Παραγγελία επίδοσης

Θέλω να επιδώσω
Η αγωγή να εκδικαστεί κατά την τακτική διαδικασία και έχει κατατεθεί
αντίδικος είναι
Η επίδοση να γίνει
Ο παραλαβών ΟΗΤο αντίδικοςο να παραστεί στη συζήτηση

Σημείωση στο αντίγραφο της αγωγήςτων πρακτικών Δικαστηρίουτης απόφασης ή της διαταγής πληρωμήςτου απογράφου με συνημμένη επιταγή προς πληρωμή, επιδιδόμενο προς γνώση

Αυτό είναι ακριβές αντίγραφο από το εκτελεστό α' απόγραφο που έχω στα χέρια μου και αρμόδιοςΑρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να το επιδώσει νόμιμα την παρούσα τα παρόντα προς τον , δικηγόρο του Πρωτοδικείου ως πληρεξούσιοα δικηγόρο τονυ τηνς το , που κατοικεί εδρεύει , νόμιμα εκπροσωπούμενοηο, προς γνώση τουτηςτου και για τις νόμιμες συνέπειες., καλούμενονηο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ορίζεται με την παραπάνω πράξη.τα παραπάνω πρακτικά. , καλούμενονηο συγχρόνως να καταβάλλει σε μένα ή στον πληρεξούσιο και αντίκλητο Δικηγόρο μου κ. που έχω και είναι δεκτικός καταβολής τα εξής χρηματικά ποσά:
δηλαδή συνολικά € και όλα νομιμότοκα, πλην των τόκων, διαφορετικά θα εισπραχθούν αναγκαστικά και σύμφωνα με τον νόμο.
Στην παρούσα επικολλήθηκε ένσημο ειδικής εισφοράς αξίας €.
, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Αμοιβή για επίδοση

Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση ορίζεται από τον νόμο 21798/11-03-2016 κυα (ΦΕΚ Β 709/16-03-2016) άρ.49 ν.2318/1995 άρ.50 ν.2318/1995 άρ.122 παρ.5 ΚΠολΔ άρ.125 ΚΠολΔ άρ.929 παρ.3 ΚΠολΔ άρ.630 Α ΚΠολΔ. Θα συμβουλευτείτε τον ΚΠολΔ;

Επίδοση σε αντίκλητο

Αν κάποιος επικαλείται επίδοση σε αντίκλητο του διαδίκου, φέρει το βάρος επίκλησης και απόδειξης της ιδιότητας του αντικλήτου 1812/2009 ΑΠ άρ.96 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.142 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.142 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.143 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.143 παρ.2 ΚΠολΔ άρ.143 παρ.3 ΚΠολΔ. Η ιδιότητα του αντικλήτου αποκτάται: Ο διορισμένος κατά το άρ.96 ΚΠολΔ δικαστικός πληρεξούσιος είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις, που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος 1376/2006 ΑΠ άρ.143 παρ.1 ΚΠολΔ. Μεταξύ των επιδόσεων αυτών περιλαμβάνεται και η επίδοση της οριστικής απόφασης 1376/2006 ΑΠ. Η παραπάνω ρύθμιση περί επίδοσης στον πληρεξούσιο δικηγόρο ως αντίκλητο είναι συνταγματική και συμβατή με το, κατοχυρωμένο με το άρ.6 της ΕΣΔΑ, δικαίωμα του ανθρώπου για δίκαιη δίκη 1376/2006 ΑΠ. Η επίδοση της απόφασης στον νομίμως διορισμένο δικαστικό πληρεξούσιο που παραστάθηκε νόμιμως είναι έγκυρη ακόμη και αν ο δικηγόρος δεν είναι διορισμένος στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση 1376/2006 ΑΠ. Αν παρέστησαν περισσότεροι του ενός δικαστικοί πληρεξούσιοι, η επίδοση είναι νόμιμη και οι συνέπειές της έγκυρες ακόμη και αν η επίδοση γίνει στον έναν από τους δικαστικούς πληρεξουσίους 1376/2006 ΑΠ.

