άλλον τρόπο ΑΠ 2/1993. Κατά μια άποψη, αν η εξώδικη ή η δικαστική πράξη δεν χαρτοσημανθεί σωστά, η πράξη παραμένει έγκυρη, γιατί οι διατάξεις που προβλέπουν το αντίθετο είναι αντισυνταγματικές 159/2011 Εφ.Λαμίας. Η αναγκαστική εκτέλεση είναι άκυρη λόγω πλημμελούς χαρτοσήμανσης του απογράφου μόνο αν γίνεται επίκληση δικονομικής βλάβης ΑΠ 51/2004. Τέτοια βλάβη δεν υπάρχει, αν υπάρχει έλλειψη στη χαρτοσήμανση του απογράφου, καθώς το έξοδο της χαρτοσήμανσης θα βάρυνε κατά την εκτέλεση τον καθ' ου ΑΠ 51/2004 ΑΠ 474/1999. Η επίδοση εξωδίκου συνιστά οιονεί δικαιοπραξία και μάλιστα μονομερή δικαιοπραξία. Αν την επίδοση παραγγέλλει πληρεξούσιος δικηγόρος, πρέπει να επιδειχθεί και το πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά η απόκρουση της επίδοσης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση καθιστά την επίδοση άκυρη. Επίδειξη του πληρεξουσίου δεν υπάρχει όταν θυροκολλείται μόνο το έγγραφο που επιδίδεται ΑΠ 687/2008. Η απόκρουση της επίδοσης λόγω μη επίδειξης του πληρεξουσίου μπορεί να γίνει και με εξώδικη δήλωση, έστω και αν η επίδοση έχει ήδη γίνει σε σύνοικο του εναγομένου 205/2013 Ειρ.Αθηνών. Αν αναγράφεται λανθασμένη ημερομηνία εκδίκασης στην έκθεση επίδοσης, και αναγράφεται η ορθή ημερομηνία στην πράξη προσδιορισμού δικασίμου που συνάπτεται στο επιδοθέν αντίγραφο της αγωγής, η επίδοση δεν είναι άκυρη από μόνο τον λόγο αυτό 2616/1997 Ειρ.Αθηνών. Η ακριβής αναγραφή της διεύθυνσης του καθ' ου το δικόγραφο, και ιδίως της οδού και αριθμού της οικίας ή του καταστήματός του, δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του δικογράφου ΑΠ 14/2008 άρ. 118 ΚΠολΔ άρ. 120 ΚΠολΔ. Η ακριβής αναγραφή της διεύθυνσης του διαδίκου που ενεργεί τη διαδικαστική πράξη αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του δικογράφου ΑΠ 14/2008 άρ. 119 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αν δεν αναγράφεται το στοιχείο αυτό, το δικόγραφο δεν είναι άκυρο, ούτε είναι άκυρη η διαδικαστική πράξη, αλλά γίνεται δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι συμπληρωματικοί τρόποι επίδοσης που αναφέρονται στο άρ. 121 ΚΠολΔ ΑΠ 14/2008. Αν η υπόθεση επαναφέρεται προς συζήτηση με κλήση μετά από ματαίωση ή ανασυζήτηση, η κλήση δεν είναι απαραίτητο να φέρει μεγαρόσημο (ένσημο εισφοράς ΤΑΧΔΙΚ) 336/2014 γνωμ. ΝΣΚ (αποδεκτή). Κατά μια άποψη, αν η επίδοση γίνεται σε δημόσια αρχή, και η επίδοση γίνει την τελευταία μέρα της προθεσμίας, η επίδοση πρέπει να γίνει μέχρι την ώρα λήξης του νόμιμου ωραρίου λειτουργίας της δημόσιας αρχής, και όχι μέχρι τις 19:00 ΣτΕ Επιτρ.αναστολών 666/2008.

Συνέπειες της επίδοσης

Συνέπειες ως προς το υποστατό της αγωγής

Κατά μια άποψη, το υποστατό της αγωγής εξαρτάται, μεταξύ άλλων, Κατ' άλλη άποψη, το υποστατό της αγωγής εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και δεν εξαρτάται

