Δικαστικά τεκμήρια

Τα δικαστικά τεκμήρια είναι αποδεικτικά μέσα άρ.339 ΚΠολΔ. Δικαστικά τεκμήρια είναι τα συμπεράσματα που συνάγονται κατά τους κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας εκ γνωστών πραγμάτων περί αγνώστων Ολομ. ΑΠ 8/2005 άρ.339 ΚΠολΔ άρ.395 ΚΠολΔ. Ο δικαστής μπορεί να συναγάγει δικαστικά τεκμήρια από οπουδήποτε, ακόμη και από έγγραφα άκυρα ή παράτυπα, αρκεί να έχει επιτραπεί η δια μαρτύρων απόδειξη και να μην αμφισβητείται το γεγονός που συνιστά τη βάση του τεκμηρίου Ολομ. ΑΠ 8/2005 άρ.339 ΚΠολΔ άρ.395 ΚΠολΔ.

Διδάγματα κοινής πείρας

Τα διδάγματα κοινής πείρας δεν συγκαταλέγονται στα αποδεικτικά μέσα Ολομ. ΑΠ 8/2005 άρ.336 παρ.4 ΚΠολΔ άρ.339 ΚΠολΔ. Ως διδάγματα κοινής πείρας θεωρούνται οι αρχές για την εξέλιξη των πραγμάτων που συνάγονται από την παρατήρηση του καθημερινού βίου, την επιστημονική έρευνα και την εν γένει επαγγελματική ενασχόληση Ολομ. ΑΠ 8/2005. Ως διδάγματα κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται επαγωγικώς από την καθημερινή παρατήρηση της εμπειρικής πραγματικότητας, τη συμμετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επαγγελματικές γνώσεις, οι οποίες έχουν γίνει κοινό κτήμα ΑΠ 90/2005. Ως διδάγματα κοινής πείρας θεωρούνται οι ορισμοί και οι αφηρημένες κρίσεις που αντλούνται από την παρατήρηση της εμπειρικής πραγματικότητας με τη βοήθεια των φυσικών επιστημών ΑΠ 1465/2013. Τα διδάγματα της κοινής πείρας είναι γενικές και αφηρημένες αρχές για την εξέλιξη των πραγμάτων, που αντλούνται από την εμπειρική πραγματικότητα με τη βοήθεια της επιστημονικής έρευνας ή της επαγγελματικής ενασχόλησης ΑΠ 579/2011. Τα διδάγματα κοινής πείρας χρησιμοποιούνται από το δικαστήριο για να εξακριβωθεί η βασιμότητα των πραγματικών περιστατικών που αποτέλεσαν το αντικείμενο της απόδειξης, ή για να γίνει, μετά την εξακρίβωση της βασιμότητάς τους, η υπαγωγή τους σε νομικούς κανόνες Ολομ. ΑΠ 8/2005 άρ.336 παρ.4 ΚΠολΔ άρ.559 αριθ.1 ΚΠολΔ. Τα διδάγματα κοινής πείρας χρησιμοποιούνται από το δικαστήριο για την εξειδίκευση των αόριστων νομικών εννοιών και για την έμμεση απόδειξη κρίσιμων γεγονότων ή την εκτίμηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν ΑΠ 90/2005. Τα διδάγματα κοινής πείρας χρησιμοποιούνται από το δικαστήριο για την εξειδίκευση των αόριστων νομικών εννοιών ΑΠ 1465/2013. Τα διδάγματα κοινής πείρας λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο και χωρίς απόδειξη άρ.336 παρ.4 ΚΠολΔ.

Άλλα αποδεικτικά μέσα

Άλλα αποδεικτικά μέσα είναι τα έγγραφα, οι ένορκες βεβαιώσεις, οι μάρτυρες, η εξέταση των διαδίκων, η ομολογία, η πραγματογνωμοσύνη και η αυτοψία άρ.339 ΚΠολΔ.