Δικαστικά τεκμήρια

Τα δικαστικά τεκμήρια είναι αποδεικτικά μέσα άρ. 339 ΚΠολΔ. Δικαστικά τεκμήρια είναι τα συμπεράσματα που συνάγονται κατά τους κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας εκ γνωστών πραγμάτων περί αγνώστων Ολομ. ΑΠ 8/2005 άρ. 339 ΚΠολΔ άρ. 395 ΚΠολΔ. Ο δικαστής μπορεί να συναγάγει δικαστικά τεκμήρια από οπουδήποτε, ακόμη και από έγγραφα άκυρα ή παράτυπα, αρκεί να έχει επιτραπεί η δια μαρτύρων απόδειξη και να μην αμφισβητείται το γεγονός που συνιστά τη βάση του τεκμηρίου Ολομ. ΑΠ 8/2005 άρ. 339 ΚΠολΔ άρ. 395 ΚΠολΔ.

Άλλα αποδεικτικά μέσα

Άλλα αποδεικτικά μέσα είναι τα έγγραφα, οι ένορκες βεβαιώσεις, οι μάρτυρες, η ομολογία, η εξέταση των διαδίκων, η πραγματογνωμοσύνη και η αυτοψία άρ. 339 ΚΠολΔ.