Υποστατό της αγωγής μετά την κατάθεσή της και την επίδοσή της

Κατά μια άποψη, το υποστατό της αγωγής εξαρτάται, μεταξύ άλλων, Η αγωγή είναι σύνθετη διαδικαστική πράξη ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή επιδόθηκε νόμιμα στον εναγόμενο, η αγωγή είναι υποστατή ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή επιδόθηκε κατ' ελαττωματικό τρόπο στον εναγόμενο, η αγωγή είναι υποστατή ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή επιδόθηκε κατ' ελαττωματικό τρόπο στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος ερημοδικεί, η συζήτηση της αγωγής είναι απαράδεκτη ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή επιδόθηκε εκπρόθεσμα στον διάδικο, και αυτός παραστεί στη συζήτηση, και μόνο αν αυτό του προκαλεί αντίστοιχη δικονομική βλάβη για την προπαρασκευή της υπεράσπισής του, η οποία δεν μπορεί να διορθωθεί με άλλο τρόπο, προσβάλλεται το δικαίωμα υπεράσπισής του, και η κλήτευσή του είναι άκυρη Ολομ. ΑΠ 2/2001 σκέψ. II άρ. 228 ΚΠολΔ άρ. 159 περ. 3 ΚΠολΔ. Αν η αγωγή επιδόθηκε σε διεύθυνση άσχετη με τον εναγόμενο, η επίδοση αυτή ισοδυναμεί με παντελή έλλειψη επίδοσης της αγωγής ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Και αυτό, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται πράγματι για επίδοση προς τον εναγόμενο ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή δεν επιδόθηκε στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος δεν παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής, και δεν επέσπευσε ο εναγόμενος τη συζήτηση της αγωγής, η αγωγή είναι ανυπόστατη ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή δεν επιδόθηκε στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος δεν παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής, και δεν επέσπευσε ο εναγόμενος τη συζήτηση της αγωγής, η συζήτηση της αγωγής είναι απαράδεκτη ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή δεν επιδόθηκε στον εναγόμενο, και επιδοθεί μεταγενέστερα στον εναγόμενο, η αγωγή είναι υποστατή, καθώς το ανυπόστατο της αγωγής καλύπτεται από το χρονικό σημείο επίδοσης της αγωγής ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή δεν επιδόθηκε στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος επέσπευσε ο ίδιος τη συζήτηση της αγωγής, η αγωγή είναι υποστατή, καθώς θεωρείται ότι κατ' αυτόν τον τρόπο αναπληρώνεται η ελλείπουσα επίδοση της αγωγής και θεραπεύεται το ανυπόστατο της αγωγής ως διαδικαστικής πράξης ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2 άρ. 271 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 310 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αν η αγωγή δεν επιδόθηκε στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής, και δεν αντιλέγει παρά την έλλειψη επίδοσής της σ' αυτόν, η αγωγή είναι υποστατή, καθώς θεωρείται ότι κατ' αυτόν τον τρόπο αναπληρώνεται η ελλείπουσα επίδοση της αγωγής και θεραπεύεται το ανυπόστατο της αγωγής ως διαδικαστικής πράξης ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2 άρ. 271 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 310 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αν η αγωγή επιδοθεί σε διεύθυνση άσχετη με τον εναγόμενο, και ο εναγόμενος παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής, και δεν προβάλει αντίρρηση παρά την έλλειψη επίδοσης της αγωγής σ' αυτόν, η αγωγή είναι υποστατή, καθώς θεωρείται ότι η παρουσία του εναγομένου αναπληρώνει την ελλείπουσα επίδοση της αγωγής και θεραπεύεται το ανυπόστατο της αγωγής ως διαδικαστικής πράξης ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή δεν επιδόθηκε στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής, και προβάλει ένσταση έλλειψης νόμιμης επίδοσης της αγωγής σ' αυτόν, η αγωγή είναι υποστατή ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή δεν επιδόθηκε στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής, και προβάλει ένσταση έλλειψης νόμιμης επίδοσης της αγωγής σ' αυτόν, και επικαλεστεί και αποδείξει δικονομική του βλάβη από την έλλειψη επίδοσης της αγωγής που δεν μπορεί να αποκατασταθεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με την κήρυξη απαράδεκτης της συζήτησης, η συζήτηση της αγωγής είναι απαράδεκτη ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2 άρ. 159 περ. 3 ΚΠολΔ άρ. 160 παρ. 1 ΚΠολΔ.