Άκυρη επίδοση

Η επίδοση της απόφασης προς γνώση είναι άκυρη, αν επιδόθηκε αντίγραφο της απόφασης επικυρωμένο από δικηγόρο, αλλά το αρχικό έγγραφο που είχε στα χέρια του ο δικηγόρος δεν έφερε βεβαίωση ακριβούς αντιγράφου από τη Γραμματεία του δικαστηρίου 195/2001 ΑΠ 1133/2008 ΑΠ. Αν το αντίγραφο της απόφασης που επιδίδει ο διάδικος δεν φέρει καθόλου τη βεβαίωση επικύρωσης δικηγόρου, αποτελεί απλό αντίγραφο της απόφασης και δεν δημιουργεί συνέπειες για τον παραλαμβάνοντα 2/1993 ΑΠ Πολ.Τμ.Γ. Κατά μια άποψη, αν η εξώδικη ή η δικαστική πράξη δεν χαρτοσημανθεί σωστά, η πράξη παραμένει έγκυρη, γιατί οι διατάξεις που προβλέπουν το αντίθετο είναι αντισυνταγματικές 159/2011 Εφ.Λαμίας. Η αναγκαστική εκτέλεση είναι άκυρη λόγω πλημμελούς χαρτοσήμανσης του απογράφου μόνο αν γίνεται επίκληση δικονομικής βλάβης 51/2004 ΑΠ. Τέτοια βλάβη δεν υπάρχει αν υπάρχει έλλειψη στη χαρτοσήμανση του απογράφου, επειδή το έξοδο της χαρτοσήμανσης θα βάρυνε κατά την εκτέλεση τον καθ' ου 51/2004 ΑΠ 474/1999 ΑΠ. Η επίδοση εξωδίκου συνιστά οιονεί δικαιοπραξία και μάλιστα μονομερή δικαιοπραξία. Αν την επίδοση παραγγέλλει πληρεξούσιος δικηγόρος, πρέπει να επιδειχθεί και το πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά η απόκρουση της επίδοσης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση καθιστά την επίδοση άκυρη. Επίδειξη του πληρεξουσίου δεν υπάρχει όταν θυροκολλείται μόνο το έγγραφο που επιδίδεται 687/2008 ΑΠ. Η απόκρουση της επίδοσης λόγω μη επίδειξης του πληρεξουσίου μπορεί να γίνει και με εξώδικη δήλωση, έστω και αν η επίδοση έχει ήδη γίνει σε σύνοικο του εναγομένου 205/2013 Ειρ.Αθηνών. Αν αναγράφεται λανθασμένη ημερομηνία εκδίκασης στην έκθεση επίδοσης, και αναγράφεται η ορθή ημερομηνία στην πράξη προσδιορισμού δικασίμου που συνάπτεται στο επιδοθέν αντίγραφο της αγωγής, η επίδοση δεν είναι άκυρη από μόνο τον λόγο αυτό 2616/1997 Ειρ.Αθηνών. Η ακριβής αναγραφή της διεύθυνσης του καθ' ου το δικόγραφο, και ιδίως της οδού και αριθμού της οικίας ή του καταστήματός του, δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του δικογράφου 14/2008 ΑΠ Πολ.Τμ.Β1 άρ.118 ΚΠολΔ άρ.120 ΚΠολΔ. Η ακριβής αναγραφή της διεύθυνσης του διαδίκου που ενεργεί τη διαδικαστική πράξη αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του δικογράφου 14/2008 ΑΠ Πολ.Τμ.Β1 άρ.119 παρ.1 ΚΠολΔ. Αν δεν αναγράφεται το στοιχείο αυτό, το δικόγραφο δεν είναι άκυρο, ούτε είναι άκυρη η διαδικαστική πράξη, αλλά γίνεται δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι συμπληρωματικοί τρόποι επίδοσης που αναφέρονται στο άρ.121 ΚΠολΔ 14/2008 ΑΠ Πολ.Τμ.Β1. Αν η υπόθεση επαναφέρεται προς συζήτηση με κλήση μετά από ματαίωση ή ανασυζήτηση, η κλήση δεν είναι απαραίτητο να φέρει μεγαρόσημο (ένσημο εισφοράς ΤΑΧΔΙΚ) 336/2014 γν.ΝΣΚ (αποδεκτή). Κατά μια άποψη, αν η επίδοση γίνεται σε δημόσια αρχή, και η επίδοση γίνει την τελευταία μέρα της προθεσμίας, η επίδοση πρέπει να γίνει μέχρι την ώρα λήξης του νόμιμου ωραρίου λειτουργίας της δημόσιας αρχής, και όχι μέχρι τις 19:00 666/2008 ΣτΕ Επιτρ.αναστολών.