Υποστατό της αγωγής μετά την κατάθεσή της

Κατ' άλλη άποψη, το υποστατό της αγωγής εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και δεν εξαρτάται

Δικονομικές συνέπειες

Κατά μια άποψη, η εκκρεμοδικία αρχίζει από την κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία, χωρίς να απαιτείται και επίδοση αντιγράφου στον αντίδικο ΑΠ 1521/2013. Κατ' άλλη άποψη, η εκκρεμοδικία αρχίζει από την κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία, αλλά με την προϋπόθεση να επιδοθεί θεωρημένο αντίγραφο και στον αντίδικο ΑΠ 1528/2008. Κατά μια άποψη, όλες οι δικονομικές συνέπειες της αγωγής (εκκρεμοδικία, αμετάβλητο της δικαιοδοσίας) επέρχονται και με μόνη την κατάθεση της αγωγής ΑΠ 1521/2013. Και αυτό, άσχετα με το αν επακολουθήσει ή όχι η επίδοση της αγωγής ΑΠ 1521/2013.

Ουσιαστικές συνέπειες

Αν η αγωγή επιδοθεί στον εναγόμενο, με την επίδοση επέρχονται οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής (όχληση, τοκοφορία απαίτησης κλπ.) ΑΠ 1521/2013 ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2 άρ. 221 παρ. 1 ΚΠολΔ. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος επισπεύσει τη συζήτηση, οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής επέρχονται από τον χρόνο επίσπευσης της συζήτησης ΑΠ 1521/2013 ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος συμμετάσχει στη συζήτηση χωρίς να εναντιωθεί όσον αφορά την επίδοση, οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής επέρχονται από τον χρόνο της συζήτησης ΑΠ 1521/2013. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος συμμετάσχει στη συζήτηση, και εναντιωθεί όσον αφορά την επίδοση, και το δικαστήριο απορρίψει την εναντίωσή του, οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής επέρχονται από τον χρόνο της συζήτησης ΑΠ 1521/2013. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στον εναγόμενο, και ο εναγόμενος συμμετάσχει στη συζήτηση, και εναντιωθεί όσον αφορά την επίδοση, και το δικαστήριο δεχθεί την εναντίωσή του, οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής δεν επέρχονται ΑΠ 1521/2013. Στην τακτική διαδικασία, για τις αγωγές που κατατέθηκαν από 01-01-2016 και μετά, αν ο εναγόμενος και όλοι οι ομόδικοί του είναι κάτοικοι Ελλάδας, και η αγωγή δεν επιδοθεί στους αντιδίκους εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της, θεωρείται ότι η αγωγή δεν έχει ασκηθεί άρ. 215 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 237 ΚΠολΔ. Στην τακτική διαδικασία, για τις αγωγές που κατατέθηκαν από 01-01-2016 και μετά, αν ο εναγόμενος ή κάποιος ομόδικός του είναι κάτοικος εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής, και η αγωγή δεν επιδοθεί στους αντιδίκους εντός 60 ημερών από την κατάθεσή της, θεωρείται ότι η αγωγή δεν έχει ασκηθεί άρ. 215 παρ. 2 ΚΠολΔ άρ. 237 ΚΠολΔ. Για τις αγωγές που κατατέθηκαν έως και 31-12-2015, αν η αγωγή δεν επιδοθεί στον εναγόμενο, ή επιδοθεί μη προσηκόντως, και η συζήτηση διεξαχθεί κατ' αντιμωλία, και ο αντίδικος δεν προτείνει δικονομική βλάβη του, το δικαστήριο θα προχωρήσει στην έρευνα της υπόθεσης ΑΠ 1521/2013. Για τις αγωγές που κατατέθηκαν έως και 31-12-2015, αν η αγωγή δεν επιδοθεί στον εναγόμενο, ή επιδοθεί μη προσηκόντως, και η συζήτηση διεξαχθεί κατ' αντιμωλία, και ο αντίδικος προτείνει δικονομική βλάβη του, το δικαστήριο θα εξετάσει τον ισχυρισμό, και μπορεί να απορρίψει την αγωγή ΑΠ 1521/2013. Για τις αγωγές που κατατέθηκαν έως και 31-12-2015, αν η αγωγή δεν επιδοθεί στον εναγόμενο, ή επιδοθεί μη προσηκόντως, και η συζήτηση διεξαχθεί ερήμην, το δικαστήριο οφείλει να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ΑΠ 1521/2013 άρ. 271 παρ. 1 ΚΠολΔ άρ. 271 παρ. 2 εδ. 1 ΚΠολΔ. Δικονομική βλάβη υπάρχει αν η παράβαση της διάταξης προκαλεί αδυναμία ή δυσχέρεια του διαδίκου να αντιτάξει πλήρη υπεράσπιση κατά της αγωγής προβάλλοντας τους ισχυρισμούς του κατά αυτής ΑΠ 1521/2013. Αν από την παράβαση των διατάξεων της διαδικασίας δεν επηρεάζεται η δυνατότητα και η προϋπόθεση της άμυνας του διαδίκου ή της άσκησης του ενδίκου μέσου, δεν θεωρείται ότι υπάρχει δικονομική βλάβη ΑΠ 1521/2013. Αν η αγωγή δεν επιδόθηκε στον εναγόμενο, ή επιδόθηκε μη προσηκόντως, και αυτός παρέστη στη συζήτηση, δεν υπάρχει δικονομική βλάβη ΑΠ 1521/2013. Για τις αγωγές που κατατέθηκαν έως και 31-12-2015, αν η συζήτηση διεξάγεται κατ' αντιμωλία, το δικαστήριο δεν εξετάζει αυτεπάγγελτα το αν παραβιάστηκαν οι διατάξεις περί επίδοσης της αγωγής ΑΠ 1521/2013. Το ανυπόστατο δεν μπορεί να γίνει υποστατό από μόνη την μη επίκλησή του από τον διάδικο ΑΠ 1521/2013. Δεν νοείται παραίτηση από το ανυπόστατο ΑΠ 1521/2013. Αν το δικόγραφο απευθύνεται κατά ανηλίκου και κατά του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, και το δικόγραφο επιδοθεί στο πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα, θεωρείται ότι το δικόγραφο επιδόθηκε και στον ανήλικο ΑΠ 199/2009 σκέψ. 1 άρ. 127 παρ. 2 ΚΠολΔ. Και αυτό, γιατί ο έχων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου είναι και νόμιμος αντιπρόσωπος του ανηλίκου ΑΠ 199/2009 σκέψ. 1.