Συνέπειες επίδοσης

Αν επιδοθεί η αγωγή, με την επίδοση επέρχονται οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής (όχληση, τοκοφορία απαίτησης κλπ) 1521/2013 ΑΠ άρ.221 παρ.1 ΚΠολΔ. Αν δεν επιδοθεί η αγωγή, και ο εναγόμενος επισπεύσει τη συζήτηση, οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής επέρχονται από τον χρόνο επίσπευσης της συζήτησης 1521/2013 ΑΠ. Αν δεν επιδοθεί η αγωγή, και ο εναγόμενος συμμετάσχει στη συζήτηση χωρίς να εναντιωθεί όσον αφορά την επίδοση, οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής επέρχονται από τον χρόνο της συζήτησης 1521/2013 ΑΠ. Αν δεν επιδοθεί η αγωγή, και ο εναγόμενος συμμετάσχει στη συζήτηση και εναντιωθεί όσον αφορά την επίδοση, και το δικαστήριο απορρίψει την εναντίωσή του, οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής επέρχονται από τον χρόνο της συζήτησης 1521/2013 ΑΠ. Αν δεν επιδοθεί η αγωγή, και ο εναγόμενος συμμετάσχει στη συζήτηση και εναντιωθεί όσον αφορά την επίδοση, και το δικαστήριο δεχθεί την εναντίωσή του, οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής δεν επέρχονται 1521/2013 ΑΠ. Κατά μια άποψη, η εκκρεμοδικία αρχίζει από την κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία, χωρίς να απαιτείται και επίδοση αντιγράφου στον αντίδικο 1521/2013 ΑΠ. Κατ' άλλη άποψη, η εκκρεμοδικία αρχίζει από την κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία, αλλά με την προϋπόθεση να επιδοθεί θεωρημένο αντίγραφο και στον αντίδικο 1528/2008 ΑΠ. Κατά μια άποψη, όλες οι δικονομικές συνέπειες της αγωγής (εκκρεμοδικία, αμετάβλητο της δικαιοδοσίας) και το υποστατό της αγωγής επέρχονται και με μόνη την κατάθεση της αγωγής 1521/2013 ΑΠ, άσχετα με το αν επακολουθήσει ή όχι η επίδοση της αγωγής 1521/2013 ΑΠ. Στην τακτική διαδικασία, για τις αγωγές που κατατέθηκαν από 01-01-2016, αν ο αντίδικος και όλοι οι ομόδικοί του είναι κάτοικοι Ελλάδας, η αγωγή πρέπει, για να είναι υποστατή άρ.215 παρ.2 εδ.2 ΚΠολΔ, να επιδοθεί στους αντιδίκους εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της άρ.215 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 ΚΠολΔ. Στην τακτική διαδικασία, για τις αγωγές που κατατέθηκαν από 01-01-2016, αν ο αντίδικος ή κάποιος ομόδικός του είναι κάτοικος Ελλάδας ή αγνώστου διαμονής, η αγωγή πρέπει, για να είναι υποστατή άρ.215 παρ.2 εδ.2 ΚΠολΔ, να επιδοθεί στους αντιδίκους εντός 60 ημερών από την κατάθεσή της άρ.215 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ άρ.237 ΚΠολΔ. Για τις αγωγές που κατατέθηκαν έως και 31-12-2015, αν η αγωγή δεν επιδοθεί, ή επιδοθεί μη προσηκόντως, και η συζήτηση διεξαχθεί κατ' αντιμωλία, και ο αντίδικος δεν προτείνει δικονομική βλάβη του, το δικαστήριο θα προχωρήσει στην έρευνα της υπόθεσης 1521/2013 ΑΠ. Για τις αγωγές που κατατέθηκαν έως και 31-12-2015, αν η αγωγή δεν επιδοθεί, ή επιδοθεί μη προσηκόντως, και η συζήτηση διεξαχθεί κατ' αντιμωλία, και ο αντίδικος προτείνει δικονομική βλάβη του, το δικαστήριο θα εξετάσει τον ισχυρισμό και μπορεί να απορρίψει την αγωγή 1521/2013 ΑΠ. Για τις αγωγές που κατατέθηκαν έως και 31-12-2015, αν η αγωγή δεν επιδοθεί, ή επιδοθεί μη προσηκόντως, και η συζήτηση διεξαχθεί ερήμην, το δικαστήριο οφείλει να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση 1521/2013 ΑΠ άρ.271 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.271 παρ.2 εδ.1 ΚΠολΔ. Δικονομική βλάβη υπάρχει όταν η παράβαση της διάταξης προκαλεί αδυναμία ή δυσχέρεια του διαδίκου να αντιτάξει πλήρη υπεράσπιση κατά της αγωγής προβάλλοντας τους ισχυρισμούς του κατά αυτής 1521/2013 ΑΠ. Αν από την παράβαση των διατάξεων της διαδικασίας δεν επηρεάζεται η δυνατότητα και η προϋπόθεση της άμυνας του διαδίκου ή της άσκησης του ενδίκου μέσου, δεν θεωρείται ότι υπάρχει δικονομική βλάβη 1521/2013 ΑΠ. Για τις αγωγές που κατατέθηκαν έως και 31-12-2015, αν η συζήτηση διεξάγεται κατ' αντιμωλία, το δικαστήριο δεν εξετάζει αυτεπάγγελτα το αν παραβιάστηκαν οι διατάξεις περί επίδοσης της αγωγής 1521/2013 ΑΠ. Ο οφειλέτης ληξιπρόθεσμης χρηματικής απαίτησης γίνεται υπερήμερος με την όχλησή του από τον οφειλέτη 524/2003 ΑΠ άρ.345 εδ.1 ΑΚ άρ.340 ΑΚ. Η όχληση μπορεί να γίνει και με επίδοση καταψηφιστικής αγωγής 524/2003 ΑΠ. Αν η καταψηφιστική αγωγή απορριφθεί για μη ουσιαστικούς λόγους (δηλαδή λόγω έλλειψης δικονομικών προϋποθέσεων ή ως απαράδεκτη), η όχληση έχει ισχύ, και αποτελεί χρονικό σημείο έναρξης της τοκοφορίας 524/2003 ΑΠ. Αν η καταψηφιστική αγωγή απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους (δηλαδή για λόγους που πλήττουν το υποστατό της αξίωσης, το νόμω ή ουσία αβάσιμο), η όχληση δεν έχει ισχύ, και δεν αποτελεί χρονικό σημείο έναρξης της τοκοφορίας 524/2003 ΑΠ.