Όχληση

Η όχληση είναι ουσιαστικού δικαίου συνέπεια της αγωγής ΑΠ 1521/2013 ΑΠ 1081/2014 σκέψ. 2 άρ. 221 παρ. 1 ΚΠολΔ Η όχληση μπορεί να γίνει και με επίδοση καταψηφιστικής αγωγής στον οφειλέτη ΑΠ 303/2016 ΑΠ 524/2003.

Εκπρόθεσμη κλήτευση διαδίκου

Αν η κλήτευση του διαδίκου είναι εκπρόθεσμη, και αυτός παρέστη κατά τη συζήτηση, η κλήτευσή του είναι άκυρη μόνο αν προκαλείται δικονομική του βλάβη περί την προπαρασκευή της υπεράσπισής του, και η δικονομική αυτή βλάβη δεν μπορεί να επανορθωθεί κατ' άλλον τρόπο Ολομ. ΑΠ 2/2001 σκέψ. II άρ. 159 περ. 3 ΚΠολΔ.

Επίδοση μετά από αναβολή

Η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο υπέχει θέση κλήτευσης άρ. 226 παρ. 4 ΚΠολΔ. Αν η υπόθεση αναβληθεί, και η υπόθεση εγγραφεί στο πινάκιο για τη μετ' αναβολή δικάσιμο, και κάποιος διάδικος δεν παρασταθεί στη μετ' αναβολή δικάσιμο, η κλήτευση του διαδίκου αυτού βάσει της εγγραφής στο πινάκιο είναι έγκυρη, μόνο αν Αν η υπόθεση αναβληθεί, και η υπόθεση εγγραφεί στο πινάκιο για τη μετ' αναβολή δικάσιμο, και κάποιος διάδικος δεν παρασταθεί στη μετ' αναβολή δικάσιμο, και η κλήτευση του διαδίκου αυτού βάσει της εγγραφής στο πινάκιο δεν είναι έγκυρη, απαιτείται κλήτευση του διαδίκου αυτού στη μετ' αναβολή δικάσιμο ΑΠ 308/2019. Αν η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος δικηγόρου, αλλά δεν αποδεικνύεται η παροχή πληρεξουσιότητας για το σκοπό αυτό προς τον δικηγόρο, και δεν αποδεικνύεται επίσπευση της συζήτησης από τον υπολειπόμενο διάδικο ή νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή του να παραστεί κατά τη δικάσιμο κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση, το δικαστήριο οφείλει να απορρίψει τη συζήτηση κατά την μετ' αναβολή δικάσιμο ως απαράδεκτη ΑΠ 739/2007. Στην περίπτωση αυτή, αν η υπόθεση συζητηθεί στην μετ' αναβολή δικάσιμο, και η συζήτηση διεξαχθεί ερήμην, χωρεί ανακοπή ερημοδικίας 37/2011 Εφ.Δωδεκανήσου. Αν η υπόθεση εγγράφθηκε στο πινάκιο μετά από αναβολή, και την αναβολή ζήτησε δικηγόρος που δεν είχε πληρεξουσιότητα, και η υπόθεση συζητηθεί μετέπειτα, και η απόφαση εκδοθεί ερήμην, κατά της απόφασης χωρεί ανακοπή ερημοδικίας 37/2011 Εφ.Δωδεκανήσου. Οι αγωγές της τακτικής διαδικασίας εγγράφονται στο πινάκιο άρ. 226 παρ. 2 εδ. 1 ΚΠολΔ. Οι υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας δεν εγγράφονται στο πινάκιο. Οι υποθέσεις των ειδικών διατάξεων των μικροδιαφορών δεν εγγράφονται στο πινάκιο άρ. 468 παρ. 2 εδ. 2 ΚΠολΔ. Οι αιτήσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας εγγράφονται στο πινάκιο άρ. 739 ΚΠολΔ άρ. 741 ΚΠολΔ άρ. 226 παρ. 2 εδ. 1 ΚΠολΔ 11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας) 4051/2009 Μον.Πρ.Αθηνών (εκουσίας).