Επίδοση μετά από αναβολή

Η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο υπέχει θέση κλήτευσης άρ.226 παρ.4 ΚΠολΔ. Προϋπόθεση της εγκυρότητας της κλήτευσης, βάσει της εγγραφής στο πινάκιο μετά από αναβολή της υπόθεσης, είναι ότι ο απολειπόμενος κατά την αναβολή διάδικος είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε νομίμως και εμπροθέσμως κλητευθεί να παραστεί για τη δικάσιμο κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση 546/2008 ΑΠ 1686/2002 ΑΠ. Αν η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος δικηγόρου, αλλά δεν αποδεικνύεται η παροχή πληρεξουσιότητας για το σκοπό αυτό προς τον δικηγόρο, και δεν αποδεικνύεται επίσπευση της συζήτησης από τον υπολειπόμενο διάδικο ή νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή του να παραστεί κατά τη δικάσιμο κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση, η συζήτηση κατά την μετ' αναβολή δικάσιμο οφείλει να απορριφθεί ως απαράδεκτη 739/2007 ΑΠ. Αν η υπόθεση συζητηθεί στην μετ' αναβολή δικάσιμο, και η συζήτηση διεξαχθεί ερήμην, χωρεί ανακοπή ερημοδικίας 37/2011 Εφ.Δωδεκανήσου. Οι τακτικές αγωγές εγγράφονται στο πινάκιο άρ.226 παρ.2 ΚΠολΔ. Οι αιτήσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας εγγράφονται στο πινάκιο άρ.739 ΚΠολΔ άρ.741 ΚΠολΔ άρ.226 παρ.4 ΚΠολΔ11/2014 Ειρ.Λιβαδειάς (εκουσίας) 4051/2009 Μον.Πρ.Αθηνών (εκουσίας). Οι υποθέσεις των ειδικών διατάξεων των μικροδιαφορών δεν εγγράφονται στο πινάκιο άρ.468 παρ.2 εδ.2 ΚΠολΔ. Οι υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας των μισθωτικών διαφορών δεν εγγράφονται στο πινάκιο άρ.648 εδ.2 ΚΠολΔ. Οι υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας των πιστωτικών τίτλων δεν εγγράφονται στο πινάκιο άρ.642 ΚΠολΔ άρ.226 παρ.2 ΚΠολΔ. Αν η υπόθεση εγγράφθηκε στο πινάκιο μετά από αναβολή, και την αναβολή ζήτησε δικηγόρος που δεν είχε πληρεξουσιότητα, και η υπόθεση συζητηθεί μετέπειτα, και η απόφαση εκδοθεί ερήμην, κατά της απόφασης χωρεί ανακοπή ερημοδικίας 37/2011 Εφ.Δωδεκανήσου.

Επίδοση για γνωστοποίηση διακοπής δίκης

Η γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής γίνεται και με επίδοση δικογράφου 148/2017 ΑΠ άρ.287 παρ.1 εδ.1 ΚΠολΔ. Περισσότερα για τη διακοπή της δίκης.

Επίδοση κλήσης μετά από παραπομπή

Αν η απόφαση παρέπεμψε την εκδίκαση της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο, και η παραπεμπτική απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει, και ο διάδικος εισάγει την υπόθεση προς συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής, η κλήση προς συζήτηση που γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής δεν είναι απαράδεκτη, αλλά απλώς το δικαστήριο δεν δεσμεύεται ακόμη να δεχτεί την ύπαρξη αρμοδιότητάς του άρ.46 ΚΠολΔ 1663/2010 Πολ.Πρ.Αθηνών 525/2002 Ειρ.Χαλκίδας 502/1991 Εφ.Κρήτης. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα Η τελεσιδικία της απόφασης αποδεικνύεται από την έκθεση επίδοσης ή τη βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή επί του δικογράφου που επιδόθηκε, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου ότι δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο 1541/2007 ΑΠ.

Επίδοση διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής που δεν επιδόθηκε εντός δύο μηνών από την έκδοσή της είναι αυτοδικαίως άκυρη, δεν απαιτείται ανακοπή 318/2005 Μον.Πρ.Κιλκίς. Η μη εμπρόθεσμη κατάθεση από τον δικαστικό επιμελητή αντιγράφου της σχετικής έκθεσης επίδοσης στη γραμματεία του δικαστηρίου δεν προκαλεί ακυρότητα 23/2007 Ειρ.Νίκαιας. Αν η διαταγή πληρωμής είχε εκδοθεί μέχρι 07-01-2000, και δεν επιδόθηκε στον καθ' ου εντός διμήνου από 07-01-2000, η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη 18750/2002 Μον.Πρ.Θεσσαλονίκης άρ.630 Α ΚΠολΔ. Αν η διαταγή πληρωμής στρέφεται κατά πολλών, και επιδοθεί εμπρόθεσμα στον έναν οφειλέτη, και δεν επιδοθεί εμπρόθεσμα στους υπόλοιπους, ο οφειλέτης στον οποίο έγινε εμπρόθεσμα η επίδοση δεν μπορεί βάσιμα να ισχυριστεί δικονομική βλάβη του από την μη νόμιμη επίδοση στους υπόλοιπους 23/2007 Ειρ.Νίκαιας. Η διαταγή πληρωμής είναι εκτελεστός τίτλος ήδη από την έκδοσή της άρ.904 παρ.2 περ.ε ΚΠολΔ. Βάσει αντιγράφου του απογράφου διαταγής πληρωμής μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση άρ.904 παρ.1 ΚΠολΔ άρ.904 παρ.2 περ.ε ΚΠολΔ άρ.918 παρ.1 ΚΠολΔ. Η αναγκαστική εκτέλεση αρχίζει με επίδοση επιταγής για εκτέλεση άρ.924 ΚΠολΔ.