Επίδοση δικογράφου προς γνωστοποίηση λόγου διακοπής της δίκης

Η γνωστοποίηση του λόγου διακοπής της δίκης γίνεται και με επίδοση δικογράφου ΑΠ 148/2017 άρ. 287 παρ. 1 εδ. 1 ΚΠολΔ. Περισσότερα για τη διακοπή της δίκης.

Επίδοση κλήσης μετά από παραπομπή

Αν η απόφαση παρέπεμψε την εκδίκαση της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο, και η παραπεμπτική απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει, και ο διάδικος εισάγει την υπόθεση προς συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής, η κλήση προς συζήτηση που γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής δεν είναι απαράδεκτη, αλλά απλώς το δικαστήριο δεν δεσμεύεται ακόμη να δεχτεί την ύπαρξη αρμοδιότητάς του άρ. 46 ΚΠολΔ 1663/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών 525/2002 Ειρ.Χαλκίδας 502/1991 Εφ.Κρήτης. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα Η τελεσιδικία της απόφασης, αν η απόφαση τελεσιδίκησε μετά από επίδοσή της, αποδεικνύεται Η κλήση προς συζήτηση αποτελεί διαδικαστική πράξη ΑΠ 827/2017. Το δικόγραφο της κλήσης προς συζήτηση αποτελεί εισαγωγικό συζήτησης δικόγραφο ΑΠ 827/2017. Αν ο καλών παραιτηθεί από την κλήση προς συζήτηση, η επακολουθούσα συζήτηση είναι απαράδεκτη ΑΠ 827/2017. Και αυτό, γιατί με την παραίτηση του καλούντος από την κλήση προς συζήτηση θεωρείται ότι αυτή δεν έγινε, και συνεπώς δεν υπάρχει εισαγωγικό δικόγραφο γι' αυτήν ΑΠ 827/2017.

Επίδοση διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής που δεν επιδόθηκε εντός δύο μηνών από την έκδοσή της είναι αυτοδικαίως άκυρη, δεν απαιτείται ανακοπή 318/2005 Μον.Πρ.Κιλκίς. Η μη εμπρόθεσμη κατάθεση από τον δικαστικό επιμελητή αντιγράφου της σχετικής έκθεσης επίδοσης στη γραμματεία του δικαστηρίου δεν προκαλεί ακυρότητα 23/2007 Ειρ.Νίκαιας. Αν η διαταγή πληρωμής είχε εκδοθεί μέχρι 07-01-2000, και δεν επιδόθηκε στον καθ' ου εντός διμήνου από 07-01-2000, η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη 18750/2002 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης άρ. 630 Α ΚΠολΔ. Αν η διαταγή πληρωμής στρέφεται κατά πολλών, και επιδοθεί εμπρόθεσμα στον έναν οφειλέτη, και δεν επιδοθεί εμπρόθεσμα στους υπόλοιπους, ο οφειλέτης στον οποίο έγινε εμπρόθεσμα η επίδοση δεν μπορεί βάσιμα να ισχυριστεί δικονομική βλάβη του από την μη νόμιμη επίδοση στους υπόλοιπους 23/2007 Ειρ.Νίκαιας.